Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
начало > сп. Български законник > 2010 > бр. 2, Февруари 2010 г.
 
сп. Български законник
бр. 2, Февруари 2010 г.
Закони и правителствени актове

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

Обн., ДВ, бр. 95 от 24 ноември 2006 г., изм., ДВ, бр. 52 от 29 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 64 от 7 август 2007 г., изм., ДВ, бр. 113 от 28 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 28 от 14 март 2008 г., изм., ДВ, бр. 43 от 29 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 106 о...

Коментар на експерта

Данъчно третиране на доставката на рекламни услуги според практиката на Съда на Европейските общности

Настоящото изложение има за цел да даде информация относно доставката на рекламни услуги според европейската съдебна практика с оглед на новата постановка за “място на изпълнение на доставка на услуга”. 1. Приложимо общностно право Шеста директива ха...

Изменения и допълнения в ЗДДФЛ от 1 януари 2010 г.

Промените в ЗДДФЛ, които са в сила от 1 януари 2010 г., са регламентирани в три нормативни акта: - със Закона за изменение и допълнение на ЗДДФЛ (ДВ, бр. 95 от 1.12.2009 г.); - със Закона за държавния бюджет за 2010 г. - § 67 от ПЗР, ДВ, бр. 99 от 1....

Обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа

Едно от основните задължения на работодателя по трудовите правоотношения е да осигури на работниците и служителите здравословни и безопасни условия на труд, така че опасностите за живота и здравето им да бъдат отстранени, ограничени или намалени. За ...

Особености при постановяване в България на решения по реда на европейската процедура за искове с малък материален интерес

1. Образуване на производството по европейската процедура (чл. 4 Регламента). 1.1. Подаване на исковата молба (чл. 4, ал. 1 Регламента) - производството се образува по инициатива на ищеца, който подава стандартен исков формуляр А пряко до компетентн...

Въпроси и отговори от практиката

Дължими осигуровки на самоосигуряващ се

Въпрос: Съдружник в ООД, самоосигуряващ се на 480,00 лв. по граждански договор, извършва услуга на същата фирма за 3000,00 лв. за ноември 2009 г. Какви осигуровки трябва да плати за ноември и каква Декларация обр. 1 трябва да подаде? Отговор: Щом се...

Отразяване на продажба в дневниците по ДДС

Въпрос: Фирма притежава 50% от магазин, другите 50% са на физическо лице. Решава да го продаде. Трябва ли да се отрази тази продажба в дневниците по ДДС или не по чл. 45, ал. 3 от ЗДДС (съгласно смисъла за нова сграда магазинът е на повече от 60 месе...

Подаване на годишна данъчна декларация по авансово получени суми

Въпрос: По предварителен договор за продажба на недвижим имот физическо лице получава сума през 2008 г., сделката ще се изповяда през 2009 г. и тогава ще се доплати остатъкът от сумата. Трябва ли за получената сума през 2008 г. по предварителния дого...

Ред за информиране на техническа грешка

Въпрос: Какъв е редът за информиране на НАП за техническа грешка, допусната във въвеждането на фактура от дневника за покупки. Грешката се състои в набиране на грешен номер, дата и фирма, а не в сумата по фактурата. Промяна няма никъде, нито в справк...

Писма и указания

Обединение по ЗЗД на дружества за поръчка с нулева ставка

Въпрос: Две отделни търговски дружества създават обединение по ЗЗД за определена поръчка, която е с нулева ставка. Обединението е регистрирано по ДДС и има право да прилага нулева ставка. Когато приходите от тази поръчка на обединението се прехвърлят...

Решения на съдилища

Решение № 10388 от 12.08.2009 г. по адм. дело № 1832/2009 г. на ВАС, І о.

Отрицателният годишен финансов резултат преди данъчното преобразуване (загубата) на данъчно задължените лица се приспада последователно през следващите 5 данъчни години, а за банките – през следващите 10 години. Загубите се приспадат при определяне н...

Решение № 10399 от 14.08.2009 г. по адм. дело № 15275/2008 г. на ВАС, І о.

Констатациите в РА са, че ДКИ са издадени във връзка с фактури от дружества на ревизирания субект, във връзка с които ревизираният субект е ползвал право на данъчен кредит в размер съгласно размера на ДКИ. След като с официални писмени документи, как...

Решение № 10400 от 14.08.2009 г. по адм. дело № 3520/2009 г. на ВАС, І о.

Срокът, предвиден за обжалване на ревизионен акт в чл. 156, ал. 1 ДОПК, е преклузивен, както и срокът за обжалване на акта по чл. 156, ал. 5 ДОПК, предвиден за подаване на жалба до съда в случаите по ал. 4. Затова при неупражняване на правото на обжа...

Решение № 10401 от 14.08.2009 г. по адм. дело № 2594/2009 г. на ВАС, І о.

В частта, с която е отхвърлена жалбата на ревизирания субект срещу РА в частта относно определени допълнително данък по ЗОДФЛ, решението е правилно. С РА за въпросните години е констатирано, че ревизираният субект е изразходвал повече парични средств...

Решение № 380/20.05.2008 г. по гр. д. № 2090/2007 г., II г.о.

В Кодекса на труда не са въве­дени ограничения за определяне на по-внсок размер на обезщетение в индивидуалния трудов договор при условията на чл. 66, ал. 2 КТ. За­конът - чл. 222, ал. 1 КТ, прогласява и изрично възможността за уговаря­не на по-висок...

Справочник на счетоводителя

Данъчен календар за март 2010 г.

До 10 март: ЗДДФЛ Внасяне от работодателя или възложителя на авансовия данък, удържан през месец февруари за доходи от трудови правоотношения, и за доходи от друга стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ. ЗКПО Подаване на декларация по ЗКПО за данък...

Държавен вестник бр. 103/2009 г. - бр. 2/2010 г.

ДВ, бр. 103 от 29.12.2009 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение на Закона за специалните разузнавателни средства. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда. 3. Закон за изменение и допълнение на Закона...

Осигурителен календар за март 2010 г.

Кодекс за социално осигуряване 10 март Внасяне на авансово дължимите вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване от самоосигуряващите се лица за Февруари 2010 г. 10 март Внасяне от възложителя на дъ...

Справочна информация бр.2/2010

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за януари 2010 г. За повече информация погледнете на страници 117, 118 и 119 от ска...