Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > сп. Български законник > 2010 > бр. 1, Януари 2010 г.
 
сп. Български законник
бр. 1, Януари 2010 г.
Закони и правителствени актове

Закон за местните данъци и такси

Обн., ДВ, бр. 117 от 10 декември 1997 г., изм., ДВ, бр. 71 от 23 юни 1998 г., изм., ДВ, бр. 83 от 21 юли 1998 г., изм., ДВ, бр. 105 от 8 септември 1998 г., изм., ДВ, бр. 153 от 23 декември 1998 г., изм., ДВ, бр. 103 от 30 ноември 1999 г., изм., ДВ, бр. 34 от 25 април 2000 г., изм...

Коментар на експерта

Годишният финансов отчет към 31.12.2009 г. - приложима нормативна база, етапи на изготвянето му, консолидация, срокове и публичност

Раздел първи: Промени в нормативната база за отчетната 2009 година: 1. Национално счетоводно законодателство: Следва да отбележим, че през 2009 година (до момента - 09.12.2009 г.) не са извършвани никакви изменения в Закона за счетоводство; в Закона за независимия финансов одит и...

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г.

Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г. е публикуван в ДВ, бр. 99 от 15 декември 2009 г. Основна цел, залегнала в закона, е намаляване на осигурителната тежест. Високите осигурителни вноски са причина за укриване на реалните доходи. Това води до пропус...

Изменения и допълнения в ЗМДТ, които са в сила от 1 януари 2010 г.

Последните промени в ЗМДТ (ДВ, бр. 95 от 01.12.2009 г.), които са в сила от 1 януари 2010 г., по своята същност са конкретни, целенасочени и частични, но са важни и значими. Някои от тях прецезират и допълват действащи нормативни постановки, а други водят до повишаване на данъ...

Трудов договор със срок за изпитване

Трудов договор със срок за изпитване се сключва: Когато работата изисква да се провери годността на работника или служителя да я изпълнява. В тези случаи окончателното приемане на работа може да се предшества от договор със срок на изпитване до 6 месеца. Когато работникът или слу...

Въпроси и отговори от практиката

Възстановяване на ДДС

Въпрос: На фирма, регистрирана по ДДС, предстои следната сделка: Италианска фирма носи в България златни изделия, като за тях ще бъде фактурирана само стойността на изработката (фактура с начислен ДДС), тъй като има договор между българската и италианската фирма, че златният мате...

Данъчен кредит по фактура за аванс

Въпрос: Може ли да се ползва данъчен кредит по фактура за аванс, която е издадена в деня, в който е направено плащането по нея и когато авансът касае договор за построяване на сграда, която е с одобрен архитектурен план, но все още няма разрешение за строеж? Отговор: По принцип с...

Дължима лихва върху ДДС

Въпрос: Търговско дружество, регистрирано по ЗДДС, извършва реконструкция на собствена сграда с цел експлоатация като туристически обект или бъдеща продажба. Ползван е данъчен кредит за строителните материали, като същите са закупени с данъчни фактури и те са отразени в дневника...

Издаване на касова бележка при онлайн пазаруване

Въпрос: “Х” ЕООД продава стоките си чрез Интернет магазин - фирма “У”. Клиентите плащат (чрез дебитни и кредитни карти) за поръчаната стока на сметката на Интернет магазина - “У”. Фирма “У” прехвърля парите в сметка на “Х” в Австрия, като си удържа комисиона. А фирма “Х” фактурир...

Корекция на грешка от 2009 г.

Въпрос: През 2009 г. е установено, че за м. 10.2008 г. не е изписана стока за около 240 000 лв. продажна цена, съответно не е отчетен разход за около 192 000 лв. (отчетната стойност на стоката). Приходът от продажбата е отчетен. Как и по какъв начин да се коригира грешката в 2009...

Коригиране на грешки от минали години

Въпрос: Във фирма е допусната грешка от минала година - 2008 - начислени са и съответно са изплатени от каса повече пътни такси. С увеличения разход е намален финансовият резултат и е платен по-малък корпоративен данък. Каква стопанска операция трябва да се вземе, за да се кориги...

Начисляване на ДДС на земеделски производител

Въпрос: ЕТ с издаден БУЛСТАТ е регистрирано по ЗДДС и за дейността си начислява ДДС. Самото физическо лице е и земеделски производител, регистриран във фонд „Земеделие” по ЕГН. Доходите от земеделска дейност се декларират в отделно приложение на данъчната декларация. Означава ли,...

Осчетоводяване на банкови движения по сметки на физическо лице

Въпрос: Адвокат - физическо лице, регистриран по ЗДДС, води счетоводство за нуждите на ЗДДС, трябва ли да се осчетоводява и цялото движение по банковите сметки и дебитните карти на физическото лице? В тях постъпват суми от клиентите, част от тях са за разноски по делото, вписвани...

Регистрация по ЗДДС на ЕТ

Въпрос: Ако физическо лице (регистрирано като земеделски производител) е и собственик на ЕТ и ако доходите му като ЕТ и физическо лице през годината са над 50 000 лева, задължителна ли е регистрация по ЗДДС и от коя година влиза в сила? Отговор: От една страна, трябва да кажем, ч...

Регистрация по ЗДДС на ООД

Въпрос: Трима съдружници в ООД, което няма регистрация по ДДС, притежават и еднолични фирми, две от които са регистрирани по ДДС, искат да обединят фирмите си и да остане да действа само ООД. Адвокат казва, че няма пречка за това от правна гледна точка. Трябва ли ООД да иска реги...

Самоначисляване на ДДС

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, закупува от Англия кола - джип втора употреба, която ще използва за нуждите на фирмата. Счита ли се това за ВОП и следва ли фирмата да си самоначисли ДДС, като издаде протокол? Отговор: За да бъде въпросната покупка на МПС вътреобщно...

Учредяване право на надстрояване на съществуваща стара сграда в УПИ

Въпрос: Фирма, регистрирана по ЗДДС, учредява право на надстрояване на съществуваща стара сграда в УПИ в полза на физическо лице, което да си построи два етажа със собствени средства и за своя сметка. Може ли фирмата да се позове на чл. 45, ал. 2 и да не начисли ДДС, или в случая...

Писма и указания

№ 96-00-305 от 11.09.2009 г.ОТНОСНО: Прилагане на норми от ЗДДС и ЗКПО при извършване на разходи, свързани с международен транспорт на стоки

Във връзка с ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ” – Пловдив, с вх. № 96-00-305 от 11.09.2009 г., е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е регистрирано по ЗДДС и извършва международен превоз на стоки. Указано е, че условията, регламентирани в чл. 30 от ЗДДС и ч...

Решения на съдилища

Решение № 485/11.07.2008 г. по т. д. № 180/2008 г., ТК, I т.о.

Задължението за извършва­не на идентични строително-монтажни работи, но от различни лица по различни договори, не е недели­мо задължение по своята природа или поради намеренията на дого­варящите. За разлика от пасивната солидарност предметът на недели­мото задължение трябва да се...

Решение № 807/3.11.2006 г. по т. д. № 335/2006 г. на ВКС, II т.о.

В производството за сключване на окончателен договор е недопустимо липсващото съгласие на страните относно съществени клаузи на сключената търговска сделка да се замести от решението на съда. След като имотът, предмет на предварителния договор, не е обособен като самостоятелен ур...

Решение № 9007 от 07.07.2009 г. по адм. дело № 3392/2009 г. на ВАС, І А

Съдът следи служебно за компетентността на органа, издал обжалвания акт, независимо дали съществуват наведени такива доводи пред него или не. Съдът е следвало да изиска административната преписка да се комплектова в цялост. Преди да реши спора по същество, съдът следва да провери...

Решение № 9208 от 08.07.2009 г. по адм. дело № 4061/2009 г. на ВАС, І А

По отношение на данъчните фактури, издадени при действието на чл. 109, ал. 11 и 12 от ДПК (отм.), същите не намират приложение, защото спорът е относно упражнено право на данъчен кредит по данъчни фактури, издадени от преки на данъчния субект доставчици. В този смисъл данъчните о...

Решение № 9263 от 09.07.2009 г. по адм. дело № 4313/2009 г. на ВАС, І А

Няма спор между страните по делото и се установява от приетия като писмено доказателство АПВ, че този акт е издаден за идентични данъчен период и данъчни задължения, които са определени, и с РА в частта относно ЗДДС, която е прогласена за нищожна от решаващия съд. АПВ е влязъл в ...

Решение № 9293 от 09.07.2009 г. по адм. дело № 4081/2009 г. на ВАС, І А

Фактическият състав на имуществената отговорност по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ изисква кумулативното наличие на следните предпоставки: 1) Незаконосъобразен акт, издаден при или по повод изпълнение на административна дейност от орган или длъжностно лице на държавата, който да е отменен...

Процедури

Издаване на обвързваща тарифна информация (ОТИ) и на обвързваща информация за произхода (ОИП)

Правно основание Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 година относно създаване на Митническия кодекс на Общността (Регламент № 2913/92) Регламент на Съвета (ЕО) № 2454/93 от 2 юли 1993 година, въвеждащ разпоредбите за прилагане на Регламент на Съвета (ЕИО) № ...

Справочник на счетоводителя

Държавен вестник бр. 87 - 102/2009 г.

ДВ, бр. 87 от 03.11.2009 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги. 2. Закон за ратифициране на Споразумението между Министерството на икономиката и енергетиката на Република България и Организацията за икономическо сътруднич...

Справочна информация бр.1/2010

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за декември 2009 г. За повече информация погледнете на страници 117, 118 и 119 от сканирания брой на изданието!...