Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > сп. Български законник > 2010 > бр. 1, Януари 2010 г.
 
сп. Български законник
бр. 1, Януари 2010 г.
Закони и правителствени актове

Закон за местните данъци и такси

Обн., ДВ, бр. 117 от 10 декември 1997 г., изм., ДВ, бр. 71 от 23 юни 1998 г., изм., ДВ, бр. 83 от 21 юли 1998 г., изм., ДВ, бр. 105 от 8 септември 1998 г., изм., ДВ, бр. 153 от 23 декември 1998 г., изм., ДВ, бр. 103 от 30 ноември 1999 г., изм., ДВ, б...

Коментар на експерта

Годишният финансов отчет към 31.12.2009 г. - приложима нормативна база, етапи на изготвянето му, консолидация, срокове и публичност

Раздел първи: Промени в нормативната база за отчетната 2009 година: 1. Национално счетоводно законодателство: Следва да отбележим, че през 2009 година (до момента - 09.12.2009 г.) не са извършвани никакви изменения в Закона за счетоводство; в Закона ...

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г.

Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г. е публикуван в ДВ, бр. 99 от 15 декември 2009 г. Основна цел, залегнала в закона, е намаляване на осигурителната тежест. Високите осигурителни вноски са причина за укриване на реални...

Изменения и допълнения в ЗМДТ, които са в сила от 1 януари 2010 г.

Последните промени в ЗМДТ (ДВ, бр. 95 от 01.12.2009 г.), които са в сила от 1 януари 2010 г., по своята същност са конкретни, целенасочени и частични, но са важни и значими. Някои от тях прецезират и допълват действащи нормативни постановки, а дру...

Трудов договор със срок за изпитване

Трудов договор със срок за изпитване се сключва: Когато работата изисква да се провери годността на работника или служителя да я изпълнява. В тези случаи окончателното приемане на работа може да се предшества от договор със срок на изпитване до 6 мес...

Въпроси и отговори от практиката

Възстановяване на ДДС

Въпрос: На фирма, регистрирана по ДДС, предстои следната сделка: Италианска фирма носи в България златни изделия, като за тях ще бъде фактурирана само стойността на изработката (фактура с начислен ДДС), тъй като има договор между българската и италиа...

Данъчен кредит по фактура за аванс

Въпрос: Може ли да се ползва данъчен кредит по фактура за аванс, която е издадена в деня, в който е направено плащането по нея и когато авансът касае договор за построяване на сграда, която е с одобрен архитектурен план, но все още няма разрешение за...

Дължима лихва върху ДДС

Въпрос: Търговско дружество, регистрирано по ЗДДС, извършва реконструкция на собствена сграда с цел експлоатация като туристически обект или бъдеща продажба. Ползван е данъчен кредит за строителните материали, като същите са закупени с данъчни факту...

Издаване на касова бележка при онлайн пазаруване

Въпрос: “Х” ЕООД продава стоките си чрез Интернет магазин - фирма “У”. Клиентите плащат (чрез дебитни и кредитни карти) за поръчаната стока на сметката на Интернет магазина - “У”. Фирма “У” прехвърля парите в сметка на “Х” в Австрия, като си удържа к...

Корекция на грешка от 2009 г.

Въпрос: През 2009 г. е установено, че за м. 10.2008 г. не е изписана стока за около 240 000 лв. продажна цена, съответно не е отчетен разход за около 192 000 лв. (отчетната стойност на стоката). Приходът от продажбата е отчетен. Как и по какъв начин ...

Коригиране на грешки от минали години

Въпрос: Във фирма е допусната грешка от минала година - 2008 - начислени са и съответно са изплатени от каса повече пътни такси. С увеличения разход е намален финансовият резултат и е платен по-малък корпоративен данък. Каква стопанска операция трябв...

Начисляване на ДДС на земеделски производител

Въпрос: ЕТ с издаден БУЛСТАТ е регистрирано по ЗДДС и за дейността си начислява ДДС. Самото физическо лице е и земеделски производител, регистриран във фонд „Земеделие” по ЕГН. Доходите от земеделска дейност се декларират в отделно приложение на данъ...

Осчетоводяване на банкови движения по сметки на физическо лице

Въпрос: Адвокат - физическо лице, регистриран по ЗДДС, води счетоводство за нуждите на ЗДДС, трябва ли да се осчетоводява и цялото движение по банковите сметки и дебитните карти на физическото лице? В тях постъпват суми от клиентите, част от тях са з...

Регистрация по ЗДДС на ЕТ

Въпрос: Ако физическо лице (регистрирано като земеделски производител) е и собственик на ЕТ и ако доходите му като ЕТ и физическо лице през годината са над 50 000 лева, задължителна ли е регистрация по ЗДДС и от коя година влиза в сила? Отговор: От е...

Регистрация по ЗДДС на ООД

Въпрос: Трима съдружници в ООД, което няма регистрация по ДДС, притежават и еднолични фирми, две от които са регистрирани по ДДС, искат да обединят фирмите си и да остане да действа само ООД. Адвокат казва, че няма пречка за това от правна гледна точ...

Самоначисляване на ДДС

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, закупува от Англия кола - джип втора употреба, която ще използва за нуждите на фирмата. Счита ли се това за ВОП и следва ли фирмата да си самоначисли ДДС, като издаде протокол? Отговор: За да бъде въпрос...

Учредяване право на надстрояване на съществуваща стара сграда в УПИ

Въпрос: Фирма, регистрирана по ЗДДС, учредява право на надстрояване на съществуваща стара сграда в УПИ в полза на физическо лице, което да си построи два етажа със собствени средства и за своя сметка. Може ли фирмата да се позове на чл. 45, ал. 2 и д...

Писма и указания

№ 96-00-305 от 11.09.2009 г.ОТНОСНО: Прилагане на норми от ЗДДС и ЗКПО при извършване на разходи, свързани с международен транспорт на стоки

Във връзка с ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ” – Пловдив, с вх. № 96-00-305 от 11.09.2009 г., е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е регистрирано по ЗДДС и извършва международен превоз на стоки. Указано е, че условията, регла...

Решения на съдилища

Решение № 485/11.07.2008 г. по т. д. № 180/2008 г., ТК, I т.о.

Задължението за извършва­не на идентични строително-монтажни работи, но от различни лица по различни договори, не е недели­мо задължение по своята природа или поради намеренията на дого­варящите. За разлика от пасивната солидарност предметът на недел...

Решение № 807/3.11.2006 г. по т. д. № 335/2006 г. на ВКС, II т.о.

В производството за сключване на окончателен договор е недопустимо липсващото съгласие на страните относно съществени клаузи на сключената търговска сделка да се замести от решението на съда. След като имотът, предмет на предварителния договор, не е ...

Решение № 9007 от 07.07.2009 г. по адм. дело № 3392/2009 г. на ВАС, І А

Съдът следи служебно за компетентността на органа, издал обжалвания акт, независимо дали съществуват наведени такива доводи пред него или не. Съдът е следвало да изиска административната преписка да се комплектова в цялост. Преди да реши спора по същ...

Решение № 9208 от 08.07.2009 г. по адм. дело № 4061/2009 г. на ВАС, І А

По отношение на данъчните фактури, издадени при действието на чл. 109, ал. 11 и 12 от ДПК (отм.), същите не намират приложение, защото спорът е относно упражнено право на данъчен кредит по данъчни фактури, издадени от преки на данъчния субект доставч...

Решение № 9263 от 09.07.2009 г. по адм. дело № 4313/2009 г. на ВАС, І А

Няма спор между страните по делото и се установява от приетия като писмено доказателство АПВ, че този акт е издаден за идентични данъчен период и данъчни задължения, които са определени, и с РА в частта относно ЗДДС, която е прогласена за нищожна от ...

Решение № 9293 от 09.07.2009 г. по адм. дело № 4081/2009 г. на ВАС, І А

Фактическият състав на имуществената отговорност по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ изисква кумулативното наличие на следните предпоставки: 1) Незаконосъобразен акт, издаден при или по повод изпълнение на административна дейност от орган или длъжностно лице на...

Процедури

Издаване на обвързваща тарифна информация (ОТИ) и на обвързваща информация за произхода (ОИП)

Правно основание Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 година относно създаване на Митническия кодекс на Общността (Регламент № 2913/92) Регламент на Съвета (ЕО) № 2454/93 от 2 юли 1993 година, въвеждащ разпоредбите за прилагане н...

Справочник на счетоводителя

Държавен вестник бр. 87 - 102/2009 г.

ДВ, бр. 87 от 03.11.2009 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги. 2. Закон за ратифициране на Споразумението между Министерството на икономиката и енергетиката на Република България и Организац...

Справочна информация бр.1/2010

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за декември 2009 г. За повече информация погледнете на страници 117, 118 и 119 от с...