Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > сп. Български законник > 2009 > бр. 12, Декември 2009 г.
 
сп. Български законник
бр. 12, Декември 2009 г.
Закони и правителствени актове

Закон за данък върху добавената стойност

Обн. ДВ, бр. 63 от 4 август 2006 г., изм., ДВ, бр. 86 от 24 октомври 2006 г., изм., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 108 от 29 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 37 от 8 май 2007 г., изм., ДВ, бр. 41 от 22 май 2007 г., изм., ДВ, бр. 52 ...

Коментар на експерта

Осигуряване по договори за управление и контрол през 2009 г.

Държавното обществено осигуряване на лицата по договори за управление и контрол се провежда по реда на чл. 4, ал. 1, т. 7 от Кодекса за социално осигуряване. По този ред се осигуряват управителите и контрольорите на дружествата, регистрирани по Търго...

Особености при облагането на лицата с намалена работоспособност през 2009 г.

Лицата с намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, ползват данъчно облекчение при определянето на дължимите от тях данъци по чл. 14, ал. 1 и 2 от Закона за данъците върху доходите на физиче...

Отпуски и парични обезщетения по бащинство

От началото на 2009 г. с допълнения в разпоредбите на Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване се даде законова възможност бащите да излизат в 15-дневен отпуск при раждането на детето си, както и да излизат в отпуск по бащинство след навърш...

Промените в ЗДДС, в сила от 1 януари 2010 г.

Със ЗИДЗДДС (обн., ДВ, бр. 95 от 03.12.2009 г.) са направени изменения и допълнения на ЗДДС, които имат за цел: - да приведат нормативните разпоредби на закона в съответствие с Директива 2006/112/ЕО и с измененията на някои нейни правила; - да отраз...

Въпроси и отговори от практиката

Погасяване по давност на данъчно задължение, което е наложено

Въпрос: При направена ревизия на фирма е увеличен финансовия резултат за 2003 г. с 30 000 лв., за което е постановено да се заплати 23,5% данък печалба по ЗКПО. Има ли право данъчното задължение, което е наложено, да бъде погасено по давност? Отговор...

Сключване на договори със срок за изпитване

Въпрос: При обявяване на новоподписан договор на основание чл. 70 във връзка или без връзка с чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ кой код трябва да се посочи в уведомлението по чл. 62, ал. 3 от КТ? Въпросът възниква поради отпадането на основание 07 - трудов д...

Срочен и безсрочен трудов договор на едно и също лице

Въпрос: При сключване на срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ след изтичане срока на този договор, ако лицето продължава да работи на същата длъжност, трябва ли да се сключва нов договор, който да бъде безсрочен, и да се уведоми НАП за...

Писма и указания

№ 24-00-10 от 30.06.2009 г. Относно: възникнали въпроси относно прилагането в практиката на разпоредбата на чл. 19, ал. 1 от ДОПК

Във връзка с възникнали въпроси относно прилагането в практиката на разпоредбата на чл. 19, ал. 1 от ДОПК в случаите, когато не е подадена декларация за целите на данъчното облагане или задължителното осигуряване за дейността на задължени юридически ...

№ 91-01-122 от 16.06.2009 г. ОТНОСНО: Уеднаквяване на практиката по прилагане на глава осма от Кодекса за социално осигуряване

Указания ОТНОСНО: Уеднаквяване на практиката по прилагане на глава осма от Кодекса за социално осигуряване и на чл. 40, ал. 3 КСО относно паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване По реда на глава осма "Спорове" от КСО се ре...

Справочник на счетоводителя

Държавен вестник бр. 84 - 86/2009 г.

Министерският съвет прие: 1. Постановление № 244 от 15 октомври 2009 г. за изменение и допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, приета с Постановление № 263 на Министерския с...

Справочна информация бр. 12/2009

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за ноември 2009 г. За повече информация погледнете на страници 125, 126 и 127 от ск...