Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > сп. Български законник > 2009 > бр. 12, Декември 2009 г.
 
сп. Български законник
бр. 12, Декември 2009 г.
Закони и правителствени актове

Закон за данък върху добавената стойност

Обн. ДВ, бр. 63 от 4 август 2006 г., изм., ДВ, бр. 86 от 24 октомври 2006 г., изм., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 108 от 29 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 37 от 8 май 2007 г., изм., ДВ, бр. 41 от 22 май 2007 г., изм., ДВ, бр. 52 от 29 юни 2007 г., изм., ДВ, б...

Коментар на експерта

Осигуряване по договори за управление и контрол през 2009 г.

Държавното обществено осигуряване на лицата по договори за управление и контрол се провежда по реда на чл. 4, ал. 1, т. 7 от Кодекса за социално осигуряване. По този ред се осигуряват управителите и контрольорите на дружествата, регистрирани по Търговския закон, независимо от тов...

Особености при облагането на лицата с намалена работоспособност през 2009 г.

Лицата с намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, ползват данъчно облекчение при определянето на дължимите от тях данъци по чл. 14, ал. 1 и 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), а именно: ...

Отпуски и парични обезщетения по бащинство

От началото на 2009 г. с допълнения в разпоредбите на Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване се даде законова възможност бащите да излизат в 15-дневен отпуск при раждането на детето си, както и да излизат в отпуск по бащинство след навършване на 6-месечна възраст на д...

Промените в ЗДДС, в сила от 1 януари 2010 г.

Със ЗИДЗДДС (обн., ДВ, бр. 95 от 03.12.2009 г.) са направени изменения и допълнения на ЗДДС, които имат за цел: - да приведат нормативните разпоредби на закона в съответствие с Директива 2006/112/ЕО и с измененията на някои нейни правила; - да отразят някои нови постановки относ...

Въпроси и отговори от практиката

Погасяване по давност на данъчно задължение, което е наложено

Въпрос: При направена ревизия на фирма е увеличен финансовия резултат за 2003 г. с 30 000 лв., за което е постановено да се заплати 23,5% данък печалба по ЗКПО. Има ли право данъчното задължение, което е наложено, да бъде погасено по давност? Отговор: По повод на зададения въпрос...

Сключване на договори със срок за изпитване

Въпрос: При обявяване на новоподписан договор на основание чл. 70 във връзка или без връзка с чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ кой код трябва да се посочи в уведомлението по чл. 62, ал. 3 от КТ? Въпросът възниква поради отпадането на основание 07 - трудов договор със срок на изпитване п...

Срочен и безсрочен трудов договор на едно и също лице

Въпрос: При сключване на срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ след изтичане срока на този договор, ако лицето продължава да работи на същата длъжност, трябва ли да се сключва нов договор, който да бъде безсрочен, и да се уведоми НАП за това, или срочният договор се...

Писма и указания

№ 24-00-10 от 30.06.2009 г. Относно: възникнали въпроси относно прилагането в практиката на разпоредбата на чл. 19, ал. 1 от ДОПК

Във връзка с възникнали въпроси относно прилагането в практиката на разпоредбата на чл. 19, ал. 1 от ДОПК в случаите, когато не е подадена декларация за целите на данъчното облагане или задължителното осигуряване за дейността на задължени юридически лица и на основание чл. 10, ал...

№ 91-01-122 от 16.06.2009 г. ОТНОСНО: Уеднаквяване на практиката по прилагане на глава осма от Кодекса за социално осигуряване

Указания ОТНОСНО: Уеднаквяване на практиката по прилагане на глава осма от Кодекса за социално осигуряване и на чл. 40, ал. 3 КСО относно паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване По реда на глава осма "Спорове" от КСО се решават жалбите срещу: 1. неправ...

Справочник на счетоводителя

Държавен вестник бр. 84 - 86/2009 г.

Министерският съвет прие: 1. Постановление № 244 от 15 октомври 2009 г. за изменение и допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, приета с Постановление № 263 на Министерския съвет от 1999 г. 2. Постановле...

Справочна информация бр. 12/2009

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за ноември 2009 г. За повече информация погледнете на страници 125, 126 и 127 от сканирания брой на изданието!...