Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > сп. Български законник > 2009 > бр. 11, Ноември 2009 г.
 
сп. Български законник
бр. 11, Ноември 2009 г.
Закони и правителствени актове

Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Обн., ДВ, бр. 106 от 27 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 7 от 23 януари 2007 г., изм., ДВ, бр. 79 от 2 октомври 2007 г., изм., ДВ, бр. 77 от 29 септември 2009 г. Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията, редът и начинът за одобряване на типа...

СС № 21 - Ефекти от промените във валутните курсове

В сила от 01.01.2005 г. Обн., ДВ, бр. 30 от 7 април 2005 г. Цел СС 21 определя реда за отчитането на ефекта от промените във валутните курсове при сделки с чуждестранна валута ипревръщането на финансовите отчети за дейността в чужбина в левове с цел включването им в годишния...

Коментар на експерта

Данъчно третиране на сумите, получени от физически лица по Схемата за единно плащане на площ

На основание чл. 39, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) земеделските стопани могат да получават директни плащания за земеделските площи, които ползват на територията на страната по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП). За тази цел кандидатите ...

Някои необходими промени в Кодекса на труда

В последните години основателно се обръща внимание на хармонизацията на българското трудово право с основните европейски норми и принципи. Повече или по-малко сполучливо, този процес е в ход. Но покрай оправдания стремеж да наложат европейските норми българските законотворци проп...

Правна уредба на европейската процедура за искове с малък материален интерес

I. Правна уредба на европейската процедура за искове с малък материален интерес 1. Уредба в правото на Европейския съюз – на тази процедура е посветен специален акт на Европейския съюз: Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на европейска п...

Промени в наредбата за фискалните устройства

От 1 октомври 2009 г. е допълнена Наредба на Министерство на финансите № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. От тази дата всички търговци на течни горива трябва да подават ежедневно по електронен път информация за ...

Регистрация по ДДС в специалните хипотези на закона

Публикацията разглежда условията и процедурата по регистрация по ЗДДС само в специалните хипотези на задължителна регистрация при вътреобщностно придобиване, при доставки на стоки с монтаж и инсталиране и при дистанционната продажба на стоки, както и специфичните случаи на задълж...

Въпроси и отговори от практиката

Внос на стоки от Швейцария и облагане с ДДС

Въпрос: Закупихме стоки от Швейцарски фирма и ги получихме по куриер, без какъвто и да е друг документ, освен опаковъчен лист. Франкировката на сделката е DDU (доставка до получателя, без платени мита и данъци). В момента сме в кореспонденция с продавачите за да ни изпратят поне ...

Възстановяване на ДДС

Въпрос: Фирма трябва да възстанови ДДС след 4-месечен период. Проверката е приключила, издаден е акт за прихващане или възстановяване. Актът е подписан от упълномощено лице - счетоводител. Сумата трябва да се преведе по банкова сметка, но управителят (собственикът) на ЕООД отказв...

Вътрешни превози в чужбина на български превозвачи

Въпрос: Чуждестранните превозвачи могат ли да извършват вътрешни превози между две точки у нас и обратното - наши превозвачи могат ли да извършват вътрешни превози в чужбина? Отговор: Отговор на този въпрос ще намерим в двустранните споразумения със съответните страни, които се ...

Граждански договор

Въпрос: Може ли да бъде сключен граждански договор със съдружник за упражняване на личен труд в дружеството, може ли еднократно за годината или месечно? Отговор: Няма пречка съдружник в търговско дружество в качеството си на физическо лице да сключи трудов или друг вид договор з...

Декларация образец № 1

Въпрос: Служителка със срочен договор, който приключва на 01.04.2009 г., донася в м. 03 болничен, който започва в март и завършва на 15 април 2009 г. Съответно е пуснато уведомление за прекратяване на договора считано от 01.04 и за този месец не е подавана декларация образец № 1,...

Задължение

Въпрос: Ако фирма”Х” дължи на фирма “У” 500 хил. лв. и фирма “У” изкупи фирма”Х”, като придобие всички активи и пасиви, какво става със задължението от 500 хил. лв.? Остава ли фирма “У” да си го дължи сама на себе си, ако пък не, как това задължение счетоводно да се отпише от бал...

Задължителна регистрация по ЗДДС

Въпрос: Фирма, която не е регистрирана по ЗДДС, притежава недвижим имот, който е стара сграда по смисъла на т. 5 от § 1 от ДР на ЗДДС. Към сградата има терен, като една част от него е в триметровия диапазон и би следвало да се третира като прилежаща, а останалата част не би следв...

Заповед за освобождаване от длъжност

Въпрос: През м. 06. (от 1. - 26.06. включително) лице с трудов договор по чл. 70 от КТ в полза на работодателя ползва неплатен отпуск. Считано от 29.06. лицето предстои да бъде освободено по инициатива на работодателя. Кодексът на труда позволява ли заповедта за освобождаване да ...

Изкупуване на акции

Въпрос: Акционерно дружество има регистриран капитал 500 000 лв., разпределени в акции с номинал 1,00 лв. Изкупуват се обратно собствени акции от един от акционерите - 10 000 бр. акции по 5,00 лв./бр. Какви счетоводни операции следва да се вземат? Отговор: Не сте посочили счетов...

Основание за прекратяване на трудов договор

Въпрос: В края на м. юли т.г. получихме 30-дневно предизвестие от наша служителка за едностранно прекратяване на трудовото й правоотношение. След около 2 седмици същата служителка ни уведоми, че поради неплащане в срок на дължимото й трудово възнаграждение за два месеца на основа...

Осчетоводяване на обезщетение

Въпрос: Как да се осчетоводи обещетението за предизвестие в полза на предприятието на дисциплинарно уволнен работник, който е МОЛ и е уволнен заради липси? Може ли да се прихване от последното възнаграждение част от дължимата сума? Отговор: Като вземане по съдебни спорове и прих...

Отпуст по време на командировка

Въпрос: Служител е изпратен в командировка в страна от ЕС (Франция). В случай че на служителя се наложи да ползва отпуск за временна нетрудоспособност, какви са необходимите документи, които следва да представи, за да оправдае отсъствието си и за да използва обезщетение за времен...

Платен отпуск след временна неработоспособност

Въпрос: Има ли право на годишен отпуск - 20 дни, служителка, която е била в отпуск поради бременност и раждане и гледане на дете до 3 години, за този период - т.е. 60 работни дни за трите години? След приключване на отпуска заплатата й е била актуализирана. Върху каква база следв...

Получател на стока

Въпрос: Дружество е сключило договор с испанска фирма за производство на трансформатор, което все още продължава. Испанската фирма превежда аванс на 03.04.2009 г., като за превода не е издадена фактура и не е внесен ДДС. Още тогава е било известно, че трансформаторът е за подстан...

Пререгистрация

Въпрос: Едноличен търговец, регистриран преди 6 години, прави пререгистрация на фирмата в Агенцията по вписванията. Какви счетоводни документи трябва да се представят в Агенцията по вписванията и в какъв срок след пререгистрацията? Отговор: Годишните финансови отчети за предходн...

Признаване на присъщи разходи

Въпрос: Признават ли се за присъщи разходи на фирмата пари, отпуснати като стипендия на студент в Англия, с когото фирмата има договор, че след завършването ще работи за нея? Отговор: Да, признават се, като в едно писмо на НАП е застъпено становището, че трябва да се разсрочат ка...

Третиране на доход по ЗДДС

Въпрос: Физическо лице през 2007 г. е получило банков кредит при изгодни лихвени условия. Същият този кредит е предоставен на фирми, в които физическото лице има 100% или друг размер на контролно участие. Съгласно договора, с който са предоставени средствата, за всяко тримесечие ...

Писма и указания

№ 91-00-288 от 26.09.2008 г. ОТНОСНО: Изисквания към данъчните документи

Във връзка с влизане в сила на ЗДДС от 1 януари 2007 г. и с оглед единното прилагане на данъчното законодателство на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище относно изискванията към данъчните документи: Директива...

№ 94 ВВ/350 от 13.12.2006 г. ОТНОСНО: Изричното писмено съгласие, което работникът или служителят дава на работодателя по договор за допълнителен труд по чл. 110 за работа повече от 48 часа седмично, е за период не по-дълъг от четири месеца. Законът не изисква тези четири месеца да са в рамките на една календарна година, т.е. част от периода може да започва в една календарна година и да продължава в следваща календарна година. Освен това не се съдържа изискване за еднократност на периода, т.е. след изтичането му работникът или служителят може да даде съгласие за следващ период в рамките на срока на сключения договор за допълнителен труд

Съгласно чл. 110 от Кодекса на труда (КТ) работникът или служителят може да сключи трудов договор с работодателя, при когото работи, за извършване на работа, която не е в кръга на неговите трудови задължения, извън установеното за него работно време. Трудов договор на това основа...

№ 94ММ/180 от 30.06.2008 г. ОТНОСНО: Предвиденият в чл. 319 от Кодекса на труда платен годишен отпуск в размер на не по-малко от 26 работни дни се явява основен за работниците и служителите с 50 и над 50 на сто загубена работоспособност и те имат право на него отделно и независимо от правото им на допълнителен платен годишен отпуск за ненормиран работен ден, когато длъжността им е включена в списъка на длъжностите, за които се установява ненормиран работен ден

Съгласно специалната разпоредба на чл. 319 от Кодекса на труда (КТ) работниците и служителите със загубена работоспособност 50 и над 50 на сто имат право на платен годишен отпуск в размер не по-малък от 26 работни дни. Ако лицето е със загубена работоспособност 50 и над 50 на сто...

Решения на съдилища

Решение № 6162 от 13.05.2009 г. по адм. дело № 14679/2008 г. на ВАС, І о.

Съгласно чл. 124, ал. 2 ДОПК в производството по обжалване на ревизионен акт при извършена ревизия по чл. 122 ДОПК фактическите констатации в РА се считат за верни до доказване на противното, но само при условие, че наличието на основанията по чл. 122, ал. 1 ДОПК е подкрепено със...

Решение № 6174 от 13.05.2009 г. по адм. дело № 200/2009 г. на ВАС, І о.

С РА не е признат данъчен кредит на основание чл. 6 и чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗДДС, тъй като доставчикът не е намерен на адреса за кореспонденция, не е установено доставката да е осъществена и да е начислен данъкът по нея. По договорите за възлагане на СМР е посочено, че видовете ...

Решение № 6176 от 13.05.2009 г. по адм. дело № 740/2009 г. на ВАС, І о.

Неправилно съдът е допуснал допълване на решението в частта на мотивите и диспозитива. Производството по чл. 193 ГПК (отм.) има за предмет постановяване на съдебно решение по един от съединените искове, по който съдът е пропуснал да се произнесе. Така оформено, допълнителното реш...

Решение № 6178 от 13.05.2009 г. по адм. дело № 200/2009 г. на ВАС, І о.

Разпоредбата на чл. 70, ал. 5 ЗДДС има предвид начисляването на данъка по пряката доставка, т.е. по доставката, по която ревизираното лице е получател, а доставчик е лицето, посочено като такъв в издадената данъчна фактура. В чл. 68, ал. 1, т. 1 ЗДДС е предвидено, че данъчен кред...

Решение № 844/2.05.2006 г. по гр. д. № 2587/2003г., III г.о.

За периода от уволнението до отмяната му по съдебен ред и възстановяване на работника или служителя на работа, макар и той да се признава за трудов стаж, не възниква право на платен годишен отпуск и не се дължи обезщетение за неизползван платен годишен отпуск. Чл. 224, ал. 1 К...

Процедури

Вписване (регистриране) на акционерно дружество

І. Основни правни източници Търговски закон (ТЗ) Закон за търговския регистър (ЗТР) Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър (обн., ДВ, бр. 18 от 27 февруари 2007 г., попр., ДВ, бр. 20 от 6 март 2007 г., изм. ДВ, бр. 111 от 22 д...

Издаване на актове за одобряване, отказване или оттегляне на одобренията на организациите и институциите, които се освобождават от заплащане на вносни сборове при допускане на стоки за свободно обращение съгласно членове 65, 71 и 72 от Регламент № 918/83 на Съвета (ЕИО) от 28 март 1983 г. относно системата на Общността за митнически освобождавания

I. Правно основание Закон за администрацията – чл. 25, ал. 4, Постановление № 75 на МС от 06.04.07 г., Заповед на министъра на труда и социалната политика № 338/21.04.2007 г. II. Характеристика Цел - Одобряване на организациите или институциите, които се освобождават от заплащ...

Справочник на счетоводителя

Държавен вестник бр. 76 - 83/2009 г.

Народното събрание взе: 1. Решение за приемане на Доклад за прилагането на закона и дейността на прокуратурата и разследващите органи през 2008 г. 2. Решение за приемане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата за 2008 г. 3. Решение за попълване на съста...

Справочна информация бр.11/2009

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за октомври 2009 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и 121 от сканирания брой на изданието!...