Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > сп. Български законник > 2009 > бр. 10, Октомври 2009 г.
 
сп. Български законник
бр. 10, Октомври 2009 г.
Закони и правителствени актове

Закон за акцизите и данъчните складове

Обн., ДВ, бр. 91 от 15 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 105 от 29 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 34 от 25 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 63 от 4 август 2006 г., изм., ДВ, бр. 81 от 6 октомври 2006 г., изм., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., из...

СС № 20 - Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ

В сила от 01.01.2005 г. Обн., ДВ, бр. 30 от 7 април 2005 г., изм., ДВ, бр. 86 от 26 октомври 2007 г. Цел СС 20 определя реда за счетоводно отчитане на правителствените дарения и оповестяване на правителствената помощ. Обхват 1. Този стандарт се прилага от всички предприяти...

Коментар на експерта

Временните разлики по ЗКПО към 31.12.2009 г. и отчитането на активи и пасиви по отсрочени данъци

Според чл. 22 от ЗКПО данъчният финансов резултат се определя, като счетоводният финансов резултат се преобразува по ред и начин, определени в този закон, със: 1. данъчните постоянни разлики; 2. данъчните временни разлики; 3. сумите, предвидени в тази част. Как се преобразува...

ДДС при префактуриране на разходи

Като действие префактурирането на разходи представлява издаване на разходооправдателен документ, с който се удостоверява получаването на паричен превод за възстановяване на разходи, извършени от един правен субект, но за сметка на друго физическо или юридическо лице. В такива слу...

Правен режим на субсидиите и финансиранията съгласно ЗДДС

Данъчното третиране на получени от доставчика финансирания и субсидии, пряко свързани с доставка, са регламентирани в чл. 26, ал. 3, т. 2 във вр. с § 1, т. 15 от ДР на ЗДДС. Разпоредбата се прилага, когато субсидията е изцяло съотносима към получената от доставчика цена. Субсиди...

Промените в Закона за акцизите и данъчните складове

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, обнародван в “Държавен вестник”, бр. 106 от 12.12.2008 г., са направени промени в Закона за акцизите и данъчните складове. Въвежда се ново понятие - 'независима малка пивоварна', която е данъчен скл...

Въпроси и отговори от практиката

Вътрешнообщностно придобиване

Въпрос: Българска фирма, регистрирано по ЗДДС лице, командирова свои служители в Гърция с автомобил на фирмата. Нощувките на командированите лица в гръцки хотел - регистрирано по ДДС лице в Гърция, както и престоят на колите на паркинг в Гърция считат ли се за ВОП? Какви данъчни ...

Данъчно третиране на български офис в Гърция

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, иска да открие обект - офис в Гърция, с цел по-лесно пласиране на продукцията си на гръцкия пазар. Откриването на такъв офис изисква ли някаква регистрация или деклариране? С какъв документ се извършва придвижването на стоките от Бъл...

Отчитане на придобити стоки от Швейцария

Въпрос: Закупени са стоки от швейцарска фирма и са получени по куриер без какъвто и да е друг документ освен опаковъчен лист. Франкировката на сделката е DDU (доставка до получателя, без платени мита и данъци). След като Швейцария не е в територията на Европейската икономическа о...

Право на данъчен кредит

Въпрос: Закупен е автомобил втора употреба от Германия с 5+1 места. Доставчикът издава фактура с начислен ДДС от 19% на българския си клиент. И двата контрагента са регистрирани по ДДС. Сделката за българския контрагент ВОП ли е? Ако не – има ли право на данъчен кредит? Отговор:...

Сделки между страни - членки на ЕС

Въпрос: Четири фирми – „А”, „В”, „С” и „Д”, са регистрирани в страните си по ДДС. Фирмите „А” и „В” са български, „С” е австрийска, а фирма „Д” е немска. „В” купува стока от „С” (Австрия) и я продава на „А” в България. Стоката не напуска Австрия – фирма „А” я продава на „Д” и сто...

Писма и указания

№ 91-01-54 от 04.03.2009 г. ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина С Постановление № 24 на МС от 6 февруари 2009 г. е допълнена и изменена Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се л...

Решения на съдилища

Решение № 7162 от 02.06.2009 г. по адм. дело № 594/2009 г. на ВАС, І А

При наличието на издаден, но несвоевременно отразен документ в отчетен регистър по чл. 124 от ЗДДС разпоредбата на чл. 126, ал. 3, т. 1 от ЗДДС допуска поправяне на грешката чрез извършване на необходимите корекции при декларирането в данъчния период, през който грешката е устано...

Решение № 7187 от 02.06.2009 г. по адм. дело № 1822/2009 г. на ВАС, І А

Съгласно параграф 18 от ПЗР на ЗИДЗДДС регистрираните лица - получатели по доставката, за които данъкът е станал изискуем като лице - платец по глава осма, до влизането в сила на този закон, които към тази дата не са начислили данък по реда на чл. 86, ал. 1 и/или не са упражнили ...

Решение № 8930 от 06.07.2009 г. по адм. дело № 14875/2008 г. на ВАС, I А

Съдът не е компетентен да се произнася за присъждане на лихви за по-дълъг период от време в сравнение с този по АПВ. Жалбоподателят следва да реализира тази своя претенция по общия исков ред. Чл. 208 и сл. от АПК вр. с чл. 160, ал. 6 от ДОПК Чл. 209, т. 3 от АПК Производст...

Процедури

Пререгистриране на дружество с ограничена отговорност

І. Правни източници Закон за търговския регистър (ЗТР) Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър (обн., ДВ, бр. 18 от 27 февруари 2007 г., попр., ДВ, бр. 20 от 6 март 2007 г., изм., ДВ, бр. 111 от 22 декември 2007 г.) ІІ. Компете...

Удостоверение за декларирани данни

Нормативна уредба Данъчно-осигурителен процесуален кодекс Вие трябва да се обърнете към: Орган по приходите от дирекция/отдел “Обслужване” в Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по: - вашия постоянен адрес – ако сте физическо лице или едноличен търгове...

Справочник на счетоводителя

Държавен вестник бр. 60 - 75/2009 г.

Народното събрание взе: 1. Решение за избиране на министър-председател на Република България. 2. Решение за приемане на структура на Министерския съвет на Република България. 3. Решение за избиране на Министерски съвет на Република България. 4. Решение за избиране на секретар...

Справочна информация бр.10/2009

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за септември 2009 г. За повече информация погледнете на страници 121, 122 и 123 от сканирания брой на изданието!...