Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > сп. Български законник > 2009 > бр. 10, Октомври 2009 г.
 
сп. Български законник
бр. 10, Октомври 2009 г.
Закони и правителствени актове

Закон за акцизите и данъчните складове

Обн., ДВ, бр. 91 от 15 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 105 от 29 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 34 от 25 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 63 от 4 август 2006 г., изм., ДВ, бр. 81 от 6 октомври 2006 г., изм., ДВ, бр. ...

СС № 20 - Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ

В сила от 01.01.2005 г. Обн., ДВ, бр. 30 от 7 април 2005 г., изм., ДВ, бр. 86 от 26 октомври 2007 г. Цел СС 20 определя реда за счетоводно отчитане на правителствените дарения и оповестяване на правителствената помощ. Обхват 1. Този стандарт с...

Коментар на експерта

Временните разлики по ЗКПО към 31.12.2009 г. и отчитането на активи и пасиви по отсрочени данъци

Според чл. 22 от ЗКПО данъчният финансов резултат се определя, като счетоводният финансов резултат се преобразува по ред и начин, определени в този закон, със: 1. данъчните постоянни разлики; 2. данъчните временни разлики; 3. сумите, предвидени в ...

ДДС при префактуриране на разходи

Като действие префактурирането на разходи представлява издаване на разходооправдателен документ, с който се удостоверява получаването на паричен превод за възстановяване на разходи, извършени от един правен субект, но за сметка на друго физическо или...

Правен режим на субсидиите и финансиранията съгласно ЗДДС

Данъчното третиране на получени от доставчика финансирания и субсидии, пряко свързани с доставка, са регламентирани в чл. 26, ал. 3, т. 2 във вр. с § 1, т. 15 от ДР на ЗДДС. Разпоредбата се прилага, когато субсидията е изцяло съотносима към получена...

Промените в Закона за акцизите и данъчните складове

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, обнародван в “Държавен вестник”, бр. 106 от 12.12.2008 г., са направени промени в Закона за акцизите и данъчните складове. Въвежда се ново понятие - 'независима малка п...

Въпроси и отговори от практиката

Вътрешнообщностно придобиване

Въпрос: Българска фирма, регистрирано по ЗДДС лице, командирова свои служители в Гърция с автомобил на фирмата. Нощувките на командированите лица в гръцки хотел - регистрирано по ДДС лице в Гърция, както и престоят на колите на паркинг в Гърция счита...

Данъчно третиране на български офис в Гърция

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, иска да открие обект - офис в Гърция, с цел по-лесно пласиране на продукцията си на гръцкия пазар. Откриването на такъв офис изисква ли някаква регистрация или деклариране? С какъв документ се извършва п...

Отчитане на придобити стоки от Швейцария

Въпрос: Закупени са стоки от швейцарска фирма и са получени по куриер без какъвто и да е друг документ освен опаковъчен лист. Франкировката на сделката е DDU (доставка до получателя, без платени мита и данъци). След като Швейцария не е в територията ...

Право на данъчен кредит

Въпрос: Закупен е автомобил втора употреба от Германия с 5+1 места. Доставчикът издава фактура с начислен ДДС от 19% на българския си клиент. И двата контрагента са регистрирани по ДДС. Сделката за българския контрагент ВОП ли е? Ако не – има ли прав...

Сделки между страни - членки на ЕС

Въпрос: Четири фирми – „А”, „В”, „С” и „Д”, са регистрирани в страните си по ДДС. Фирмите „А” и „В” са български, „С” е австрийска, а фирма „Д” е немска. „В” купува стока от „С” (Австрия) и я продава на „А” в България. Стоката не напуска Австрия – фи...

Писма и указания

№ 91-01-54 от 04.03.2009 г. ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина С Постановление № 24 на МС от 6 февруари 2009 г. е допълнена и изменена Наредбата за общественото осигуря...

Решения на съдилища

Решение № 7162 от 02.06.2009 г. по адм. дело № 594/2009 г. на ВАС, І А

При наличието на издаден, но несвоевременно отразен документ в отчетен регистър по чл. 124 от ЗДДС разпоредбата на чл. 126, ал. 3, т. 1 от ЗДДС допуска поправяне на грешката чрез извършване на необходимите корекции при декларирането в данъчния период...

Решение № 7187 от 02.06.2009 г. по адм. дело № 1822/2009 г. на ВАС, І А

Съгласно параграф 18 от ПЗР на ЗИДЗДДС регистрираните лица - получатели по доставката, за които данъкът е станал изискуем като лице - платец по глава осма, до влизането в сила на този закон, които към тази дата не са начислили данък по реда на чл. 86...

Решение № 8930 от 06.07.2009 г. по адм. дело № 14875/2008 г. на ВАС, I А

Съдът не е компетентен да се произнася за присъждане на лихви за по-дълъг период от време в сравнение с този по АПВ. Жалбоподателят следва да реализира тази своя претенция по общия исков ред. Чл. 208 и сл. от АПК вр. с чл. 160, ал. 6 от ДОПК Чл. ...

Процедури

Пререгистриране на дружество с ограничена отговорност

І. Правни източници Закон за търговския регистър (ЗТР) Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър (обн., ДВ, бр. 18 от 27 февруари 2007 г., попр., ДВ, бр. 20 от 6 март 2007 г., изм., ДВ, бр. 111 от 22 ...

Удостоверение за декларирани данни

Нормативна уредба Данъчно-осигурителен процесуален кодекс Вие трябва да се обърнете към: Орган по приходите от дирекция/отдел “Обслужване” в Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по: - вашия постоянен адрес – ако сте физиче...

Справочник на счетоводителя

Държавен вестник бр. 60 - 75/2009 г.

Народното събрание взе: 1. Решение за избиране на министър-председател на Република България. 2. Решение за приемане на структура на Министерския съвет на Република България. 3. Решение за избиране на Министерски съвет на Република България. 4. Р...

Справочна информация бр.10/2009

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за септември 2009 г. За повече информация погледнете на страници 121, 122 и 123 от ...