начало > сп. Български законник > 2009 > бр. 9, Септември 2009 г.
 
сп. Български законник
бр. 9, Септември 2009 г.
Закони и правителствени актове

Закон за инспектиране на труда

Обн., ДВ, бр. 102 от 28 ноември 2008 г., изм., ДВ, бр. 35 от 12 май 2009 г. Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Този закон урежда: 1. начина на функциониране на националната система за инспектиране на труда; 2. видовете контролни дейности, включен...

Закон за семейните помощи за деца

Обн., ДВ, бр. 32 от 29 март 2002 г., изм., ДВ, бр. 120 от 29 декември 2002 г., изм., ДВ, бр. 112 от 23 декември 2003 г., изм., ДВ, бр. 69 от 6 август 2004 г., изм., ДВ, бр. 105 от 29 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 21 от 10 март 2006 г., изм., ДВ, бр...

Инструкция № 5 от 30 юни 2005 г. за приемане и съхраняване на разплащателните ведомости на прекратени осигурители без правоприемник

Обн., ДВ, бр. 57 от 12 юли 2005 г., изм., ДВ, бр. 40 от 18 май 2007 г., изм., ДВ, бр. 109 от 23 декември 2008 г., изм., ДВ, бр. 49 от 30 юни 2009 г. Раздел I Общи положения Чл. 1. (изм., ДВ, бр. 40 от 2007 г.) (1) С тази инструкция се уреждат редъ...

СС № 19 Доходи на персонала

В сила от 01.01.2005 г. Обн., ДВ, бр. 30 от 7 април 2005 г. Цел СС 19 определя начина за счетоводното отчитане и оповестяване на разходите, които предприятието понася във връзка с осигуряването на доходи на персонала. Обхват 1.1. Този стандарт...

Коментар на експерта

VIES-декларацията при ВОТ

VIES-декларацията е един от документите, въведени в документооборота на стопанските субекти след присъединяването ни към ЕС. Издаването й е свързано с регистрирането и отчитането на доставките по ЗДДС при ВОТ. Какво представлява VIES-декларацията и ...

Методологични проблеми при отчитането на обезценка на финансови активи и предложения за решаването им в условията на глобалната финансова криза

Съгласно разпоредбите на МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване даден финансов актив или група от финансови активи са обезценени и са възникнали загуби от обезценка тогава и само тогава, когато са налице обективни доказателства за обезц...

Основни принципи на митническия процес

Административният процес е предназначен за решаване на спорове от административноправен характер. Споровете между митническата администрация като обладател на властнически правомощия и лицата, към които се адресират решенията на митническите органи, ...

Последните изменения и допълнения на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

С промените на Закона за изменение и допълнение на ДОПК (обн., ДВ, бр. 32 от 28.04.2009 г.) влизането в сила на основната част от обнародваните на 13.02.2009 г. изменения и допълнения на ДОПК беше отложено от 01.05.2009 г. за 01.01.2010 г. Промените...

Семейните помощи за деца

В условията на икономическата криза и при растящата безработица все по-голямо значение придобива грижата на държавата за майките и децата, особено в семействата със значителни материални затруднения. Съществен елемент от тези грижи представляват семе...

Въпроси и отговори от практиката

Внасяне на осигурителни вноски

Въпрос: При попълване на УП-2, когато се казва какви осигуровки са внесени, кои фондове се включват от: - ф. “Пенсии”; - ф. “Общо заболяване и майчинство”; - ф. “Безработица”; - ф. ТЗПБ? Отговор: Записват се осигуровките, за които фондове се внесени....

Данък за гориво по ЗКПО

Въпрос: При закупуването на гориво за машините е отразено цялото количество с право на ДДС. От същото е изразходвано за служебен автомобил. За тези разходи следва данък по ЗКПО. Как да се отрази количеството гориво без право на ДДС? Отговор: Вероятн...

Данъчно облагане на дивиденти

Въпрос: Какво е данъчното облагане на дивиденти, изплащани от местно дъщерно дружество в полза на дружество майка от страна - членка на Европейския съюз? Отговор: Уведомяваме ви, че съгласно член 108, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облаг...

Лихва за просрочие

Въпрос: ЕТ не е внасял от 01.10.2000 г. осигуравки за ОЗМ, а има подадена декларация за осигуряване за пенсия и ОЗМ от тази дата след прекъсване на осигуряването си в м. юли същата година. След проверка от НАП лицето е уведомено, че трябва да довнесе...

Преобразуване на финансов резултат на дружество

Въпрос: Собственик на ЕООД желае да посети интензивен езиков курс в чужбина с продължителност 8 седмици. Самолетните билети, стойността на курса, разходите за храна и квартира могат ли да се отчетат като разход на дружеството, т.е. като командировка ...

Режим за позлване на болничен при гледане на член на семейството

Въпрос: При гледане на болен член от семейството кои членове се включват в понятието “семейство” и какъв е режимът на ползване на болнични от тях? Отговор: За членове на „семейството” съгласно чл. 45, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) се...

Писма и указания

№ 12/867 от 30.09.2008 г. ОТНОСНО: Трудовата книжка - основен удостоверителен документ за факти и обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника или служителя

По българското законодателство трудовата книжка е основният удостоверителен документ за факти и обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника или служителя, и има важно значение за редица негови трудови права. Трудовата книжка винаги има п...

№ 91-00-152 от 06.04.2009 г. ОТНОСНО: Признаването на право на приспадане на данъчен кредит за внос на стоки, по отношение на които ще се извършват доставки по чл. 24, ал. 3 на ЗДДС

ОТНОСНО: Признаването на право на приспадане на данъчен кредит за внос на стоки, по отношение на които ще се извършват доставки по чл. 24, ал. 3 на ЗДДС Във връзка с постъпили писмени запитвания и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Национ...

№ 91-00-25 от 12.01.2009 г. ОТНОСНО: Изискуемост на данъка върху добавената стойност (ДДС) при вътреобщностно придобиване (ВОП)

ОТНОСНО: Изискуемост на данъка върху добавената стойност (ДДС) при вътреобщностно придобиване (ВОП) в случаите на издадена фактура от доставчика преди датата на възникване на данъчното събитие На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Национална...

№ 94АА/183 от 31.10.2008 г. Относно: прекратяване на трудов договор

ОТНОСНО: При прекратяване на трудовия договор работодателят не може да извършва прихващане без съгласието на работника или служителя срещу други задължения на работника или служителя, каквото е обезщетението при дисциплинарно уволнение Дисциплинарнот...

Решения на съдилища

Решение № 3224 от 11.03.2009 г. по адм. дело № 13020/2008 г. на ВАС, I А

Пазарната цена на правото на ползване е част от пазарната цена на материалните активи, върху които то е учредено, доколкото ограниченото вещно право на ползване е част от абсолютното право на собственост и съответно цената му е по-ниска от тази на пр...

Решение № 7165 от 02.06.2009 г. по адм. дело № 15565/2008 г. на ВАС, І А

Разликата между договора за изработка и договора за услуги се състои в това дали изпълнителят отговаря, ако не бъде постигнат уговореният резултат. При договора за изработка изпълнителят може да иска заплащане на уговореното възнаграждение само ако е...

Решение № 7208 от 02.06.2009 г. по адм. дело № 3152/2009 г. на ВАС, І отд.

Съгласно чл. 128, ал. 1 от ДОПК недължимо платени или събрани суми за данъци, задължителни осигурителни вноски, наложени от органите по приходите глоби и имуществени санкции, както и суми, подлежащи на възстановяване съгласно данъчното или осигурител...

Решение № 7219 от 02.06.2009 г. по адм. дело № 2338/2009 г. на ВАС, І о

Разпоредбата на чл. 115, ал. 1 и 3 ЗДДС е категорична, че кредитно известие се издава при намаление на данъчната основа или разваляне на договора. При положение че нощувките са реализирани, макар и не в пълен обем, не е налице основание за издаване н...

Решение № 943/12.06.2006 г. по гр. д. № 2777/2003 г., III г.о.

Неправилната квалификация, дадена в заповедта за уволнение, не обуславя сама по себе си неговата незаконност. От значение за ангажиране на дисциплинарната отговорност на работника или служителя е установяването на дисциплинарните нарушения и тяхното ...

Процедури

Издаване на становище за противопожарната осигуреност на строежите и издаване на становища за разрешаване ползването на строеж

Правно основание Закон за Министерството на вътрешните работи Наредба № IЗ-489 от 28 март 2007 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол (Наредба № IЗ-489) Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството ...

Справочник на счетоводителя

Държавен вестник бр. 44 - 59/2009 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за гарантиране на влоговете в банките. 3. Закон за изменение на Закона з...

Справочна информация бр.9/2009

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за август 2009 г. За повече информация погледнете на страници 117, 118 и 119 от ск...