Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > сп. Български законник > 2009 > бр. 9, Септември 2009 г.
 
сп. Български законник
бр. 9, Септември 2009 г.
Закони и правителствени актове

Закон за инспектиране на труда

Обн., ДВ, бр. 102 от 28 ноември 2008 г., изм., ДВ, бр. 35 от 12 май 2009 г. Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Този закон урежда: 1. начина на функциониране на националната система за инспектиране на труда; 2. видовете контролни дейности, включени в инспектирането на труда; ...

Закон за семейните помощи за деца

Обн., ДВ, бр. 32 от 29 март 2002 г., изм., ДВ, бр. 120 от 29 декември 2002 г., изм., ДВ, бр. 112 от 23 декември 2003 г., изм., ДВ, бр. 69 от 6 август 2004 г., изм., ДВ, бр. 105 от 29 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 21 от 10 март 2006 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм....

Инструкция № 5 от 30 юни 2005 г. за приемане и съхраняване на разплащателните ведомости на прекратени осигурители без правоприемник

Обн., ДВ, бр. 57 от 12 юли 2005 г., изм., ДВ, бр. 40 от 18 май 2007 г., изм., ДВ, бр. 109 от 23 декември 2008 г., изм., ДВ, бр. 49 от 30 юни 2009 г. Раздел I Общи положения Чл. 1. (изм., ДВ, бр. 40 от 2007 г.) (1) С тази инструкция се уреждат редът и условията за предаването, ...

СС № 19 Доходи на персонала

В сила от 01.01.2005 г. Обн., ДВ, бр. 30 от 7 април 2005 г. Цел СС 19 определя начина за счетоводното отчитане и оповестяване на разходите, които предприятието понася във връзка с осигуряването на доходи на персонала. Обхват 1.1. Този стандарт се прилага от предприятията п...

Коментар на експерта

VIES-декларацията при ВОТ

VIES-декларацията е един от документите, въведени в документооборота на стопанските субекти след присъединяването ни към ЕС. Издаването й е свързано с регистрирането и отчитането на доставките по ЗДДС при ВОТ. Какво представлява VIES-декларацията и защо се налага издаването й В...

Методологични проблеми при отчитането на обезценка на финансови активи и предложения за решаването им в условията на глобалната финансова криза

Съгласно разпоредбите на МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване даден финансов актив или група от финансови активи са обезценени и са възникнали загуби от обезценка тогава и само тогава, когато са налице обективни доказателства за обезценка, произхождащи от минали с...

Основни принципи на митническия процес

Административният процес е предназначен за решаване на спорове от административноправен характер. Споровете между митническата администрация като обладател на властнически правомощия и лицата, към които се адресират решенията на митническите органи, са без съмнение точно такива и...

Последните изменения и допълнения на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

С промените на Закона за изменение и допълнение на ДОПК (обн., ДВ, бр. 32 от 28.04.2009 г.) влизането в сила на основната част от обнародваните на 13.02.2009 г. изменения и допълнения на ДОПК беше отложено от 01.05.2009 г. за 01.01.2010 г. Промените най-общо се изразяват в прехв...

Семейните помощи за деца

В условията на икономическата криза и при растящата безработица все по-голямо значение придобива грижата на държавата за майките и децата, особено в семействата със значителни материални затруднения. Съществен елемент от тези грижи представляват семейните помощи за деца. І. Общи...

Въпроси и отговори от практиката

Внасяне на осигурителни вноски

Въпрос: При попълване на УП-2, когато се казва какви осигуровки са внесени, кои фондове се включват от: - ф. “Пенсии”; - ф. “Общо заболяване и майчинство”; - ф. “Безработица”; - ф. ТЗПБ? Отговор: Записват се осигуровките, за които фондове се внесени. Ако са внесени осигуровки във...

Данък за гориво по ЗКПО

Въпрос: При закупуването на гориво за машините е отразено цялото количество с право на ДДС. От същото е изразходвано за служебен автомобил. За тези разходи следва данък по ЗКПО. Как да се отрази количеството гориво без право на ДДС? Отговор: Вероятно служебните ви автомобили поп...

Данъчно облагане на дивиденти

Въпрос: Какво е данъчното облагане на дивиденти, изплащани от местно дъщерно дружество в полза на дружество майка от страна - членка на Европейския съюз? Отговор: Уведомяваме ви, че съгласно член 108, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01.01.2007 г.: ...

Лихва за просрочие

Въпрос: ЕТ не е внасял от 01.10.2000 г. осигуравки за ОЗМ, а има подадена декларация за осигуряване за пенсия и ОЗМ от тази дата след прекъсване на осигуряването си в м. юли същата година. След проверка от НАП лицето е уведомено, че трябва да довнесе невнесените осигуровки за ОЗМ...

Преобразуване на финансов резултат на дружество

Въпрос: Собственик на ЕООД желае да посети интензивен езиков курс в чужбина с продължителност 8 седмици. Самолетните билети, стойността на курса, разходите за храна и квартира могат ли да се отчетат като разход на дружеството, т.е. като командировка с полагащи се дневни и квартир...

Режим за позлване на болничен при гледане на член на семейството

Въпрос: При гледане на болен член от семейството кои членове се включват в понятието “семейство” и какъв е режимът на ползване на болнични от тях? Отговор: За членове на „семейството” съгласно чл. 45, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) се считат съпругът, съпругата и ...

Писма и указания

№ 12/867 от 30.09.2008 г. ОТНОСНО: Трудовата книжка - основен удостоверителен документ за факти и обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника или служителя

По българското законодателство трудовата книжка е основният удостоверителен документ за факти и обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника или служителя, и има важно значение за редица негови трудови права. Трудовата книжка винаги има публично удостоверително значен...

№ 91-00-152 от 06.04.2009 г. ОТНОСНО: Признаването на право на приспадане на данъчен кредит за внос на стоки, по отношение на които ще се извършват доставки по чл. 24, ал. 3 на ЗДДС

ОТНОСНО: Признаването на право на приспадане на данъчен кредит за внос на стоки, по отношение на които ще се извършват доставки по чл. 24, ал. 3 на ЗДДС Във връзка с постъпили писмени запитвания и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите из...

№ 91-00-25 от 12.01.2009 г. ОТНОСНО: Изискуемост на данъка върху добавената стойност (ДДС) при вътреобщностно придобиване (ВОП)

ОТНОСНО: Изискуемост на данъка върху добавената стойност (ДДС) при вътреобщностно придобиване (ВОП) в случаите на издадена фактура от доставчика преди датата на възникване на данъчното събитие На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразя...

№ 94АА/183 от 31.10.2008 г. Относно: прекратяване на трудов договор

ОТНОСНО: При прекратяване на трудовия договор работодателят не може да извършва прихващане без съгласието на работника или служителя срещу други задължения на работника или служителя, каквото е обезщетението при дисциплинарно уволнение Дисциплинарното уволнение е свързано с небла...

Решения на съдилища

Решение № 3224 от 11.03.2009 г. по адм. дело № 13020/2008 г. на ВАС, I А

Пазарната цена на правото на ползване е част от пазарната цена на материалните активи, върху които то е учредено, доколкото ограниченото вещно право на ползване е част от абсолютното право на собственост и съответно цената му е по-ниска от тази на правото на собственост, или каза...

Решение № 7165 от 02.06.2009 г. по адм. дело № 15565/2008 г. на ВАС, І А

Разликата между договора за изработка и договора за услуги се състои в това дали изпълнителят отговаря, ако не бъде постигнат уговореният резултат. При договора за изработка изпълнителят може да иска заплащане на уговореното възнаграждение само ако е престирал уговорения резултат...

Решение № 7208 от 02.06.2009 г. по адм. дело № 3152/2009 г. на ВАС, І отд.

Съгласно чл. 128, ал. 1 от ДОПК недължимо платени или събрани суми за данъци, задължителни осигурителни вноски, наложени от органите по приходите глоби и имуществени санкции, както и суми, подлежащи на възстановяване съгласно данъчното или осигурителното законодателство от Национ...

Решение № 7219 от 02.06.2009 г. по адм. дело № 2338/2009 г. на ВАС, І о

Разпоредбата на чл. 115, ал. 1 и 3 ЗДДС е категорична, че кредитно известие се издава при намаление на данъчната основа или разваляне на договора. При положение че нощувките са реализирани, макар и не в пълен обем, не е налице основание за издаване на кредитни известия. Частичнот...

Решение № 943/12.06.2006 г. по гр. д. № 2777/2003 г., III г.о.

Неправилната квалификация, дадена в заповедта за уволнение, не обуславя сама по себе си неговата незаконност. От значение за ангажиране на дисциплинарната отговорност на работника или служителя е установяването на дисциплинарните нарушения и тяхното съответствие с фактическите ос...

Процедури

Издаване на становище за противопожарната осигуреност на строежите и издаване на становища за разрешаване ползването на строеж

Правно основание Закон за Министерството на вътрешните работи Наредба № IЗ-489 от 28 март 2007 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол (Наредба № IЗ-489) Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона...

Справочник на счетоводителя

Държавен вестник бр. 44 - 59/2009 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за гарантиране на влоговете в банките. 3. Закон за изменение на Закона за ограничаване на администрати...

Справочна информация бр.9/2009

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за август 2009 г. За повече информация погледнете на страници 117, 118 и 119 от сканирания брой на изданието!...