Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > сп. Български законник > 2009 > бр. 8, Август 2009 г.
 
сп. Български законник
бр. 8, Август 2009 г.
Закони и правителствени актове

Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица

Обн., ДВ, бр. 19 от 19 февруари 2002 г., изм., ДВ, бр. 74 от 30 юли 2002 г., изм., ДВ, бр. 19 от 9 март 2004 г., изм., ДВ, бр. 15 от 16 февруари 2007 г., изм., ДВ, бр. 13 от 17 февруари 2009 г. Чл. 1. (1) (изм. и доп., ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила ...

Наредба за работното време, почивките и отпуските

Обн., ДВ, бр. 6 от 23 януари 1987 г., изм., ДВ, бр. 31 от 19 април 1991 г., изм., ДВ, бр. 55 от 12 юли 1991 г., изм., ДВ, бр. 59 от 23 юли 1991 г., изм., ДВ, бр. 59 от 9 юли 1993 г., изм., ДВ, бр. 67 от 6 август 1993 г., изм., ДВ, бр. 38 от 6 май 199...

Наредба за структурата и организацията на работната заплата

Обн., ДВ, бр. 9 от 26 януари 2007 г., изм., ДВ, бр. 56 от 10 юли 2007 г., изм., ДВ, бр. 83 от 16 октомври 2007 г., изм., ДВ, бр. 11 от 5 февруари 2008 г., изм., ДВ, бр. 10 от 6 февруари 2009 г. Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С наредбата се опре...

СС № 18 - Приходи

В сила от 01.01.2005 г. Обн., ДВ, бр. 30 от 7 aприл 2005 г., изм., ДВ, бр. 86 от 26 oктомври 2007 г. Цел СС 18 определя счетоводното третиране на приходите, получени от определени видове сделки и в определени случаи, както и тяхното признаване. О...

Коментар на експерта

Данъчни аспекти на договорите за предоставяне на персонал при облагането на физическите лица

На основание § 1, т. 26, буква „ж” от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) правоотношенията между работодател по смисъла на същия закон1 и българско или чуждестранно физическо лице се считат за тр...

Новият ред за касационно обжалване на решенията на въззивните съдилища по граждански дела

1. Основания за допускане на касационното обжалване по ГПК - една от съществените промени в новия Граждански процесуален кодекс, в сила от 01.03.2008 г., е въвеждането на нови изисквания за допускане на касационното обжалване. Според чл. 280, ал. 1 Г...

Някои аспекти на оценяването на дълготрайните активи

Дълготрайните активи се делят на нематериални активи, дълготрайни материални активи и финансови дълготрайни активи. Най-общо измерването (определянето на стойността) на дълготраен актив обикновено се извършва чрез използването на покупна цена (цена ...

Промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските

С Постановление № 12 от 23.01.2009 г. (обн., ДВ, бр. 10 от 2009 г. ) са направени многобройни изменения и допълнения в Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО). По-съществените от тях са: I.1. Доста разширен е кръгът на правоимащи...

Промените в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата

От 01.01.2009 г. са в сила две съществени изменения и допълнения на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ, виж ПМС № 9/2009 г., обн., ДВ, бр. 11 от 2009 г.). Първата промяна засяга реда за определяне на допълнителното ...

Въпроси и отговори от практиката

Данъчно третиране на сделка за ремонт на сграда

Въпрос: Сграда по смисъла на ЗДДС е придобита през 1964 г. През 1991, 1998, 2002, 2006 и 2008 г. е извършена промяна на стойността на сградата с разходи за ремонт. При това е ползван данъчен кредит за услугите. През 2008 г. е сключен договор за ремон...

ДДС за придобит автомобил

Въпрос: Физическо лице, данъчно регистрирано в Германия, закупува там автомобил с фактура и плаща ДДС. Няколко дни по-късно доставя автомобила на майка си в България и с договор за покупко-продажба (но без нотариална заверка на подписите) тя го реги...

Дължим ДДС

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, има сключен договор за работа на ишлеме с фирма от Великобритания. Материалите се доставят от английската фирма, като собствеността остава тяхна. Българската фирма обработва материалите, ушива съответнит...

Завеждане на придобито право на строеж

Въпрос: ЕООД придобива от ЕТ чрез нотариален акт право на строеж върху част от земя. В нотариалния акт е записано, че “учреденото право на строеж е безсрочно и безвъзмездно”. Данъчната оценка е 18 000 лв. Как да се заведа в ЕООД и с каква стойност? О...

Класифициране на активи като предназначени за продажба

Въпрос: Транспортна компания за извършване на междуградски превози притежава 20 автобуса, които са използвани 10 години за извършване на автобусни превози. В края на годината компанията решава да ги продаде, тъй като е изтекъл срокът на лиценза, из...

Коригиране на отчети за 2008 г.

Въпрос: През 2008 г. управителят на фирмата е открил банкова сметка на фирмата, по която са му преведени 600 000 евро заемни средства от друго дружество. Сумата е изтеглена лично от управителя и част от парите са предоставени в дружеството. Тъй като ...

Осигурителни вноски за временна нетрудоспособност

Въпрос: Съдружник в ООД се осигурява само във фонд “Пенсии” за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт. Преди време по спешност постъпва в болница, откъдето е издаден болничен лист с диагноза “инсулт”. Ясно е, че той няма право на обезщет...

Пенсиониране за осигурителен стаж и възраст

Въпрос: Лице, което желае да се пенсионира за осигурителен стаж и възраст, работи на два трудови договора и се самоосигурява в ЕТ. Трябва да има едновременно прекъсване на осигуряването на всички основания, за да може към датата на прекъсване да се п...

Поправка на счетоводна грешка за минали години

Въпрос: Поради счетоводна грешка през 2008 година е осчетоводена фактура два пъти и разходите са отразени тогава. Сега през 2009 г. е установена грешката. Как може да бъде поправена? Отговор: Ако прилагате МСС - по единствения подход (капиталов); ако...

Предизвестие за уволнение

Въпрос: Фирма има договор за извършване на определена услуга с друга голяма фирма. За изпълнение на задълженията по този договор първата фирма е назначила работници по трудов договор. Тъй като срокът на договора за извършване на услугата изтича след ...

Процедура за унищожаване на първични счетоводни документи

Въпрос: Каква е процедурата за унищожаване на първични счетоводни документи след изтичане на давностния срок съгласно Закона за счетоводството? Могат ли да се унищожат фактурите за периода от 2000 г. до 2003 г., както и банковите документи? Отговор: ...

Счетоводна грешка

Въпрос: През 2007 г. фирма е платила в брой по фактура за извършена услуга, която не е въведена счетоводно като разход. При извършваните през 2007 г. и 2008 г. инвентаризации това не е било установено. Грешката е открита през 2009 г. Какви счетоводни...

Счетоводни записвания при освобождаване на активи чрез продажба

Въпрос: Предприятие планира да освободи група от активите си чрез продажба. Същите формират група за изваждане от употреба. Преди класифицирането е направена преоценка, а след класифицирането е извършена и обезценка до справедлива стойност, намалена ...

Писма и указания

№ 24-00-9 от 30.06.2009 г. - относно прилагането в практиката на разпоредбата на чл. 177 от ЗДДС

Във връзка с възникнали въпроси относно прилагането в практиката на разпоредбата на чл. 177 от ЗДДС и на основание чл. 10. ал. 1, т. 1 и т. 4 от Закона за Националната агенция за приходите давам следното задължително указание: I. Общи положения Отгов...

Решения на съдилища

Решение № 4029 от 27.03.2009 г. по адм. дело № 15858/2008 г. на ВАС, ІА

Видно от доказателствата по делото, фактурата не е представена по време на данъчната ревизия, не е приета и като писмено доказателство в съдебната фаза на производството, не е обсъждана и от вещото лице по делото. Следователно фактическият извод на р...

Решение № 4097 от 30.03.2009 г. по адм. дело № 8331/2008 г. на ВАС, ІА

За правилното решаване на спора относно законосъобразността на РА е необходимо да бъде извършена проверка относно законосъобразността на изводите на ревизиращия екип относно обема на реализираните приходи през всички ревизирани данъчни периоди, като ...

Решение № 4104 от 30.03.2009 г. по адм. дело № 15067/2008 г. на ВАС, ІА

От представените договори за временна финансова помощ се установява, че “Т. г.” ЕООД е получило и осчетоводило преведени му по банков път средства за оборотен капитал. Тези средства и тяхното връщане е намерило отражение по сметка 499 Други дебитори ...

Решение № 4293 от 01.04.2009 г. по адм. дело № 15185/2008 г. на ВАС, ІА

Обстоятелството, че декларацията е подадена от наследник, не променя извода за дължимост на местните данъци и такси, тъй като се касае за същия имот. С приемане на наследството задълженията се поемат от наследника, в случая от жалбоподателя. Чл. 1...

Решение № 4389 от 02.04.2009 г. по адм. дело № 14567/2008 г. на ВАС, І о.

В експертното решение е посочена датата на инвалидността. На основание чл. 144 АПК и чл. 235, ал. 3 ГПК съдът следва да вземе предвид представеното в съдебното производство експертно решение, независимо че не е било представено пред административния ...

Решение № 519/6.12.2006 г. по гр.д. № 282/2006 г., I г.о.

Правно действие, извършено от чуждо име без представителна власт или при превишаване на нейния обем, не поражда правни последици за мнимо представлявания, нито поражда такива последици в отношенията между мнимия представител и третото лице, с което т...

Решение № 663/17.11.2006 г. по т. д. № 270 /2006 г., ТК, I т.о.

Органовото представителство на търговското дружество не може да се прехвърля еднолично от управителя му чрез подписаната от него длъжностна характеристика на друго лице. Исковата молба по иска за уреждане на имуществените последици от прекратяване на...

Решение № 971/03.07.2006 г. по гр. дело № 2811/2003 г., III г.о.

Основанието за уволнение по чл. 328, ал. 2 КТ е сключване на нов договор за управление на предприятието. Само на новия изпълнителен директор на акционерното дружество в случая е предоставена възможност да избере новите ръководни служители, с която да...

Процедури

Вписване (регистриране) на ЕООД

І. Правни източници Търговски закон (ТЗ) Закон за търговския регистър (ЗТР) Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър (Обн., ДВ, бр. 18 от 27 февруари 2007 г., попр., ДВ, бр. 20 от 6 март 2007 г., из...

Вписване (регистриране) на събирателно дружество

І. Правни източници Търговски закон (ТЗ) Закон за търговския регистър (ЗТР) Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър (Обн., ДВ, бр. 18 от 27 февруари 2007 г., попр., ДВ, бр. 20 от 6 март 2007 г., из...

Справочник на счетоводителя

Държавен вестник бр. 41 - 43/2009 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост. 3. Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. 4. Закон за рати...

Справочна информация бр.8/2009

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за юли 2009 г. За повече информация погледнете на страници 121, 122 и 123 от сканир...