Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > сп. Български законник > 2009 > бр. 7, Юли 2009 г.
 
сп. Български законник
бр. 7, Юли 2009 г.
Закони и правителствени актове

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

Обн., ДВ, бр. 95 от 24 ноември 2006 г., изм., ДВ, бр. 52 от 29 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 64 от 7 август 2007 г., изм., ДВ, бр. 113 от 28 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 28 от 14 март 2008 г., изм., ДВ, бр. 43 от 29 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 106 о...

СС № 16 Дълготрайни материални активи

В сила от 01.01.2005 г. Обн., ДВ, бр. 30 от 7 aприл 2005 г., изм., ДВ, бр. 86 от 26 oктомври 2007 г. Цел СС 16 определя основните изисквания за счетоводното отчитане на дълготрайните материални активи. Обхват 1. Този стандарт се прилага при от...

СС № 17 Лизинг

В сила от 01.01.2005 г. Обн., ДВ, бр. 30 от 7 април 2005 г., изм., ДВ, бр. 86 от 26 октомври 2007 г. Цел СС 17 определя начина за отчитане и оповестяване на лизинговите договори. Обхват 1. Този стандарт се прилага при отчитане на всички лизинг...

Коментар на експерта

Нови решения на ВКС по трудови дела

І. Проблеми при осъществяване на дисциплинарната отговорност на работниците и служителите (гл. ІХ, раздел ІІІ КТ) 1. Злоупотребата с доверието на работодателя като нарушение на трудовата дисциплина (чл. 190, т. 4 КТ) – в разпоредбата на чл. 190 КТ с...

Отчитане на репутацията според МСФО 3

МСФО 3 Бизнес комбинации регламентира счетоводното отчитане на бизнес комбинациите, което трябва да се осъществява чрез използване на метода на покупката. Бизнес комбинация е обединяването на отделни предприятия или бизнеси в една отчетна единица. Би...

Промените в ЗДДФЛ в периода декември 2008 г. - май 2009 г.

Промените в разпоредбите на ЗДДФЛ, извършени за периода м. декеври 2008 г. - м. май 2009 г., произтичат от: Закона за измененията и допълненията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗИДЗДДФЛ), обн., ДВ, бр. 106 от декември 2008 г...

Търговията с маркови стоки не може да става без съгласие на собственика на марката

За да се справи с този проблем, търговецът трябва обезателно да се съобрази най-малкото с разпоредбите на Закона за марките и географските означения. Този закон урежда условията и реда за регистрация на марките, правата, произтичащи от нея, както и з...

Въпроси и отговори от практиката

Данъчно третиране на договор за финансов лизинг

Въпрос: Предстои прекратяване на договор за финансов лизинг с лизингодателя и съответно връщане на актива - в случая автомобил. Изплатените лизингови вноски остават в полза на лизингодателя. Неизплатената част от лизинговия договор се поема от трето ...

Данъчно третиране на сделка със страна извън ЕС

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, продава стоки на фирма извън Европейския съюз (ЕС). Купувачът от своя страна нарежда на българската фирма да транспортира стоките директно до неговия си клиент - фирма от ЕС. Българската фирма изпраща ст...

Деклариране на изплатени суми на нотариуси

Въпрос: Декларират ли се изплатените суми на нотариусите по издадените от тях сметки-фактури (нотариусите са регистрирани по ЗДДС). В код 02 - лица, упражняващи свободна професия или занаят, попадат и нотариусите. Отговор: На основание чл. 73, ал. 1...

Задължение за начисляване на ДДС

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, получава фактура за комисиона за посредническа услуга от фирма от Алжир. Българската фирма има ли задължение за начисляване на ДДС и право на данъчен кредит? Отговор: За целите на облагането с ДДС мястот...

Здравни осигуровки за втори трудов договор за лице, ползващо отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст

Въпрос: Какви здравни осигуровки се дължат по втори (допълнителен) трудов договор за служителка, ползваща отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, ако вторият договор е за 1 час на ден и за него не се изплаща обезщетение по чл. 53 от КСО? Л...

Издаване на фактура

Въпрос: Издава ли се фактура (т.е. регистрира ли се приход за земеделската кооперация) за раздадената рента в натура на член-кооператорите, както и на други лица, с които е договорено плащане на наем на земите им в натура (пшеница)? Облагаема сделка ...

Обезщетение в увеличен размер при пенсиониране

Въпрос: Предстои навършване на 63-годишна възраст на физическо лице, което отговаря на изискванията на Кодекса за социално осигуряване – възраст и точки, и поради това възнамерява да прекрати трудовия си договор и да се пенсионира. При сегашния си ра...

Право на данъчен кредит

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ДДС, купува лек автомобил от Швеция (държава - членка на ЕС) от регистрирано лице. При покупката в Швеция не е начислено ДДС. Следва ли да се начисли ДДС на ВОП с протокол, който да се отрази в дневника на про...

Приспадане на загуба

Въпрос: ЕТ с патентна дейност – посредничество при сделки с недвижими имоти, е осъден през 2008 г. от клиент да му заплати сума, получена на отпаднало правно основание. След осчетоводяване на присъденото задължение облагаемият доход на ЕТ в приложени...

Проверка за обявяване в несъстоятелност

Въпрос: Как може да се провери дали една фирма е обявена в несъстоятелност? Отговор: Съдът обявява длъжника в несъстоятелност, ако в предвидения от закона срок не е бил предложен план за оздравяване или предложеният план не е бил приет или утвърден,...

Писма и указания

№ 91-00-121 от 20.03.2009 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на случаите на самоначисляване на ДДС

ОТНОСНО: Данъчно третиране на случаите на самоначисляване на ДДС съгласно новите чл. 73а и чл. 180а от ЗДДС и § 18 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС (ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) и чл. 81, ал. 5 от ППЗДДС (ДВ, бр. 4 от 2009 г.) Във връзка с п...

Решения на съдилища

Държавен вестник бр. 29 - 40/2009 г

Правителството прие Постановление № 83 от 6 април 2009 г. за изменение и допълнение на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, приета с Постановление № 252 на Министерския съвет от 2000 г. ДВ, бр. 30 от 21.04.2009 г. Министърът на фина...

Решение № 1771 от 10.02.2009 г. по адм. дело № 11673/2008 г. на ВАС, ІА отделение

Неоснователно е възражението, че не е данъчно задължено лицето, когато извършените от него продажби са на обекти в една сграда, което ги прави случайни по своя характер, и поради това извършваната от него дейност не е ставала по занятие. Продажбите с...

Решение № 982/1.06.2006 г. по гр. д. № 2768/2003 г., III г. о.

3а да е налице незаконно недопускане на работа на възстановен по съдебен ред работник или служител, не е необходимо същият да се явява еждневно в предприятието за започване на работа. Достатъчно е еднократното явяване, за да заеме работата, на която ...

Процедури

Вписване (регистриране) на командитно дружество

І. Правни източници Търговски закон (ТЗ) Закон за търговския регистър (ЗТР) Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър (обн., ДВ, бр. 18 от 27 февруари 2007 г., попр., ДВ, бр. 20 от 6 март 2007 г., из...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр.7/2009

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за юни 2009 г. За повече информация погледнете на страници 123, 124 и 125 от сканир...