Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > сп. Български законник > 2009 > бр. 7, Юли 2009 г.
 
сп. Български законник
бр. 7, Юли 2009 г.
Закони и правителствени актове

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

Обн., ДВ, бр. 95 от 24 ноември 2006 г., изм., ДВ, бр. 52 от 29 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 64 от 7 август 2007 г., изм., ДВ, бр. 113 от 28 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 28 от 14 март 2008 г., изм., ДВ, бр. 43 от 29 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 106 от 12 декември 2008 г., изм., Д...

СС № 16 Дълготрайни материални активи

В сила от 01.01.2005 г. Обн., ДВ, бр. 30 от 7 aприл 2005 г., изм., ДВ, бр. 86 от 26 oктомври 2007 г. Цел СС 16 определя основните изисквания за счетоводното отчитане на дълготрайните материални активи. Обхват 1. Този стандарт се прилага при отчитането на всички дълготрайни...

СС № 17 Лизинг

В сила от 01.01.2005 г. Обн., ДВ, бр. 30 от 7 април 2005 г., изм., ДВ, бр. 86 от 26 октомври 2007 г. Цел СС 17 определя начина за отчитане и оповестяване на лизинговите договори. Обхват 1. Този стандарт се прилага при отчитане на всички лизингови договори, с изключение на:...

Коментар на експерта

Нови решения на ВКС по трудови дела

І. Проблеми при осъществяване на дисциплинарната отговорност на работниците и служителите (гл. ІХ, раздел ІІІ КТ) 1. Злоупотребата с доверието на работодателя като нарушение на трудовата дисциплина (чл. 190, т. 4 КТ) – в разпоредбата на чл. 190 КТ са посочени редица нарушения на...

Отчитане на репутацията според МСФО 3

МСФО 3 Бизнес комбинации регламентира счетоводното отчитане на бизнес комбинациите, което трябва да се осъществява чрез използване на метода на покупката. Бизнес комбинация е обединяването на отделни предприятия или бизнеси в една отчетна единица. Бизнес комбинация има тогава, ко...

Промените в ЗДДФЛ в периода декември 2008 г. - май 2009 г.

Промените в разпоредбите на ЗДДФЛ, извършени за периода м. декеври 2008 г. - м. май 2009 г., произтичат от: Закона за измененията и допълненията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗИДЗДДФЛ), обн., ДВ, бр. 106 от декември 2008 г., ЗИДЗДДФЛ, обн., ДВ, бр. 32 ...

Търговията с маркови стоки не може да става без съгласие на собственика на марката

За да се справи с този проблем, търговецът трябва обезателно да се съобрази най-малкото с разпоредбите на Закона за марките и географските означения. Този закон урежда условията и реда за регистрация на марките, правата, произтичащи от нея, както и защитата на тези права. Разпоре...

Въпроси и отговори от практиката

Данъчно третиране на договор за финансов лизинг

Въпрос: Предстои прекратяване на договор за финансов лизинг с лизингодателя и съответно връщане на актива - в случая автомобил. Изплатените лизингови вноски остават в полза на лизингодателя. Неизплатената част от лизинговия договор се поема от трето лице. През периода на плащане ...

Данъчно третиране на сделка със страна извън ЕС

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, продава стоки на фирма извън Европейския съюз (ЕС). Купувачът от своя страна нарежда на българската фирма да транспортира стоките директно до неговия си клиент - фирма от ЕС. Българската фирма изпраща стоките до фирмата от ЕС чрез ку...

Деклариране на изплатени суми на нотариуси

Въпрос: Декларират ли се изплатените суми на нотариусите по издадените от тях сметки-фактури (нотариусите са регистрирани по ЗДДС). В код 02 - лица, упражняващи свободна професия или занаят, попадат и нотариусите. Отговор: На основание чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху д...

Задължение за начисляване на ДДС

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, получава фактура за комисиона за посредническа услуга от фирма от Алжир. Българската фирма има ли задължение за начисляване на ДДС и право на данъчен кредит? Отговор: За целите на облагането с ДДС мястото на изпълнение на посредничес...

Здравни осигуровки за втори трудов договор за лице, ползващо отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст

Въпрос: Какви здравни осигуровки се дължат по втори (допълнителен) трудов договор за служителка, ползваща отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, ако вторият договор е за 1 час на ден и за него не се изплаща обезщетение по чл. 53 от КСО? Лицето е счетоводителка в голям...

Издаване на фактура

Въпрос: Издава ли се фактура (т.е. регистрира ли се приход за земеделската кооперация) за раздадената рента в натура на член-кооператорите, както и на други лица, с които е договорено плащане на наем на земите им в натура (пшеница)? Облагаема сделка с нулева ставка ли ще бъде или...

Обезщетение в увеличен размер при пенсиониране

Въпрос: Предстои навършване на 63-годишна възраст на физическо лице, което отговаря на изискванията на Кодекса за социално осигуряване – възраст и точки, и поради това възнамерява да прекрати трудовия си договор и да се пенсионира. При сегашния си работодател работи повече от 20 ...

Право на данъчен кредит

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ДДС, купува лек автомобил от Швеция (държава - членка на ЕС) от регистрирано лице. При покупката в Швеция не е начислено ДДС. Следва ли да се начисли ДДС на ВОП с протокол, който да се отрази в дневника на продажбите и покупките при българ...

Приспадане на загуба

Въпрос: ЕТ с патентна дейност – посредничество при сделки с недвижими имоти, е осъден през 2008 г. от клиент да му заплати сума, получена на отпаднало правно основание. След осчетоводяване на присъденото задължение облагаемият доход на ЕТ в приложение № 7 към ГДД по чл. 50 от ЗДД...

Проверка за обявяване в несъстоятелност

Въпрос: Как може да се провери дали една фирма е обявена в несъстоятелност? Отговор: Съдът обявява длъжника в несъстоятелност, ако в предвидения от закона срок не е бил предложен план за оздравяване или предложеният план не е бил приет или утвърден, както и когато е очевидно, че...

Писма и указания

№ 91-00-121 от 20.03.2009 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на случаите на самоначисляване на ДДС

ОТНОСНО: Данъчно третиране на случаите на самоначисляване на ДДС съгласно новите чл. 73а и чл. 180а от ЗДДС и § 18 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС (ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) и чл. 81, ал. 5 от ППЗДДС (ДВ, бр. 4 от 2009 г.) Във връзка с постъпили запитвания по приложе...

Решения на съдилища

Държавен вестник бр. 29 - 40/2009 г

Правителството прие Постановление № 83 от 6 април 2009 г. за изменение и допълнение на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, приета с Постановление № 252 на Министерския съвет от 2000 г. ДВ, бр. 30 от 21.04.2009 г. Министърът на финансите прие Наредба за допълнен...

Решение № 1771 от 10.02.2009 г. по адм. дело № 11673/2008 г. на ВАС, ІА отделение

Неоснователно е възражението, че не е данъчно задължено лицето, когато извършените от него продажби са на обекти в една сграда, което ги прави случайни по своя характер, и поради това извършваната от него дейност не е ставала по занятие. Продажбите са множество на брой (над триде...

Решение № 982/1.06.2006 г. по гр. д. № 2768/2003 г., III г. о.

3а да е налице незаконно недопускане на работа на възстановен по съдебен ред работник или служител, не е необходимо същият да се явява еждневно в предприятието за започване на работа. Достатъчно е еднократното явяване, за да заеме работата, на която е възстановен, и недопускането...

Процедури

Вписване (регистриране) на командитно дружество

І. Правни източници Търговски закон (ТЗ) Закон за търговския регистър (ЗТР) Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър (обн., ДВ, бр. 18 от 27 февруари 2007 г., попр., ДВ, бр. 20 от 6 март 2007 г., изм., ДВ, бр. 111 от 22 декември...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр.7/2009

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за юни 2009 г. За повече информация погледнете на страници 123, 124 и 125 от сканирания брой на изданието!...