Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > сп. Български законник > 2009 > бр. 6, Юни 2009 г.
 
сп. Български законник
бр. 6, Юни 2009 г.
Закони и правителствени актове

Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

Обн., ДВ, бр. 6 от 21 януари 2000 г., изм., ДВ, бр. 83 от 10 октомври 2000 г., изм., ДВ, бр. 36 от 12 април 2001 г., изм., ДВ, бр. 19 от 19 февруари 2002 г., изм., ДВ, бр. 10 от 4 февруари 2003 г., изм., ДВ, бр. 21 от 16 март 2004 г., изм., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2006 г., изм., ДВ...

Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

Обн., ДВ, бр. 1 от 5 януари 2007 г., изм., ДВ, бр. 1 от 4 януари 2008 г., изм., ДВ, бр. 26 от 7 март 2008 г., изм., ДВ, бр. 13 от 17 февруари 2009 г. Раздел I Общи разпоредби Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат редът и начинът за изчисляване и изплащане на: 1. паричните обезщет...

Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина

Обн., ДВ, бр. 21 от 17 март 2000 г., изм., ДВ, бр. 83 от 10 октомври 2000 г., изм., ДВ, бр. 8 от 26 януари 2001 г., изм., ДВ, бр. 52 от 8 юни 2001 г., изм., ДВ, бр. 19 от 19 февруари 2002 г., изм., ДВ, бр. 91 от 14 октомври 2003 г., изм., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2006 г., изм., ДВ, ...

Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда

0...

Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Обн., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2006 г., изм., ДВ, бр. 7 от 23 януари 2007 г., изм., ДВ, бр. 8 от 25 януари 2008 г., изм., ДВ, бр. 3 от 13 януари 2009 г. Чл. 1. (изм., ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) С тази наредба се уреждат сроковете, съдържанието, редът, начинът за...

Програма за профилактика и рехабилитация

Националният осигурителен институт (НОИ), чрез неговите териториални поделения, осъществява дейност по профилактика и рехабилитация по реда на Наредба № 1 от 13 февруари 2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация (обн., ДВ, бр. 17 от 23.02...

Коментар на експерта

Данъчната декларация по ЗКПО при прекратяване на дружество

Данъчното облагане по ЗКПО при прекратяване с ликвидация или с обявена несъстоятелност и при разпределение на ликвидационни дялове се регламентира в Глава двадесет и първа, раздел І, в чл. 158-165 на закона. То се изразява в следното: 1. Корпоративен данък се дължи към датата на...

Осма директива на ЕС относно законовите одити на годишни финансови отчети

Първото десетилетие на XXI век е белязано с нови изисквания и задачи към одиторската професия. За това има немалко доказателства. Най-убедителното от тях е приемането от Европейския парламент и от Съвета за Европа на нова редакция на Европейската директива за законови одити, изве...

Промени в наредбите, свързани със социалното осигуряване, от 1.01.2009 г.

Промени в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски В “Държавен вестник”, бр. 12 от 13.02.2009 г., в сила от 1 януари 2009 г., и в бр. 16 от 27.02.2009 г., в сила от 27.02.2009 г., са публикувани промените в Наредбата за...

Промените през 2009 г. в КСО, касаещи паричните обезщетения за бременност и раждане, и промените при изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО

В “Държавен вестник”, бр. 109 от 23.12.2008 г., са обнародвани съществени изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване (КСО), касаещи изплащането на паричните обезщетения за бременност и раждане и за отглеждане на малко дете, които са в сила от 1 януари 2009 г. Промен...

Въпроси и отговори от практиката

Деклариране на плащане

Въпрос: Фирма купува от ФЛ дървен материал с договор за покупко-продажба. Материалът представлява тополи покрай водоеми, които фирмата изсича, и се намира в земеделски земи, собственост на физическото лице. Тази продажба е еднократна за ФЛ. За ФЛ този доход облагаем ли е по ЗДДФЛ...

Завеждане на склад по нова данъчна оценка

Въпрос: Фирма притежава недвижим имот (склад). Данък сгради и такса смет са платени за цялата 2008 година през месец 05.2008. На 13.06.08 е получено удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК. На коя дата да се заведе складът по новата данъчна оценка и откога да се...

Завеждане на стока в склад

Въпрос: Фирма има склад под митнически контрол. Как следва да се осчетоводи стоката, която постъпва в този склад с режим 7 - временен внос? Правилно ли е да се заведе задбалансово? Може ли да посочите нормативния акт, който регламентира по какъв начин се завежда стоката в този ск...

Издаване на протокол по чл. 117 от ЗДДС

Въпрос: Фирма, регистрирана по ЗДДС и по Закона за управление на отпадъците, следва да получи безвъзмездно дървени палети, представляващи отпадък. С какъв документ следва да заприходи получените палети? Следва ли да издаде протокол по чл. 117 от ЗДДС, при условие че сделката е бе...

Осчетоводяване на договор за прехвърляне

Въпрос: Фирма има сключен договор за финансов лизинг, в който се предвижда задължително прехвърляне на собственост върху актива в края на лизинговия договор според чл. 6, ал. 2, т. 3 и чл. 25, ал. 3, т. 1 от ЗДДС. За да се прехвърли активът, трябва ли да се извърши оценка от оцен...

Отчетен период при дивиденти на сърдужници

Въпрос: Към кой отчетен период могат да се разпределят дивиденти на съдружници? С какъв процент се облагат и може ли да се осчетоводят като дължими и се изплатят при наличие на средства? Отговор: Дивидентите обикновено се разпределят на общото събрание, свикано да приеме годишния...

Отчитане на договори за обратен финансов лизинг

Въпрос: В СС 17 Лизинг са регламентирани начините на отчитане на лизинговите договори. В раздела за третиране на финансовите лизингови договори за наемателя и по-конкретно в т. 4.3, б. “г” “признава като текущ финансов разход за периода част от финансовия разход за бъдещи период...

Преобразуване на финансов резултат

Въпрос: Трябва ли да бъде преобразуван счетоводният финансов резултат по реда на чл. 66, ал. 1 и 2 от ЗКПО в случай на липса на ДМА вследствие на кражба, като със стойността на актива е задължен извършителят? Отговор: Ако извършителят е установен и искът ви е отправен към него, р...

Разлика между “предприятие от група” и “асоциирани предприятия”

Въпрос: Във връзка с изготвянето на ГФО за 2008 г. бихте ли разяснили разликата между “предприятие от група” и “асоциирани предприятия”? Отговор: Терминът “предприятие от група” означава друго предприятие, което е член на същата икономическа група. То може да бъде например дъщер...

Разходи за данъчни цели

Въпрос: ЕООД ползва офис по договор за наем с физическо лице. За експлоатацията на офиса се извършват разходи за ТЕЦ, ВиК, електричество, поддръжка на входа. Фактурите за тези услуги се издават на физическото лице - собственик на офиса, партиди не са променяни. По договор тези с...

Счетоводно и данъчно отразяване на фактура

Въпрос: Фирма извършва СМР. По договор с клиента след приключване на обекта се удържа гаранционна сума. За тази сума е пусната фактура с текст „Гаранция за изпълнение съгласно договор”. Сумата ще бъде изплатена след 24 месеца. Бихте ли разяснили счетоводното и данъчното отразяван...

Писма и указания

№ 03/1357 от 07.11.2008 г. ОТНОСНО: Таксиметровите водачи имат възможност да работят самостоятелно

ОТНОСНО: Таксиметровите водачи имат възможност да работят самостоятелно; по договор за лизинг и/или франчайзинг към фирма превозвач, както и по трудово правоотношение с превозвача Съгласно разпоредбите на Закона за автомобилните превози и Наредба № 34 от 06.12.1999 г. за таксимет...

№ 91-00-1 от 05.01.2009 г. - ОТНОСНО: Данъчното третиране по ЗДДС "задатък" и други предварителни плащания по доставки

ОТНОСНО: Данъчното третиране по ЗДДС "задатък" и други предварителни плащания по доставки Във връзка с постъпили запитвания за данъчното третиране по ЗДДС, на "задатъка" и на други предварителни плащания по доставки, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната аге...

Решения на съдилища

Решение № 1861 от 11.02.2009 г. по адм. дело № 10602/2008 г. на ВАС, І о.

Актовете за прихващане или възстановяване определят данъчни права и задължения на лицата, обжалват се по реда за обжалване на ревизионни актове, ако не бъдат обжалвани, се ползват със стабилитет и не могат да бъдат изменяни от органа, който ги е издал. Поради еднаквия характер на...

Решение № 3036 от 06.03.2009 г. по адм. дело № 12816/2008 г. на ВАС, ІА

Неоснователни са съображенията в касационната жалба, че съдът не е съобразил редовността на воденето на счетоводство, защото чрез заключението на вещото лице са оборени констатациите в ДРА - вещото лице е правило проверка в счетоводството на правоприемника на ЕТ “Ч. п. - П. И.”. ...

Решение № 3196 от 10.03.2009 г. по адм. дело № 12550/2008 г. на ВАС, ІА

Освободена доставка е прехвърлянето на правото на собственост върху земя, доставката на сгради или на части от тях, които не са нови, доставката на прилежащите към тях терени, но не e освободена доставка прехвърлянето на право на собственост върху УПИ по смисъла на ЗУТ, с изключе...

Решение № 3273 от 11.03.2009 г. по адм. дело № 12928/2008 г. на ВАС, ІА

Само счетоводното отчитане и редовно от външна страна отразяване на данъчните фактури не представлява доказателство, че са извършени облагаеми доставки между ревизирания субект и неговите доставчици. При логически анализ на договорената работа с прекия изпълнител и обясненията му...

Процедури

Дерегистрация по ЗДДС

ОСНОВАНИЯ Прекратяване на регистрацията (дерегистрация) по този закон е процедура, въз основа на която след датата на дерегистрация лицето няма право да начислява данък и да приспада данъчен кредит освен в случаите, когато този закон е предвидил друго. 1. По инициатива на регис...

Регистрация по ЗДДС

Регистрацията по ЗДДС е задължителна и по избор. На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги. На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице...

Справочник на счетоводителя

Държавен вестник бр. 24 - 28/2009 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции. 3. Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. 4. Закон за допълн...

Справочна информация бр.6/2009

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за май 2009 г. За повече информация погледнете на страници 123, 124 и 125 от сканирания брой на изданието!...