Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > сп. Български законник > 2009 > бр. 6, Юни 2009 г.
 
сп. Български законник
бр. 6, Юни 2009 г.
Закони и правителствени актове

Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

Обн., ДВ, бр. 6 от 21 януари 2000 г., изм., ДВ, бр. 83 от 10 октомври 2000 г., изм., ДВ, бр. 36 от 12 април 2001 г., изм., ДВ, бр. 19 от 19 февруари 2002 г., изм., ДВ, бр. 10 от 4 февруари 2003 г., изм., ДВ, бр. 21 от 16 март 2004 г., изм., ДВ, бр. 1...

Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

Обн., ДВ, бр. 1 от 5 януари 2007 г., изм., ДВ, бр. 1 от 4 януари 2008 г., изм., ДВ, бр. 26 от 7 март 2008 г., изм., ДВ, бр. 13 от 17 февруари 2009 г. Раздел I Общи разпоредби Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат редът и начинът за изчисляване и изпла...

Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина

Обн., ДВ, бр. 21 от 17 март 2000 г., изм., ДВ, бр. 83 от 10 октомври 2000 г., изм., ДВ, бр. 8 от 26 януари 2001 г., изм., ДВ, бр. 52 от 8 юни 2001 г., изм., ДВ, бр. 19 от 19 февруари 2002 г., изм., ДВ, бр. 91 от 14 октомври 2003 г., изм., ДВ, бр. 1 о...

Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда

0...

Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Обн., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2006 г., изм., ДВ, бр. 7 от 23 януари 2007 г., изм., ДВ, бр. 8 от 25 януари 2008 г., изм., ДВ, бр. 3 от 13 януари 2009 г. Чл. 1. (изм., ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) С тази наредба се уреждат сроковете, с...

Програма за профилактика и рехабилитация

Националният осигурителен институт (НОИ), чрез неговите териториални поделения, осъществява дейност по профилактика и рехабилитация по реда на Наредба № 1 от 13 февруари 2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилита...

Коментар на експерта

Данъчната декларация по ЗКПО при прекратяване на дружество

Данъчното облагане по ЗКПО при прекратяване с ликвидация или с обявена несъстоятелност и при разпределение на ликвидационни дялове се регламентира в Глава двадесет и първа, раздел І, в чл. 158-165 на закона. То се изразява в следното: 1. Корпоративе...

Осма директива на ЕС относно законовите одити на годишни финансови отчети

Първото десетилетие на XXI век е белязано с нови изисквания и задачи към одиторската професия. За това има немалко доказателства. Най-убедителното от тях е приемането от Европейския парламент и от Съвета за Европа на нова редакция на Европейската дир...

Промени в наредбите, свързани със социалното осигуряване, от 1.01.2009 г.

Промени в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски В “Държавен вестник”, бр. 12 от 13.02.2009 г., в сила от 1 януари 2009 г., и в бр. 16 от 27.02.2009 г., в сила от 27.02.2009 г., са публик...

Промените през 2009 г. в КСО, касаещи паричните обезщетения за бременност и раждане, и промените при изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО

В “Държавен вестник”, бр. 109 от 23.12.2008 г., са обнародвани съществени изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване (КСО), касаещи изплащането на паричните обезщетения за бременност и раждане и за отглеждане на малко дете, които са в с...

Въпроси и отговори от практиката

Деклариране на плащане

Въпрос: Фирма купува от ФЛ дървен материал с договор за покупко-продажба. Материалът представлява тополи покрай водоеми, които фирмата изсича, и се намира в земеделски земи, собственост на физическото лице. Тази продажба е еднократна за ФЛ. За ФЛ тоз...

Завеждане на склад по нова данъчна оценка

Въпрос: Фирма притежава недвижим имот (склад). Данък сгради и такса смет са платени за цялата 2008 година през месец 05.2008. На 13.06.08 е получено удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК. На коя дата да се заведе складът по новата...

Завеждане на стока в склад

Въпрос: Фирма има склад под митнически контрол. Как следва да се осчетоводи стоката, която постъпва в този склад с режим 7 - временен внос? Правилно ли е да се заведе задбалансово? Може ли да посочите нормативния акт, който регламентира по какъв начи...

Издаване на протокол по чл. 117 от ЗДДС

Въпрос: Фирма, регистрирана по ЗДДС и по Закона за управление на отпадъците, следва да получи безвъзмездно дървени палети, представляващи отпадък. С какъв документ следва да заприходи получените палети? Следва ли да издаде протокол по чл. 117 от ЗДДС...

Осчетоводяване на договор за прехвърляне

Въпрос: Фирма има сключен договор за финансов лизинг, в който се предвижда задължително прехвърляне на собственост върху актива в края на лизинговия договор според чл. 6, ал. 2, т. 3 и чл. 25, ал. 3, т. 1 от ЗДДС. За да се прехвърли активът, трябва л...

Отчетен период при дивиденти на сърдужници

Въпрос: Към кой отчетен период могат да се разпределят дивиденти на съдружници? С какъв процент се облагат и може ли да се осчетоводят като дължими и се изплатят при наличие на средства? Отговор: Дивидентите обикновено се разпределят на общото събран...

Отчитане на договори за обратен финансов лизинг

Въпрос: В СС 17 Лизинг са регламентирани начините на отчитане на лизинговите договори. В раздела за третиране на финансовите лизингови договори за наемателя и по-конкретно в т. 4.3, б. “г” “признава като текущ финансов разход за периода част от фина...

Преобразуване на финансов резултат

Въпрос: Трябва ли да бъде преобразуван счетоводният финансов резултат по реда на чл. 66, ал. 1 и 2 от ЗКПО в случай на липса на ДМА вследствие на кражба, като със стойността на актива е задължен извършителят? Отговор: Ако извършителят е установен и и...

Разлика между “предприятие от група” и “асоциирани предприятия”

Въпрос: Във връзка с изготвянето на ГФО за 2008 г. бихте ли разяснили разликата между “предприятие от група” и “асоциирани предприятия”? Отговор: Терминът “предприятие от група” означава друго предприятие, което е член на същата икономическа група. ...

Разходи за данъчни цели

Въпрос: ЕООД ползва офис по договор за наем с физическо лице. За експлоатацията на офиса се извършват разходи за ТЕЦ, ВиК, електричество, поддръжка на входа. Фактурите за тези услуги се издават на физическото лице - собственик на офиса, партиди не с...

Счетоводно и данъчно отразяване на фактура

Въпрос: Фирма извършва СМР. По договор с клиента след приключване на обекта се удържа гаранционна сума. За тази сума е пусната фактура с текст „Гаранция за изпълнение съгласно договор”. Сумата ще бъде изплатена след 24 месеца. Бихте ли разяснили счет...

Писма и указания

№ 03/1357 от 07.11.2008 г. ОТНОСНО: Таксиметровите водачи имат възможност да работят самостоятелно

ОТНОСНО: Таксиметровите водачи имат възможност да работят самостоятелно; по договор за лизинг и/или франчайзинг към фирма превозвач, както и по трудово правоотношение с превозвача Съгласно разпоредбите на Закона за автомобилните превози и Наредба № 3...

№ 91-00-1 от 05.01.2009 г. - ОТНОСНО: Данъчното третиране по ЗДДС "задатък" и други предварителни плащания по доставки

ОТНОСНО: Данъчното третиране по ЗДДС "задатък" и други предварителни плащания по доставки Във връзка с постъпили запитвания за данъчното третиране по ЗДДС, на "задатъка" и на други предварителни плащания по доставки, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10...

Решения на съдилища

Решение № 1861 от 11.02.2009 г. по адм. дело № 10602/2008 г. на ВАС, І о.

Актовете за прихващане или възстановяване определят данъчни права и задължения на лицата, обжалват се по реда за обжалване на ревизионни актове, ако не бъдат обжалвани, се ползват със стабилитет и не могат да бъдат изменяни от органа, който ги е изда...

Решение № 3036 от 06.03.2009 г. по адм. дело № 12816/2008 г. на ВАС, ІА

Неоснователни са съображенията в касационната жалба, че съдът не е съобразил редовността на воденето на счетоводство, защото чрез заключението на вещото лице са оборени констатациите в ДРА - вещото лице е правило проверка в счетоводството на правопри...

Решение № 3196 от 10.03.2009 г. по адм. дело № 12550/2008 г. на ВАС, ІА

Освободена доставка е прехвърлянето на правото на собственост върху земя, доставката на сгради или на части от тях, които не са нови, доставката на прилежащите към тях терени, но не e освободена доставка прехвърлянето на право на собственост върху УП...

Решение № 3273 от 11.03.2009 г. по адм. дело № 12928/2008 г. на ВАС, ІА

Само счетоводното отчитане и редовно от външна страна отразяване на данъчните фактури не представлява доказателство, че са извършени облагаеми доставки между ревизирания субект и неговите доставчици. При логически анализ на договорената работа с прек...

Процедури

Дерегистрация по ЗДДС

ОСНОВАНИЯ Прекратяване на регистрацията (дерегистрация) по този закон е процедура, въз основа на която след датата на дерегистрация лицето няма право да начислява данък и да приспада данъчен кредит освен в случаите, когато този закон е предвидил дру...

Регистрация по ЗДДС

Регистрацията по ЗДДС е задължителна и по избор. На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги. На регистрация по този закон подлеж...

Справочник на счетоводителя

Държавен вестник бр. 24 - 28/2009 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции. 3. Закон за изменение и допълнение на Закона за общественит...

Справочна информация бр.6/2009

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за май 2009 г. За повече информация погледнете на страници 123, 124 и 125 от сканир...