начало > сп. Български законник > 2009 > бр. 5, Май 2009 г.
 
сп. Български законник
бр. 5, Май 2009 г.
Закони и правителствени актове

Закон за корпоративното подоходно облагане

В сила от 01.01.2007 г. Обн., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 52 от 29 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 108 от 19 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 110 от 21 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 69 от 5 aвгуст 2008 г., изм., ДВ, бр. 106 от 12 д...

СС № 13 - Oтчитане при ликвидация и несъстоятелност

В сила от 01.01.2005 г. Обн., ДВ, бр. 30 от 7 aприл 2005 г., изм., ДВ, бр. 86 от 26 oктомври 2007 г. Цел СС 13 определя реда за счетоводно отчитане и за съставяне на финансови отчети от предприятията в производство по ликвидация или в несъстоятелн...

Коментар на експерта

Данъчен кредит при внос по чл. 16 след промените в ППЗДДС

Със Закона за изменение и допълнение на ЗДДС (ЗИДЗДДС, обн., ДВ, бр. 106 от 12 декември 2008 г.) и с Правилника за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ПИДППЗДДС, обн., ДВ, бр. 4 от 01.2009 г...

Измененията в СС 13 Отчитане при ликвидация и несъстоятелност

Целта на този стандарт е да определи реда за счетоводно отчитане и за съставяне на финансови отчети от предприятията в процеса на ликвидация или обявени в несъстоятелност. Оттук произтича и приложимостта му. С ПМС № 251 бяха направени изменения в ре...

Признаване и изпълнение в България на съдебни решения, съдебни спогодби и официални документи от други държави - членки на ЕС, съгласно Регламент (ЕО) № 44/2001

І. Правна уредба 1. Уредба в правото на Европейския съюз – тези разпоредби се съдържат в гл. ІІІ и ІV Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (OJ, L 12...

Промените в ЗКПО, в сила от 1 януари 2009 г.

В Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) бяха направени през 2008 г. две промени, в сила от началото на 2009 г. – веднъж с ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за счетоводството (ДВ, бр. 69 от 2008 г.) и втори път със Закона ...

Въпроси и отговори от практиката

Въвеждане на суми в дневника за продажби

Въпрос: Фирма извършва продажби, които отчита с фактури в брой и само с касов бон без издаване на фактури. Как е правилно да се въведат в дневника за продажби сумите, натрупани от касовите бонове и с какъв документ? Отговор: Не давате информация какв...

Декларация по чл. 201 от ЗДДФЛ

Въпрос: ЕООД през месец март 2008 г. взима решение за разпределяне и плащане на дивиденти в полза на уравителя, който е и собственик, и е местно физическо лице. През месец април 2008 г. е подадена декларация по чл. 201 от ЗКПО (която се оказва излиш...

Доходите, които се посочват в справката по чл. 73 от ЗФФДЛ

Въпрос: Кои доходи следва да се посочат в справката по чл. 73 от ЗДДФЛ? Отговор: Съгласно чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигу...

Лихва по договор за лизинг

Въпрос: Съгласно чл. 46 ал. 2 от ЗДДС лизингодателят избира дали лихвата по лизинга е облагаема или не. Как се определя дали лихвата по договар за лизинг с фирма от държава членка е облагаема или освободена доставка? В договора не е посочено нищо по ...

Процедури при закриване на ЕТ и ЕООД

Въпрос: Предстои закриване на ЕТ и ЕООД. Какви са процедурите за това? Отговор: Като едноличен търговец може да се регистрира само дееспособно физическо лице с местожителство в страната (чл. 56 от ТЗ). В чл. 60а от ТЗ са определени случаите, когато в...

Писма и указания

№ 20-08-112 от 09.10.2008 г. ОТНОСНО: Коригиране на данъчен документ и данъчно третиране по ЗКПО на отчетен приход от неустойка през 2006 г. при настъпили коригиращи събития през 2008 г.

Във връзка с ваше писмо, постъпило в Дирекция “ОУИ” - Пловдив, с вх. № 20-08-112/09.10.2008 г. от “Т” АД, гр ... е изложена следната фактическа обстановка: Фирмата е издала данъчна фактура № ... от 12.10.2006 г. за неустойка по договор за строителст...

№ 91-01-274 от 23.12.2008 г. ОТНОСНО: Промените, свързани с правото и размера на паричните обезщетения за майчинство от 1 януари 2009 г.

ОТНОСНО: Промените, свързани с правото и размера на паричните обезщетения за майчинство от 1 януари 2009 г. По повод направените промени относно правото и размера на паричните обезщетения за майчинство в Кодекса за социално осигуряване, със Закона за...

№ УК-1 от 19.02.2009 г. ОТНОСНО: Данъчно облекчение по чл. 189а от Закона за корпоративното подоходно облагане

УКАЗАНИЕ ОТНОСНО: Данъчно облекчение по чл. 189а от Закона за корпоративното подоходно облагане Настоящото указание се разработва предвид правомощията на министъра на финансите, определени по реда на чл. 10, ал. 5 от Закона за Националната агенция ...

Решения на съдилища

Решение № 1787 от 10.02.2009 г. по адм. дело № 11646/2008г. на ВАС, І о.

След като е извършена проверка на счетоводните документи на доставчика в неговото счетоводство и след като в мотивите на РА органът по приходите е приел, че за да се докаже, че действително стоките по фактурите са доставени от посочения доставчик, е ...

Решение № 3145 от 10.03.2009 г. по адм. дело № 12820/2008 г. на ВАС, ІА

За същите данъчни периоди на прекия доставчик е извършвана данъчна ревизия, приключила с ДРА № 919/22.12.03 г. Този ДРА не е представен като част от данъчната преписка, не е приет и като писмено доказателство по делото. С оглед трайната съдебна практ...

Процедури

Вписване (регистриране) на дружество с ограничена отговорност

І. Правни източници - Търговски закон (ТЗ); - Закон за търговския регистър (ЗТР); - Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър (обн., ДВ, бр. 18 от 27 февруари 2007 г., попр., ДВ, бр. 20 от 6 март 200...

Издаване на други видове удостоверения от НАП

Удостоверение за декларирани финансови резултати, платени данъци и осигуровки - издава се на чужди граждани на основание чл. 15, ал. 2, т. 2 и т. 3 от Правилника за прилагане на Закона за чужденците в България в уверение на това, че са декларирали фи...

Справочник на счетоводителя

Държавен вестник бр. 4 - 23/2009 г.

Министерският съвет одобри: 1. Постановление № 343 от 30 декември 2008 г. за реда за продължаване на дейността на взаимоспомагателните кредитни кооперации на частни земеделски стопани. 2. Постановление № 344 от 30 декември 2008 г. за изменение и до...

Справочна информация бр.5/2009

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за април 2009 г. За повече информация погледнете на страници 121, 122 и 123 от скан...