Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > сп. Български законник > 2009 > бр. 4, Април 2009 г.
 
сп. Български законник
бр. 4, Април 2009 г.
Закони и правителствени актове

Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

Обн., ДВ, бр. 76 от 15 септември 2006 г., изм., ДВ, бр. 101 от 15 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 3 от 12 януари 2007 г., изм., ДВ, бр. 16 от 20 февруари 2007 г., изм., ДВ, бр. 39 от 15 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 71 от 12 август 2008 г., изм., ДВ, ...

Коментар на експерта

Представяне на промените в ППЗДДС, в сила от 1 януари 2009 г.

В брой 4 на „Държавен вестник” от 15.01.2009 г. бе обнародван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ПИДППЗДДС). Като цяло той влиза в сила от 1 януари 2009 г. 1. Промени в правил...

Промени в ЗКПО и ЗДДФЛ от 1 януари 2009 г. Несъответствия между нашето и европейското право

Преобладаваща част от измененията и допълненията на ЗКПО и ЗДДФЛ, които са в сила от 1 януари 2009 г., имат еднаква цел – по-пълно хармонизиране на нашето с европейското данъчно законодатерство чрез отстраняване на съществуващи противоречия и несъотв...

Сравнение между стандартите, касаещи изготвянето и представянето на финансовите отчети

За професионалните счетоводители би представлявало интерес едно сравнение между МСС 1 и СС 1, третиращи представянето на финансовите отчети. Правилата на този стандарт са от съществено значение за съставителите на финансови отчети и за потребителите...

Въпроси и отговори от практиката

Договор за възлагане на управление

Въпрос: Преди няколко дни ме избраха за председател на едно сдружение с нестопанска цел. От колективния орган на сдружението, провел избора, са на становище, че отношенията между мен и сдружението следва да бъдат уредени с договор за възлагане на упр...

Задължение за регистрация по ЗДДС

Въпрос: Физическо лице е регистрирано като земеделски производител. Произвежда краве мляко, което реализира чрез пряка продажба на граждани. Не е задължен да отчита продажбите с касов апарат. Декларирал е за 2007 година 52 000 лв. приходи от свободна...

Издаване на фактура в евро и лева

Въпрос: Може ли българска фирма да издава фактура на български контрагент, чиито стойности да са в евро и в лева, а клиентът да я плати в евро? Отговор: По силата на чл. 25, ал. 2 от ЗБНБ банкнотите и монетите, издадени от БНБ, са законно платежно с...

Подписване на втори трудов договор по време на неплатен отпуск

Отговаря Гошо МУШКАРОВ – д-р по икономика Въпрос: Ако служител, работещ на трудов договор на пълно работно време 8 часа, излезе в неплатен отпуск, може ли да постъпи на работа на втори трудов договор при друг работодател на 8 часа? Отговор: Редът и...

Преминаване от срочен трудов договор към безсрочен

Въпрос: При сключване на срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ след изтичане срока на този договор, ако лицето продължава да работи на същата длъжност, трябва ли да се сключва нов договор, който да бъде безсрочен, и да се уведоми НАП за ...

Трудов договор със срок на изпитване

Въпрос: При обявяване на новоподписан договор на основание чл. 70 във връзка или без връзка с чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ кой код трябва да се посочи в уведомлението по чл. 62, ал. 3 от КТ? Въпросът възниква поради отпадането на основание 07 - трудов д...

Трудова книжка

Въпрос: При уволнението на работник е оформена трудовата му книжка за трудовия му стаж за периода 2005 г. - 2007 г., издадено е УП-3 за осигурителен стаж, защото част от стажа му е на непълно работно време (на четири часа), издадено му е УП-2 за осиг...

Писма и указания

№ 24-00-21 от 24.11.2008 г. ОТНОСНО: Данъчното третиране при преобразуване на бюджетни предприятия в държавни предприятия

Настоящото указание се издава на основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от ЗНАП във връзка с приложението на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), като има за цел да даде насоки на органите по п...

№ 91-00-114 от 18.04.2008 г.ОТНОСНО: Съдържанието на понятието “основна дейност” за целите на чл. 96 от ЗДДС

На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите по повод постъпили в ЦУ на НАП запитвания относно съдържанието на понятието “основна дейност” за целите на чл. 96 от ЗДДС изразявам следното становище: С разпоредбата н...

Решения на съдилища

Решение № 1768 от 10.02.2009 г. по адм. дело № 11652/2008 г. на ВАС, ІА отделение

С тълкувателно решение № 7 от 11.12.2008 г. по т. д. № 3/08 г. на общото събрание на съдиите от ВАС е прието, че срокът за произнасяне от решаващия орган по чл. 155, ал. 1 от ДОПК е преклузивен, включително и в случаите на продължаването му по чл. 15...

Решение № 1823 от 10.02.2009 г. по адм. дело № 10585/2008г. на ВАС, І о.

Валиден VIN е идентификационният номер на лице, което към датата на възникване на данъчното събитие, обективирано във фактура за ВОД, е регистрирано за целите на облагането с ДДС в държавата членка, издала този номер. Обстоятелството, че VIN не съдър...

Процедури

Вписване (регистриране) на едноличен търговец

І. Правни източници - Търговски закон (ТЗ); - Закон за търговския регистър (ЗТР); - Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър (обн., ДВ, бр. 18 от 27 февруари 2007 г., попр., ДВ, бр. 20 от 6 март 200...

Заверка на удостоверения за извършване на посредническа дейност

Правно основание Заповед на министъра на труда и социалната политика № 636/24.11.2006 г. Инструкция за деловодната дейност и документооборота в МТСП - § 2 от Заключителните разпоредби. Характеристика Цел: Удовлетворяване потребност на заинтересува...

Справочник на счетоводителя

Държавен вестник бр. 107/2008 г. - бр. 3/2009 г.

Народното събрание взе: 1. Решение за приемане на Национална здравна стратегия 2008 - 2013 г. и План за действие към нея. 2. Решение за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Министерският съвет прие: 1. Пост...

Справочна информация бр.4/2009

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за март 2009 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и 121 от скани...