Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > сп. Български законник > 2009 > бр. 4, Април 2009 г.
 
сп. Български законник
бр. 4, Април 2009 г.
Закони и правителствени актове

Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

Обн., ДВ, бр. 76 от 15 септември 2006 г., изм., ДВ, бр. 101 от 15 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 3 от 12 януари 2007 г., изм., ДВ, бр. 16 от 20 февруари 2007 г., изм., ДВ, бр. 39 от 15 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 71 от 12 август 2008 г., изм., ДВ, бр. 105 от 9 декември 2008 г.,...

Коментар на експерта

Представяне на промените в ППЗДДС, в сила от 1 януари 2009 г.

В брой 4 на „Държавен вестник” от 15.01.2009 г. бе обнародван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ПИДППЗДДС). Като цяло той влиза в сила от 1 януари 2009 г. 1. Промени в правилника, свързани с хипотезите на...

Промени в ЗКПО и ЗДДФЛ от 1 януари 2009 г. Несъответствия между нашето и европейското право

Преобладаваща част от измененията и допълненията на ЗКПО и ЗДДФЛ, които са в сила от 1 януари 2009 г., имат еднаква цел – по-пълно хармонизиране на нашето с европейското данъчно законодатерство чрез отстраняване на съществуващи противоречия и несъответствия. В тези два закона се...

Сравнение между стандартите, касаещи изготвянето и представянето на финансовите отчети

За професионалните счетоводители би представлявало интерес едно сравнение между МСС 1 и СС 1, третиращи представянето на финансовите отчети. Правилата на този стандарт са от съществено значение за съставителите на финансови отчети и за потребителите на финансова информация, тъй ...

Въпроси и отговори от практиката

Договор за възлагане на управление

Въпрос: Преди няколко дни ме избраха за председател на едно сдружение с нестопанска цел. От колективния орган на сдружението, провел избора, са на становище, че отношенията между мен и сдружението следва да бъдат уредени с договор за възлагане на управлението. С този договор изби...

Задължение за регистрация по ЗДДС

Въпрос: Физическо лице е регистрирано като земеделски производител. Произвежда краве мляко, което реализира чрез пряка продажба на граждани. Не е задължен да отчита продажбите с касов апарат. Декларирал е за 2007 година 52 000 лв. приходи от свободна продажба на краве мляко. Подл...

Издаване на фактура в евро и лева

Въпрос: Може ли българска фирма да издава фактура на български контрагент, чиито стойности да са в евро и в лева, а клиентът да я плати в евро? Отговор: По силата на чл. 25, ал. 2 от ЗБНБ банкнотите и монетите, издадени от БНБ, са законно платежно средство и задължително се прие...

Подписване на втори трудов договор по време на неплатен отпуск

Отговаря Гошо МУШКАРОВ – д-р по икономика Въпрос: Ако служител, работещ на трудов договор на пълно работно време 8 часа, излезе в неплатен отпуск, може ли да постъпи на работа на втори трудов договор при друг работодател на 8 часа? Отговор: Редът и условията за сключване на тру...

Преминаване от срочен трудов договор към безсрочен

Въпрос: При сключване на срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ след изтичане срока на този договор, ако лицето продължава да работи на същата длъжност, трябва ли да се сключва нов договор, който да бъде безсрочен, и да се уведоми НАП за това, или срочният договор се ...

Трудов договор със срок на изпитване

Въпрос: При обявяване на новоподписан договор на основание чл. 70 във връзка или без връзка с чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ кой код трябва да се посочи в уведомлението по чл. 62, ал. 3 от КТ? Въпросът възниква поради отпадането на основание 07 - трудов договор със срок на изпитване п...

Трудова книжка

Въпрос: При уволнението на работник е оформена трудовата му книжка за трудовия му стаж за периода 2005 г. - 2007 г., издадено е УП-3 за осигурителен стаж, защото част от стажа му е на непълно работно време (на четири часа), издадено му е УП-2 за осигурителния доход. Тази година т...

Писма и указания

№ 24-00-21 от 24.11.2008 г. ОТНОСНО: Данъчното третиране при преобразуване на бюджетни предприятия в държавни предприятия

Настоящото указание се издава на основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от ЗНАП във връзка с приложението на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), като има за цел да даде насоки на органите по приходите във връзка с данъчнот...

№ 91-00-114 от 18.04.2008 г.ОТНОСНО: Съдържанието на понятието “основна дейност” за целите на чл. 96 от ЗДДС

На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите по повод постъпили в ЦУ на НАП запитвания относно съдържанието на понятието “основна дейност” за целите на чл. 96 от ЗДДС изразявам следното становище: С разпоредбата на чл. 96, ал. 1 от ЗДДС се във...

Решения на съдилища

Решение № 1768 от 10.02.2009 г. по адм. дело № 11652/2008 г. на ВАС, ІА отделение

С тълкувателно решение № 7 от 11.12.2008 г. по т. д. № 3/08 г. на общото събрание на съдиите от ВАС е прието, че срокът за произнасяне от решаващия орган по чл. 155, ал. 1 от ДОПК е преклузивен, включително и в случаите на продължаването му по чл. 156, ал. 7 от ДОПК. С тълкувател...

Решение № 1823 от 10.02.2009 г. по адм. дело № 10585/2008г. на ВАС, І о.

Валиден VIN е идентификационният номер на лице, което към датата на възникване на данъчното събитие, обективирано във фактура за ВОД, е регистрирано за целите на облагането с ДДС в държавата членка, издала този номер. Обстоятелството, че VIN не съдържа префикса, който се поставя ...

Процедури

Вписване (регистриране) на едноличен търговец

І. Правни източници - Търговски закон (ТЗ); - Закон за търговския регистър (ЗТР); - Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър (обн., ДВ, бр. 18 от 27 февруари 2007 г., попр., ДВ, бр. 20 от 6 март 2007 г., изм., ДВ, бр. 111 от 22 ...

Заверка на удостоверения за извършване на посредническа дейност

Правно основание Заповед на министъра на труда и социалната политика № 636/24.11.2006 г. Инструкция за деловодната дейност и документооборота в МТСП - § 2 от Заключителните разпоредби. Характеристика Цел: Удовлетворяване потребност на заинтересувани лица, подали заявление за и...

Справочник на счетоводителя

Държавен вестник бр. 107/2008 г. - бр. 3/2009 г.

Народното събрание взе: 1. Решение за приемане на Национална здравна стратегия 2008 - 2013 г. и План за действие към нея. 2. Решение за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Министерският съвет прие: 1. Постановление № 295 от 8 декември ...

Справочна информация бр.4/2009

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за март 2009 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и 121 от сканирания брой на изданието!...