Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > сп. Български законник > 2009 > бр. 3, Март 2009 г.
 
сп. Български законник
бр. 3, Март 2009 г.
Закони и правителствени актове

Закон за данък върху добавената стойност

В сила от 01.01.2007 г., обн., ДВ, бр. 63 от 4 август 2006 г., изм., ДВ, бр. 86 от 24 октомври 2006 г., изм., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 108 от 29 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 37 от 8 май 2007 г., изм., ДВ, бр. 41 от 22 май ...

СС № 12 Данъци от печалбата

В сила от 01.01.2005 г. Обн., ДВ, бр. 30 от 7 aприл 2005 г., изм., ДВ, бр. 86 от 26 oктомври 2007 г. Цел СС 12 определя реда за отчитане и представяне на данъците от печалбата, временните разлики и данъчния ефект от временните разлики. Обхват ...

Коментар на експерта

Авансовите вноски за доходи от стопанска дейност на нетърговци през 2009 г.

Със Закона за изменение и допълнение на ЗДДФЛ (ЗИДЗДДФЛ, обн., ДВ, бр. 106 от 12 декември 2008 г.) бе променен редът за определяне и издължване на авансовите вноски за данъка върху доходите на физически лица, придобити от стопанска дейност. Новият ре...

За вещите лица и за експертизите в гражданското производство

В гражданския процес е прието, че доказателствени средства са предвидените и уредени в закона източници на информация за правно релевантните и за доказателствено релевантните факти. Източници на сведения за подлежащите на доказване факти са: обяснени...

Промените в ЗДДС, в сила от 1 януари 2009 г.

Промените, утвърдени със Закона за изменение и допълнение на ЗДДС (ЗИДЗДДС), обн. ДВ, бр. 106 от 12 декември 2008 г., внасят съществени изменения в режима за функциониране на данъка на територията на страната. С част от тях се отстраняват съществуващ...

Събития след датата на баланса

Преработеният МСС 10 Събития след датата на баланса и аналогичният български стандарт, озаглавен Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет, са в сила от 01.01.2005 г. Целта на стандартите е да определят: - кога едно предприятие трябва...

Въпроси и отговори от практиката

Възстановяване на направени разходи от напуснал служител

Въпрос: В началото на м. ноември миналата, 2008 г. назначихме едно момиче, студентка, редовно обучение, по безсрочен трудов договор на 4-часов работен ден. За тази длъжност се изисква средно образование. След сключване на договора и започване на изпъ...

Минимален осигурителен доход за физическо лице – земеделски производител

Въпрос: Физическо лице – земеделски производител, има само дейност като земеделски производител, но има назначени лица по трудов договор. На какъв минимален осигурителен доход може да се осигурява – 1/4 или 1/2? Отговор: По смисъла на Кодекса за соц...

Надвнесени осигуровки

Въпрос: Лице, което се осигурява на няколко основания - например на трудов договор и като самоосигуряващо се лице - за отделни месеци, през които е получавало премии по трудовия си договор, е надхвърлило месечния максимум за осигуряване (заедно с тек...

Решения на съдилища

Решение № 10933 от 22.10.2008 г. по адм. дело № 5540/2008 г. на ВАС, І о.

Понеже с учредяването на правото на ползване собственикът предоставя само едно от правомощията си – ползване, на друго лице, като запазва правото си на разпореждане и правото на владение независимо от срока на владение, както и че правото на собствен...

Решение № 13084 от 01.12.2008 г. по адм. дело № 8457/2008 г. на ВАС, ІА

От характеристиката на ДДС и определянето на данъчното задължение като резултат за период (за внасяне или за възстановяване) следва, че проверката относно законосъобразното му деклариране следва да бъде извършена за данъчни периоди, а не по отделни д...

Решение № 13446 от 08.12.2008 г. по адм. дело № 8655/2008 г. на ВАС, ІА отделение

Плащането на ДДС по ДДС сметка не обуславя признаването на право на данъчен кредит, ако това право се претендира по данъчна фактура, която не отразява реална облагаема доставка. Според окръжния съд в Акт за възлагане на данъчна ревизия (АВДР) е допу...

Решение № 13612 от 10.12.2008 г. по адм. дело № 8944/2008 г. на ВАС, ІА отделение

ДДС по процесните фактури е отразен в счетоводствата на доставчиците като задължение към бюджета; издадените фактури са отразени в отчетните регистри по чл. 104 от ЗДДС за съответните периоди; в счетоводствата на доставчиците данъкът е начислен при к...

Процедури

Информация, консултация и справки по въпроси от компетенциите на министъра на труда и социалната политика (на горещ телефон, в приемната на МТСП, по Интернет, отговори на писмени запитвания)

Правно основание: Административнопроцесуален кодекс - чл. 1, чл. 28, чл. 107, чл. 110, чл. 111, чл. 112; Устройствен правилник на МТСП - чл. 2, ал. 2, чл. 22, чл. 37, чл. 39; Наредба за общите правила за организация на административното обслужване ...

Справочник на счетоводителя

Държавен вестник бр. 102 - 106/2008 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112. 2. Закон за инспектиране на труда. 3. Закон за защита на конкуренцията. 4. Закон за изменение и допълнение на Закона за съсловните орган...

Справочна инфромация бр.3/2009

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за февруари 2009 г. За повече информация погледнете на страници 123, 124 и 125 от ск...