начало > сп. Български законник > 2009 > бр. 3, Март 2009 г.
 
сп. Български законник
бр. 3, Март 2009 г.
Закони и правителствени актове

Закон за данък върху добавената стойност

В сила от 01.01.2007 г., обн., ДВ, бр. 63 от 4 август 2006 г., изм., ДВ, бр. 86 от 24 октомври 2006 г., изм., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 108 от 29 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 37 от 8 май 2007 г., изм., ДВ, бр. 41 от 22 май ...

СС № 12 Данъци от печалбата

В сила от 01.01.2005 г. Обн., ДВ, бр. 30 от 7 aприл 2005 г., изм., ДВ, бр. 86 от 26 oктомври 2007 г. Цел СС 12 определя реда за отчитане и представяне на данъците от печалбата, временните разлики и данъчния ефект от временните разлики. Обхват ...

Коментар на експерта

Авансовите вноски за доходи от стопанска дейност на нетърговци през 2009 г.

Със Закона за изменение и допълнение на ЗДДФЛ (ЗИДЗДДФЛ, обн., ДВ, бр. 106 от 12 декември 2008 г.) бе променен редът за определяне и издължване на авансовите вноски за данъка върху доходите на физически лица, придобити от стопанска дейност. Новият ре...

За вещите лица и за експертизите в гражданското производство

В гражданския процес е прието, че доказателствени средства са предвидените и уредени в закона източници на информация за правно релевантните и за доказателствено релевантните факти. Източници на сведения за подлежащите на доказване факти са: обяснени...

Промените в ЗДДС, в сила от 1 януари 2009 г.

Промените, утвърдени със Закона за изменение и допълнение на ЗДДС (ЗИДЗДДС), обн. ДВ, бр. 106 от 12 декември 2008 г., внасят съществени изменения в режима за функциониране на данъка на територията на страната. С част от тях се отстраняват съществуващ...

Събития след датата на баланса

Преработеният МСС 10 Събития след датата на баланса и аналогичният български стандарт, озаглавен Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет, са в сила от 01.01.2005 г. Целта на стандартите е да определят: - кога едно предприятие трябва...

Въпроси и отговори от практиката

Възстановяване на направени разходи от напуснал служител

Въпрос: В началото на м. ноември миналата, 2008 г. назначихме едно момиче, студентка, редовно обучение, по безсрочен трудов договор на 4-часов работен ден. За тази длъжност се изисква средно образование. След сключване на договора и започване на изпъ...

Минимален осигурителен доход за физическо лице – земеделски производител

Въпрос: Физическо лице – земеделски производител, има само дейност като земеделски производител, но има назначени лица по трудов договор. На какъв минимален осигурителен доход може да се осигурява – 1/4 или 1/2? Отговор: По смисъла на Кодекса за соц...

Надвнесени осигуровки

Въпрос: Лице, което се осигурява на няколко основания - например на трудов договор и като самоосигуряващо се лице - за отделни месеци, през които е получавало премии по трудовия си договор, е надхвърлило месечния максимум за осигуряване (заедно с тек...

Решения на съдилища

Решение № 10933 от 22.10.2008 г. по адм. дело № 5540/2008 г. на ВАС, І о.

Понеже с учредяването на правото на ползване собственикът предоставя само едно от правомощията си – ползване, на друго лице, като запазва правото си на разпореждане и правото на владение независимо от срока на владение, както и че правото на собствен...

Решение № 13084 от 01.12.2008 г. по адм. дело № 8457/2008 г. на ВАС, ІА

От характеристиката на ДДС и определянето на данъчното задължение като резултат за период (за внасяне или за възстановяване) следва, че проверката относно законосъобразното му деклариране следва да бъде извършена за данъчни периоди, а не по отделни д...

Решение № 13446 от 08.12.2008 г. по адм. дело № 8655/2008 г. на ВАС, ІА отделение

Плащането на ДДС по ДДС сметка не обуславя признаването на право на данъчен кредит, ако това право се претендира по данъчна фактура, която не отразява реална облагаема доставка. Според окръжния съд в Акт за възлагане на данъчна ревизия (АВДР) е допу...

Решение № 13612 от 10.12.2008 г. по адм. дело № 8944/2008 г. на ВАС, ІА отделение

ДДС по процесните фактури е отразен в счетоводствата на доставчиците като задължение към бюджета; издадените фактури са отразени в отчетните регистри по чл. 104 от ЗДДС за съответните периоди; в счетоводствата на доставчиците данъкът е начислен при к...

Процедури

Информация, консултация и справки по въпроси от компетенциите на министъра на труда и социалната политика (на горещ телефон, в приемната на МТСП, по Интернет, отговори на писмени запитвания)

Правно основание: Административнопроцесуален кодекс - чл. 1, чл. 28, чл. 107, чл. 110, чл. 111, чл. 112; Устройствен правилник на МТСП - чл. 2, ал. 2, чл. 22, чл. 37, чл. 39; Наредба за общите правила за организация на административното обслужване ...

Справочник на счетоводителя

Държавен вестник бр. 102 - 106/2008 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112. 2. Закон за инспектиране на труда. 3. Закон за защита на конкуренцията. 4. Закон за изменение и допълнение на Закона за съсловните орган...

Справочна инфромация бр.3/2009

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за февруари 2009 г. За повече информация погледнете на страници 123, 124 и 125 от ск...