начало > сп. Български законник > 2009 > бр. 2, Февруари 2009 г.
 
сп. Български законник
бр. 2, Февруари 2009 г.
Закони и правителствени актове

Кодекс на труда

Обн., ДВ, бр. 26 от 1 април 1986 г., обн., ДВ, бр. 27 от 4 април 1986 г., изм., ДВ, бр. 6 от 22 януари 1988 г., изм., ДВ, бр. 21 от 13 март 1990 г., изм., ДВ, бр. 30 от 13 април 1990 г., изм., ДВ, бр. 94 от 23 ноември 1990 г., изм., ДВ, бр. 27 от 5 а...

Коментар на експерта

Годишно деклариране на доходите на физическите лица

Местните физически лица, които имат доходи само от източници в България, както и чуждестранните физически лица с доходи от страната, подлежащи на деклариране, попълват образец 2001 на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. В тези случаи пре...

Данъчно облагане по ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ на договорите за предоставяне на персонал

В процеса на прилагане на данъчните закони твърде често се поставя въпросът как да се третират данъчно сключените трудови договори с едно лице, когато трудът се полага за друго лице. В практиката не са малко случаите, при които едно лице „предоставя”...

Митническите органи имат право да налагат имуществена санкция на юридически лица и еднолични търговци

Според чл. 227 от Закона за митниците (ЗМ) за митнически нарушения на юридически лица или еднолични търговци е възможно налагането на наказанието „имуществена санкция”. Този текст кореспондира с чл. 83 от Закона за административните нарушения и наказ...

Промените в Кодекса на труда

През 2008 г. Народното събрание прие редица изменения и допълнения на Кодекса на труда (виж ДВ, бр. 43/29.04., 94/31.10., 108/19.12. и 109/23.12. от 2008 г.). Наред с процеса на хармонизация с европейските принципи и норми някои от тези промени решав...

Въпроси и отговори от практиката

Глоба по чл. 180 от ЗДДС

Въпрос: Фирма Х е извършила ВОП през месец май 2008 г. Издаден е протокол по чл. 117 през месец май, който е включен в дневниците и справка-декларация през месец октомври. Правото на ДДС при ВОП по чл. 72 не е ползвано. Какъв е размерът на глобата по...

Издаване на протокол по чл. 117 от ЗДДС

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, сключва договор за лизинг на машини с немска лизингова компания, която също е регистрирана в Германия по ДДС. В договора изрично е посочено, че собствеността на техниката остава собственост на лизингодат...

Писма и указания

№ 96-00-414 от 14.10.2008 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на разходи за пътуване и престой и експлоатационни разходи по реда на чл. 33 и чл. 204 от ЗКПО

Във връзка с постъпило запитване с вх. № 96-00-414 от 14.10.2008 г. при Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - Пловдив, ви уведомяваме следното: Според изложената в запитването фактическа обстановка предприятието на едноличния търговец ...

Процедури

Заверка на свидетелства и удостоверения за професионална квалификация

Правно основание: Заповед на министъра на труда и социалната политика № 636/24.11.06 г. Инструкция за деловодната дейност и документооборота в МТСП - § 2 от Заключителните разпоредби. Характеристика Цел: Удовлетворяване потребности на заинтересуван...

Справочник на счетоводителя

Държавен вестник бр. 99 - 101/2008 г.

Народното събрание взе Решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Министерският съвет прие: 1. Постановление № 273 от 11 ноември 2008 г. за осигуряване на средства от централния бюджет за 200...

Справочна информация бр.2/2009

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за януари 2009 г. За повече информация погледнете на страници 124 и 125 от сканиран...