Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > сп. Български законник > 2009 > бр. 2, Февруари 2009 г.
 
сп. Български законник
бр. 2, Февруари 2009 г.
Закони и правителствени актове

Кодекс на труда

Обн., ДВ, бр. 26 от 1 април 1986 г., обн., ДВ, бр. 27 от 4 април 1986 г., изм., ДВ, бр. 6 от 22 януари 1988 г., изм., ДВ, бр. 21 от 13 март 1990 г., изм., ДВ, бр. 30 от 13 април 1990 г., изм., ДВ, бр. 94 от 23 ноември 1990 г., изм., ДВ, бр. 27 от 5 а...

Коментар на експерта

Годишно деклариране на доходите на физическите лица

Местните физически лица, които имат доходи само от източници в България, както и чуждестранните физически лица с доходи от страната, подлежащи на деклариране, попълват образец 2001 на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. В тези случаи пре...

Данъчно облагане по ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ на договорите за предоставяне на персонал

В процеса на прилагане на данъчните закони твърде често се поставя въпросът как да се третират данъчно сключените трудови договори с едно лице, когато трудът се полага за друго лице. В практиката не са малко случаите, при които едно лице „предоставя”...

Митническите органи имат право да налагат имуществена санкция на юридически лица и еднолични търговци

Според чл. 227 от Закона за митниците (ЗМ) за митнически нарушения на юридически лица или еднолични търговци е възможно налагането на наказанието „имуществена санкция”. Този текст кореспондира с чл. 83 от Закона за административните нарушения и наказ...

Промените в Кодекса на труда

През 2008 г. Народното събрание прие редица изменения и допълнения на Кодекса на труда (виж ДВ, бр. 43/29.04., 94/31.10., 108/19.12. и 109/23.12. от 2008 г.). Наред с процеса на хармонизация с европейските принципи и норми някои от тези промени решав...

Въпроси и отговори от практиката

Глоба по чл. 180 от ЗДДС

Въпрос: Фирма Х е извършила ВОП през месец май 2008 г. Издаден е протокол по чл. 117 през месец май, който е включен в дневниците и справка-декларация през месец октомври. Правото на ДДС при ВОП по чл. 72 не е ползвано. Какъв е размерът на глобата по...

Издаване на протокол по чл. 117 от ЗДДС

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, сключва договор за лизинг на машини с немска лизингова компания, която също е регистрирана в Германия по ДДС. В договора изрично е посочено, че собствеността на техниката остава собственост на лизингодат...

Писма и указания

№ 96-00-414 от 14.10.2008 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на разходи за пътуване и престой и експлоатационни разходи по реда на чл. 33 и чл. 204 от ЗКПО

Във връзка с постъпило запитване с вх. № 96-00-414 от 14.10.2008 г. при Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - Пловдив, ви уведомяваме следното: Според изложената в запитването фактическа обстановка предприятието на едноличния търговец ...

Процедури

Заверка на свидетелства и удостоверения за професионална квалификация

Правно основание: Заповед на министъра на труда и социалната политика № 636/24.11.06 г. Инструкция за деловодната дейност и документооборота в МТСП - § 2 от Заключителните разпоредби. Характеристика Цел: Удовлетворяване потребности на заинтересуван...

Справочник на счетоводителя

Държавен вестник бр. 99 - 101/2008 г.

Народното събрание взе Решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Министерският съвет прие: 1. Постановление № 273 от 11 ноември 2008 г. за осигуряване на средства от централния бюджет за 200...

Справочна информация бр.2/2009

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за януари 2009 г. За повече информация погледнете на страници 124 и 125 от сканиран...