Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 13, 1 - 7 април 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 13, 1 - 7 април 2013 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Националната агенция за приходите бр. 13/2013

Въпрос: Физическо лице има сключен договор от 05.01.2010 г. за депозит със срок 3 години с Банка - клон гр. Съгласно договора падежът е на 05.01.2013 г., когато е начислена лихва за целия срок на договора. На датата на падежа Банка - клон гр., е начислила данък върху лихвата за ц...

Народно събрание

Народните представители приеха промени в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България. Върху морското дъно и неговите недра в границите на вътрешните морски води и териториалното море може да се учреди право на строеж за изграждане...

Облагане на паричните и предметните награди по ЗДДФЛ

От 1 януари 2013 г. в данъчното третиране на паричните и предметните награди са в сила нови моменти. В ЗДДФЛ при облагането на наградите се прилага диференциран подход, който зависи от това какви по характер са взаимоотношенията между даващия и получаващия наградата. Когато межд...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 13/2013

Период 2000 г. Дело C- 269/00, решение от 8 май 2003 г. страни: Wolfgang Seeling и Finanzamt Starnberg Предмет на спора е правото на изключване от системата на ДДС актив, който се използва едновременно както за извършване на икономическа дейност, така и за лични цели. В своет...

Възникване на данъчното събитие по ЗДДС при ВОП

На българска фирма, регистрирана по ЗДДС, предстои покупка на машини от Швеция. Съгласно предварителните договорености с доставчика за покупката ще бъдат направени няколко авансови плащания, а окончателната фактура за нея ще се издаде в месеца преди извършването на доставката на ...

Данъчно облекчение за млади семейства

В чл. 22а от ЗДДФЛ се регламентира данъчно облекчение за млади семейства, придобили жилище чрез получаването на ипотечен кредит. Това данъчно облекчение е в сила от 1 януари 2010 г. То се изразява в намаляване на годишния облагаем доход и общата годишна данъчна основа на съпруга ...

Данъчно регулиране в ЗКПО на счетоводните разходи, представляващи доходи на местни физически лица

Въпрос: В дружество с ограничена отговорност са начислени, но поради липса на парични средства не са изплатени лихви, представляващи доход на местно физическо лице. В годината на начисляване в данъчната декларация е увеличен финансовият резултат по реда на чл. 42 от ЗКПО. Начисле...

Данъчно третиране при покупка от българска фирма на стоки от фирми от страни членки, които после препродава

Въпрос: Българска фирма купува стоки от фирми от страни членки, които после препродава. Стоката физически не идва до България. Какво е данъчното третиране на сделките (извън случая на тристранна операция)? Къде точно в дневниците и СД по ДДС се отразяват покупните и продажните ф...

Закрила на трудоустроена работничка при намаление на работното време

Има ли право работодателят да намали работното време заедно с другите работници от цеха и на работничка с намалена работоспособност, трудоустроена с решение на ТЕЛК? В съответствие с чл. 138а, ал. 1 от Кодекса на труда при намаляване на обема на работа работодателят може да уст...

Начало на срока на предизвестие за уволнение

Откога тече срокът на предизвестие, което е отправено в петък към служителя? В съответствие с чл. 326 от КТ срокът на предизвестието започва да тече не от датата на отправянето му, а от следващия работен ден след получаването му от работника или служителя. Така че ако в конкрет...

Нов трудов договор с пенсиониран служител

Служител смята, че е придобил право на пенсия и иска да се възползва от него. Трябва ли да се прекрати трудовият договор с него и на какво основание може да стане това? Длъжен ли е работодателят след пенсионирането на служителя да сключи нов договор за същата дейност? В съотве...

Определяне на отчетна стойност на УПИ

Въпрос: Имам нотариален акт, с който има промяна на земя в УПИ. Как следва да му определя отчетната стойност, при положение че има посочена данъчна оценка? С тази стойност според мен следва да увелича стойността на земята, придобита преди това. Отговор: Промяната в статута на з...

Цедиране на вземане.

Прехвърлено е вземане на стойност 20 000 срещу цена 15 000 чрез заем от собственика. Как да осчетоводя разликата в сумите? Как да осчетоводя отписване на вземането, т.е. прехвърлянето му към собственика? Отговорът е при следните условия, доколкото правилно са разбрани: Вие им...

В пресата за вас

Данък при придобиване на недвижим имот по давност

В бр. 2 от 2013 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Красимира Узунова, главен юрисконсулт в НАП, дава отговор на въпроса: В какъв размер и в кой момент се заплаща данък при придобиване на недвижими имоти по давност? Данък при безвъзмездно придобиване на имущества се дължи...

Задължение на застрахования за обявяване на съществени обстоятелства от значение за определянето на застрахователния риск

В бр. 12 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Невена Радлова, адвокат, коментира задължението на застрахования за обявяване на съществени обстоятелства, които са от значение за определянето на застрахователния риск. Това уведомително задължение застрахованият (или ...

Здравно осигуряване на лица без доходи и социално неосигурени

В бр. 3 от 2013 г. на сп. “Счетоводство+” Бистра Коларова, експерт по социално осигуряване, разглежда здравното осигуряване на лица без доходи и социално неосигурени. Предвид разпоредбата на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО от 01.01.2013 г. лицата, които не извършват трудова дейност, за коят...

Изчисляване на размера на паричното обезщетение за безработица, отпускано от България при прилагане на интегрираните схеми за социална сигурност по Регламент (ЕИО) № 1408/71

В бр. 2 от 2013 г. на сп. “Български законник” Галина Николова, юрист в НОИ, разглежда следния пример във връзка с изчисляване на размера на паричното обезщетение за безработица, отпускано от България при прилагане на интегрираните схеми за социална сигурност по Регламент (ЕИО) №...

Отчитане на финансови пасиви

В бр. 1 от 2013 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Бойка Брезоева, дипломиран експерт-счетоводител, илюстрира чрез пример отчитането на финансовите пасиви. Пример: Предприятие получава кредит от банка X през юни 2008 г. Кредитът следва да бъде погасен чрез еднок...

Счетоводно отчитане на ревизионен акт

В бр. 3 от 2013 г. на сп. “Счетоводна и данъчна практика” Евгени Рангелов, магистър по финанси, разглежда следния казуз: В пререгистрирано събирателно дружество в ООД с промяна на правната форма при ревизия през 2012 г. е установена фактура, издадена през 2009 г., с реквизитите н...

Справочник

Държавен вестник, бр. 30/2013 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности. 2. Закон за туризма. 3. Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция “Пътна инфраструк...

Разяснения на НАП относно надвнесен корпоративен данък

Ако в годишната данъчна декларация е посочен корпоративен данък за въстановяване, но не се иска ефективно възстановяване, ще участва ли надвнесения корпоративен данък за погасяване на задължения, посочени в сметката? Следва да се има предвид, че от 1 януари 2013 г. задълженията ...

Решение № 192 от 21 март 2013 г. за изменение на Решение № 945 на Министерския съвет от 2012 г. за разместване на почивни дни през 2013 г.

ДВ, бр. 91 от 2012 г.) МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: Точка 1 се изменя така: 1. Обявява 2 май (четвъртък) за почивен ден, а 18 май (събота) за работен ден. Министър-председател и министър на външните работи: Марин Райков Главен секретар на Министерския съвет: Росен Желя...

Справочна информация бр.13/2013

Централни валутни курсове за периода 25.03.2013 г. - 29.03.2013 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието!...

Тарифа за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители

Обн., ДВ, бр. 35 от 28 април 2006 г., изм. и доп., ДВ, бр. 24 от 12 март 2013 г. Раздел I Обикновени такси 1. За образуване на изпълнително дело се събира такса 20 лв. 2. За цялостно проучване имущественото състояние на длъжника, набавяне на данни, документи, книжа и други,...

Указание за допълнение към Инструкция № 13 за прилагане на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране

С Инструкция на управителя на Националния осигурителен институт, обнародвана в “Държавен вестник”, брой 24 от 12 март 2013 г., са направени допълнения в Инструкция № 13 за прилагане на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране (НКТП). Създадени са ал. 3а и ал. 31а на ...