Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 13, 1 - 7 април 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 13, 1 - 7 април 2013 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Националната агенция за приходите бр. 13/2013

Въпрос: Физическо лице има сключен договор от 05.01.2010 г. за депозит със срок 3 години с Банка - клон гр. Съгласно договора падежът е на 05.01.2013 г., когато е начислена лихва за целия срок на договора. На датата на падежа Банка - клон гр., е начи...

Народно събрание

Народните представители приеха промени в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България. Върху морското дъно и неговите недра в границите на вътрешните морски води и териториалното море може да се учреди...

Облагане на паричните и предметните награди по ЗДДФЛ

От 1 януари 2013 г. в данъчното третиране на паричните и предметните награди са в сила нови моменти. В ЗДДФЛ при облагането на наградите се прилага диференциран подход, който зависи от това какви по характер са взаимоотношенията между даващия и полу...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 13/2013

Период 2000 г. Дело C- 269/00, решение от 8 май 2003 г. страни: Wolfgang Seeling и Finanzamt Starnberg Предмет на спора е правото на изключване от системата на ДДС актив, който се използва едновременно както за извършване на икономическа дейност, ...

Възникване на данъчното събитие по ЗДДС при ВОП

На българска фирма, регистрирана по ЗДДС, предстои покупка на машини от Швеция. Съгласно предварителните договорености с доставчика за покупката ще бъдат направени няколко авансови плащания, а окончателната фактура за нея ще се издаде в месеца преди ...

Данъчно облекчение за млади семейства

В чл. 22а от ЗДДФЛ се регламентира данъчно облекчение за млади семейства, придобили жилище чрез получаването на ипотечен кредит. Това данъчно облекчение е в сила от 1 януари 2010 г. То се изразява в намаляване на годишния облагаем доход и общата годи...

Данъчно регулиране в ЗКПО на счетоводните разходи, представляващи доходи на местни физически лица

Въпрос: В дружество с ограничена отговорност са начислени, но поради липса на парични средства не са изплатени лихви, представляващи доход на местно физическо лице. В годината на начисляване в данъчната декларация е увеличен финансовият резултат по р...

Данъчно третиране при покупка от българска фирма на стоки от фирми от страни членки, които после препродава

Въпрос: Българска фирма купува стоки от фирми от страни членки, които после препродава. Стоката физически не идва до България. Какво е данъчното третиране на сделките (извън случая на тристранна операция)? Къде точно в дневниците и СД по ДДС се отра...

Закрила на трудоустроена работничка при намаление на работното време

Има ли право работодателят да намали работното време заедно с другите работници от цеха и на работничка с намалена работоспособност, трудоустроена с решение на ТЕЛК? В съответствие с чл. 138а, ал. 1 от Кодекса на труда при намаляване на обема на ра...

Начало на срока на предизвестие за уволнение

Откога тече срокът на предизвестие, което е отправено в петък към служителя? В съответствие с чл. 326 от КТ срокът на предизвестието започва да тече не от датата на отправянето му, а от следващия работен ден след получаването му от работника или сл...

Нов трудов договор с пенсиониран служител

Служител смята, че е придобил право на пенсия и иска да се възползва от него. Трябва ли да се прекрати трудовият договор с него и на какво основание може да стане това? Длъжен ли е работодателят след пенсионирането на служителя да сключи нов договор ...

Определяне на отчетна стойност на УПИ

Въпрос: Имам нотариален акт, с който има промяна на земя в УПИ. Как следва да му определя отчетната стойност, при положение че има посочена данъчна оценка? С тази стойност според мен следва да увелича стойността на земята, придобита преди това. Отг...

Цедиране на вземане.

Прехвърлено е вземане на стойност 20 000 срещу цена 15 000 чрез заем от собственика. Как да осчетоводя разликата в сумите? Как да осчетоводя отписване на вземането, т.е. прехвърлянето му към собственика? Отговорът е при следните условия, доколкото...

В пресата за вас

Данък при придобиване на недвижим имот по давност

В бр. 2 от 2013 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Красимира Узунова, главен юрисконсулт в НАП, дава отговор на въпроса: В какъв размер и в кой момент се заплаща данък при придобиване на недвижими имоти по давност? Данък при безвъзмездно при...

Задължение на застрахования за обявяване на съществени обстоятелства от значение за определянето на застрахователния риск

В бр. 12 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Невена Радлова, адвокат, коментира задължението на застрахования за обявяване на съществени обстоятелства, които са от значение за определянето на застрахователния риск. Това уведомително з...

Здравно осигуряване на лица без доходи и социално неосигурени

В бр. 3 от 2013 г. на сп. “Счетоводство+” Бистра Коларова, експерт по социално осигуряване, разглежда здравното осигуряване на лица без доходи и социално неосигурени. Предвид разпоредбата на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО от 01.01.2013 г. лицата, които не извъ...

Изчисляване на размера на паричното обезщетение за безработица, отпускано от България при прилагане на интегрираните схеми за социална сигурност по Регламент (ЕИО) № 1408/71

В бр. 2 от 2013 г. на сп. “Български законник” Галина Николова, юрист в НОИ, разглежда следния пример във връзка с изчисляване на размера на паричното обезщетение за безработица, отпускано от България при прилагане на интегрираните схеми за социална ...

Отчитане на финансови пасиви

В бр. 1 от 2013 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Бойка Брезоева, дипломиран експерт-счетоводител, илюстрира чрез пример отчитането на финансовите пасиви. Пример: Предприятие получава кредит от банка X през юни 2008 г. Кредитът сле...

Счетоводно отчитане на ревизионен акт

В бр. 3 от 2013 г. на сп. “Счетоводна и данъчна практика” Евгени Рангелов, магистър по финанси, разглежда следния казуз: В пререгистрирано събирателно дружество в ООД с промяна на правната форма при ревизия през 2012 г. е установена фактура, издадена...

Справочник

Държавен вестник, бр. 30/2013 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности. 2. Закон за туризма. 3. Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги м...

Разяснения на НАП относно надвнесен корпоративен данък

Ако в годишната данъчна декларация е посочен корпоративен данък за въстановяване, но не се иска ефективно възстановяване, ще участва ли надвнесения корпоративен данък за погасяване на задължения, посочени в сметката? Следва да се има предвид, че от ...

Решение № 192 от 21 март 2013 г. за изменение на Решение № 945 на Министерския съвет от 2012 г. за разместване на почивни дни през 2013 г.

ДВ, бр. 91 от 2012 г.) МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: Точка 1 се изменя така: 1. Обявява 2 май (четвъртък) за почивен ден, а 18 май (събота) за работен ден. Министър-председател и министър на външните работи: Марин Райков Главен секретар на М...

Справочна информация бр.13/2013

Централни валутни курсове за периода 25.03.2013 г. - 29.03.2013 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието!...

Тарифа за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители

Обн., ДВ, бр. 35 от 28 април 2006 г., изм. и доп., ДВ, бр. 24 от 12 март 2013 г. Раздел I Обикновени такси 1. За образуване на изпълнително дело се събира такса 20 лв. 2. За цялостно проучване имущественото състояние на длъжника, набавяне на да...

Указание за допълнение към Инструкция № 13 за прилагане на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране

С Инструкция на управителя на Националния осигурителен институт, обнародвана в “Държавен вестник”, брой 24 от 12 март 2013 г., са направени допълнения в Инструкция № 13 за прилагане на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране (НКТП). Съз...