Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 10, 11 - 17 март 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 10, 11 - 17 март 2013 г.
Законодателство

Данъчни облекчения по ЗДДФЛ на физически лица, получили доходи през 2012 г. - данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност

Важен момент при годишното деклариране и облагане на доходите на физическите лица по ЗДДФЛ е посочването и аргументирането на съответното данъчно облекчение. Ползването на данъчните облекчения е право, а не задължение на данъчно задължените лица. Вся...

Въпроси и отговори

Авансови осигурителни вноски

Въпрос: Самоосигуряващо се лице е собственик на две еднолични дружества с ограничена отговорност. Същият е регистриран и като едноличен търговец. Фирмата на ЕТ е пасивна в стопанско отношение, като е декларирала това по надлежния начин пред НАП. Лице...

Особености по годишното приключване на аграрното предприятие за отчетната 2012 година

Аграрните предприятия в България според устройствения закон за регистрация са няколко вида: - дружества, създадени според Търговския закон - това са ЕООД, ООД, СД, КД, АД; - кооперации - създадени по Закона за кооперациите; - физически лица - земе...

Религиозни празници на вероизповеданията, различни от православието

Въпрос: Отскоро работя като завеждащ “Човешки ресурси” в частно търговско дружество. При нас работят работници и служители с вероизповедание, различно от източноправославното - мюсюлмани, католици, евангелисти. Някои от тях през миналата година са от...

Решение на ВАС № 13107 от 02.12.2008 г.

Фактологични обстоятелства по казуса: При данъчна ревизия на ООД е установено, че дружеството е начислило дължимия ДДС за вътреобщностно придобиване (ВОП) върху евровата стойност на доставената му стока, а не върху нейната левова равностойност. С рев...

Упълномощаване на представителите на работодателя пред контролните органи по труда

С какъв документ се упълномощават представителите на работодателя пред инспекцията по труда - заповед, длъжностна характеристика или нотариално заверено пълномощно? Работодателят е длъжен писмено да определи длъжностни лица в предприятието, в него...

В пресата за вас

Дивиденти    

В бр. 1 от 2013 г. на сп. “Счетоводство+” Евгени Рангелов, магистър по финанси, дава пример за начисляване, данъчно облагане, деклариране и изплащане на дивиденти. Пример: По баланса на акционерно дружество към 31 декември 2012 г. собственият капитал...

Документиране при изпълнение на различни задължения от работник

В бр. 1 от 2013 г. на сп. “Счетоводство+” Стефанка Симеонова, консултант в МТСП, разглежда казуса: Работник е назначен във фирмата на трудов договор като механик гараж за транспортни средства при 8-часов работен ден. В по-голяма част от ра­ботното вр...

Изменения и допълнения, имащи отношение към бартерите

    В бр. 1 от 2013 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда промените в ЗДДС, имащи отношение към бартерите.          Става въпрос за случаите, при които плащането по доставка е уговорено не в пари, а...

Отчитане на разходите за ремонт на наети дълготрайни материални активи    

В бр. 2 от 2013 г. на сп. “Счетоводство+” проф. Стоян Дурин, д.е.с., коментира отчитането на разходите за ремонт на наети дълготрайни материални активи. Предприятия могат да наемат за използване дълготрайни материални активи. Между наемателя и наемод...

Погасяване на публичните задължения съгласно ДОПК

В бр. 1 от 2013 г. на сп. “Счетоводство+” Зорница Димитрова, експерт по осигурително право, разглежда промените в реда за внасяне на осигурителни вноски и погасяване на публични задължения от 1.01.2013 г. Нормативното основание за плащане на публични...

Прекратяване на договор за придобиване на софтуер - счетоводни операции и данъчно третиране

В бр. 2 от 2013 г. на сп. “Счетоводна и данъчна практика” Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: През 2005 г., е сключен опционен договор за придобиване на право на закупуване на софтуер със срок до 2015 г. През 2012 г. този догов...

Справочник

Държавен вестник, бр. 18/2013 г.

Правителството прие Постановление № 37 от 15.02.2013 г. за изменение и допълнение на Правилника за устройството, дейността и структурата на Медицинския институт на Министерството на вътрешните работи, приет с Постановление № 210 на Министерския съвет...

Изисквания по отношение на фактурите на хартиен носител и в електронна форма

Директива 2010/45/ЕС на Съвета от 13 юли 2010 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на правилата за фактуриране има за цел да популяризира и да опрости още повече правилат...

Правила за фактуриране на ДДС

(Директива 2010/45/ЕС на Съвета) Във връзка с извършените с директива 2010/45/ЕС на Съвета от 13.07.2010 г. (Директивата за фактурирането), изменения в основната директива на Съвета 2006/112/ ЕО относно общата система на данъка върху добавената стой...

Справочна информация - бр. 10/2013 г.

Централни валутни курсове за периода 04.03.2013 г. - 08.03.2013 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието!...

Справочна информация бр. 10/2013

Централни валутни курсове за периода 04.03.2013 г. - 08.03.2013 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието!...