Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 10, 11 - 17 март 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 10, 11 - 17 март 2013 г.
Законодателство

Данъчни облекчения по ЗДДФЛ на физически лица, получили доходи през 2012 г. - данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност

Важен момент при годишното деклариране и облагане на доходите на физическите лица по ЗДДФЛ е посочването и аргументирането на съответното данъчно облекчение. Ползването на данъчните облекчения е право, а не задължение на данъчно задължените лица. Всяко физическо лице, което e при...

Въпроси и отговори

Авансови осигурителни вноски

Въпрос: Самоосигуряващо се лице е собственик на две еднолични дружества с ограничена отговорност. Същият е регистриран и като едноличен търговец. Фирмата на ЕТ е пасивна в стопанско отношение, като е декларирала това по надлежния начин пред НАП. Лицето е избрало да се осигурява в...

Особености по годишното приключване на аграрното предприятие за отчетната 2012 година

Аграрните предприятия в България според устройствения закон за регистрация са няколко вида: - дружества, създадени според Търговския закон - това са ЕООД, ООД, СД, КД, АД; - кооперации - създадени по Закона за кооперациите; - физически лица - земеделски производители и тютюноп...

Религиозни празници на вероизповеданията, различни от православието

Въпрос: Отскоро работя като завеждащ “Човешки ресурси” в частно търговско дружество. При нас работят работници и служители с вероизповедание, различно от източноправославното - мюсюлмани, католици, евангелисти. Някои от тях през миналата година са отсъствали от работа за честване...

Решение на ВАС № 13107 от 02.12.2008 г.

Фактологични обстоятелства по казуса: При данъчна ревизия на ООД е установено, че дружеството е начислило дължимия ДДС за вътреобщностно придобиване (ВОП) върху евровата стойност на доставената му стока, а не върху нейната левова равностойност. С ревизионния акт (РА) му е доначис...

Упълномощаване на представителите на работодателя пред контролните органи по труда

С какъв документ се упълномощават представителите на работодателя пред инспекцията по труда - заповед, длъжностна характеристика или нотариално заверено пълномощно? Работодателят е длъжен писмено да определи длъжностни лица в предприятието, в неговите поделения, обекти и работ...

В пресата за вас

Дивиденти    

В бр. 1 от 2013 г. на сп. “Счетоводство+” Евгени Рангелов, магистър по финанси, дава пример за начисляване, данъчно облагане, деклариране и изплащане на дивиденти. Пример: По баланса на акционерно дружество към 31 декември 2012 г. собственият капитал (чистата стойност на имуществ...

Документиране при изпълнение на различни задължения от работник

В бр. 1 от 2013 г. на сп. “Счетоводство+” Стефанка Симеонова, консултант в МТСП, разглежда казуса: Работник е назначен във фирмата на трудов договор като механик гараж за транспортни средства при 8-часов работен ден. В по-голяма част от ра­ботното време изпълнява задълженията си ...

Изменения и допълнения, имащи отношение към бартерите

    В бр. 1 от 2013 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда промените в ЗДДС, имащи отношение към бартерите.          Става въпрос за случаите, при които плащането по доставка е уговорено не в пари, а изцяло или частично под форма...

Отчитане на разходите за ремонт на наети дълготрайни материални активи    

В бр. 2 от 2013 г. на сп. “Счетоводство+” проф. Стоян Дурин, д.е.с., коментира отчитането на разходите за ремонт на наети дълготрайни материални активи. Предприятия могат да наемат за използване дълготрайни материални активи. Между наемателя и наемодателя възникват взаимоотношени...

Погасяване на публичните задължения съгласно ДОПК

В бр. 1 от 2013 г. на сп. “Счетоводство+” Зорница Димитрова, експерт по осигурително право, разглежда промените в реда за внасяне на осигурителни вноски и погасяване на публични задължения от 1.01.2013 г. Нормативното основание за плащане на публичните задължения с едно платежно ...

Прекратяване на договор за придобиване на софтуер - счетоводни операции и данъчно третиране

В бр. 2 от 2013 г. на сп. “Счетоводна и данъчна практика” Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: През 2005 г., е сключен опционен договор за придобиване на право на закупуване на софтуер със срок до 2015 г. През 2012 г. този договор е обявен за нищожен. Какви...

Справочник

Държавен вестник, бр. 18/2013 г.

Правителството прие Постановление № 37 от 15.02.2013 г. за изменение и допълнение на Правилника за устройството, дейността и структурата на Медицинския институт на Министерството на вътрешните работи, приет с Постановление № 210 на Министерския съвет от 2011 г. Министърът на вът...

Изисквания по отношение на фактурите на хартиен носител и в електронна форма

Директива 2010/45/ЕС на Съвета от 13 юли 2010 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на правилата за фактуриране има за цел да популяризира и да опрости още повече правилата за фактуриране чрез премахва...

Правила за фактуриране на ДДС

(Директива 2010/45/ЕС на Съвета) Във връзка с извършените с директива 2010/45/ЕС на Съвета от 13.07.2010 г. (Директивата за фактурирането), изменения в основната директива на Съвета 2006/112/ ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност ГД “Данъчно облагане и ми...

Справочна информация - бр. 10/2013 г.

Централни валутни курсове за периода 04.03.2013 г. - 08.03.2013 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието!...

Справочна информация бр. 10/2013

Централни валутни курсове за периода 04.03.2013 г. - 08.03.2013 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието!...