Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 10, 11 - 17 март 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 10, 11 - 17 март 2013 г.
Законодателство

Данъчни облекчения по ЗДДФЛ на физически лица, получили доходи през 2012 г. - данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност

Важен момент при годишното деклариране и облагане на доходите на физическите лица по ЗДДФЛ е посочването и аргументирането на съответното данъчно облекчение. Ползването на данъчните облекчения е право, а не задължение на данъчно задължените лица. Вся...

Въпроси и отговори

Авансови осигурителни вноски

Въпрос: Самоосигуряващо се лице е собственик на две еднолични дружества с ограничена отговорност. Същият е регистриран и като едноличен търговец. Фирмата на ЕТ е пасивна в стопанско отношение, като е декларирала това по надлежния начин пред НАП. Лице...

Особености по годишното приключване на аграрното предприятие за отчетната 2012 година

Аграрните предприятия в България според устройствения закон за регистрация са няколко вида: - дружества, създадени според Търговския закон - това са ЕООД, ООД, СД, КД, АД; - кооперации - създадени по Закона за кооперациите; - физически лица - земе...

Религиозни празници на вероизповеданията, различни от православието

Въпрос: Отскоро работя като завеждащ “Човешки ресурси” в частно търговско дружество. При нас работят работници и служители с вероизповедание, различно от източноправославното - мюсюлмани, католици, евангелисти. Някои от тях през миналата година са от...

Решение на ВАС № 13107 от 02.12.2008 г.

Фактологични обстоятелства по казуса: При данъчна ревизия на ООД е установено, че дружеството е начислило дължимия ДДС за вътреобщностно придобиване (ВОП) върху евровата стойност на доставената му стока, а не върху нейната левова равностойност. С рев...

Упълномощаване на представителите на работодателя пред контролните органи по труда

С какъв документ се упълномощават представителите на работодателя пред инспекцията по труда - заповед, длъжностна характеристика или нотариално заверено пълномощно? Работодателят е длъжен писмено да определи длъжностни лица в предприятието, в него...

В пресата за вас

Дивиденти    

В бр. 1 от 2013 г. на сп. “Счетоводство+” Евгени Рангелов, магистър по финанси, дава пример за начисляване, данъчно облагане, деклариране и изплащане на дивиденти. Пример: По баланса на акционерно дружество към 31 декември 2012 г. собственият капитал...

Документиране при изпълнение на различни задължения от работник

В бр. 1 от 2013 г. на сп. “Счетоводство+” Стефанка Симеонова, консултант в МТСП, разглежда казуса: Работник е назначен във фирмата на трудов договор като механик гараж за транспортни средства при 8-часов работен ден. В по-голяма част от ра­ботното вр...

Изменения и допълнения, имащи отношение към бартерите

    В бр. 1 от 2013 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда промените в ЗДДС, имащи отношение към бартерите.          Става въпрос за случаите, при които плащането по доставка е уговорено не в пари, а...

Отчитане на разходите за ремонт на наети дълготрайни материални активи    

В бр. 2 от 2013 г. на сп. “Счетоводство+” проф. Стоян Дурин, д.е.с., коментира отчитането на разходите за ремонт на наети дълготрайни материални активи. Предприятия могат да наемат за използване дълготрайни материални активи. Между наемателя и наемод...

Погасяване на публичните задължения съгласно ДОПК

В бр. 1 от 2013 г. на сп. “Счетоводство+” Зорница Димитрова, експерт по осигурително право, разглежда промените в реда за внасяне на осигурителни вноски и погасяване на публични задължения от 1.01.2013 г. Нормативното основание за плащане на публични...

Прекратяване на договор за придобиване на софтуер - счетоводни операции и данъчно третиране

В бр. 2 от 2013 г. на сп. “Счетоводна и данъчна практика” Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: През 2005 г., е сключен опционен договор за придобиване на право на закупуване на софтуер със срок до 2015 г. През 2012 г. този догов...

Справочник

Държавен вестник, бр. 18/2013 г.

Правителството прие Постановление № 37 от 15.02.2013 г. за изменение и допълнение на Правилника за устройството, дейността и структурата на Медицинския институт на Министерството на вътрешните работи, приет с Постановление № 210 на Министерския съвет...

Изисквания по отношение на фактурите на хартиен носител и в електронна форма

Директива 2010/45/ЕС на Съвета от 13 юли 2010 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на правилата за фактуриране има за цел да популяризира и да опрости още повече правилат...

Правила за фактуриране на ДДС

(Директива 2010/45/ЕС на Съвета) Във връзка с извършените с директива 2010/45/ЕС на Съвета от 13.07.2010 г. (Директивата за фактурирането), изменения в основната директива на Съвета 2006/112/ ЕО относно общата система на данъка върху добавената стой...

Справочна информация - бр. 10/2013 г.

Централни валутни курсове за периода 04.03.2013 г. - 08.03.2013 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието!...

Справочна информация бр. 10/2013

Централни валутни курсове за периода 04.03.2013 г. - 08.03.2013 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието!...