Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 9, 4 - 10 март 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 9, 4 - 10 март 2013 г.
Законодателство

Авансовите вноски по ЗКПО - свободата да планираш

Бизнес планиране Всеки един бизнес, който не е предварително премислен, е обречен да бъде за кратко на сцената на правния мир. Планирането, разработването на стратегии, оптимизирането на разходите, търсенето на нови източници на приходи от продажби са все дейности, които гарантир...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС

Период 2000 г. Дело C- 144/00, решение от 3 април 2003 г. страни: Matthias и Hoffmann Предмет на спора е освобождаване от облагане на соловите артистични прояви. В своето решение Съдът на ЕО приема, че член 13, (1) (н) от Шеста директива (Директива 77/388/ЕИО) следва да с...

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС - бр. 9/2013 г.

Период 2000 г. Дело C- 144/00, решение от 3 април 2003 г. страни: Matthias и Hoffmann Предмет на спора е освобождаване от облагане на соловите артистични прояви. В своето решение Съдът на ЕО приема, че член 13, (1) (н) от Шеста директива (Директива 77/388/ЕИО) следва да с...

Надвнесена сума по лизинг

Въпрос: През 2008 г. автомобил е бил заведен за 8000 лв., а е трябвало да бъде заведен за 11 000 лв. Автомобилът е на лизинг. През 2013 г. лизингът изтича и тази разлика от 3000 лв. стои като надвнесена сума към лизингодателя. Мога ли да направя някаква корекция в 20 гр. и в амор...

Обезценка на вземанията

Въпрос: Преди да начисля активи по отсрочени данъци - от обезценка на вземанията, трябва ли да се вземат приключвателните операции за месец 12/2012? Тоест първо да приключа сметките за 2012 г. и след това да начисля отсрочените данъци или може, преди да взема приключвателните опе...

Облагане на дохода от прехвърляне на собственост върху земя

Въпрос: Местно лице извършва продажба на земя по чл. 33, ал. 1 през м. 01.2012 г. (сделка и плащане). Декларира положителната разлика в декларацията по чл. 50 от ЗДДФЛ. Какви са сроковете за плащането на данъка по ЗДДФЛ? Ако се счете, че не се внася през годината авансово, а при...

Промени в кръга на осигурените лица за 2013 г.

Съгласно новата редакция на т. 7 на чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица по този кодекс са: “7. управител...

Промените в закона за акцизите и данъчните складове - бр. 9/2013 г.

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 94 от 30 ноември 2012 г.) са направени промени в Закона за акцизите и данъчните складове. Основните промени са свързани с промяна на акцизните ставки и някои други промени, свързани с...

Промените в закона за акцизите и данъчните складове за 2013 г.

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 94 от 30 ноември 2012 г.) са направени промени в Закона за акцизите и данъчните складове. Основните промени са свързани с промяна на акцизните ставки и някои други промени, свързани с...

В пресата за вас

Облагане на доходи от наем на чуждестранно физическо лице

Въпрос: Кога и в какви срокове се дакларира в НАП с данъчна декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ удържан окончателен данък от доход от наем на чуждестранно лице от платеца на дохода? Фирмата има сключен договор за наем на помещение и един от съсобствениците е чуждестранно лице. Данъкът ...

Облагане на доходи от наем на чуждестранно физическо лице

В бр. 2 от 2013 г. на сп. “Български законник” Иван Симов, д.е.с., регистриран одитор, дава отговор на следния въпрос: Кога и в какви срокове се дeкларира в НАП с данъчна декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ удържан окончателен данък от доход от наем на чуждестранно лице от платеца на д...

Отчитане на биологични активи в неселскостопански предприятия

В бр. 1 от 2013 г. на списание “Счетоводство+” гл. ас. д-р Теодора Рупска коментира отчитане на биологични активи, които ще се използват за период до една година, в неселскостопански предприятия. В неселскостопанските предприятия не се очаква получаване на реколта, то тези, които...

Предоставяне на парични и предметни награди от работодателя

В бр. 11 от 2012 г. на сп. “Труд и право” гл. ас. Цвета Попова разглежда предоставянето на парични и предметни награди от работодателя. На първо място - самото значение на думата “награда” предполага предоставянето й при постигнати високи, изключителни резултати или заслуги в тру...

Преобразуване на търговско дружество чрез отделяне

В бр. 12 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” Иван Дочев, дипломиран експерт-счетоводител, разглежда темата за преобразуване на търговско дружество чрез отделяне. Търговско дружество (ЕООД) се преобразува чрез отделяне и учредяване на новообразувано ЕООД. Капиталът на новообразувано...

Префактуриране на ДДС за консумативни разходи при наемни отношения

В бр. 12 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира префактуриране иа ДДС за консумативни разходи при наемни отношения. Наемателите са задължени съгласно чл. 232, ал. 2 от ЗЗД да заплащат приспадащата им се част от консумативните и другите ...

Промени в сроковете за внасяне на данъците по ЗДДФЛ, дължими текущо през годината

В бр. 1 от 2013 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда промените в сроковете за внасяне на данъците, дължими текущо през годината. Променени са всички срокове, свързани с внасяне на данъци, дължими текущо през годината, с цел ...

Промени, свързани със събирането и съхранението на информацията относно непререгистрираните търговци

В бр. 1 от 2013 г. на списание “Търговско и облигационно право” Емил Радев, юрист, коментира промените в Закона за търговския регистър, свързани със събирането и съхранението на информацията относно непререгистрираните търгов­ци. Съществена промяна в закона е отпадането на списъц...

Сделки между свързани лица – предоставяне на заем

Въпрос: OОД отпуска заем на друга фирма - ЕООД, за започване на дейност, тъй като тя се е регистрирала със 100 лв. капитал. Едната фирма е на съпруга, а другата на съпругата, значи са свързани лица. Има ли пречка за предоставяне на заема и как се тълкуват последиците по ЗКПО? От...

Текущи пасиви

В бр. 1 от 2013 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Бойка Брезоева, дипломиран експерт-счетоводител, дава пример за текущ пасив. Пример: През декември 2010 г. предприятие сключва договор за финансов лизинг за срок от 10 г. с лизингова компания. Според договора ...

Справочник

Държавен вестник, бр. 17/2013 г.

Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс. Правителството прие: 1. Постановление № 32 от 14.02.2013 г. за допълнение на Постановление № 66 на Министерския съвет от 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации. 2. По...

Правила за фактуриране на ДДС

(Директива 2010/45/ЕС на Съвета) Във връзка с извършените с директива 2010/45/ЕС на Съвета от 13.07.2010 г. (Директивата за фактурирането), изменения в основната директива на Съвета 2006/112/ ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност ГД “Данъчно облагане и ми...

Разсрочване и отсрочване на публични задължения, установявани от НАП (по прилагане на глава ХХII от ДОПК)

Правната уредба на разсрочването и отсрочването на публичните вземания е в Глава ХХII от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и в Наредбата за определяне на границите на коефициентите за рентабилност, ефективност и финансова автономност, изискванията към представяните доказа...

Справочна информация - бр. 9/2013 г.

Централни валутни курсове за периода 25.02.2013 г. - 01.03.2013 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието!...

Справочна информация бр.9/2013

Централни валутни курсове за периода 25.02.2013 г. - 01.03.2013 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието!...