начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 9, 4 - 10 март 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 9, 4 - 10 март 2013 г.
Законодателство

Авансовите вноски по ЗКПО - свободата да планираш

Бизнес планиране Всеки един бизнес, който не е предварително премислен, е обречен да бъде за кратко на сцената на правния мир. Планирането, разработването на стратегии, оптимизирането на разходите, търсенето на нови източници на приходи от продажби с...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС

Период 2000 г. Дело C- 144/00, решение от 3 април 2003 г. страни: Matthias и Hoffmann Предмет на спора е освобождаване от облагане на соловите артистични прояви. В своето решение Съдът на ЕО приема, че член 13, (1) (н) от Шеста директива (Дир...

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС - бр. 9/2013 г.

Период 2000 г. Дело C- 144/00, решение от 3 април 2003 г. страни: Matthias и Hoffmann Предмет на спора е освобождаване от облагане на соловите артистични прояви. В своето решение Съдът на ЕО приема, че член 13, (1) (н) от Шеста директива (Дир...

Надвнесена сума по лизинг

Въпрос: През 2008 г. автомобил е бил заведен за 8000 лв., а е трябвало да бъде заведен за 11 000 лв. Автомобилът е на лизинг. През 2013 г. лизингът изтича и тази разлика от 3000 лв. стои като надвнесена сума към лизингодателя. Мога ли да направя няка...

Обезценка на вземанията

Въпрос: Преди да начисля активи по отсрочени данъци - от обезценка на вземанията, трябва ли да се вземат приключвателните операции за месец 12/2012? Тоест първо да приключа сметките за 2012 г. и след това да начисля отсрочените данъци или може, преди...

Облагане на дохода от прехвърляне на собственост върху земя

Въпрос: Местно лице извършва продажба на земя по чл. 33, ал. 1 през м. 01.2012 г. (сделка и плащане). Декларира положителната разлика в декларацията по чл. 50 от ЗДДФЛ. Какви са сроковете за плащането на данъка по ЗДДФЛ? Ако се счете, че не се внася...

Промени в кръга на осигурените лица за 2013 г.

Съгласно новата редакция на т. 7 на чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица по...

Промените в закона за акцизите и данъчните складове - бр. 9/2013 г.

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 94 от 30 ноември 2012 г.) са направени промени в Закона за акцизите и данъчните складове. Основните промени са свързани с промяна на акцизните ставки и н...

Промените в закона за акцизите и данъчните складове за 2013 г.

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 94 от 30 ноември 2012 г.) са направени промени в Закона за акцизите и данъчните складове. Основните промени са свързани с промяна на акцизните ставки и н...

В пресата за вас

Облагане на доходи от наем на чуждестранно физическо лице

Въпрос: Кога и в какви срокове се дакларира в НАП с данъчна декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ удържан окончателен данък от доход от наем на чуждестранно лице от платеца на дохода? Фирмата има сключен договор за наем на помещение и един от съсобствениците...

Облагане на доходи от наем на чуждестранно физическо лице

В бр. 2 от 2013 г. на сп. “Български законник” Иван Симов, д.е.с., регистриран одитор, дава отговор на следния въпрос: Кога и в какви срокове се дeкларира в НАП с данъчна декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ удържан окончателен данък от доход от наем на чуж...

Отчитане на биологични активи в неселскостопански предприятия

В бр. 1 от 2013 г. на списание “Счетоводство+” гл. ас. д-р Теодора Рупска коментира отчитане на биологични активи, които ще се използват за период до една година, в неселскостопански предприятия. В неселскостопанските предприятия не се очаква получав...

Предоставяне на парични и предметни награди от работодателя

В бр. 11 от 2012 г. на сп. “Труд и право” гл. ас. Цвета Попова разглежда предоставянето на парични и предметни награди от работодателя. На първо място - самото значение на думата “награда” предполага предоставянето й при постигнати високи, изключител...

Преобразуване на търговско дружество чрез отделяне

В бр. 12 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” Иван Дочев, дипломиран експерт-счетоводител, разглежда темата за преобразуване на търговско дружество чрез отделяне. Търговско дружество (ЕООД) се преобразува чрез отделяне и учредяване на новообразувано ЕОО...

Префактуриране на ДДС за консумативни разходи при наемни отношения

В бр. 12 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира префактуриране иа ДДС за консумативни разходи при наемни отношения. Наемателите са задължени съгласно чл. 232, ал. 2 от ЗЗД да заплащат приспадащата им се час...

Промени в сроковете за внасяне на данъците по ЗДДФЛ, дължими текущо през годината

В бр. 1 от 2013 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда промените в сроковете за внасяне на данъците, дължими текущо през годината. Променени са всички срокове, свързани с внасяне на данъци, дължим...

Промени, свързани със събирането и съхранението на информацията относно непререгистрираните търговци

В бр. 1 от 2013 г. на списание “Търговско и облигационно право” Емил Радев, юрист, коментира промените в Закона за търговския регистър, свързани със събирането и съхранението на информацията относно непререгистрираните търгов­ци. Съществена промяна в...

Сделки между свързани лица – предоставяне на заем

Въпрос: OОД отпуска заем на друга фирма - ЕООД, за започване на дейност, тъй като тя се е регистрирала със 100 лв. капитал. Едната фирма е на съпруга, а другата на съпругата, значи са свързани лица. Има ли пречка за предоставяне на заема и как се тъл...

Текущи пасиви

В бр. 1 от 2013 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Бойка Брезоева, дипломиран експерт-счетоводител, дава пример за текущ пасив. Пример: През декември 2010 г. предприятие сключва договор за финансов лизинг за срок от 10 г. с лизинг...

Справочник

Държавен вестник, бр. 17/2013 г.

Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс. Правителството прие: 1. Постановление № 32 от 14.02.2013 г. за допълнение на Постановление № 66 на Министерския съвет от 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в ...

Правила за фактуриране на ДДС

(Директива 2010/45/ЕС на Съвета) Във връзка с извършените с директива 2010/45/ЕС на Съвета от 13.07.2010 г. (Директивата за фактурирането), изменения в основната директива на Съвета 2006/112/ ЕО относно общата система на данъка върху добавената стой...

Разсрочване и отсрочване на публични задължения, установявани от НАП (по прилагане на глава ХХII от ДОПК)

Правната уредба на разсрочването и отсрочването на публичните вземания е в Глава ХХII от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и в Наредбата за определяне на границите на коефициентите за рентабилност, ефективност и финансова автономност, изисква...

Справочна информация - бр. 9/2013 г.

Централни валутни курсове за периода 25.02.2013 г. - 01.03.2013 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието!...

Справочна информация бр.9/2013

Централни валутни курсове за периода 25.02.2013 г. - 01.03.2013 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието!...