Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 9, 4 - 10 март 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 9, 4 - 10 март 2013 г.
Законодателство

Авансовите вноски по ЗКПО - свободата да планираш

Бизнес планиране Всеки един бизнес, който не е предварително премислен, е обречен да бъде за кратко на сцената на правния мир. Планирането, разработването на стратегии, оптимизирането на разходите, търсенето на нови източници на приходи от продажби с...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС

Период 2000 г. Дело C- 144/00, решение от 3 април 2003 г. страни: Matthias и Hoffmann Предмет на спора е освобождаване от облагане на соловите артистични прояви. В своето решение Съдът на ЕО приема, че член 13, (1) (н) от Шеста директива (Дир...

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС - бр. 9/2013 г.

Период 2000 г. Дело C- 144/00, решение от 3 април 2003 г. страни: Matthias и Hoffmann Предмет на спора е освобождаване от облагане на соловите артистични прояви. В своето решение Съдът на ЕО приема, че член 13, (1) (н) от Шеста директива (Дир...

Надвнесена сума по лизинг

Въпрос: През 2008 г. автомобил е бил заведен за 8000 лв., а е трябвало да бъде заведен за 11 000 лв. Автомобилът е на лизинг. През 2013 г. лизингът изтича и тази разлика от 3000 лв. стои като надвнесена сума към лизингодателя. Мога ли да направя няка...

Обезценка на вземанията

Въпрос: Преди да начисля активи по отсрочени данъци - от обезценка на вземанията, трябва ли да се вземат приключвателните операции за месец 12/2012? Тоест първо да приключа сметките за 2012 г. и след това да начисля отсрочените данъци или може, преди...

Облагане на дохода от прехвърляне на собственост върху земя

Въпрос: Местно лице извършва продажба на земя по чл. 33, ал. 1 през м. 01.2012 г. (сделка и плащане). Декларира положителната разлика в декларацията по чл. 50 от ЗДДФЛ. Какви са сроковете за плащането на данъка по ЗДДФЛ? Ако се счете, че не се внася...

Промени в кръга на осигурените лица за 2013 г.

Съгласно новата редакция на т. 7 на чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица по...

Промените в закона за акцизите и данъчните складове - бр. 9/2013 г.

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 94 от 30 ноември 2012 г.) са направени промени в Закона за акцизите и данъчните складове. Основните промени са свързани с промяна на акцизните ставки и н...

Промените в закона за акцизите и данъчните складове за 2013 г.

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 94 от 30 ноември 2012 г.) са направени промени в Закона за акцизите и данъчните складове. Основните промени са свързани с промяна на акцизните ставки и н...

В пресата за вас

Облагане на доходи от наем на чуждестранно физическо лице

Въпрос: Кога и в какви срокове се дакларира в НАП с данъчна декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ удържан окончателен данък от доход от наем на чуждестранно лице от платеца на дохода? Фирмата има сключен договор за наем на помещение и един от съсобствениците...

Облагане на доходи от наем на чуждестранно физическо лице

В бр. 2 от 2013 г. на сп. “Български законник” Иван Симов, д.е.с., регистриран одитор, дава отговор на следния въпрос: Кога и в какви срокове се дeкларира в НАП с данъчна декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ удържан окончателен данък от доход от наем на чуж...

Отчитане на биологични активи в неселскостопански предприятия

В бр. 1 от 2013 г. на списание “Счетоводство+” гл. ас. д-р Теодора Рупска коментира отчитане на биологични активи, които ще се използват за период до една година, в неселскостопански предприятия. В неселскостопанските предприятия не се очаква получав...

Предоставяне на парични и предметни награди от работодателя

В бр. 11 от 2012 г. на сп. “Труд и право” гл. ас. Цвета Попова разглежда предоставянето на парични и предметни награди от работодателя. На първо място - самото значение на думата “награда” предполага предоставянето й при постигнати високи, изключител...

Преобразуване на търговско дружество чрез отделяне

В бр. 12 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” Иван Дочев, дипломиран експерт-счетоводител, разглежда темата за преобразуване на търговско дружество чрез отделяне. Търговско дружество (ЕООД) се преобразува чрез отделяне и учредяване на новообразувано ЕОО...

Префактуриране на ДДС за консумативни разходи при наемни отношения

В бр. 12 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира префактуриране иа ДДС за консумативни разходи при наемни отношения. Наемателите са задължени съгласно чл. 232, ал. 2 от ЗЗД да заплащат приспадащата им се час...

Промени в сроковете за внасяне на данъците по ЗДДФЛ, дължими текущо през годината

В бр. 1 от 2013 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда промените в сроковете за внасяне на данъците, дължими текущо през годината. Променени са всички срокове, свързани с внасяне на данъци, дължим...

Промени, свързани със събирането и съхранението на информацията относно непререгистрираните търговци

В бр. 1 от 2013 г. на списание “Търговско и облигационно право” Емил Радев, юрист, коментира промените в Закона за търговския регистър, свързани със събирането и съхранението на информацията относно непререгистрираните търгов­ци. Съществена промяна в...

Сделки между свързани лица – предоставяне на заем

Въпрос: OОД отпуска заем на друга фирма - ЕООД, за започване на дейност, тъй като тя се е регистрирала със 100 лв. капитал. Едната фирма е на съпруга, а другата на съпругата, значи са свързани лица. Има ли пречка за предоставяне на заема и как се тъл...

Текущи пасиви

В бр. 1 от 2013 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Бойка Брезоева, дипломиран експерт-счетоводител, дава пример за текущ пасив. Пример: През декември 2010 г. предприятие сключва договор за финансов лизинг за срок от 10 г. с лизинг...

Справочник

Държавен вестник, бр. 17/2013 г.

Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс. Правителството прие: 1. Постановление № 32 от 14.02.2013 г. за допълнение на Постановление № 66 на Министерския съвет от 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в ...

Правила за фактуриране на ДДС

(Директива 2010/45/ЕС на Съвета) Във връзка с извършените с директива 2010/45/ЕС на Съвета от 13.07.2010 г. (Директивата за фактурирането), изменения в основната директива на Съвета 2006/112/ ЕО относно общата система на данъка върху добавената стой...

Разсрочване и отсрочване на публични задължения, установявани от НАП (по прилагане на глава ХХII от ДОПК)

Правната уредба на разсрочването и отсрочването на публичните вземания е в Глава ХХII от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и в Наредбата за определяне на границите на коефициентите за рентабилност, ефективност и финансова автономност, изисква...

Справочна информация - бр. 9/2013 г.

Централни валутни курсове за периода 25.02.2013 г. - 01.03.2013 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието!...

Справочна информация бр.9/2013

Централни валутни курсове за периода 25.02.2013 г. - 01.03.2013 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието!...