Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 7, 18 - 24 февруари 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 7, 18 - 24 февруари 2013 г.
Законодателство

Бюджет на държавното обществено осигуряване за 2013 г.

В Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г. (ЗБДОО за 2013 г.), който е публикуван в “Държавен вестник”, бр. 99 от 2012 г., са регламентирани размерите на минималните месечни осигурителни доходи за различните категории осигурени лица и размерите на някои в...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС

Период 2000 г. Дело C- 16/00, решение от 27 септември 2001 г. страни: Cibo Participations SA и Directeur regional des impôts du Nord-Pas-de-Calais Предмет на спора е правото на приспадане при холдинговите дружества. В своето решение Съдът на ЕО приема, че участието на хо...

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС - бр. 7/2013 г.

Период 2000 г. Дело C- 16/00, решение от 27 септември 2001 г. страни: Cibo Participations SA и Directeur regional des impôts du Nord-Pas-de-Calais Предмет на спора е правото на приспадане при холдинговите дружества. В своето решение Съдът на ЕО приема, че участието на хо...

Заверяване на книгата за инструктажите по безопасност на труда

Въпрос: Изисква ли се книгите за инструктаж по безопасност и здраве задължително да са прошнуровани, пронумеровани и подпечатани с печат на работодателя? Отговор: Инструктажите на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, ...

Осигуряване на собственик на ЕООД, упражняващ трудова дейност като изпълнител по договор за управление и контрол

Осигуровки на собственик на ЕООД. Как се осигурява собственик на ЕООД в повече от едно дружество, ако в едно от дружествата е самоосигуряващо се лице на 420 лв.? Задължен ли е и в другите дружества да се осигурява? Ако отговорът е да, тогава възможно ли е да сключи договор за упр...

Отчитане на заем между фирми при вливане

Фирма А дава на фирма В заем през 2011 г. (двете фирми са на едно и също физическо лице). През 2012 г. фирма А се влива (изкупена е от фирма В) и съответно връщането на заема към А от В става недължимо. Как да отразя това прихващане счетоводно? Какво се прави с начислените лихви ...

Преобразуване на счетоводния финансов резултат с годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2012 г.

Схема на процеса на преобразуване на счетоводния финансов резултат и определяне на корпоративния данък Данъчно задължените лица, които се облагат с корпоративен данък, подават годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоратив...

Санкции за непредставяне или за несвоевременно представяне на информацията по чл. 73 от ЗДДФЛ

Относно включване на изплатени дивиденти през 2012 в декларация по чл. 73 от ЗДДФЛ. Решение за разпределение на дивиденти (ООД) към физически лица, взето през 2010 г., данък, внесен в срок от 10 дни от вземане на решението върху пълната сума, но самото изплащане е проточено през ...

Третиране по ЗДДС при предварителен договор за покупко-продажба на автомобил

1. При сключен предварителен договор за покупко-продажба на автомобил с предаване на автомобила, но с прехвърляне на собствеността след получаване на продажната цена на автомобила, следва ли да начисляваме ДДС, съответно да издаваме фактура за платените ни разходи за данъци, зас...

Трудов договор до завършване на определена работа

В бр. 3 на сп. „Труд и право“ от 2002 г. Димитър Анчев, юрист, третира следния случай: Лице работи на трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ около 6 месеца, след което му е връчена заповед за уволнение по чл. 325, т. 4 от КТ без предизвестие, но работата, която изпълнява, не...

Трудов договор до завършване на определена работа.

Има ли ограничение за сключване на срочен трудов договор по чл. 68, т. 2 от КТ между същия работник и работодател за една календарна година, каквото е предвидено в ал. 4 на същия член? Срочният трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ се сключва до завършване на определена ра...

В пресата за вас

Документиране и деклариране на изплащането на рента

В бр. 2 на сп. “Български законник” Лорета Цветкова, данъчен експерт, дава отговор на следния въпрос: С какъв документ следва да се документира изплащането на рента за ползване на земеделска земя от дружеството на собствениците, които са физически лица, и следва ли тези суми да с...

Отчитане на паричните средства по получен заем

В бр. 10 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Десислава Йосифова коментира отчитането на паричните средства, когато предприятието е страна по получен заем. Пример: “Делта” ООД има бизнес контакти с американски фирми и се нуждае от банков кредит в размер на 12 000 USD. Кре...

Ползване на отстъпка от 5% от дължимия по декларацията данък

В бр. 11 от 2012 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда темата за определяне на годишните данъци, придобити от физическите лица през 2012 г. На основание чл. 53, ал. 2 и 3 ЗДДФЛ данъкоплатците могат да ползват отстъпка от 5 на ...

Удължаване на срока за подаване на регистрационния опис на наличните активи

В бр. 12 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда промените в ЗДДС. Макар това да не е предвидено в Директива 2006/112/ЕО, законодателят ни е създал по-особени правила и ред за възникване и упражняване на право на данъчен к...

Справочник

Вариант 3 от изпитa по счетоводство за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител

Вариант 3 от изпитa по счетоводство за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител 1. Кои са принципите на счетоводството съгласно действащия към 31.12.2011 г. Закон за счетоводството: А) документална обоснованост, независимост на отделните отчетни периоди...

Държавен вестник, бр. 14/2013 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за ратифициране на Споразумението между Република България, Република Хърватия, Унгария и Република Австрия относно улесняване на трансграничното изпълнение на финансови санкции във връзка с нарушения на правилата за движение по пътищата. 2. За...

Изплащане на български пенсии на лица, пребиваващи в Украйна и Молдова

Въпрос: Кой е компетентният орган за изплащането на пенсиите? Отговор: Пенсиите на лицата, пребиваващи в държави - членки на Европейския съюз, и в държави, с които Република България прилага международен договор в областта на социалното осигуряване, се изплащат от Националния ос...

Списък на пощенските станции, в които през 2013 г. се приемат данъчни декларации

[[table_1]]...

Справочна информация - бр. 7/2013 г.

Централни валутни курсове за периода 11.02.2013 г. - 15.02.2013 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието!...

Справочна информация бр.7/2013

Централни валутни курсове за периода 11.02.2013 г. - 15.02.2013 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието!...