Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 6, 11 - 17 февруари 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 6, 11 - 17 февруари 2013 г.
Законодателство

Специфични случаи на зачитане на осигурителен стаж

Съществен елемент при реализиране на осигурителните права е придобитият от лицата осигурителен стаж. Според чл. 9, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване осигурителният стаж се изчислява в часове, дни, месеци и години и за такъв най-общо казано се ...

Въпроси и отговори

Бабата може да ползва отпуск за отглеждане на внучето си

Работя в общинска администрация по трудово правоотношение. Внучето ми е родено на 8 ноември 2011 г. Налага се дъщеря ми да се върне на работа. Тя също работи по трудово правоотношение и досега е ползвала отпуск поради бременност и раждане. Може ли пл...

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС - бр. 6, 11 - 17 февруари 2013 г.

Период 1999 г. Дело C-326/99, решение от 4 октомври 2001 г. страни: Stichting Goed Wonen и Staatssecretaris van Financiën Предмет на спора е облагането на отдадена под наем недвижима собственост. В своето решение Съдът на ЕО приема, че: 1. ...

Купуване на стока от физическо лице

Фирма има договор за покупка на дървесина от физическо лице. Има сключен договор с физическо лице и от горското ще получим превозен билет. Въпросът ми е какви документи са нужни, за да оформим покупката от физическо лице и да удостоверим, че сме му и...

Оповестявания към Годишния финансов отчет на придобиващото предприятие, участвало в бизнес комбинация

Приложението към годишния финансов отчет на предприятието трябва да съдържа информация за важните моменти от неговото развитие, настъпили през отчетния период. А една бизнес комбинация безспорно е такъв момент. Излишно е да подчертаваме какво значени...

Представянето на нетекущите (дълготрайните) активи по преоценъчна стойност

Имаме закупени активи на определена стойност, впоследствие е направена оценка на тези активи от оценител и на база оценката е направен залог в банката. Проблемът е, че цената на залога е по-голяма от цената на придобиване на активите и сега от банкат...

Трудов договор за изпитване

В началото на тази година сключихме с една служителка срочен трудов договор с шестмесечен срок за изпитване. Тя не се справи с работата и управителят прекрати договора й малко преди изтичане на изпитателния срок. За да не я оставяме без работа, сключ...

В пресата за вас

Доставка с местоизпълнение извън територията на страната

0...

Облагане на сделки с недвижими имоти и вещни права

0...

Отчитане на разходите за продажби на строежи и части от тях

0...

Справочник

Вариант 3 от изпитa по счетоводство за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител

Вариант 3 от изпитa по счетоводство за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител 1. Кои са принципите на счетоводството съгласно действащия към 31.12.2011 г. Закон за счетоводството: А) документална обоснованост, независимос...

Държавен вестник, бр. 10/2013 г.

ДВ, бр. 10 от 5.02.2013 г. Народното събрание прие Решение за определяне на Комисия за одитиране на годишните финансови отчети на Сметната палата за 2011 и 2012 г. Министърът на труда и социалната политика подписа: 1. Спогодба между Република Бълг...

ЗАПОВЕД № РД-01-865 от 30 октомври 2012 г.

На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с параграф единствен от заключителната разпоредба на Постановление № 24 на Министерския съвет от 6 февруари 2006 г. за приемане на Наредба за задължително застраховане на работниците и служи...

Справочна информация - бр. 6, 11 - 17 февруари 2013 г.

Централни валутни курсове за периода 04.02.2013 г. - 08.02.2013 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието!...

Указания за попълване на Декларация обр. № 6 “Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ”

1. Код на задълженото лице - работодателите, осигурителите и техните клонове и поделенията попълват ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца или служебен номер, издаден от НАП; самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално...