Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 6, 11 - 17 февруари 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 6, 11 - 17 февруари 2013 г.
Законодателство

Специфични случаи на зачитане на осигурителен стаж

Съществен елемент при реализиране на осигурителните права е придобитият от лицата осигурителен стаж. Според чл. 9, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване осигурителният стаж се изчислява в часове, дни, месеци и години и за такъв най-общо казано се зачита времето, през което са ...

Въпроси и отговори

Бабата може да ползва отпуск за отглеждане на внучето си

Работя в общинска администрация по трудово правоотношение. Внучето ми е родено на 8 ноември 2011 г. Налага се дъщеря ми да се върне на работа. Тя също работи по трудово правоотношение и досега е ползвала отпуск поради бременност и раждане. Може ли платеният отпуск за отглеждане н...

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС - бр. 6, 11 - 17 февруари 2013 г.

Период 1999 г. Дело C-326/99, решение от 4 октомври 2001 г. страни: Stichting Goed Wonen и Staatssecretaris van Financiën Предмет на спора е облагането на отдадена под наем недвижима собственост. В своето решение Съдът на ЕО приема, че: 1. Според разпоредбата на чл. (3)...

Купуване на стока от физическо лице

Фирма има договор за покупка на дървесина от физическо лице. Има сключен договор с физическо лице и от горското ще получим превозен билет. Въпросът ми е какви документи са нужни, за да оформим покупката от физическо лице и да удостоверим, че сме му изплатили сума? Сумата подава л...

Оповестявания към Годишния финансов отчет на придобиващото предприятие, участвало в бизнес комбинация

Приложението към годишния финансов отчет на предприятието трябва да съдържа информация за важните моменти от неговото развитие, настъпили през отчетния период. А една бизнес комбинация безспорно е такъв момент. Излишно е да подчертаваме какво значение има за потребителите на фина...

Представянето на нетекущите (дълготрайните) активи по преоценъчна стойност

Имаме закупени активи на определена стойност, впоследствие е направена оценка на тези активи от оценител и на база оценката е направен залог в банката. Проблемът е, че цената на залога е по-голяма от цената на придобиване на активите и сега от банката ми искат инвентарна книга с ...

Трудов договор за изпитване

В началото на тази година сключихме с една служителка срочен трудов договор с шестмесечен срок за изпитване. Тя не се справи с работата и управителят прекрати договора й малко преди изтичане на изпитателния срок. За да не я оставяме без работа, сключихме с нея нов договор за изпи...

В пресата за вас

Доставка с местоизпълнение извън територията на страната

0...

Облагане на сделки с недвижими имоти и вещни права

0...

Отчитане на разходите за продажби на строежи и части от тях

0...

Справочник

Вариант 3 от изпитa по счетоводство за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител

Вариант 3 от изпитa по счетоводство за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител 1. Кои са принципите на счетоводството съгласно действащия към 31.12.2011 г. Закон за счетоводството: А) документална обоснованост, независимост на отделните отчетни периоди...

Държавен вестник, бр. 10/2013 г.

ДВ, бр. 10 от 5.02.2013 г. Народното събрание прие Решение за определяне на Комисия за одитиране на годишните финансови отчети на Сметната палата за 2011 и 2012 г. Министърът на труда и социалната политика подписа: 1. Спогодба между Република България и Република Сърбия за соц...

ЗАПОВЕД № РД-01-865 от 30 октомври 2012 г.

На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с параграф единствен от заключителната разпоредба на Постановление № 24 на Министерския съвет от 6 февруари 2006 г. за приемане на Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска “трудова злопо...

Справочна информация - бр. 6, 11 - 17 февруари 2013 г.

Централни валутни курсове за периода 04.02.2013 г. - 08.02.2013 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието!...

Указания за попълване на Декларация обр. № 6 “Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ”

1. Код на задълженото лице - работодателите, осигурителите и техните клонове и поделенията попълват ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца или служебен номер, издаден от НАП; самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване попълват ЕГН (ЛНЧ...