Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 6, 11 - 17 февруари 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 6, 11 - 17 февруари 2013 г.
Законодателство

Специфични случаи на зачитане на осигурителен стаж

Съществен елемент при реализиране на осигурителните права е придобитият от лицата осигурителен стаж. Според чл. 9, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване осигурителният стаж се изчислява в часове, дни, месеци и години и за такъв най-общо казано се ...

Въпроси и отговори

Бабата може да ползва отпуск за отглеждане на внучето си

Работя в общинска администрация по трудово правоотношение. Внучето ми е родено на 8 ноември 2011 г. Налага се дъщеря ми да се върне на работа. Тя също работи по трудово правоотношение и досега е ползвала отпуск поради бременност и раждане. Може ли пл...

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС - бр. 6, 11 - 17 февруари 2013 г.

Период 1999 г. Дело C-326/99, решение от 4 октомври 2001 г. страни: Stichting Goed Wonen и Staatssecretaris van Financiën Предмет на спора е облагането на отдадена под наем недвижима собственост. В своето решение Съдът на ЕО приема, че: 1. ...

Купуване на стока от физическо лице

Фирма има договор за покупка на дървесина от физическо лице. Има сключен договор с физическо лице и от горското ще получим превозен билет. Въпросът ми е какви документи са нужни, за да оформим покупката от физическо лице и да удостоверим, че сме му и...

Оповестявания към Годишния финансов отчет на придобиващото предприятие, участвало в бизнес комбинация

Приложението към годишния финансов отчет на предприятието трябва да съдържа информация за важните моменти от неговото развитие, настъпили през отчетния период. А една бизнес комбинация безспорно е такъв момент. Излишно е да подчертаваме какво значени...

Представянето на нетекущите (дълготрайните) активи по преоценъчна стойност

Имаме закупени активи на определена стойност, впоследствие е направена оценка на тези активи от оценител и на база оценката е направен залог в банката. Проблемът е, че цената на залога е по-голяма от цената на придобиване на активите и сега от банкат...

Трудов договор за изпитване

В началото на тази година сключихме с една служителка срочен трудов договор с шестмесечен срок за изпитване. Тя не се справи с работата и управителят прекрати договора й малко преди изтичане на изпитателния срок. За да не я оставяме без работа, сключ...

В пресата за вас

Доставка с местоизпълнение извън територията на страната

0...

Облагане на сделки с недвижими имоти и вещни права

0...

Отчитане на разходите за продажби на строежи и части от тях

0...

Справочник

Вариант 3 от изпитa по счетоводство за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител

Вариант 3 от изпитa по счетоводство за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител 1. Кои са принципите на счетоводството съгласно действащия към 31.12.2011 г. Закон за счетоводството: А) документална обоснованост, независимос...

Държавен вестник, бр. 10/2013 г.

ДВ, бр. 10 от 5.02.2013 г. Народното събрание прие Решение за определяне на Комисия за одитиране на годишните финансови отчети на Сметната палата за 2011 и 2012 г. Министърът на труда и социалната политика подписа: 1. Спогодба между Република Бълг...

ЗАПОВЕД № РД-01-865 от 30 октомври 2012 г.

На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с параграф единствен от заключителната разпоредба на Постановление № 24 на Министерския съвет от 6 февруари 2006 г. за приемане на Наредба за задължително застраховане на работниците и служи...

Справочна информация - бр. 6, 11 - 17 февруари 2013 г.

Централни валутни курсове за периода 04.02.2013 г. - 08.02.2013 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието!...

Указания за попълване на Декларация обр. № 6 “Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ”

1. Код на задълженото лице - работодателите, осигурителите и техните клонове и поделенията попълват ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца или служебен номер, издаден от НАП; самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално...