Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 5, 4 - 10 февруари 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 5, 4 - 10 февруари 2013 г.
Законодателство

Промени в ЗДДС за 2013 г. относно правото на данъчен кредит за леки автомобили

В ДВ, бр. 94 от 30.11.2012 г., са обнародвани измененията и допълненията в ЗДДС, които ще влязат в сила от 01.01.2013 г. Много съществена промяна в ЗДДС е извършена по отношение на правото на данъчен кредит за доставки, свързани с леки автомобили. Видно от мотивите към законопрое...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС - бр. 5, 4 - 10 февруари 2013 г.

Период 1999 г. Дело C- 150/99, решение от 18 януари 2001 г. страни: Stockholm Lindöpark AB и Svenska Staten (Swedish State) Предмет на спора е освобождаване от облагане на недвижима собственост. В своето решение Съдът на ЕО приема, че чл. 13 А (1) и чл. 13 Б (б) от Шеста...

Връчване на длъжностната характеристика

0...

Ефектът на лоста, или анализ на финансовия ливъридж

Финансовият анализ може да включва различни аспекти (направления) - хоризонтален и вертикален анализ на баланса (анализ на състава, структурата и динамиката на активите, собствения капитал и пасивите); анализ на ликвидността и платежоспособността; анализ на вземанията и задължени...

Продажба на дружествени дялове и акции - данъчно и счетоводно третиране

0...

В пресата за вас

Вътреобщностно придобиване.

В бр. 11 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Теодоси Георгиев, д.е.с., регистриран одитор, представя темата за изискуемост на данъка от получателя съгласно ЗДДС. Предпоставките за наличие на вътреобщностно придобиване (ВОП) са уредени в чл. 13, ал. 1 от закона и са,...

Недействителност на търговско дружество

В бр. 11 от 2012 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Стоян Ставру, юрист, коментира недействителността на търговско дружество. Специални правила са предвидени и при преценката за недей­ствителност на учредено дружество. Законодателят е изброил изчер­пателно основанията, в...

Нова хипотеза на корекция на данъчен кредит в посока на неговото увеличение

В бр. 12 от 2012 г. на сп.“Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда промените в ЗДДС. По силата на чл. 79, ал. 8 ЗДДС, действащ до края на 2012 г., регистрирано лице, което частично е приспаднало данъчен кредит за произведени, закупени, придоб...

Счетоводно отчитане на финансова помощ по програма “Леонардо”

В бр. 13 от 2012 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Дружество с ограничена отговорност получава финансова подкрепа за партньорство от ЦРЧР по програма “Леонардо”. Получаваме авансово 80% от финансовата подкрепа, която осчетоводяваме като...

Справочник

Вариант 3 от изпитa по счетоводство за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител

Вариант 3 от изпитa по счетоводство за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител 1. Кои са принципите на счетоводството съгласно действащия към 31.12.2011 г. Закон за счетоводството: А) документална обоснованост, независимост на отделните отчетни периоди...

Годишни финансови отчети ще се подават и в НАП до края на март 2013

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ От началото на 2013 г. освен в Агенцията по вписванията и в 34 офиса на НАП в страната ще могат да се подават годишните финансови отчети и други документи, изисквани от Закона за счетоводството, които предприятията са длъжни да ...

Държавен вестник, бр. 5/2013 г.

Седмичен законник бр. 5, 4 - 10 февруари 2013 г. ДВ, бр. 5 от 18.01.2013 г. Правителството прие: 1. Постановление № 2 от 10.01.2013 г. за одобряване финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за 2013 г. за присъединяването на Република България към ше...

Парични обезщетения за майчинство

Национален осигурителен институт Редът за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за майчинство е регламентиран в Глава четвърта 'Обезщетения', Раздел II 'Обезщетения за майчинство' на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и в Наредбата за изчисляване и изплащане на парич...

Справочна информация - бр. 5, 4 - 10 февруари 2013 г.

Централни валутни курсове за периода 28.01.2013 г. - 01.02.2013 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието!...

Указания за попълване на Декларация обр. № 5 “Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски”

1. Код корекция: - попълва се буква “К”, когато се подава декларация за коригиране на подадена декларация; в този случай освен коригираните се попълват и всички останали реквизити с данните от подадената преди това декларация; с код корекция “К” не се коригират данните в т. 2, 3...