Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 5, 4 - 10 февруари 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 5, 4 - 10 февруари 2013 г.
Законодателство

Промени в ЗДДС за 2013 г. относно правото на данъчен кредит за леки автомобили

В ДВ, бр. 94 от 30.11.2012 г., са обнародвани измененията и допълненията в ЗДДС, които ще влязат в сила от 01.01.2013 г. Много съществена промяна в ЗДДС е извършена по отношение на правото на данъчен кредит за доставки, свързани с леки автомобили. Ви...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС - бр. 5, 4 - 10 февруари 2013 г.

Период 1999 г. Дело C- 150/99, решение от 18 януари 2001 г. страни: Stockholm Lindöpark AB и Svenska Staten (Swedish State) Предмет на спора е освобождаване от облагане на недвижима собственост. В своето решение Съдът на ЕО приема, че чл. 13...

Връчване на длъжностната характеристика

0...

Ефектът на лоста, или анализ на финансовия ливъридж

Финансовият анализ може да включва различни аспекти (направления) - хоризонтален и вертикален анализ на баланса (анализ на състава, структурата и динамиката на активите, собствения капитал и пасивите); анализ на ликвидността и платежоспособността; ан...

Продажба на дружествени дялове и акции - данъчно и счетоводно третиране

0...

В пресата за вас

Вътреобщностно придобиване.

В бр. 11 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Теодоси Георгиев, д.е.с., регистриран одитор, представя темата за изискуемост на данъка от получателя съгласно ЗДДС. Предпоставките за наличие на вътреобщностно придобиване (ВОП) са уредени в...

Недействителност на търговско дружество

В бр. 11 от 2012 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Стоян Ставру, юрист, коментира недействителността на търговско дружество. Специални правила са предвидени и при преценката за недей­ствителност на учредено дружество. Законодателят е изброи...

Нова хипотеза на корекция на данъчен кредит в посока на неговото увеличение

В бр. 12 от 2012 г. на сп.“Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда промените в ЗДДС. По силата на чл. 79, ал. 8 ЗДДС, действащ до края на 2012 г., регистрирано лице, което частично е приспаднало данъчен кредит за...

Счетоводно отчитане на финансова помощ по програма “Леонардо”

В бр. 13 от 2012 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Дружество с ограничена отговорност получава финансова подкрепа за партньорство от ЦРЧР по програма “Леонардо”. Получаваме авансово 80% от финансовата подкр...

Справочник

Вариант 3 от изпитa по счетоводство за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител

Вариант 3 от изпитa по счетоводство за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител 1. Кои са принципите на счетоводството съгласно действащия към 31.12.2011 г. Закон за счетоводството: А) документална обоснованост, независимос...

Годишни финансови отчети ще се подават и в НАП до края на март 2013

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ От началото на 2013 г. освен в Агенцията по вписванията и в 34 офиса на НАП в страната ще могат да се подават годишните финансови отчети и други документи, изисквани от Закона за счетоводството, кои...

Държавен вестник, бр. 5/2013 г.

Седмичен законник бр. 5, 4 - 10 февруари 2013 г. ДВ, бр. 5 от 18.01.2013 г. Правителството прие: 1. Постановление № 2 от 10.01.2013 г. за одобряване финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за 2013 г. за присъединяванет...

Парични обезщетения за майчинство

Национален осигурителен институт Редът за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за майчинство е регламентиран в Глава четвърта 'Обезщетения', Раздел II 'Обезщетения за майчинство' на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и в Наредбата за из...

Справочна информация - бр. 5, 4 - 10 февруари 2013 г.

Централни валутни курсове за периода 28.01.2013 г. - 01.02.2013 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието!...

Указания за попълване на Декларация обр. № 5 “Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски”

1. Код корекция: - попълва се буква “К”, когато се подава декларация за коригиране на подадена декларация; в този случай освен коригираните се попълват и всички останали реквизити с данните от подадената преди това декларация; с код корекция “К” не ...