Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 5, 4 - 10 февруари 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 5, 4 - 10 февруари 2013 г.
Законодателство

Промени в ЗДДС за 2013 г. относно правото на данъчен кредит за леки автомобили

В ДВ, бр. 94 от 30.11.2012 г., са обнародвани измененията и допълненията в ЗДДС, които ще влязат в сила от 01.01.2013 г. Много съществена промяна в ЗДДС е извършена по отношение на правото на данъчен кредит за доставки, свързани с леки автомобили. Ви...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС - бр. 5, 4 - 10 февруари 2013 г.

Период 1999 г. Дело C- 150/99, решение от 18 януари 2001 г. страни: Stockholm Lindöpark AB и Svenska Staten (Swedish State) Предмет на спора е освобождаване от облагане на недвижима собственост. В своето решение Съдът на ЕО приема, че чл. 13...

Връчване на длъжностната характеристика

0...

Ефектът на лоста, или анализ на финансовия ливъридж

Финансовият анализ може да включва различни аспекти (направления) - хоризонтален и вертикален анализ на баланса (анализ на състава, структурата и динамиката на активите, собствения капитал и пасивите); анализ на ликвидността и платежоспособността; ан...

Продажба на дружествени дялове и акции - данъчно и счетоводно третиране

0...

В пресата за вас

Вътреобщностно придобиване.

В бр. 11 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Теодоси Георгиев, д.е.с., регистриран одитор, представя темата за изискуемост на данъка от получателя съгласно ЗДДС. Предпоставките за наличие на вътреобщностно придобиване (ВОП) са уредени в...

Недействителност на търговско дружество

В бр. 11 от 2012 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Стоян Ставру, юрист, коментира недействителността на търговско дружество. Специални правила са предвидени и при преценката за недей­ствителност на учредено дружество. Законодателят е изброи...

Нова хипотеза на корекция на данъчен кредит в посока на неговото увеличение

В бр. 12 от 2012 г. на сп.“Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда промените в ЗДДС. По силата на чл. 79, ал. 8 ЗДДС, действащ до края на 2012 г., регистрирано лице, което частично е приспаднало данъчен кредит за...

Счетоводно отчитане на финансова помощ по програма “Леонардо”

В бр. 13 от 2012 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Дружество с ограничена отговорност получава финансова подкрепа за партньорство от ЦРЧР по програма “Леонардо”. Получаваме авансово 80% от финансовата подкр...

Справочник

Вариант 3 от изпитa по счетоводство за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител

Вариант 3 от изпитa по счетоводство за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител 1. Кои са принципите на счетоводството съгласно действащия към 31.12.2011 г. Закон за счетоводството: А) документална обоснованост, независимос...

Годишни финансови отчети ще се подават и в НАП до края на март 2013

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ От началото на 2013 г. освен в Агенцията по вписванията и в 34 офиса на НАП в страната ще могат да се подават годишните финансови отчети и други документи, изисквани от Закона за счетоводството, кои...

Държавен вестник, бр. 5/2013 г.

Седмичен законник бр. 5, 4 - 10 февруари 2013 г. ДВ, бр. 5 от 18.01.2013 г. Правителството прие: 1. Постановление № 2 от 10.01.2013 г. за одобряване финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за 2013 г. за присъединяванет...

Парични обезщетения за майчинство

Национален осигурителен институт Редът за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за майчинство е регламентиран в Глава четвърта 'Обезщетения', Раздел II 'Обезщетения за майчинство' на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и в Наредбата за из...

Справочна информация - бр. 5, 4 - 10 февруари 2013 г.

Централни валутни курсове за периода 28.01.2013 г. - 01.02.2013 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието!...

Указания за попълване на Декларация обр. № 5 “Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски”

1. Код корекция: - попълва се буква “К”, когато се подава декларация за коригиране на подадена декларация; в този случай освен коригираните се попълват и всички останали реквизити с данните от подадената преди това декларация; с код корекция “К” не ...