Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 4, 28 януари - 3 февруари 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 4, 28 януари - 3 февруари 2013 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Националната агенция за приходите - бр. 4/2013 г.

Отговори на най-често задавани въпроси за новости при плащане на данъци и осигурителни вноски от началото на 2013 г. От 2013 г. плащанията за данъци и осигурителни вноски се извършват по една банкова сметка, вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) по д...

Въпроси и отговори

Отпуск на бащата при раждане на дете.

Въпрос: Откога се смята 12-месечният период, свързан с правото на бащата да ползва 15-дневен отпуск при изписване на новороденото от лечебното заведение - стаж, придобит непосредствено преди раждането, или общ осигурителен стаж? Имаме баща, който работи при нас от 3 месеца, преди...

Отчитане на закупени инструменти

Въпрос: Две фирми са регистрирани по ЗДДС. Фирмата купувач се занимава със СМР и иска да купи от старата фирма продавач (която е със затихващи функции) инструменти, част от които са на стойност над 700 лв. Инструментите не са заведени като ДМА и инвентар, а са изписани като мате...

Производство по несъстоятелност

Въпрос: Фирма е обявена в несъстоятелност, като правомощията на синдика се определят в рамките на чл. 635, ал. 1 от ТЗ, но въпреки това синдикът е отнел всички права на собственика и управлява самостоятелно фирмата. Същевременно решението за обявяване в несъстоятелност на фирмата...

В пресата за вас

Данъчно третиране по ЗДДС на рента в натура във вид на преработена продукция

0...

Доставка на стоки с монтаж (инсталация) за сметка на доставчика

В бр. 11 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Теодоси Георгиев, д.е.с., регистриран одитор, представя темата за изискуемост на данъка от получателя съгласно ЗДДС. Това е хипотеза на доставка на стоки в Общността с изискуемост от получателя, близка до ВОП, но отличаващ...

Отчитане на удържани суми за гаранционно поддържане и разходи за отстраняване на дефекти в договорените гаранционни срокове на строежите

В бр. 12 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира отчитане на удържани суми за гаранционно поддържане и разходи за отстраняване на дефекти в договорените гаранционни срокове на строежите. В договорите за строителство странит...

Построяване на сгради на терен, взет под наем

0...

Справочник

Вариант 3 от изпитa по счетоводство за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител

Вариант 3 от изпитa по счетоводство за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител 1. Кои са принципите на счетоводството съгласно действащия към 31.12.2011 г. Закон за счетоводството: А) документална обоснованост, независимост на отделните отчетни периоди...

Държавен вестник, бр. 4/2013 г.

ДВ, бр. 4 о т 15.01.2013 г. Народното събрание прие Закон за допълнение на Закона за здравното осигуряване Министърът на отбраната прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-19 от 2010 г. за условията и реда за разработването и планирането на курсове за придобиване, ...

Справочна информация - бр. 4/2013 г.

Централни валутни курсове за периода 21.01.2013 г. - 25.01.2013 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието!...