Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 3, 21- 27 януари 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 3, 21- 27 януари 2013 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Националната агенция за приходите - бр. 3/2013 г.

Въпрос: Дружеството “В” има сключен двегодишен борсов договор с “А” ООД (изпълнител) за доставка на масла и греси. Договорът е сключен по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), поради което изпълнителят на поръчката не може да се променя в срока на договора. С договор за ...

Народно събрание - бр. 3/2013 г.

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност. Ветеринарен лекар, който не изпълни мерките по държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните, се наказва с глоба от 300 до 1000 лева, а п...

Промени в ЗКПО, ЗСЧ, КСО и ЗЗО

С преходните и заключителните разпоредби на обнародвания в ДВ, бр. 94 от 30.11.2012 г., ЗИД на ЗДДС се внесоха съществени изменения в редица закони, регламентиращи счетоводната отчетност и данъчното облагане на данъчно задължените физически и юридически лица. В настоящия материал...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС - бр. 3/2013 г.

Период 1999 г. Дело C- 34/99, решение от 15 май 2001 г. страни: Primback Ltd и Commissioners of Customs and Excise Предмет на спора е определяне на данъчната основа при ползване на свободен кредит. В своето решение Съдът на ЕО приема, че правилното тълкуване на чл. 11а (1) (а...

Застраховка за трудова злополука на едноличен търговец

Длъжен ли е едноличният търговец, който не наема други работници, да сключи договор със СТМ и да прави застраховка трудова злополука? Едноличен търговец, който работи сам за своя сметка и не е назначил по трудови договори други работници или служители, няма задължение да сключи ...

Изготвяне на годишни финансови отчети на предприятия в несъстоятелност и ликвидация

Един от основните принципи, който следва да прилагат предприятията при изготвяне на периодичните си финансови отчети, е принципът за действащо предприятие. Този принцип е регламентиран изрично в Закона за счетоводството (член 4, ал. 1, т. 2). Освен това в международен счетоводен ...

Облагане на доходи на физически лица от прехвърляне на права или имущество

Облагаемият доход и данъчната основа на доходите от прехвърляне на права и имущество са съставна част, елемент, компонент на общата данъчна основа на физическото лице, което не е регистрирано като едноличен търговец. Определянето им е посочено конкретно и изчерпателно в чл. 33 на...

Платен годишен отпуск при договор за сезонна работа

Трябва ли назначените за зимния туристически сезон работници да имат 8 месеца стаж, за да придобият право на платен годишен отпуск? Длъжен ли е работодателят да предвиди и за тях време за ползване на отпуска в годишния график? Правото на платен годишен отпуск се добива, след ка...

Трудов стаж по основен и допълнителен договор

Наш служител работи по основно трудово правоотношение на пълен работен ден 8 часа. Същият служител работи 4 часа по допълнителен трудов договор извън установеното работно време по основния трудов договор. При това положение какъв ще бъде общият за работата по двата договора трудо...

В пресата за вас

Информация, предоставяна при работа по електрообзавеждането

В бр. 5 на Библиотека “Труд и право” доц. д-р Георги Илиев представя списък на задължителните и препоръчителните документи по безопасност и здраве при работа. Информация, предоставяна при работа по електрообзавеждането: - длъжностни характеристики с включена изискваната за съотве...

Осигуряване на съпрузите на лицата по чл. 4, ал. 3 от КСО

В бр. 10 от 2012 г. на сп. “Труд и право” Катя Кашъмова, началник-отдел “Осигурителна методология” в ЦУ на НАП, разглежда промените в КСО, свързани с новата категория осигурени лица?- съпрузите на лицата по чл.4, ал.3, т.1 и 4 от кодекса. От 01.08.2012 г. в КСО бе въведена нова ...

Счетоводни записвания за отчитане на удържани суми като гаранция за добро изпълнение

В бр. 12 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Как трябва да се осчетоводи гаранция за добро изпълнение (ГДИ)? Нашата фирма е изпълнител по договор за инженерно проектиране. В договора е записано, че при плащане на фактурата ...

Финансов инструмент

В бр. 12 от 2012 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, дипломиран експерт-счетоводител, разяснява финансовите инструменти чрез пример. Пример: Предприятие “София инвест” АД емитира нова емисия на собствени акции на фондовата борса, чрез което акционерното дружество вд...

Справочник

Вариант 3 от изпитa по счетоводство за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител

Вариант 3 от изпитa по счетоводство за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител 1. Кои са принципите на счетоводството съгласно действащия към 31.12.2011 г. Закон за счетоводството: А) документална обоснованост, независимост на отделните отчетни периоди...

Държавен вестник, бр. 3/2013 г.

ДВ, бр. 3 от 11.01.2013 г. Министърът на отбраната издаде Правилник за отменяне на Правилника за осигуряване и управление на качеството на отбранителни продукти за Министерството на отбраната и Българската армия. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщеният...

Парични обезщетения за майчинство

Национален осигурителен институт Редът за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за майчинство е регламентиран в Глава четвърта 'Обезщетения', Раздел II 'Обезщетения за майчинство' на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и в Наредбата за изчисляване и изплащане на парич...

Справочна информация - бр. 3, 21- 27 януари 2013 г.

Централни валутни курсове за периода 14.01.2013 г. - 18.01.2013 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието!...

Указания за попълване на Декларация обр. № 3 “Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от републиканския бюджет”

1. Код корекция: - попълва се буква “К”, когато се подава декларация за коригиране на подадена декларация; в този случай освен коригираните се попълват и всички останали реквизити с данните от подадената преди това декларация; с код корекция “К” не се коригират данните в т. 2, 3...