Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 3, 21- 27 януари 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 3, 21- 27 януари 2013 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Националната агенция за приходите - бр. 3/2013 г.

Въпрос: Дружеството “В” има сключен двегодишен борсов договор с “А” ООД (изпълнител) за доставка на масла и греси. Договорът е сключен по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), поради което изпълнителят на поръчката не може да се променя в сро...

Народно събрание - бр. 3/2013 г.

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност. Ветеринарен лекар, който не изпълни мерките по държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните, се наказва с ...

Промени в ЗКПО, ЗСЧ, КСО и ЗЗО

С преходните и заключителните разпоредби на обнародвания в ДВ, бр. 94 от 30.11.2012 г., ЗИД на ЗДДС се внесоха съществени изменения в редица закони, регламентиращи счетоводната отчетност и данъчното облагане на данъчно задължените физически и юридиче...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС - бр. 3/2013 г.

Период 1999 г. Дело C- 34/99, решение от 15 май 2001 г. страни: Primback Ltd и Commissioners of Customs and Excise Предмет на спора е определяне на данъчната основа при ползване на свободен кредит. В своето решение Съдът на ЕО приема, че правилно...

Застраховка за трудова злополука на едноличен търговец

Длъжен ли е едноличният търговец, който не наема други работници, да сключи договор със СТМ и да прави застраховка трудова злополука? Едноличен търговец, който работи сам за своя сметка и не е назначил по трудови договори други работници или служите...

Изготвяне на годишни финансови отчети на предприятия в несъстоятелност и ликвидация

Един от основните принципи, който следва да прилагат предприятията при изготвяне на периодичните си финансови отчети, е принципът за действащо предприятие. Този принцип е регламентиран изрично в Закона за счетоводството (член 4, ал. 1, т. 2). Освен т...

Облагане на доходи на физически лица от прехвърляне на права или имущество

Облагаемият доход и данъчната основа на доходите от прехвърляне на права и имущество са съставна част, елемент, компонент на общата данъчна основа на физическото лице, което не е регистрирано като едноличен търговец. Определянето им е посочено конкре...

Платен годишен отпуск при договор за сезонна работа

Трябва ли назначените за зимния туристически сезон работници да имат 8 месеца стаж, за да придобият право на платен годишен отпуск? Длъжен ли е работодателят да предвиди и за тях време за ползване на отпуска в годишния график? Правото на платен год...

Трудов стаж по основен и допълнителен договор

Наш служител работи по основно трудово правоотношение на пълен работен ден 8 часа. Същият служител работи 4 часа по допълнителен трудов договор извън установеното работно време по основния трудов договор. При това положение какъв ще бъде общият за ра...

В пресата за вас

Информация, предоставяна при работа по електрообзавеждането

В бр. 5 на Библиотека “Труд и право” доц. д-р Георги Илиев представя списък на задължителните и препоръчителните документи по безопасност и здраве при работа. Информация, предоставяна при работа по електрообзавеждането: - длъжностни характеристики с ...

Осигуряване на съпрузите на лицата по чл. 4, ал. 3 от КСО

В бр. 10 от 2012 г. на сп. “Труд и право” Катя Кашъмова, началник-отдел “Осигурителна методология” в ЦУ на НАП, разглежда промените в КСО, свързани с новата категория осигурени лица?- съпрузите на лицата по чл.4, ал.3, т.1 и 4 от кодекса. От 01.08.2...

Счетоводни записвания за отчитане на удържани суми като гаранция за добро изпълнение

В бр. 12 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Как трябва да се осчетоводи гаранция за добро изпълнение (ГДИ)? Нашата фирма е изпълнител по договор за инженерно проектиране. В договора е записано...

Финансов инструмент

В бр. 12 от 2012 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, дипломиран експерт-счетоводител, разяснява финансовите инструменти чрез пример. Пример: Предприятие “София инвест” АД емитира нова емисия на собствени акции на фондовата борса, чрез к...

Справочник

Вариант 3 от изпитa по счетоводство за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител

Вариант 3 от изпитa по счетоводство за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител 1. Кои са принципите на счетоводството съгласно действащия към 31.12.2011 г. Закон за счетоводството: А) документална обоснованост, независимос...

Държавен вестник, бр. 3/2013 г.

ДВ, бр. 3 от 11.01.2013 г. Министърът на отбраната издаде Правилник за отменяне на Правилника за осигуряване и управление на качеството на отбранителни продукти за Министерството на отбраната и Българската армия. Министърът на транспорта, информаци...

Парични обезщетения за майчинство

Национален осигурителен институт Редът за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за майчинство е регламентиран в Глава четвърта 'Обезщетения', Раздел II 'Обезщетения за майчинство' на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и в Наредбата за из...

Справочна информация - бр. 3, 21- 27 януари 2013 г.

Централни валутни курсове за периода 14.01.2013 г. - 18.01.2013 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието!...

Указания за попълване на Декларация обр. № 3 “Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от републиканския бюджет”

1. Код корекция: - попълва се буква “К”, когато се подава декларация за коригиране на подадена декларация; в този случай освен коригираните се попълват и всички останали реквизити с данните от подадената преди това декларация; с код корекция “К” не ...