Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 3, 21- 27 януари 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 3, 21- 27 януари 2013 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Националната агенция за приходите - бр. 3/2013 г.

Въпрос: Дружеството “В” има сключен двегодишен борсов договор с “А” ООД (изпълнител) за доставка на масла и греси. Договорът е сключен по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), поради което изпълнителят на поръчката не може да се променя в сро...

Народно събрание - бр. 3/2013 г.

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност. Ветеринарен лекар, който не изпълни мерките по държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните, се наказва с ...

Промени в ЗКПО, ЗСЧ, КСО и ЗЗО

С преходните и заключителните разпоредби на обнародвания в ДВ, бр. 94 от 30.11.2012 г., ЗИД на ЗДДС се внесоха съществени изменения в редица закони, регламентиращи счетоводната отчетност и данъчното облагане на данъчно задължените физически и юридиче...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС - бр. 3/2013 г.

Период 1999 г. Дело C- 34/99, решение от 15 май 2001 г. страни: Primback Ltd и Commissioners of Customs and Excise Предмет на спора е определяне на данъчната основа при ползване на свободен кредит. В своето решение Съдът на ЕО приема, че правилно...

Застраховка за трудова злополука на едноличен търговец

Длъжен ли е едноличният търговец, който не наема други работници, да сключи договор със СТМ и да прави застраховка трудова злополука? Едноличен търговец, който работи сам за своя сметка и не е назначил по трудови договори други работници или служите...

Изготвяне на годишни финансови отчети на предприятия в несъстоятелност и ликвидация

Един от основните принципи, който следва да прилагат предприятията при изготвяне на периодичните си финансови отчети, е принципът за действащо предприятие. Този принцип е регламентиран изрично в Закона за счетоводството (член 4, ал. 1, т. 2). Освен т...

Облагане на доходи на физически лица от прехвърляне на права или имущество

Облагаемият доход и данъчната основа на доходите от прехвърляне на права и имущество са съставна част, елемент, компонент на общата данъчна основа на физическото лице, което не е регистрирано като едноличен търговец. Определянето им е посочено конкре...

Платен годишен отпуск при договор за сезонна работа

Трябва ли назначените за зимния туристически сезон работници да имат 8 месеца стаж, за да придобият право на платен годишен отпуск? Длъжен ли е работодателят да предвиди и за тях време за ползване на отпуска в годишния график? Правото на платен год...

Трудов стаж по основен и допълнителен договор

Наш служител работи по основно трудово правоотношение на пълен работен ден 8 часа. Същият служител работи 4 часа по допълнителен трудов договор извън установеното работно време по основния трудов договор. При това положение какъв ще бъде общият за ра...

В пресата за вас

Информация, предоставяна при работа по електрообзавеждането

В бр. 5 на Библиотека “Труд и право” доц. д-р Георги Илиев представя списък на задължителните и препоръчителните документи по безопасност и здраве при работа. Информация, предоставяна при работа по електрообзавеждането: - длъжностни характеристики с ...

Осигуряване на съпрузите на лицата по чл. 4, ал. 3 от КСО

В бр. 10 от 2012 г. на сп. “Труд и право” Катя Кашъмова, началник-отдел “Осигурителна методология” в ЦУ на НАП, разглежда промените в КСО, свързани с новата категория осигурени лица?- съпрузите на лицата по чл.4, ал.3, т.1 и 4 от кодекса. От 01.08.2...

Счетоводни записвания за отчитане на удържани суми като гаранция за добро изпълнение

В бр. 12 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Как трябва да се осчетоводи гаранция за добро изпълнение (ГДИ)? Нашата фирма е изпълнител по договор за инженерно проектиране. В договора е записано...

Финансов инструмент

В бр. 12 от 2012 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, дипломиран експерт-счетоводител, разяснява финансовите инструменти чрез пример. Пример: Предприятие “София инвест” АД емитира нова емисия на собствени акции на фондовата борса, чрез к...

Справочник

Вариант 3 от изпитa по счетоводство за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител

Вариант 3 от изпитa по счетоводство за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител 1. Кои са принципите на счетоводството съгласно действащия към 31.12.2011 г. Закон за счетоводството: А) документална обоснованост, независимос...

Държавен вестник, бр. 3/2013 г.

ДВ, бр. 3 от 11.01.2013 г. Министърът на отбраната издаде Правилник за отменяне на Правилника за осигуряване и управление на качеството на отбранителни продукти за Министерството на отбраната и Българската армия. Министърът на транспорта, информаци...

Парични обезщетения за майчинство

Национален осигурителен институт Редът за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за майчинство е регламентиран в Глава четвърта 'Обезщетения', Раздел II 'Обезщетения за майчинство' на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и в Наредбата за из...

Справочна информация - бр. 3, 21- 27 януари 2013 г.

Централни валутни курсове за периода 14.01.2013 г. - 18.01.2013 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието!...

Указания за попълване на Декларация обр. № 3 “Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от републиканския бюджет”

1. Код корекция: - попълва се буква “К”, когато се подава декларация за коригиране на подадена декларация; в този случай освен коригираните се попълват и всички останали реквизити с данните от подадената преди това декларация; с код корекция “К” не ...