Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 2, 14 - 20 януари 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 2, 14 - 20 януари 2013 г.
Законодателство

Народно събрание - бр. 2/2013 г.

Народното събрание прие на второ четене промените в Закона за здравното осигуряване, които бяха внесени след отказа на Българския лекарски съюз (БЛС) да подпише Националния рамков договор за 2013 г. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) ще може да плаща за нови дейности, ...

СС 9 Финансови отчети на ЮЛНЦ

Съгласно разпоредбите на т. 1 “Обхват” от стандарта същият се прилага от всички предприятия с нестопанска цел, създадени и регистрирани съгласно действащото законодателство. Това могат да бъдат сдружения, фондации, политически партии, създадени по реда на отделни закони, регламен...

Указания за попълване на Декларация образец № 1 “Данни за осигуреното лице”

1. Код корекция Попълва се буква “К”, когато: - се подава декларация за коригиране на подадена декларация; - са начислени или изплатени възнаграждения за минало време, върху които се дължат вноски за социалното и здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно оси...

Въпроси и отговори

Важни решения на Съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС - бр. 2/2013 г.

Дело C- 446/98, решение от 14 декември 2000 г. страни: Fazenda Pъblica и Cвmara Municipal do Porto Предмет на спора е дейността на публичните органи - отдаване под наем на места за паркиране. В своето решение Съдът на ЕО приема, че алинея трета на чл. 4 (5) от Шеста директива ...

Деклариране на трудова злополука на лице, работещо по граждански договор

Въпрос: Следва ли да се декларира трудова злополука на служители, работещи на граждански договор? Отговор: В случая става дума за работа по граждански договор. Това не е трудов договор по смисъла на Кодекса на труда и работещите по такъв договор не подлежат на осигуряване за тру...

Едновременна работа по трудов и по граждански договор

Въпрос: Има ли право служител по трудов договор да сключи граждански договор със същия работодател?      Отговор: По принцип няма нормативна пречка едно лице едновременно да работи по трудов договор и по облигационен (граждански) договор, тъй като двата вида договори се регулират...

Задължително осигуряване за безработица през 2013 г.

Обезщетенията при безработица заместват за определен период от време загубеното трудово възнаграждение или трудов доход при прекратяване на трудовото или служебното правоотношение, съответно договора за управление и контрол на търговски дружества.     Основанието за това произво...

Изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Измененията и допълненията на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства са свързани с необходимостта от привеждането є в съответствие с измененията в Закона за данък върху добавената стойност, които са в сила от...

Оформяне на трудовата книжка след възстановяване от съда

Въпрос: Наша работничка беше уволнена на основание чл. 328, ал. 1, т. 4 от Кодекса на труда. След уволнението тя заведе дело срещу дружеството ни с искане за отмяна на заповедта и за възстановяване на работа. Съдът я възстанови на заеманата преди уволнението длъжност и в законоус...

Счетоводно и данъчно третиране на подобренията на нает актив

Въпрос: Фирмата във връзка с работата си ползва цех под наем от 2005 г. Договорите се сключват за по 3 години. През м. 11.2012 г. направихме основен ремонт и сменихме дограмата, тъй като беше много остаряла и изгнила. Поставени са алуминиеви врати и PVC прозорци. В договора за на...

В пресата за вас

Oблагане с ДДС при публична продан на вещи

Евгени Рангелов, магистър по финанси В бр. 11 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира облагане с ДДС при публична продан на вещи. Уредбата по този въпрос е регламентирана в чл. 131 от ЗДДС. Законът предвижда два подхода: а) когато длъ...

Издаване на удостоверение А1 на командировани наети лица във връзка с осигуряването им

    В бр. 12 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” Гюрга Желязкова, експерт по осигурително право, дава отговор на въпросите:     1. Следва ли при едновременна работа по договори с различни европейски дружества за определен работник да се издават удостоверения А1 за всеки от договор...

Липсващо решение и решение, взето при липсата на кворум

В бр. 11 от 2012 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Стоян Ставру, юрист, коментира липсващото решение и решението, взето при липсата на кворум, като основания за нищожност. Липсата на взето решение е едно от основанията за нищожност на решенията на ОС на съдружниците/акц...

При какви условия наследникът на дружествен дял встъпва като съдружник в ООД?

В бр. 11 от 2012 г. на списание “Търговско и конкуренто право” д-р Николай Колев, юрист, отговаря на въпроса: При какви условия наследникът на дружествен дял встъпва като съдружник в ООД?     При отговора на този въпрос в поставената за разглеждане ситуация трябва да се разграни...

Справочник

Държавен вестник, бр. 1 - 2/2013 г.

ДВ, бр. 1 от 4.01.2013 г. Правителството прие: 1. Постановление № 348 от 20.12.2012 г. за изменение на Постановление № 367 на Министерския съвет от 2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г. 2. Постановление № 349 от 21.12.2012 г. за изменение...

Кодове за вид плащане 2013 г.

От 01.01.2013 г. се закриват всички кодове за вид плащане за ДОО и НЗОК на НАП, всички кодове за вид плащане 11 хх хх на сметки за републикански данъци на НАП, както и всички кодове за вид плащане на сметки за ДЗПО на НАП. Всички плащания към централния бюджет, НОИ и НЗОК се пре...

Пример за преводно нареждане за внасяне на задължения към централния бюджет, НОИ и НЗОК

Забележка: Задълженията за всички републикански данъци, за вноски към фондовете на ДОО, ГВРС, УчПФ и здравноосигурителните вноски към НЗОК могат да се платят от задълженото лице с едно платежно нареждане, в което се вписва общата сума на задълженията, които се погасяват с плащане...

Справочна информация - бр. 2/2013 г.

Централни валутни курсове за периода 07.01.2013 г. - 11.01.2013 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието!...