Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 2, 14 - 20 януари 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 2, 14 - 20 януари 2013 г.
Законодателство

Народно събрание - бр. 2/2013 г.

Народното събрание прие на второ четене промените в Закона за здравното осигуряване, които бяха внесени след отказа на Българския лекарски съюз (БЛС) да подпише Националния рамков договор за 2013 г. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) ще мо...

СС 9 Финансови отчети на ЮЛНЦ

Съгласно разпоредбите на т. 1 “Обхват” от стандарта същият се прилага от всички предприятия с нестопанска цел, създадени и регистрирани съгласно действащото законодателство. Това могат да бъдат сдружения, фондации, политически партии, създадени по ре...

Указания за попълване на Декларация образец № 1 “Данни за осигуреното лице”

1. Код корекция Попълва се буква “К”, когато: - се подава декларация за коригиране на подадена декларация; - са начислени или изплатени възнаграждения за минало време, върху които се дължат вноски за социалното и здравното осигуряване, допълнителн...

Въпроси и отговори

Важни решения на Съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС - бр. 2/2013 г.

Дело C- 446/98, решение от 14 декември 2000 г. страни: Fazenda Pъblica и Cвmara Municipal do Porto Предмет на спора е дейността на публичните органи - отдаване под наем на места за паркиране. В своето решение Съдът на ЕО приема, че алинея трета на...

Деклариране на трудова злополука на лице, работещо по граждански договор

Въпрос: Следва ли да се декларира трудова злополука на служители, работещи на граждански договор? Отговор: В случая става дума за работа по граждански договор. Това не е трудов договор по смисъла на Кодекса на труда и работещите по такъв договор не ...

Едновременна работа по трудов и по граждански договор

Въпрос: Има ли право служител по трудов договор да сключи граждански договор със същия работодател?      Отговор: По принцип няма нормативна пречка едно лице едновременно да работи по трудов договор и по облигационен (граждански) договор, тъй като дв...

Задължително осигуряване за безработица през 2013 г.

Обезщетенията при безработица заместват за определен период от време загубеното трудово възнаграждение или трудов доход при прекратяване на трудовото или служебното правоотношение, съответно договора за управление и контрол на търговски дружества.  ...

Изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Измененията и допълненията на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства са свързани с необходимостта от привеждането є в съответствие с измененията в Закона за данък върху добавенат...

Оформяне на трудовата книжка след възстановяване от съда

Въпрос: Наша работничка беше уволнена на основание чл. 328, ал. 1, т. 4 от Кодекса на труда. След уволнението тя заведе дело срещу дружеството ни с искане за отмяна на заповедта и за възстановяване на работа. Съдът я възстанови на заеманата преди уво...

Счетоводно и данъчно третиране на подобренията на нает актив

Въпрос: Фирмата във връзка с работата си ползва цех под наем от 2005 г. Договорите се сключват за по 3 години. През м. 11.2012 г. направихме основен ремонт и сменихме дограмата, тъй като беше много остаряла и изгнила. Поставени са алуминиеви врати и ...

В пресата за вас

Oблагане с ДДС при публична продан на вещи

Евгени Рангелов, магистър по финанси В бр. 11 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира облагане с ДДС при публична продан на вещи. Уредбата по този въпрос е регламентирана в чл. 131 от ЗДДС. Законът предвиж...

Издаване на удостоверение А1 на командировани наети лица във връзка с осигуряването им

    В бр. 12 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” Гюрга Желязкова, експерт по осигурително право, дава отговор на въпросите:     1. Следва ли при едновременна работа по договори с различни европейски дружества за определен работник да се издават удосто...

Липсващо решение и решение, взето при липсата на кворум

В бр. 11 от 2012 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Стоян Ставру, юрист, коментира липсващото решение и решението, взето при липсата на кворум, като основания за нищожност. Липсата на взето решение е едно от основанията за нищожност на решен...

При какви условия наследникът на дружествен дял встъпва като съдружник в ООД?

В бр. 11 от 2012 г. на списание “Търговско и конкуренто право” д-р Николай Колев, юрист, отговаря на въпроса: При какви условия наследникът на дружествен дял встъпва като съдружник в ООД?     При отговора на този въпрос в поставената за разглеждане ...

Справочник

Държавен вестник, бр. 1 - 2/2013 г.

ДВ, бр. 1 от 4.01.2013 г. Правителството прие: 1. Постановление № 348 от 20.12.2012 г. за изменение на Постановление № 367 на Министерския съвет от 2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г. 2. Постановление № 349...

Кодове за вид плащане 2013 г.

От 01.01.2013 г. се закриват всички кодове за вид плащане за ДОО и НЗОК на НАП, всички кодове за вид плащане 11 хх хх на сметки за републикански данъци на НАП, както и всички кодове за вид плащане на сметки за ДЗПО на НАП. Всички плащания към центра...

Пример за преводно нареждане за внасяне на задължения към централния бюджет, НОИ и НЗОК

Забележка: Задълженията за всички републикански данъци, за вноски към фондовете на ДОО, ГВРС, УчПФ и здравноосигурителните вноски към НЗОК могат да се платят от задълженото лице с едно платежно нареждане, в което се вписва общата сума на задълженията...

Справочна информация - бр. 2/2013 г.

Централни валутни курсове за периода 07.01.2013 г. - 11.01.2013 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието!...