Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 47, 17 - 23 декември 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 47, 17 - 23 декември 2012 г.
Законодателство

Новите изменения в ЗДДС - точно и навремеНовите изменения в ЗДДС - точно и навреме

Последните изменения в нормативния текст на ЗДДС бяха обнародвани в последния ден на месец ноември. Именно в брой 94 на ДВ от 30.11.2012 г. станаха обществено достояние новите моменти, които ще се прилагат от данъчно задължените по ЗДДС лица считано ...

Въпроси и отговори

Декларирани по интрастат стойности при ишлеме

Изработваме изделия с материали на италианска фирма (ишлеме). Декларират ли се пристиганията на материалите и изпращането на готовата продукция по Интрастат и ако да, какви стойности се посочват? За целите на статистиката на ВОТ при изработката на ...

Определяне на приложимото законодателство според Регламент № 883/2004

Едноличен собственик и управител на ЕООД “Х”, регистрирано през м. март 2012 г., е италиански гражданин. В България идва за няколко дни на три месеца. Юристката на фирмата, която е назначена на трудов договор, е упълномощена да го представлява пред в...

Прекратяване на договор за строителство

Имаме договор за строителство от 2011 г. Аванс за 20% от сумата е получен и е пусната фактура през 2011 г. Част от аванса е приспадната през 2012. Сега обектът се спира и има неприспаднат аванс, който подлежи на връщане. Какви документи трябва да иск...

Третиране по ЗДДС на продажбата на дълготраен материален актив

Дружеството ни продава ДМА, за който е ползван данъчен кредит - 500 лв. Активът не е изхабен. При продажбата е начислен ДДС - 100 лв. 1. Следва ли да се извърши корекция по реда на чл. 79, ал. 3 от ЗДДС? 2. Ако следва да се направи такава, как ще с...

Увеличаване на капитала на банка

По предложение на управителния съвет общото събрание на банката взима решение за увеличаване на основния капитал на банката с 5 млн. лв. Банката пуска нова емисия акции с номинал 1000 лв./бр. и определен от общото събрание емисионен курс - 1100 лв./б...

В пресата за вас

Данъчно третиране на сделка с недвижим имот

В “Консултант А-Я” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда казуса: Фирма, регистрирана по ЗДДС, продава на друга фирма УПИ с изградени на него басейн и сграда. Сградата е апартаментен тип и в нея има изградени 20 апартамента. 19 апартамента са...

Заплащане на извънреден труд по време на краткосрочно командироване в чужбина на служители

В бр. 11 от 2012 г. на сп. “Бюлетин по труда” Смела Нинева, началник-отдел “Трудово право и обществено осигуряване” в МТСП, разглежда казуса: Търговско дружество е част от международна група с регистрирани дружества в целия свят и е регистрирано съгл...

Изхабяване на “специфични активи” в строителното производство

В бр. 11 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира инвентаризацията и изхабяването на “специфични активи” в строителното производство. Всяко производство прилага своя специфична технология. Так...

Информация при извършване на товарно-разтоварни работи

НАРЕДБА № 12 ОТ 30.12.2005 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ТОВАРНО-РАЗТОВАРНИ РАБОТИ В бр. 5 на Библиотека “Труд и право” доц. д-р Георги Илиев представя списък на задължителните документи по безопас...

Определяне на данъка върху годишната данъчна основа по чл. 28 ЗДДФЛ

В бр. 11 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда темата за определяне на годишните данъци върху доходите, придобити от физическите лица през 2012 г. С данък върху годишната данъчна основа по чл. 2...

Относно наследяването на дружествения дял в ООД

В бр. 11 от 2012 г. на сп. “Търговско и конкуренто право” д-р Николай Колев, юрист, отговаря на въпроса: Смърт на съдружник в ООД. Наследници са съпругата и синът на съдружника, който е на 14 години. Какъв е редът и стават ли съдружници в ООД, ако в ...

Погинали животни (от основните стада или такива, отчитани като краткотрайни биологични активи)

В бр. 11 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” гл. ас. д-р Теодора Рупска коментира счетоводното отчитане на погинали животни (от основните стада или такива, отчитани като краткотрайни биологични активи). В резултат на настъпило природно бедствие (форс...

Справочник

Вариант 3 от изпитa по счетоводство за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител

Вариант 3 от изпитa по счетоводство за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител 1. Кои са принципите на счетоводството съгласно действащия към 31.12.2011 г. Закон за счетоводството: А) документална обоснованост, независимос...

Държавен вестник, бр. 98/2012 г.

ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. Правителството прие: 1. Постановление № 306 от 30.11.2012 г. за изменение на Тарифа № 1 към Закона за ...

Остават броени дни за българите в чужбина да изчистят задълженията си за здравни вноски у нас

Национална агенция за приходите Само няколко дни останаха до края на годината, в които българските граждани, които са напуснали страната преди 31 декември 2011 г., могат да се освободят от плащането на здравноосигурителни вноски у нас и за стари п...

Парични обезщетения за майчинство

Национален осигурителен институт Редът за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за майчинство е регламентиран в Глава четвърта 'Обезщетения', Раздел II 'Обезщетения за майчинство' на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и в Наредбата за из...

Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн

Национална агенция за приходите От днес всеки клиент на НАП, който има персонален идентификационен код (ПИК) или подава документи с електронен подпис, може да провери какви задължения има онлайн. Новата електронна услуга “Справка за задължения” е ...