Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 47, 17 - 23 декември 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 47, 17 - 23 декември 2012 г.
Законодателство

Новите изменения в ЗДДС - точно и навремеНовите изменения в ЗДДС - точно и навреме

Последните изменения в нормативния текст на ЗДДС бяха обнародвани в последния ден на месец ноември. Именно в брой 94 на ДВ от 30.11.2012 г. станаха обществено достояние новите моменти, които ще се прилагат от данъчно задължените по ЗДДС лица считано от 01.01.2013 година. Като ця...

Въпроси и отговори

Декларирани по интрастат стойности при ишлеме

Изработваме изделия с материали на италианска фирма (ишлеме). Декларират ли се пристиганията на материалите и изпращането на готовата продукция по Интрастат и ако да, какви стойности се посочват? За целите на статистиката на ВОТ при изработката на изделия с материали на клиенти...

Определяне на приложимото законодателство според Регламент № 883/2004

Едноличен собственик и управител на ЕООД “Х”, регистрирано през м. март 2012 г., е италиански гражданин. В България идва за няколко дни на три месеца. Юристката на фирмата, която е назначена на трудов договор, е упълномощена да го представлява пред всички органи в България. Задъ...

Прекратяване на договор за строителство

Имаме договор за строителство от 2011 г. Аванс за 20% от сумата е получен и е пусната фактура през 2011 г. Част от аванса е приспадната през 2012. Сега обектът се спира и има неприспаднат аванс, който подлежи на връщане. Какви документи трябва да искаме от възложителя за спиране ...

Третиране по ЗДДС на продажбата на дълготраен материален актив

Дружеството ни продава ДМА, за който е ползван данъчен кредит - 500 лв. Активът не е изхабен. При продажбата е начислен ДДС - 100 лв. 1. Следва ли да се извърши корекция по реда на чл. 79, ал. 3 от ЗДДС? 2. Ако следва да се направи такава, как ще се изчисли (формула) сумата на ...

Увеличаване на капитала на банка

По предложение на управителния съвет общото събрание на банката взима решение за увеличаване на основния капитал на банката с 5 млн. лв. Банката пуска нова емисия акции с номинал 1000 лв./бр. и определен от общото събрание емисионен курс - 1100 лв./бр. Акциите от втората емисия с...

В пресата за вас

Данъчно третиране на сделка с недвижим имот

В “Консултант А-Я” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда казуса: Фирма, регистрирана по ЗДДС, продава на друга фирма УПИ с изградени на него басейн и сграда. Сградата е апартаментен тип и в нея има изградени 20 апартамента. 19 апартамента са продадени на физически лица, ...

Заплащане на извънреден труд по време на краткосрочно командироване в чужбина на служители

В бр. 11 от 2012 г. на сп. “Бюлетин по труда” Смела Нинева, началник-отдел “Трудово право и обществено осигуряване” в МТСП, разглежда казуса: Търговско дружество е част от международна група с регистрирани дружества в целия свят и е регистрирано съгласно българското законодателст...

Изхабяване на “специфични активи” в строителното производство

В бр. 11 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира инвентаризацията и изхабяването на “специфични активи” в строителното производство. Всяко производство прилага своя специфична технология. Така е и в строителството. За нея...

Информация при извършване на товарно-разтоварни работи

НАРЕДБА № 12 ОТ 30.12.2005 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ТОВАРНО-РАЗТОВАРНИ РАБОТИ В бр. 5 на Библиотека “Труд и право” доц. д-р Георги Илиев представя списък на задължителните документи по безопасност и здраве при работа в пре...

Определяне на данъка върху годишната данъчна основа по чл. 28 ЗДДФЛ

В бр. 11 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда темата за определяне на годишните данъци върху доходите, придобити от физическите лица през 2012 г. С данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 ЗДДФЛ се облагат физическите...

Относно наследяването на дружествения дял в ООД

В бр. 11 от 2012 г. на сп. “Търговско и конкуренто право” д-р Николай Колев, юрист, отговаря на въпроса: Смърт на съдружник в ООД. Наследници са съпругата и синът на съдружника, който е на 14 години. Какъв е редът и стават ли съдружници в ООД, ако в дружествения договор е записан...

Погинали животни (от основните стада или такива, отчитани като краткотрайни биологични активи)

В бр. 11 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” гл. ас. д-р Теодора Рупска коментира счетоводното отчитане на погинали животни (от основните стада или такива, отчитани като краткотрайни биологични активи). В резултат на настъпило природно бедствие (форсмажорно събитие) може да погин...

Справочник

Вариант 3 от изпитa по счетоводство за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител

Вариант 3 от изпитa по счетоводство за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител 1. Кои са принципите на счетоводството съгласно действащия към 31.12.2011 г. Закон за счетоводството: А) документална обоснованост, независимост на отделните отчетни периоди...

Държавен вестник, бр. 98/2012 г.

ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. Правителството прие: 1. Постановление № 306 от 30.11.2012 г. за изменение на Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, с...

Остават броени дни за българите в чужбина да изчистят задълженията си за здравни вноски у нас

Национална агенция за приходите Само няколко дни останаха до края на годината, в които българските граждани, които са напуснали страната преди 31 декември 2011 г., могат да се освободят от плащането на здравноосигурителни вноски у нас и за стари периоди. За целта те трябва да ...

Парични обезщетения за майчинство

Национален осигурителен институт Редът за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за майчинство е регламентиран в Глава четвърта 'Обезщетения', Раздел II 'Обезщетения за майчинство' на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и в Наредбата за изчисляване и изплащане на парич...

Проверяваме задълженията си за данъци и осигуровки онлайн

Национална агенция за приходите От днес всеки клиент на НАП, който има персонален идентификационен код (ПИК) или подава документи с електронен подпис, може да провери какви задължения има онлайн. Новата електронна услуга “Справка за задължения” е част от кампанията на агенцият...