Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 46, 10 - 16 декември 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 46, 10 - 16 декември 2012 г.
Въпроси и отговори

Данъчно облагане на земеделските субсидии, получавани от физически лица

Подлежат ли на данъчно облагане земеделските помощи - плащания за площ, получавани от физически лица в рамките на Общата селскостопанска политика на ЕС, т.е. приемат ли се получените от тях суми за доход по смисъла на чл. 10 от ЗДДФЛ, след като са кв...

ДДС върху нотариална такса

При една сделка за прехвърляне на имот нотариусът начисли ДДС върху нотариална такса, върху 2,5% местни данъци и върху такса за Агенцията по вписванията. Според мен ДДС не следва да се начисли върху местните данъци и такса за Агенцията по вписванията...

Корекции на грешки не се прилагат за ревизирани данъчни периоди, за които е налице влязъл в сила ревизионен акт

На фирма е извършена ревизия по ЗКПО за периода 01.01.2008 г. - 31. 12. 2010 г. и ДДС за периода 01.01.2007 г. - 31.03.2012 г. Ревизията е възложена на 18.04.2011 г. Ревизионният акт излиза на 03.01.2012 г., като е отказано правото на ползване на дан...

Масови уволнения и понятието “причини, несвързани с конкретния работник или служител”

Интересувам се при масови уволнения какво точно се включва в общата по КТ формулировка на понятието “причини, несвързани с конкретния работник или служител”? Правното основание по чл. 325, т. 1 КТ включва ли се в горепосочената хипотеза? С текста ...

Място на изпълнение на доставката на стока

Извършваме редовно както ВОП, така и ВОД за различни страни от Общността. В момента обработваме поръчка за доставка на стока, която ще транспортираме от наш склад в София до склад на територията на Германия (Хамбург). Клиентът обаче не разполага с не...

Пример във връзка с промените в Наредба Н-8 от 2005 г., свързани с реда за подаване на данни от съпрузите на лицата по чл. 4, ал. 3 от КСО

В бр. 10 от 2012 г. на сп. “Труд и право” Катя Кашъмова, началник-отдел “Осигурителна методология” в ЦУ на НАП, разглежда промените в Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работо...

Продажби на стоки по интернет

Предстои ни отваряне на интернет магазин. Разработваме сайт за продажба на стоки, които ще пуснем за продажба в Европейския съюз и САЩ. Сайтът ще е насочен към физически лица. Как следва да бъде отчитането на продажбите от гледна точка на ЗДДС? Трябв...

В пресата за вас

Информация, предоставяна при ръчна работа с тежести

В бр. 5 на Библиотека “Труд и право” доц. д-р Георги Илиев представя списък на задължителните и препоръчителните документи по безопасност и здраве при работа в предприятието. При ръчна работа с тежести се предоставя следната информация: - описание на...

Недействителност на решенията на ОС на съдружниците/акционерите

В бр. 11 от 2012 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” д-р Стоян Ставру, юрист, коментира недействителността на решенията на общото събрание на съдружниците/акционерите. Спецификата на недействителността в търговското право е отчетена в Тълкувате...

Определяне на данъка върху общата годишна данъчна основа

В бр. 11 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разгледа темата за определяне на годишните данъци за доходи, придобити от физическите лица през 2012 г. Размерът на данъка върху общата годишна данъчна основа...

Права на наследника на дружествен дял в ООД

В бр. 11 от 2012 г. на сп. “Търговско и конкуренто право” д-р Николай Колев, юрист, отговаря на въпроса: С какви права разполага наследникът на дружествен дял, ако той не встъпи като съдружник в ООД? Той има право да получи стойността на наследения д...

Прехвърляне на активи между свързани лица

В бр. 11 от 2012 г. на сп. “Български законник” Иван Симов, регистриран одитор, отговаря на въпроса: ЕТ притежава няколко ДМА, като един от тях иска да прехвърли на свързано лице, което има регистрирано по ЗДДС ЕООД. Какъв е най-удачният вариант от д...

Третиране по ЗДДФЛ на доход от наем на недвижим имот, притежаван от две лица, но ползван само от единия съсобственик

В бр. 10 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Александра Атанасова, адвокат, разглежда казуса: Какъв е характерът на доход от наем, предоставен от съсобственик на недвижим имот за ползване на другия съсобственик на имота с писмено споразу...

Справочник

Вариант 3 от изпитa по счетоводство за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител

Вариант 3 от изпитa по счетоводство за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител 1. Кои са принципите на счетоводството съгласно действащия към 31.12.2011 г. Закон за счетоводството: А) документална обоснованост, независимос...

Държавен вестник, бр. 95 - 97/2012 г.

ДВ, бр. 95 от 04.12.2012 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност. Правителството прие: 1. Постановление № 301 от 26.11.2012 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане ...

Парични обезщетения за майчинство

Национален осигурителен институт Редът за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за майчинство е регламентиран в Глава четвърта 'Обезщетения', Раздел II 'Обезщетения за майчинство' на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и в Наредбата за из...