Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 46, 10 - 16 декември 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 46, 10 - 16 декември 2012 г.
Въпроси и отговори

Данъчно облагане на земеделските субсидии, получавани от физически лица

Подлежат ли на данъчно облагане земеделските помощи - плащания за площ, получавани от физически лица в рамките на Общата селскостопанска политика на ЕС, т.е. приемат ли се получените от тях суми за доход по смисъла на чл. 10 от ЗДДФЛ, след като са квалифицирани като “помощи”? ...

ДДС върху нотариална такса

При една сделка за прехвърляне на имот нотариусът начисли ДДС върху нотариална такса, върху 2,5% местни данъци и върху такса за Агенцията по вписванията. Според мен ДДС не следва да се начисли върху местните данъци и такса за Агенцията по вписванията. Правилно ли е постъпил нотар...

Корекции на грешки не се прилагат за ревизирани данъчни периоди, за които е налице влязъл в сила ревизионен акт

На фирма е извършена ревизия по ЗКПО за периода 01.01.2008 г. - 31. 12. 2010 г. и ДДС за периода 01.01.2007 г. - 31.03.2012 г. Ревизията е възложена на 18.04.2011 г. Ревизионният акт излиза на 03.01.2012 г., като е отказано правото на ползване на данъчен кредит по някои фактури. ...

Масови уволнения и понятието “причини, несвързани с конкретния работник или служител”

Интересувам се при масови уволнения какво точно се включва в общата по КТ формулировка на понятието “причини, несвързани с конкретния работник или служител”? Правното основание по чл. 325, т. 1 КТ включва ли се в горепосочената хипотеза? С текста на § 1, т. 9 от допълнителните...

Място на изпълнение на доставката на стока

Извършваме редовно както ВОП, така и ВОД за различни страни от Общността. В момента обработваме поръчка за доставка на стока, която ще транспортираме от наш склад в София до склад на територията на Германия (Хамбург). Клиентът обаче не разполага с немски ДДС номер и всъщност е с ...

Пример във връзка с промените в Наредба Н-8 от 2005 г., свързани с реда за подаване на данни от съпрузите на лицата по чл. 4, ал. 3 от КСО

В бр. 10 от 2012 г. на сп. “Труд и право” Катя Кашъмова, началник-отдел “Осигурителна методология” в ЦУ на НАП, разглежда промените в Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за оси...

Продажби на стоки по интернет

Предстои ни отваряне на интернет магазин. Разработваме сайт за продажба на стоки, които ще пуснем за продажба в Европейския съюз и САЩ. Сайтът ще е насочен към физически лица. Как следва да бъде отчитането на продажбите от гледна точка на ЗДДС? Трябва ли да се регистрира акредити...

В пресата за вас

Информация, предоставяна при ръчна работа с тежести

В бр. 5 на Библиотека “Труд и право” доц. д-р Георги Илиев представя списък на задължителните и препоръчителните документи по безопасност и здраве при работа в предприятието. При ръчна работа с тежести се предоставя следната информация: - описание на предприетите мерки за огранич...

Недействителност на решенията на ОС на съдружниците/акционерите

В бр. 11 от 2012 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” д-р Стоян Ставру, юрист, коментира недействителността на решенията на общото събрание на съдружниците/акционерите. Спецификата на недействителността в търговското право е отчетена в Тълкувателно решение № 1 от 06.12.2002 ...

Определяне на данъка върху общата годишна данъчна основа

В бр. 11 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разгледа темата за определяне на годишните данъци за доходи, придобити от физическите лица през 2012 г. Размерът на данъка върху общата годишна данъчна основа се определя по реда на чл. 48...

Права на наследника на дружествен дял в ООД

В бр. 11 от 2012 г. на сп. “Търговско и конкуренто право” д-р Николай Колев, юрист, отговаря на въпроса: С какви права разполага наследникът на дружествен дял, ако той не встъпи като съдружник в ООД? Той има право да получи стойността на наследения дружествен дял, която се опреде...

Прехвърляне на активи между свързани лица

В бр. 11 от 2012 г. на сп. “Български законник” Иван Симов, регистриран одитор, отговаря на въпроса: ЕТ притежава няколко ДМА, като един от тях иска да прехвърли на свързано лице, което има регистрирано по ЗДДС ЕООД. Какъв е най-удачният вариант от данъчна гледна точка? Какви са ...

Третиране по ЗДДФЛ на доход от наем на недвижим имот, притежаван от две лица, но ползван само от единия съсобственик

В бр. 10 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Александра Атанасова, адвокат, разглежда казуса: Какъв е характерът на доход от наем, предоставен от съсобственик на недвижим имот за ползване на другия съсобственик на имота с писмено споразумение - доход от наем или дохо...

Справочник

Вариант 3 от изпитa по счетоводство за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител

Вариант 3 от изпитa по счетоводство за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител 1. Кои са принципите на счетоводството съгласно действащия към 31.12.2011 г. Закон за счетоводството: А) документална обоснованост, независимост на отделните отчетни периоди...

Държавен вестник, бр. 95 - 97/2012 г.

ДВ, бр. 95 от 04.12.2012 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност. Правителството прие: 1. Постановление № 301 от 26.11.2012 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за...

Парични обезщетения за майчинство

Национален осигурителен институт Редът за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за майчинство е регламентиран в Глава четвърта 'Обезщетения', Раздел II 'Обезщетения за майчинство' на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и в Наредбата за изчисляване и изплащане на парич...