Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 44, 26 ноември - 2 декември 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 44, 26 ноември - 2 декември 2012 г.
Законодателство

Основни промени в Закона за управление на отпадъците

Парламентът прие нов Закон за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г.). С него се въвеждат следните промени: 1. Създава се методика за окачествявяне на образувани отпадъци като “страничен продукт”. Такъв е отпадъкът, получен в резултат на технологичен процес и не е...

Въпроси и отговори

Влизане в сила на решенията за прекратяване на акционерно дружество

На проведено общо събрание на акционерите (ОС) на 01.10.2012 г. са взети следните решения: 1. Взема се решение за прекратяване на “К.” АД. 2. Определя се срок от шест месеца за провеждане на процедурата по ликвидация на “К.” АД от момента на обявяване в ТР при АВ. 3. Освобожда...

Вписване на трудов стаж в трудова книжка

Какви вписвания ще се направят в трудовата книжка на напуснал служител, който е отработил времето от 01.10.2012 до 26.10.2012 г.? Трудовият му договор е сключен при 5-дневна работна седмица с 8-часов работен ден. 20 дни или 27 дни? Ако са 27 дни, защо са толкова, а не отработенит...

ДДС при продажба на лек автомобил

Закупили сме през 2009 г. употребяван лек автомобил “Ауди А3” за 19 320 лв. с ДДС. В счетоводството е заведен с цялата стойност 19 320 лв. и за него не е ползван данъчен кредит. През годините е начислена амортизация в размер на 17 307,50 лв. Балансовата стойност на автомобила е 2...

Масови уволнения

Дружеството ни е с 388 служители. Ако няколко последователни месеца уволним по 28 служители, ще бъде ли счетено за масово уволнение? В § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на КТ е определено, че “масови уволнения” са уволненията на едно или повече основания, извършени по преце...

Промени в Закона за обществените поръчки през 2012 г.

През 2012 г. в Закона за обществените поръчки последователно влязоха в сила две нови редакции на закона - от 26.02.2012 г. и от 27.04.2012 г. Направените промени са значителни най-вече като количество, а не толкова като промяна по същество на действащите процедури. Те могат да бъ...

В пресата за вас

Корекция на базата за изчисляване на възнаграждението за платен годишен отпуск

В бр. 10 от 2012 г. на сп. “Труд и право” Емилия Банова, юрист, разглежда казуса: От 16 юли ползвах полагащия ми се платен годишен отпуск от 20 работни дни за 2012 г. в съответствие с утвърдения във фирмата график. След завръщането ми на работа през август разбрах, че във фирмат...

Налагане на запор върху заплатата и поредност на удръжките

В бр. 10 от 2012 г. на сп. “Труд и право” може да се намери отговор на въпроса: Получени са известия от частен съдия-изпълнител за запор върху заплатата на работник. Нетната сума за получаване след приспадане на необходимите осигуровки и данък е 566 лв. Работникът е родител на дв...

Отчитане на безвъзмездна финансова помощ от Държавен фонд “Земеделие”

В бр. 11 от 2012 г. на сп. “Български законник” Иван Симов, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Фирма получава безвъзмездна финансова помощ от Държавен фонд “Земеделие” за изграждането на фотоволтаична централа. Финансовата помощ е в размер на 75% от одобрените и реално извъ...

Погинали посеви вследствие природно бедствие

В бр. 11 от 2012 г. на списание “Счетоводство+” гл. ас. д-р Теодора Рупска комнетира отчитането на погиналите посеви вследствие природно бедствие. При настъпило природно бедствие (градушка, наводнение) обикновено биологичните активи от растителен произход са погинали или са силн...

Приложим ли е принципът на съпоставимост между приходи и разходи на средства по програми на Европейския съюз

В бр. 11 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” Анелия Маркова, съдия, дава отговор на въпроса приложим ли е принципът на съпоставимост между приходи и разходи на средства по програми на Европейския съюз. Съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 4 от Закона за счетоводството (ЗСч) с...

Съвместно контролирани стопански единици

В бр. 11 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” ст.н.с. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира съвместно контролираните стопански единици. Съвместно контролирано предприятие е свързано със специално създадена корпорация, съдружие или друго предприятие, в което всеки от контролиращите съд...

Третиране по ЗДДС на дохода от продажба на дружествени дялове

В бр. 9 от 2012 г. на сп. “Данъчна практика” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда казуса: Физическо лице придобива за годината доход от 52 000 лева от продажба на дялове в дружества, в които има участие. Следва ли лицето да се регистрира задължително по ЗДДС? Критерий за...

Справочник

Вариант 3 от изпитa по счетоводство за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител

Вариант 3 от изпитa по счетоводство за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител 1. Кои са принципите на счетоводството съгласно действащия към 31.12.2011 г. Закон за счетоводството: А) документална обоснованост, независимост на отделните отчетни периоди...

Държавен вестник, бр. 91 - 92/2012 г.

ДВ, бр. 91 от 20.11.2012 г. Народното събрание прие: 1. Закон за отменяне на Закона за приемане на декларация по смисъла на чл. 42, § 1 от Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF), подписана на 9 май 1980 г. в Берн. 2. Закон за допълнение на Закона за опазване н...

Парични обезщетения за майчинство

Национален осигурителен институт Редът за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за майчинство е регламентиран в Глава четвърта 'Обезщетения', Раздел II 'Обезщетения за майчинство' на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и в Наредбата за изчисляване и изплащане на парич...

Прагове за деклариране по системата Интрастат за 2013 г.

I. Прагове за деклариране по системата Интрастат за 2013 година: 1. За поток “Изпращания” - 240 000 (двеста и четирдесет хиляди) лева 2. За поток “Пристигания” - 240 000 (двеста и четирдесет хиляди) лева II. Прагове за статистическа стойност по системата Интрастат за 2013 г.: 1...