Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 44, 26 ноември - 2 декември 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 44, 26 ноември - 2 декември 2012 г.
Законодателство

Основни промени в Закона за управление на отпадъците

Парламентът прие нов Закон за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г.). С него се въвеждат следните промени: 1. Създава се методика за окачествявяне на образувани отпадъци като “страничен продукт”. Такъв е отпадъкът, получен в резултат...

Въпроси и отговори

Влизане в сила на решенията за прекратяване на акционерно дружество

На проведено общо събрание на акционерите (ОС) на 01.10.2012 г. са взети следните решения: 1. Взема се решение за прекратяване на “К.” АД. 2. Определя се срок от шест месеца за провеждане на процедурата по ликвидация на “К.” АД от момента на обявяв...

Вписване на трудов стаж в трудова книжка

Какви вписвания ще се направят в трудовата книжка на напуснал служител, който е отработил времето от 01.10.2012 до 26.10.2012 г.? Трудовият му договор е сключен при 5-дневна работна седмица с 8-часов работен ден. 20 дни или 27 дни? Ако са 27 дни, защ...

ДДС при продажба на лек автомобил

Закупили сме през 2009 г. употребяван лек автомобил “Ауди А3” за 19 320 лв. с ДДС. В счетоводството е заведен с цялата стойност 19 320 лв. и за него не е ползван данъчен кредит. През годините е начислена амортизация в размер на 17 307,50 лв. Балансов...

Масови уволнения

Дружеството ни е с 388 служители. Ако няколко последователни месеца уволним по 28 служители, ще бъде ли счетено за масово уволнение? В § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на КТ е определено, че “масови уволнения” са уволненията на едно или повече...

Промени в Закона за обществените поръчки през 2012 г.

През 2012 г. в Закона за обществените поръчки последователно влязоха в сила две нови редакции на закона - от 26.02.2012 г. и от 27.04.2012 г. Направените промени са значителни най-вече като количество, а не толкова като промяна по същество на действа...

В пресата за вас

Корекция на базата за изчисляване на възнаграждението за платен годишен отпуск

В бр. 10 от 2012 г. на сп. “Труд и право” Емилия Банова, юрист, разглежда казуса: От 16 юли ползвах полагащия ми се платен годишен отпуск от 20 работни дни за 2012 г. в съответствие с утвърдения във фирмата график. След завръщането ми на работа през...

Налагане на запор върху заплатата и поредност на удръжките

В бр. 10 от 2012 г. на сп. “Труд и право” може да се намери отговор на въпроса: Получени са известия от частен съдия-изпълнител за запор върху заплатата на работник. Нетната сума за получаване след приспадане на необходимите осигуровки и данък е 566 ...

Отчитане на безвъзмездна финансова помощ от Държавен фонд “Земеделие”

В бр. 11 от 2012 г. на сп. “Български законник” Иван Симов, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Фирма получава безвъзмездна финансова помощ от Държавен фонд “Земеделие” за изграждането на фотоволтаична централа. Финансовата помощ е в размер на 7...

Погинали посеви вследствие природно бедствие

В бр. 11 от 2012 г. на списание “Счетоводство+” гл. ас. д-р Теодора Рупска комнетира отчитането на погиналите посеви вследствие природно бедствие. При настъпило природно бедствие (градушка, наводнение) обикновено биологичните активи от растителен пр...

Приложим ли е принципът на съпоставимост между приходи и разходи на средства по програми на Европейския съюз

В бр. 11 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” Анелия Маркова, съдия, дава отговор на въпроса приложим ли е принципът на съпоставимост между приходи и разходи на средства по програми на Европейския съюз. Съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 4 от За...

Съвместно контролирани стопански единици

В бр. 11 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” ст.н.с. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира съвместно контролираните стопански единици. Съвместно контролирано предприятие е свързано със специално създадена корпорация, съдружие или друго предприятие, в кое...

Третиране по ЗДДС на дохода от продажба на дружествени дялове

В бр. 9 от 2012 г. на сп. “Данъчна практика” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда казуса: Физическо лице придобива за годината доход от 52 000 лева от продажба на дялове в дружества, в които има участие. Следва ли лицето да се регистрира задъ...

Справочник

Вариант 3 от изпитa по счетоводство за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител

Вариант 3 от изпитa по счетоводство за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител 1. Кои са принципите на счетоводството съгласно действащия към 31.12.2011 г. Закон за счетоводството: А) документална обоснованост, независимос...

Държавен вестник, бр. 91 - 92/2012 г.

ДВ, бр. 91 от 20.11.2012 г. Народното събрание прие: 1. Закон за отменяне на Закона за приемане на декларация по смисъла на чл. 42, § 1 от Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF), подписана на 9 май 1980 г. в Берн. 2. Закон за допъ...

Парични обезщетения за майчинство

Национален осигурителен институт Редът за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за майчинство е регламентиран в Глава четвърта 'Обезщетения', Раздел II 'Обезщетения за майчинство' на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и в Наредбата за из...

Прагове за деклариране по системата Интрастат за 2013 г.

I. Прагове за деклариране по системата Интрастат за 2013 година: 1. За поток “Изпращания” - 240 000 (двеста и четирдесет хиляди) лева 2. За поток “Пристигания” - 240 000 (двеста и четирдесет хиляди) лева II. Прагове за статистическа стойност по сис...