начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 44, 26 ноември - 2 декември 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 44, 26 ноември - 2 декември 2012 г.
Законодателство

Основни промени в Закона за управление на отпадъците

Парламентът прие нов Закон за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г.). С него се въвеждат следните промени: 1. Създава се методика за окачествявяне на образувани отпадъци като “страничен продукт”. Такъв е отпадъкът, получен в резултат...

Въпроси и отговори

Влизане в сила на решенията за прекратяване на акционерно дружество

На проведено общо събрание на акционерите (ОС) на 01.10.2012 г. са взети следните решения: 1. Взема се решение за прекратяване на “К.” АД. 2. Определя се срок от шест месеца за провеждане на процедурата по ликвидация на “К.” АД от момента на обявяв...

Вписване на трудов стаж в трудова книжка

Какви вписвания ще се направят в трудовата книжка на напуснал служител, който е отработил времето от 01.10.2012 до 26.10.2012 г.? Трудовият му договор е сключен при 5-дневна работна седмица с 8-часов работен ден. 20 дни или 27 дни? Ако са 27 дни, защ...

ДДС при продажба на лек автомобил

Закупили сме през 2009 г. употребяван лек автомобил “Ауди А3” за 19 320 лв. с ДДС. В счетоводството е заведен с цялата стойност 19 320 лв. и за него не е ползван данъчен кредит. През годините е начислена амортизация в размер на 17 307,50 лв. Балансов...

Масови уволнения

Дружеството ни е с 388 служители. Ако няколко последователни месеца уволним по 28 служители, ще бъде ли счетено за масово уволнение? В § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на КТ е определено, че “масови уволнения” са уволненията на едно или повече...

Промени в Закона за обществените поръчки през 2012 г.

През 2012 г. в Закона за обществените поръчки последователно влязоха в сила две нови редакции на закона - от 26.02.2012 г. и от 27.04.2012 г. Направените промени са значителни най-вече като количество, а не толкова като промяна по същество на действа...

В пресата за вас

Корекция на базата за изчисляване на възнаграждението за платен годишен отпуск

В бр. 10 от 2012 г. на сп. “Труд и право” Емилия Банова, юрист, разглежда казуса: От 16 юли ползвах полагащия ми се платен годишен отпуск от 20 работни дни за 2012 г. в съответствие с утвърдения във фирмата график. След завръщането ми на работа през...

Налагане на запор върху заплатата и поредност на удръжките

В бр. 10 от 2012 г. на сп. “Труд и право” може да се намери отговор на въпроса: Получени са известия от частен съдия-изпълнител за запор върху заплатата на работник. Нетната сума за получаване след приспадане на необходимите осигуровки и данък е 566 ...

Отчитане на безвъзмездна финансова помощ от Държавен фонд “Земеделие”

В бр. 11 от 2012 г. на сп. “Български законник” Иван Симов, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Фирма получава безвъзмездна финансова помощ от Държавен фонд “Земеделие” за изграждането на фотоволтаична централа. Финансовата помощ е в размер на 7...

Погинали посеви вследствие природно бедствие

В бр. 11 от 2012 г. на списание “Счетоводство+” гл. ас. д-р Теодора Рупска комнетира отчитането на погиналите посеви вследствие природно бедствие. При настъпило природно бедствие (градушка, наводнение) обикновено биологичните активи от растителен пр...

Приложим ли е принципът на съпоставимост между приходи и разходи на средства по програми на Европейския съюз

В бр. 11 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” Анелия Маркова, съдия, дава отговор на въпроса приложим ли е принципът на съпоставимост между приходи и разходи на средства по програми на Европейския съюз. Съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 4 от За...

Съвместно контролирани стопански единици

В бр. 11 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” ст.н.с. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира съвместно контролираните стопански единици. Съвместно контролирано предприятие е свързано със специално създадена корпорация, съдружие или друго предприятие, в кое...

Третиране по ЗДДС на дохода от продажба на дружествени дялове

В бр. 9 от 2012 г. на сп. “Данъчна практика” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда казуса: Физическо лице придобива за годината доход от 52 000 лева от продажба на дялове в дружества, в които има участие. Следва ли лицето да се регистрира задъ...

Справочник

Вариант 3 от изпитa по счетоводство за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител

Вариант 3 от изпитa по счетоводство за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител 1. Кои са принципите на счетоводството съгласно действащия към 31.12.2011 г. Закон за счетоводството: А) документална обоснованост, независимос...

Държавен вестник, бр. 91 - 92/2012 г.

ДВ, бр. 91 от 20.11.2012 г. Народното събрание прие: 1. Закон за отменяне на Закона за приемане на декларация по смисъла на чл. 42, § 1 от Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF), подписана на 9 май 1980 г. в Берн. 2. Закон за допъ...

Парични обезщетения за майчинство

Национален осигурителен институт Редът за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за майчинство е регламентиран в Глава четвърта 'Обезщетения', Раздел II 'Обезщетения за майчинство' на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и в Наредбата за из...

Прагове за деклариране по системата Интрастат за 2013 г.

I. Прагове за деклариране по системата Интрастат за 2013 година: 1. За поток “Изпращания” - 240 000 (двеста и четирдесет хиляди) лева 2. За поток “Пристигания” - 240 000 (двеста и четирдесет хиляди) лева II. Прагове за статистическа стойност по сис...