Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 43, 19 - 25 ноември 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 43, 19 - 25 ноември 2012 г.
Въпроси и отговори

Договорите за застраховки “Живот” и “Злополука”

От 2007 г. работодателят за своя сметка и в своя полза (на името на фирмата) изплаща застрахователна премия за персонала. Издадени са поименни застрахователни полици на наличния персонал към началната дата на застраховката, където като ползващо лице ...

Заповед за дисциплинарно уволнение

Може ли да се оспори в съда заповед за уволнение, ако в нея не е вписана датата на уволнението? Дисциплинарното наказание (включително уволнението) се налага с мотивирана писмена заповед, в която се посочват нарушителят, нарушението и кога е извърш...

Консолидирани финансови отчети

Обща постановка Въпросите за консолидирането на финансовите отчети стават все по-актуални. Те са обект на разглеждане и регламентиране във: Закона за счетоводството; Международен счетоводен стандарт (МСС) 27 Консолидирани и индивидуални финансови от...

Норма за продължителност на работното време при отсъствие по болест

Как се определя нормата за продължителност на работното време, когато при сумирано изчисляване на работното време през част от месеца служителят отсъства поради отпуск по болест? Когато при сумирано изчисляване на работното време работникът или служ...

Покупко-продажба на благородни метали

ЕООД е със седалище и адрес на управление в РБългария, но дейността му се осъществява на територията на друга страна - Холандия, където няма регистриран клон или друга форма. Дейността се състои в изкупуване на благородни метали (не е инвестиционно з...

Право на данъчен кредит при продажба на товарен автомобил

Товарен автомобил “Пежо Боксер” е придобит през 2009 г. за 7936,53 лв. (без ДДС), начислена му е амортизация в размер на 6778,94 лв., балансовата му стойност до момента е 1157,59 лв. За него е ползван данъчен кредит. Може ли да го продадем по цена 14...

Счетоводни записвания, отразяващи взаимоотношенията на предприятие със застрахователно дружество

От 2007 г. работодателят за своя сметка и в своя полза (на името на фирмата) изплаща застрахователна премия за персонала. Издадени са поименни застрахователни полици на наличния персонал към началната дата на застраховката, където като ползващо лице ...

В пресата за вас

Информация за новите работни места в предприятието

Въпрос: Трябва ли, ако има работещи на срочни трудови договори, да има информация на видно място за нови работни места във фирмата според последните промени в КТ? Отговор: В съответствие с чл. 68, ал. 7 и 8 от КТ (предишните ал. 6 и 7) в предприятия...

Слабости при разписването на Формуляра за кандидатстване, изготвянето на бюджета на проекта и окомплектоване на проектното предложение по процедура “Безопасен труд”

В бр. 10 от 2012 г. на сп. “Бюлетин по труда” Станислав Гавазов, началник-отдел “Програмиране и договаряне” в Главна дирекция “Европейски фондове и международни проекти” в Агенцията по заетостта, представя най-често допусканите грешки при разработван...

Специфични задължения за платците на доходи от дивиденти

В бр. 11 от 2012 г. на сп. “Български законник” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда темата за данъчното третиране на доходите от дивиденти, разпределени в полза на физически лица и еднолични търговци. Освен задълженията за определяне, удър...

Счетоводно и данъчно третиране при бартер

В бр. 11 от 2012 г. на сп. “Счетоводна и данъчна практика” Евгени Рангелов, магистър по финанси, разглежда следния казус: Фирма “А” и фирма “Б” сключват договор за замяна (фирмите не са свързани лица). Фирма “А” прехвърля на фирма “Б” земеделски зем...

Счетоводно отчитане на безвъзмездно предоставено право на ползване на актив, публична общинска собственост

В бр. 9 от 2012 г. на сп. “Данъчна практика” Елеонора Билбилева, д.е.с., разглежда следния казус: На основание § 4 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за народните читалища общината е отстъпила безвъзмездно право на ползване на читалища...

Участници в съвместно (смесено) предприятие

В бр. 10 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” ст.н.с. д-р Живко Бонев, д.е.с., посочва участниците в съвместно (смесено) предприятие. В съвместно (смесено) предприятие могат да участват две групи лица: съдружници и инвеститори. Съдружниците са минимум ...

Справочник

Вариант 3 от изпитa по счетоводство за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител

Вариант 3 от изпитa по счетоводство за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител 1. Кои са принципите на счетоводството съгласно действащия към 31.12.2011 г. Закон за счетоводството: А) документална обоснованост, независимос...

Държавен вестник, бр. 89 - 90/2012 г.

ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г. Народното събрание прие Закон за награждаване на лица за особени заслуги към българската държава и нацията. Правителството прие Постановление № 277 от 5.11.2012 г. за приемане на Наредба за управнление на строителните от...