Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 43, 19 - 25 ноември 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 43, 19 - 25 ноември 2012 г.
Въпроси и отговори

Договорите за застраховки “Живот” и “Злополука”

От 2007 г. работодателят за своя сметка и в своя полза (на името на фирмата) изплаща застрахователна премия за персонала. Издадени са поименни застрахователни полици на наличния персонал към началната дата на застраховката, където като ползващо лице в случай на доживяване е посоч...

Заповед за дисциплинарно уволнение

Може ли да се оспори в съда заповед за уволнение, ако в нея не е вписана датата на уволнението? Дисциплинарното наказание (включително уволнението) се налага с мотивирана писмена заповед, в която се посочват нарушителят, нарушението и кога е извършено, определеното от работодат...

Консолидирани финансови отчети

Обща постановка Въпросите за консолидирането на финансовите отчети стават все по-актуални. Те са обект на разглеждане и регламентиране във: Закона за счетоводството; Международен счетоводен стандарт (МСС) 27 Консолидирани и индивидуални финансови отчети; Националния счетоводен с...

Норма за продължителност на работното време при отсъствие по болест

Как се определя нормата за продължителност на работното време, когато при сумирано изчисляване на работното време през част от месеца служителят отсъства поради отпуск по болест? Когато при сумирано изчисляване на работното време работникът или служителят отсъства поради разреше...

Покупко-продажба на благородни метали

ЕООД е със седалище и адрес на управление в РБългария, но дейността му се осъществява на територията на друга страна - Холандия, където няма регистриран клон или друга форма. Дейността се състои в изкупуване на благородни метали (не е инвестиционно злато) от физически лица, които...

Право на данъчен кредит при продажба на товарен автомобил

Товарен автомобил “Пежо Боксер” е придобит през 2009 г. за 7936,53 лв. (без ДДС), начислена му е амортизация в размер на 6778,94 лв., балансовата му стойност до момента е 1157,59 лв. За него е ползван данъчен кредит. Може ли да го продадем по цена 1440 лв. например (1200 лв. данъ...

Счетоводни записвания, отразяващи взаимоотношенията на предприятие със застрахователно дружество

От 2007 г. работодателят за своя сметка и в своя полза (на името на фирмата) изплаща застрахователна премия за персонала. Издадени са поименни застрахователни полици на наличния персонал към началната дата на застраховката, където като ползващо лице в случай на доживяване е посоч...

В пресата за вас

Информация за новите работни места в предприятието

Въпрос: Трябва ли, ако има работещи на срочни трудови договори, да има информация на видно място за нови работни места във фирмата според последните промени в КТ? Отговор: В съответствие с чл. 68, ал. 7 и 8 от КТ (предишните ал. 6 и 7) в предприятията, където има работници и слу...

Слабости при разписването на Формуляра за кандидатстване, изготвянето на бюджета на проекта и окомплектоване на проектното предложение по процедура “Безопасен труд”

В бр. 10 от 2012 г. на сп. “Бюлетин по труда” Станислав Гавазов, началник-отдел “Програмиране и договаряне” в Главна дирекция “Европейски фондове и международни проекти” в Агенцията по заетостта, представя най-често допусканите грешки при разработване на проектни предложения по п...

Специфични задължения за платците на доходи от дивиденти

В бр. 11 от 2012 г. на сп. “Български законник” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда темата за данъчното третиране на доходите от дивиденти, разпределени в полза на физически лица и еднолични търговци. Освен задълженията за определяне, удържане и внасяне на окончателен ...

Счетоводно и данъчно третиране при бартер

В бр. 11 от 2012 г. на сп. “Счетоводна и данъчна практика” Евгени Рангелов, магистър по финанси, разглежда следния казус: Фирма “А” и фирма “Б” сключват договор за замяна (фирмите не са свързани лица). Фирма “А” прехвърля на фирма “Б” земеделски земи с данъчна оценка 28 283,01 л...

Счетоводно отчитане на безвъзмездно предоставено право на ползване на актив, публична общинска собственост

В бр. 9 от 2012 г. на сп. “Данъчна практика” Елеонора Билбилева, д.е.с., разглежда следния казус: На основание § 4 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за народните читалища общината е отстъпила безвъзмездно право на ползване на читалищата, намиращи се на територията...

Участници в съвместно (смесено) предприятие

В бр. 10 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” ст.н.с. д-р Живко Бонев, д.е.с., посочва участниците в съвместно (смесено) предприятие. В съвместно (смесено) предприятие могат да участват две групи лица: съдружници и инвеститори. Съдружниците са минимум двама. Всеки от тях е страна, ...

Справочник

Вариант 3 от изпитa по счетоводство за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител

Вариант 3 от изпитa по счетоводство за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител 1. Кои са принципите на счетоводството съгласно действащия към 31.12.2011 г. Закон за счетоводството: А) документална обоснованост, независимост на отделните отчетни периоди...

Държавен вестник, бр. 89 - 90/2012 г.

ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г. Народното събрание прие Закон за награждаване на лица за особени заслуги към българската държава и нацията. Правителството прие Постановление № 277 от 5.11.2012 г. за приемане на Наредба за управнление на строителните отпадъци и за влагане на рецикли...