Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 42, 12 - 18 ноември 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 42, 12 - 18 ноември 2012 г.
Законодателство

Имуществена отговорност на работодателя

Имуществената отговорност на работодателя към работника или служителя е отговорност за вреди, които той е причинил при изпълнение на задълженията си по трудовото правоотношение. Вредите могат да бъдат имуществени и морални. Имуществена отговорност п...

Въпроси и отговори

Неплатен отпуск, който се признава за трудов стаж

Моля за вашия компетентен отговор относно изчисляване на трудовия стаж на наша служителка, която ползва неплатен отпуск на основание чл. 160 от Кодекса на труда в размер на две години, като периодът обхваща част от 2010 г., цялата 2011 г. и част от 2...

Отчитане на инвестиционни имоти

Отчитането на инвестиционните имоти е регламентирано в едноименния национален и съответно международен счетоводен стандарт 40. Не съществуват съществени различия между основните постановки в МСС 40 и НСФОМСП 40. Правилното отразяване на изискванията ...

Отчитане на парични средства във валута, когато българската фирма вносител превежда аванс на чуждестранна фирма износител

В бр. 10 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Десислава Йосифова кометира отчитане на парични средства във валута, когато българската фирма вносител превежда аванс на чуждестранна фирма износител. Възможен е вариант, при който чуждестранната ф...

Социално осигуряване на работещи пенсионери

Настоящият материал има за цел да запознае читателите с предпоставките, условията и реда, по който се провежда социалното осигуряване на работещите пенсионери според дейността, която извършват, за всички или за определени социални рискове - задължите...

Счетоводно отчитане и представяне на невнесения капитал

В бр. 10 от 2012 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” д-р Бойка Брезоева, регистриран одитор, илюстрира чрез пример счетоводното отчитане и представянето на невнесения капитал. Пример: На учредителното събрание на “АВС” АД присъстващите лиц...

Трудов стаж за времето на квалификация

Зачита ли се за трудов стаж неплатеният отпуск по чл. 161 от КТ при изпълнение на двегодишен договор за повишаване на квалификацията и преквалификация по реда на чл. 234 от КТ? Макар че е свързан със съществуването на трудово правоотношение, сам по...

В пресата за вас

Безвъзмездни доставки на стоки между свързани лица

В бр. 10 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Калина Златанова, данъчен консултант, разглежда казуса: Ръководството на дружеството е взело решение на работниците и служителите да се предоставят добавки към заплатите под формата на храните...

Данъчно третиране при придобиване на стока от нерегистрирано лице, установено в друга държава членка

В “Консултант А-Я” Лиляна Панева, данъчен конслутнат, разглежда казуса: Получихме фактура от немска фирма, която не е регистрирана по ЗДДС, което значи, че не е ВОП. С фактурата е закупена машина. Следва ли да самоначислим ДДС? Как следва да се докум...

Определяне допустимостта на кандидатите по процедура “Безопасен труд”

В бр. 10 от 2012 г. на сп. “Бюлетин по труда” Станислав Гавазов, началник-отдел “Програмиране и договаряне” в Главна дирекция “Европейски фондове и международни проекти” в Агенцията по заетостта, представя най-често допусканите грешки при разработван...

Отпускът за гледане на дете до 2 години се прекратява от деня, в който детето започне реално да посещава детска ясла

В бр. 10 от 2012 г. на сп. “Бюлетин по труда” Красена Стоименова, старши експерт в Дирекция “Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” в МТСП, разгежда казуса: В отпуск по майчинство съм и от октомври 2012 г. детето ми ще тръгне на дет...

Отчитане на заемни отношения и търговски сделки със собственици

В бр. 7 от 2012 г. на сп. “Счетоводсто+” ст.н.с. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира счетоводното отчитане на заемни отношения и търговски сделки със собственици. Няма ограничения между собственик и предприятието да възникнат заемни отношения, и то в...

Отчитане на “сложната” ликвидация

В бр. 9 от 2012 г. на списание “Счетоводсто, данъци и право” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира отчитането на “сложната” ликвидация. Понятието “сложна” приемаме условно, тъй като този ред на ликвидация изисква повече документи и счетово...

Справочник

Вариант 3 от изпитa по счетоводство за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител

Вариант 3 от изпитa по счетоводство за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител 1. Кои са принципите на счетоводството съгласно действащия към 31.12.2011 г. Закон за счетоводството: А) документална обоснованост, независимос...

Държавен вестник, бр. 85 - 87/2012 г.

ДВ, бр. 85 от 06.11.2012 г. Правителството прие: 1. Постановление № 270 от 29.10.2012 г. за приемане на Наредба за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за извършване на промени в тях. 2. Пос...