Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 42, 12 - 18 ноември 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 42, 12 - 18 ноември 2012 г.
Законодателство

Имуществена отговорност на работодателя

Имуществената отговорност на работодателя към работника или служителя е отговорност за вреди, които той е причинил при изпълнение на задълженията си по трудовото правоотношение. Вредите могат да бъдат имуществени и морални. Имуществена отговорност при смърт или увреждане на здра...

Въпроси и отговори

Неплатен отпуск, който се признава за трудов стаж

Моля за вашия компетентен отговор относно изчисляване на трудовия стаж на наша служителка, която ползва неплатен отпуск на основание чл. 160 от Кодекса на труда в размер на две години, като периодът обхваща част от 2010 г., цялата 2011 г. и част от 2012 г. Молбите за ползване на ...

Отчитане на инвестиционни имоти

Отчитането на инвестиционните имоти е регламентирано в едноименния национален и съответно международен счетоводен стандарт 40. Не съществуват съществени различия между основните постановки в МСС 40 и НСФОМСП 40. Правилното отразяване на изискванията на стандартите за отчитане на ...

Отчитане на парични средства във валута, когато българската фирма вносител превежда аванс на чуждестранна фирма износител

В бр. 10 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Десислава Йосифова кометира отчитане на парични средства във валута, когато българската фирма вносител превежда аванс на чуждестранна фирма износител. Възможен е вариант, при който чуждестранната фирма износител да не е съгласн...

Социално осигуряване на работещи пенсионери

Настоящият материал има за цел да запознае читателите с предпоставките, условията и реда, по който се провежда социалното осигуряване на работещите пенсионери според дейността, която извършват, за всички или за определени социални рискове - задължително или доброволно. Обхванати...

Счетоводно отчитане и представяне на невнесения капитал

В бр. 10 от 2012 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” д-р Бойка Брезоева, регистриран одитор, илюстрира чрез пример счетоводното отчитане и представянето на невнесения капитал. Пример: На учредителното събрание на “АВС” АД присъстващите лица са записали 100 000 обикнове...

Трудов стаж за времето на квалификация

Зачита ли се за трудов стаж неплатеният отпуск по чл. 161 от КТ при изпълнение на двегодишен договор за повишаване на квалификацията и преквалификация по реда на чл. 234 от КТ? Макар че е свързан със съществуването на трудово правоотношение, сам по себе си договорът по чл. 234 ...

В пресата за вас

Безвъзмездни доставки на стоки между свързани лица

В бр. 10 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Калина Златанова, данъчен консултант, разглежда казуса: Ръководството на дружеството е взело решение на работниците и служителите да се предоставят добавки към заплатите под формата на хранителни продукти, които дружествот...

Данъчно третиране при придобиване на стока от нерегистрирано лице, установено в друга държава членка

В “Консултант А-Я” Лиляна Панева, данъчен конслутнат, разглежда казуса: Получихме фактура от немска фирма, която не е регистрирана по ЗДДС, което значи, че не е ВОП. С фактурата е закупена машина. Следва ли да самоначислим ДДС? Как следва да се документира покупката? Как трябва д...

Определяне допустимостта на кандидатите по процедура “Безопасен труд”

В бр. 10 от 2012 г. на сп. “Бюлетин по труда” Станислав Гавазов, началник-отдел “Програмиране и договаряне” в Главна дирекция “Европейски фондове и международни проекти” в Агенцията по заетостта, представя най-често допусканите грешки при разработване на проектни предложения по п...

Отпускът за гледане на дете до 2 години се прекратява от деня, в който детето започне реално да посещава детска ясла

В бр. 10 от 2012 г. на сп. “Бюлетин по труда” Красена Стоименова, старши експерт в Дирекция “Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” в МТСП, разгежда казуса: В отпуск по майчинство съм и от октомври 2012 г. детето ми ще тръгне на детска ясла. Кога се прекратява о...

Отчитане на заемни отношения и търговски сделки със собственици

В бр. 7 от 2012 г. на сп. “Счетоводсто+” ст.н.с. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира счетоводното отчитане на заемни отношения и търговски сделки със собственици. Няма ограничения между собственик и предприятието да възникнат заемни отношения, и то в две насоки: - предприятието ...

Отчитане на “сложната” ликвидация

В бр. 9 от 2012 г. на списание “Счетоводсто, данъци и право” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира отчитането на “сложната” ликвидация. Понятието “сложна” приемаме условно, тъй като този ред на ликвидация изисква повече документи и счетоводни записвания, повече практич...

Справочник

Вариант 3 от изпитa по счетоводство за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител

Вариант 3 от изпитa по счетоводство за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител 1. Кои са принципите на счетоводството съгласно действащия към 31.12.2011 г. Закон за счетоводството: А) документална обоснованост, независимост на отделните отчетни периоди...

Държавен вестник, бр. 85 - 87/2012 г.

ДВ, бр. 85 от 06.11.2012 г. Правителството прие: 1. Постановление № 270 от 29.10.2012 г. за приемане на Наредба за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за извършване на промени в тях. 2. Постановление № 271 от 30.10.2012...