начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 41, 5 - 11 ноември 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 41, 5 - 11 ноември 2012 г.
Законодателство

Зачитане на осигурителен стаж за времето на оставане без работа

Настоящият материал има за цел да разгледа условията и реда, по който се провежда социалното и здравното осигуряване на лицата, които не са работили по време на трудовото правоотношение поради незаконно недопускане, отстраняване от работа или защото ...

Въпроси и отговори

Годишният финансов отчет към 31.12.2012 г. - етапи на изготвяне и приложима нормативна база

Раздел Първи: Етапи на годишното приключване Преглед и оценка на прилаганата счетоводна политика: Съгласно т. 6.1 на СС 1 Представяне на финансовите отчети счетоводната политика се определя като съвкупност от принципи, изходни положения, концепции,...

Кражба на ДМА - автомобил, и начисляване на ДДС

Във в. „Седмичен законник”, бр. 41/2012 г. Деян Константинов - регистриран одитор, разглежда следния казус: Дружество, регистрирано по ЗДДС, е придобило лек автомобил (4+1 места) чрез договор за покупко-продажба от физическо лице - български граждани...

Обезценка на придобити активи

Имам придобит недвижим имот с отчетна стойност 10 000 лв., натрупана амортизация към 01.01.2010 г. - 1000 лв. Направена е пазарна оценка за 8000 лв. Трябва да се направи обезценка на имота до новата стойност. Имотът е продаден през февруари и подлежи...

Обезщетение при уволнение след пенсиониране на учител

Колко заплати обезщетение ще получи учител с над 25 години учителски стаж, работил в последното училище 4 години? До 31.12.2020 г. включително учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и за възраст при учителски осигурителен стаж 30 ...

Платен отпуск за обучение при ползване на отпуск за отглеждане на малко дете

Наша служителка в момента е в отпуск за отглеждане на дето до навършване на две години (чл. 164, ал. 1 КТ) до 12 декември 2012 г. Има ли право тази служителка на отпуск по чл. 169, ал. 1 (платен отпуск за обучение), докато ползва отпуска по чл. 164, ...

Процедура за извършване на масово уволнение

Налага се да уволним много наши работници. Какво представляват масовите уволнения и какви са процедурите по извършването им? Определението на понятието “масово уволнение” е установено в § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда (КТ...

В пресата за вас

Изпълнение на предписания на инспекцията по труда

В “Консултант “А-Я” Гошо Мушкаров, д-р по икономика, разглежда казуса: Инспекцията по труда ни е издала предписание за изплащане на дължимо обезщетение по чл. 224, ал. 1 от КТ за неизползван платен годишен отпуск, съответно със срок на изпълнение 15....

Лизинг и продажба на изплащане по ТЗ

В бр. 8 на списание “Търговско и конкурентно право” от 2012 г. Мартин Димитров, юрист, коментира лизинга и продажбата на изплащане по Търговския закон. Търговската продажба на изплащане е уредена в чл. 335 ТЗ. При нея продавачът може да запази право...

Международна търговска операция за доставка на стока

В “Консултант А-Я” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда казуса: Фирма купува камиони от Китай, за което се превежда аванс през месец юни. Сега се разбира, че камионите няма да идват в България, а документите, т.е. фактурата, ще бъдат издадени...

Обратно възстановяване стойността на стоково-материалните запаси

В бр. 11 от 2012 г. на сп. “Български законник” Христо Досев, д.е.с., разглежда темата за обезценката на активите на предприятието. Обезценката на материалните запаси се извършва, когато себестойността на материалните запаси е невъзстановима, в сл...

Правила за последващо оценяване на биологичните активи и селскостопанската продукция

В бр. 9 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” д-р Иван Златков, дипломиран експерт-счетоводител, коментира правилата за последващо оценяване на биологичните активи и селскостопанската продукция. Тези правила зависят от възприетия и допус...

Специфични задължения за физическите лица, придобили доходи от дивиденти

В бр. 11 от 2012 г. на сп. “Български законник” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда темата за данъчното третиране на доходите от дивиденти, разпределени в полза на физически лица и еднолични търговци. Доходите от дивиденти от източник в чужб...

Съвместно контролирани дейности

В бр. 10 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира съвместно контролираните дейности. При съвместно контролирани дейности съдружниците се споразумяват за съвместно извършване на определена дейност чрез използв...

Справочник

Държавен вестник, бр. 83 - 84/2012 г.

ДВ, бр. 83 от 30.10.2012 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. Правителството прие Постановление № 268 от 26.10.2012 г. за предоставяне на допълнителна субсидия н...