Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 41, 5 - 11 ноември 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 41, 5 - 11 ноември 2012 г.
Законодателство

Зачитане на осигурителен стаж за времето на оставане без работа

Настоящият материал има за цел да разгледа условията и реда, по който се провежда социалното и здравното осигуряване на лицата, които не са работили по време на трудовото правоотношение поради незаконно недопускане, отстраняване от работа или защото ...

Въпроси и отговори

Годишният финансов отчет към 31.12.2012 г. - етапи на изготвяне и приложима нормативна база

Раздел Първи: Етапи на годишното приключване Преглед и оценка на прилаганата счетоводна политика: Съгласно т. 6.1 на СС 1 Представяне на финансовите отчети счетоводната политика се определя като съвкупност от принципи, изходни положения, концепции,...

Кражба на ДМА - автомобил, и начисляване на ДДС

Във в. „Седмичен законник”, бр. 41/2012 г. Деян Константинов - регистриран одитор, разглежда следния казус: Дружество, регистрирано по ЗДДС, е придобило лек автомобил (4+1 места) чрез договор за покупко-продажба от физическо лице - български граждани...

Обезценка на придобити активи

Имам придобит недвижим имот с отчетна стойност 10 000 лв., натрупана амортизация към 01.01.2010 г. - 1000 лв. Направена е пазарна оценка за 8000 лв. Трябва да се направи обезценка на имота до новата стойност. Имотът е продаден през февруари и подлежи...

Обезщетение при уволнение след пенсиониране на учител

Колко заплати обезщетение ще получи учител с над 25 години учителски стаж, работил в последното училище 4 години? До 31.12.2020 г. включително учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и за възраст при учителски осигурителен стаж 30 ...

Платен отпуск за обучение при ползване на отпуск за отглеждане на малко дете

Наша служителка в момента е в отпуск за отглеждане на дето до навършване на две години (чл. 164, ал. 1 КТ) до 12 декември 2012 г. Има ли право тази служителка на отпуск по чл. 169, ал. 1 (платен отпуск за обучение), докато ползва отпуска по чл. 164, ...

Процедура за извършване на масово уволнение

Налага се да уволним много наши работници. Какво представляват масовите уволнения и какви са процедурите по извършването им? Определението на понятието “масово уволнение” е установено в § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда (КТ...

В пресата за вас

Изпълнение на предписания на инспекцията по труда

В “Консултант “А-Я” Гошо Мушкаров, д-р по икономика, разглежда казуса: Инспекцията по труда ни е издала предписание за изплащане на дължимо обезщетение по чл. 224, ал. 1 от КТ за неизползван платен годишен отпуск, съответно със срок на изпълнение 15....

Лизинг и продажба на изплащане по ТЗ

В бр. 8 на списание “Търговско и конкурентно право” от 2012 г. Мартин Димитров, юрист, коментира лизинга и продажбата на изплащане по Търговския закон. Търговската продажба на изплащане е уредена в чл. 335 ТЗ. При нея продавачът може да запази право...

Международна търговска операция за доставка на стока

В “Консултант А-Я” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда казуса: Фирма купува камиони от Китай, за което се превежда аванс през месец юни. Сега се разбира, че камионите няма да идват в България, а документите, т.е. фактурата, ще бъдат издадени...

Обратно възстановяване стойността на стоково-материалните запаси

В бр. 11 от 2012 г. на сп. “Български законник” Христо Досев, д.е.с., разглежда темата за обезценката на активите на предприятието. Обезценката на материалните запаси се извършва, когато себестойността на материалните запаси е невъзстановима, в сл...

Правила за последващо оценяване на биологичните активи и селскостопанската продукция

В бр. 9 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” д-р Иван Златков, дипломиран експерт-счетоводител, коментира правилата за последващо оценяване на биологичните активи и селскостопанската продукция. Тези правила зависят от възприетия и допус...

Специфични задължения за физическите лица, придобили доходи от дивиденти

В бр. 11 от 2012 г. на сп. “Български законник” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда темата за данъчното третиране на доходите от дивиденти, разпределени в полза на физически лица и еднолични търговци. Доходите от дивиденти от източник в чужб...

Съвместно контролирани дейности

В бр. 10 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира съвместно контролираните дейности. При съвместно контролирани дейности съдружниците се споразумяват за съвместно извършване на определена дейност чрез използв...

Справочник

Държавен вестник, бр. 83 - 84/2012 г.

ДВ, бр. 83 от 30.10.2012 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. Правителството прие Постановление № 268 от 26.10.2012 г. за предоставяне на допълнителна субсидия н...