Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 41, 5 - 11 ноември 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 41, 5 - 11 ноември 2012 г.
Законодателство

Зачитане на осигурителен стаж за времето на оставане без работа

Настоящият материал има за цел да разгледа условията и реда, по който се провежда социалното и здравното осигуряване на лицата, които не са работили по време на трудовото правоотношение поради незаконно недопускане, отстраняване от работа или защото не им е осигурена работа споре...

Въпроси и отговори

Годишният финансов отчет към 31.12.2012 г. - етапи на изготвяне и приложима нормативна база

Раздел Първи: Етапи на годишното приключване Преглед и оценка на прилаганата счетоводна политика: Съгласно т. 6.1 на СС 1 Представяне на финансовите отчети счетоводната политика се определя като съвкупност от принципи, изходни положения, концепции, правила, бази и процедури, въ...

Кражба на ДМА - автомобил, и начисляване на ДДС

Във в. „Седмичен законник”, бр. 41/2012 г. Деян Константинов - регистриран одитор, разглежда следния казус: Дружество, регистрирано по ЗДДС, е придобило лек автомобил (4+1 места) чрез договор за покупко-продажба от физическо лице - български гражданин. Основната дейност на дружес...

Обезценка на придобити активи

Имам придобит недвижим имот с отчетна стойност 10 000 лв., натрупана амортизация към 01.01.2010 г. - 1000 лв. Направена е пазарна оценка за 8000 лв. Трябва да се направи обезценка на имота до новата стойност. Имотът е продаден през февруари и подлежи на отписване, като преди това...

Обезщетение при уволнение след пенсиониране на учител

Колко заплати обезщетение ще получи учител с над 25 години учителски стаж, работил в последното училище 4 години? До 31.12.2020 г. включително учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и за възраст при учителски осигурителен стаж 30 години за мъжете и 25 години з...

Платен отпуск за обучение при ползване на отпуск за отглеждане на малко дете

Наша служителка в момента е в отпуск за отглеждане на дето до навършване на две години (чл. 164, ал. 1 КТ) до 12 декември 2012 г. Има ли право тази служителка на отпуск по чл. 169, ал. 1 (платен отпуск за обучение), докато ползва отпуска по чл. 164, ал. 1 КТ? Платеният отпуск з...

Процедура за извършване на масово уволнение

Налага се да уволним много наши работници. Какво представляват масовите уволнения и какви са процедурите по извършването им? Определението на понятието “масово уволнение” е установено в § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда (КТ). Според посочената разпоредб...

В пресата за вас

Изпълнение на предписания на инспекцията по труда

В “Консултант “А-Я” Гошо Мушкаров, д-р по икономика, разглежда казуса: Инспекцията по труда ни е издала предписание за изплащане на дължимо обезщетение по чл. 224, ал. 1 от КТ за неизползван платен годишен отпуск, съответно със срок на изпълнение 15.08.2012 г., който вече е изтек...

Лизинг и продажба на изплащане по ТЗ

В бр. 8 на списание “Търговско и конкурентно право” от 2012 г. Мартин Димитров, юрист, коментира лизинга и продажбата на изплащане по Търговския закон. Търговската продажба на изплащане е уредена в чл. 335 ТЗ. При нея продавачът може да запази правото на собственост върху продад...

Международна търговска операция за доставка на стока

В “Консултант А-Я” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда казуса: Фирма купува камиони от Китай, за което се превежда аванс през месец юни. Сега се разбира, че камионите няма да идват в България, а документите, т.е. фактурата, ще бъдат издадени на българската фирма на BG но...

Обратно възстановяване стойността на стоково-материалните запаси

В бр. 11 от 2012 г. на сп. “Български законник” Христо Досев, д.е.с., разглежда темата за обезценката на активите на предприятието. Обезценката на материалните запаси се извършва, когато себестойността на материалните запаси е невъзстановима, в случай че те са повредени или са...

Правила за последващо оценяване на биологичните активи и селскостопанската продукция

В бр. 9 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” д-р Иван Златков, дипломиран експерт-счетоводител, коментира правилата за последващо оценяване на биологичните активи и селскостопанската продукция. Тези правила зависят от възприетия и допустим от разглежданите по-горе с...

Специфични задължения за физическите лица, придобили доходи от дивиденти

В бр. 11 от 2012 г. на сп. “Български законник” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда темата за данъчното третиране на доходите от дивиденти, разпределени в полза на физически лица и еднолични търговци. Доходите от дивиденти от източник в чужбина, придобити от местни физич...

Съвместно контролирани дейности

В бр. 10 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира съвместно контролираните дейности. При съвместно контролирани дейности съдружниците се споразумяват за съвместно извършване на определена дейност чрез използване на собствени ресурси, без ...

Справочник

Държавен вестник, бр. 83 - 84/2012 г.

ДВ, бр. 83 от 30.10.2012 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. Правителството прие Постановление № 268 от 26.10.2012 г. за предоставяне на допълнителна субсидия на Българската национална телев...