начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 39, 22 - 28 октомври 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 39, 22 - 28 октомври 2012 г.
Въпроси и отговори

Възнаграждение за времето на отпуск, ползван непосредствено след назначаването

Работник с над 20 г. трудов стаж постъпи на работа и още преди края на същия месец поиска да ползва 10 дни платен отпуск. Как да се определи възнаграждението за времето на отпуска, като лицето не е отработило един месец в предприятието? От въпроса с...

Данъчно третиране на собствени материали, вложени при работа на ишлеме

Регистрирано по ЗДДС дружество извършва услуга за работа на ишлеме за ушиване на облекла на френска фирма. Облеклата се изработват с материали на клиента, но в процеса на работата на дружеството се налага да добавя и свои допълнителни помощни материа...

Допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит

Трябва ли при определяне на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит на новоназначен служител да се зачете целият трудов стаж, признат до 01.07.2007 г.? При определяне размера на допълнителното възнаграждение за трудов стаж ...

Осигуряване в Професионални пенсионни фондове

Допълнителното задължително пенсионно осигуряване е вторият стълб на общественото осигуряване. То представлява осигуряване за лична допълнителна пенсия в универсалните пенсионни фондове и осигуряване за лична пенсия за ранно пенсиониране в професиона...

Основни права и задължения на работодателя по Кодекса на труда

Правата и задълженията на работодателите са много и разнообразни, регламентирани са в много закони и наредби и в зависимост от спецификата на различните дейности и различните изисквания на институциите са обхванати в различни нормативни актове. Порад...

Разходи за пътуване и престой на физически лица, свързани с дейността на дружеството

Дружеството ни не разполага с превозни средства, поради което управителят на дружеството ползва личния си лек автомобил за доставка на материали, необходими за производствената дейност. Дружеството няма сключен договор за ползване на този личен лек а...

В пресата за вас

Данъчно третиране на посреднически застрахователни услуги

В “Консултант А-Я” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда следния казус: Фирма има сключен договор за посредничество при застраховане със застрахователно дружество и є предстои регистрация по ЗДДС за достигнат обем в размер на 50 000 лв. от т...

Други документи, издавани при отчитането на данък добавена стойност

В бр. 8 от 2012 г. на списание “Счетоводство+” Евгени Рангелов, магистър по финанси, посочва някои документи, издавани при отчитането на ДДС. Подробно са регламентирани следните, свързани с оформянето и отчитането на ДДС, а именно: а) Касова бележка...

Законова уредба на оттеглянето на молбата на производство по несъстоятелност в ТЗ

В бр. 7 от 2012 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Атанас Узунов, адвокат, коментира законова уредба на оттеглянето на молбата на производство по несъстоятелност в ТЗ. Законовата уредба на оттеглянето на молбата за откриване на производство п...

Искане за възстановяване на ДДС от чуждестранно юридическо лице от страна - членка на ЕС

В бр. 9 от 2012 г. на сп. “Български законник” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, дава отговор на въпроса: Каква е процедурата българско юридическо лице да поиска възстановяване на ДДС по фактура от чуждестранно юридическо лице от страна - членка н...

Обхват и реализация на проверките по безопасност и здраве при работа

В бр. 4 на Библиотека “Труд и право” инж. Веселин Цоневски разглежда темата за обхвата и изискванията към вътрешнофирмения контрол по безопасност и здраве при работа. Обхват на проверките Проверката трябва да обхване две основни направления: състоян...

Осигурителни права на съпрузите на самоосигуряващи се лица

В бр. 9 от 2012 г. на сп. “Труд и право” Петя Малакова, главен експерт в дирекция “Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” в МТСП, разглежда осигурителните права на съпрузите на самоосигуряващи се лица. От 01.08.2012 г. могат да се ...

Счетоводно отчитане на търговия на валутния пазар Forex

В бр. 10 от 2012 г. на сп. “Счетоводна и данъчна практика” ст.н.с. д-р Живко Бонев, д.е.с., отговаря на следния въпрос: Как трябва да се организира и води счетоводната отчетност на ЕООД, чиято дейност е търговия на валутния пазар Forex? Това е един ...

Справочник

Държавен вестник, бр. 79/2012 г.

ДВ, бр. 79 от 16.10.2012 г.. Правителството прие Постановление № 243 от 10.10.2012 г. за изменение и допълнение на Постановление № 86 на Министерския съвет от 2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на р...

Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението

В сила от 16.08.2012 г. Обн., ДВ, бр. 37 от 15 май 2012 г., изм., ДВ, бр. 69 от 11 септември 2012 г. Глава първа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. С наредбата се утвърждават редът за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението, видове...