начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 38, 15 - 21 октомври 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 38, 15 - 21 октомври 2012 г.
Въпроси и отговори

Данъчни задължения при откраднат автомобил

От дружеството ни бе окраднат автомобил, закупен преди три години, при покупката на който е ползван данъчен кредит. Застрахователят по КАСКО призна щетата и ни изплати обезщетение, но счетоводителката твърди, че кражбата ще увеличи финансовия ни резу...

Неспазено предизвестие винаги се обезщетява

В края на миналия месец ме съкратиха, като не ми дадоха предизвестие. Уговорихме се с работодателя да ми платят остатъка от последната заплата заедно с обезщетенията за неползван отпуск и за недадено предизвестие на 5-и този месец, когато в предприя...

Относно понятията “отчетна стойност” и “балансова стойност”

В специализираната счетоводна литература и в практиката се употребяват като равнозначни понятията “отчетна стойност” и “първоначална стойност” - главно при оценяване на нетекущите активи и по-конкретно на материалните и нематериалните дълготрайни акт...

Разходи за пътуване и престой на физически лица

Дружество с ограничена отговорност назначи шофьор на лек автомобил. Шофьорът е назначен предимно да се ползва при пътуване на управителя при командировки в страната и чужбина, т.е. работата му не е свързана с превоз на стоки. Имайки предвид постановл...

Трудова книжка на пенсионер, назначен по трудов договор след пенсионирането

Трябва ли да се оформя трудова книжка при сключване на трудов договор с пенсионер с влязло в сила разпореждане за отпускане на пенсия за трудов стаж и възраст, назначен на трудов договор? Няма никаква разлика при уреждане на трудовите правоотношени...

В пресата за вас

Данъчно третиране при повреждане на стока при транспортиране

В бр. 9 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда казуса: Предприятието ни извършва международен транспорт. Преди време български спедитор, регистриран по ЗДДС, ни възложи транспортна услуга с нап...

Имуществена отговорност на управителя на ООД

В бр. 9 от 2012 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Нели Маданска, зам.-директор на НИП, разяснява имуществената отговорност на управителя на ООД. В системата от органи на дружеството с ограничена отговорност управителят заема позицията на изпъ...

Новата схема “Подкрепа за заетост” осигурява стимули за работодателите да наемат безработни лица от уязвими групи

В бр. 9 от 2012 г. на сп. “Бюлетин по труда” Дора Ганева, главен директор на Главна дирекция “Услуги по заетост” в Агенцията по заетостта, разглежда новата схема “Подкрепа за заетост” по Оперативната програма “Развитие на човешките ресурси”. Целта ...

Отчитане на актюерски печалби и загуби и на разходи за минал трудов стаж

В бр. 8 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира отчитането на актюерски печалби и загуби и на разходите за минал трудов стаж. Актюерските печалби и загуби по планове с дефинирани доходи са измененията в...

Парична помощ за инвалидност поради общо заболяване, когато осигуреното лице няма необходимия осигурителен стаж

    В бр. 10 от 2012 г. на сп. “Български законник” Аспасия Петкова, експерт по социално и здравно осигуряване, разглежда темата за помощите, изплащани от НОИ.          Паричната помощ за инвалидност поради общо заболяване, която се изплаща от НОИ,...

Подготовка на проверките по безопасност и здраве при работа

В бр. 4 на Библиотека “Труд и право” инж. Веселин Цоневски разглежда темата за обхвата и изискванията към вътрешнофирмения контрол по безопасност и здраве при работа. В плана за контролната дейност следва да е обхваната подготовката на проверяващите...

Последващо оценяване на биологични активи.

В бр. 9 от 2012 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” д-р Иван Златков, д.е.с., разяснява чрез пример последващото оценяване на биологични активи. Пример: Търговско дружество “Z” АД е с предмет на дейност производство на царевица. През 2010 ...

Справочник

Държавен вестник, бр. 77 - 78/2012 г.

ДВ, бр. 77 от 9.10.2012 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение на Закона за административните нарушения и наказания. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата. 3. Закон за изменение и допълнение на Зак...

Категоризиране на туристически хижи и прилежащите към тях заведения за хранене

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма Дирекция “Туристическа политика”, отдел “Регулиране на туристическите дейности” Лица за контакт: Гергана Миткова, Мария Иванова Телефон: 032 347 522; 032 347 505 Адрес: гр. Пловдив, ул. “Желез...