Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 38, 15 - 21 октомври 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 38, 15 - 21 октомври 2012 г.
Въпроси и отговори

Данъчни задължения при откраднат автомобил

От дружеството ни бе окраднат автомобил, закупен преди три години, при покупката на който е ползван данъчен кредит. Застрахователят по КАСКО призна щетата и ни изплати обезщетение, но счетоводителката твърди, че кражбата ще увеличи финансовия ни резултат за данъчни цели и че след...

Неспазено предизвестие винаги се обезщетява

В края на миналия месец ме съкратиха, като не ми дадоха предизвестие. Уговорихме се с работодателя да ми платят остатъка от последната заплата заедно с обезщетенията за неползван отпуск и за недадено предизвестие на 5-и този месец, когато в предприятието се изплащат заплатите. М...

Относно понятията “отчетна стойност” и “балансова стойност”

В специализираната счетоводна литература и в практиката се употребяват като равнозначни понятията “отчетна стойност” и “първоначална стойност” - главно при оценяване на нетекущите активи и по-конкретно на материалните и нематериалните дълготрайни активи. Правилно ли е това? Какво...

Разходи за пътуване и престой на физически лица

Дружество с ограничена отговорност назначи шофьор на лек автомобил. Шофьорът е назначен предимно да се ползва при пътуване на управителя при командировки в страната и чужбина, т.е. работата му не е свързана с превоз на стоки. Имайки предвид постановление № 133 на МС от 14.07.1993...

Трудова книжка на пенсионер, назначен по трудов договор след пенсионирането

Трябва ли да се оформя трудова книжка при сключване на трудов договор с пенсионер с влязло в сила разпореждане за отпускане на пенсия за трудов стаж и възраст, назначен на трудов договор? Няма никаква разлика при уреждане на трудовите правоотношения с лицата, придобили право на...

В пресата за вас

Данъчно третиране при повреждане на стока при транспортиране

В бр. 9 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда казуса: Предприятието ни извършва международен транспорт. Преди време български спедитор, регистриран по ЗДДС, ни възложи транспортна услуга с направление България - Испания. П...

Имуществена отговорност на управителя на ООД

В бр. 9 от 2012 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Нели Маданска, зам.-директор на НИП, разяснява имуществената отговорност на управителя на ООД. В системата от органи на дружеството с ограничена отговорност управителят заема позицията на изпълнителен и представителен орга...

Новата схема “Подкрепа за заетост” осигурява стимули за работодателите да наемат безработни лица от уязвими групи

В бр. 9 от 2012 г. на сп. “Бюлетин по труда” Дора Ганева, главен директор на Главна дирекция “Услуги по заетост” в Агенцията по заетостта, разглежда новата схема “Подкрепа за заетост” по Оперативната програма “Развитие на човешките ресурси”. Целта на настоящата процедура на дир...

Отчитане на актюерски печалби и загуби и на разходи за минал трудов стаж

В бр. 8 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира отчитането на актюерски печалби и загуби и на разходите за минал трудов стаж. Актюерските печалби и загуби по планове с дефинирани доходи са измененията в настоящата стойност на задълж...

Парична помощ за инвалидност поради общо заболяване, когато осигуреното лице няма необходимия осигурителен стаж

    В бр. 10 от 2012 г. на сп. “Български законник” Аспасия Петкова, експерт по социално и здравно осигуряване, разглежда темата за помощите, изплащани от НОИ.          Паричната помощ за инвалидност поради общо заболяване, която се изплаща от НОИ, когато осигуреното лице няма ...

Подготовка на проверките по безопасност и здраве при работа

В бр. 4 на Библиотека “Труд и право” инж. Веселин Цоневски разглежда темата за обхвата и изискванията към вътрешнофирмения контрол по безопасност и здраве при работа. В плана за контролната дейност следва да е обхваната подготовката на проверяващите в няколко направления: - по о...

Последващо оценяване на биологични активи.

В бр. 9 от 2012 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” д-р Иван Златков, д.е.с., разяснява чрез пример последващото оценяване на биологични активи. Пример: Търговско дружество “Z” АД е с предмет на дейност производство на царевица. През 2010 г. от 1000 дка площ е произвед...

Справочник

Държавен вестник, бр. 77 - 78/2012 г.

ДВ, бр. 77 от 9.10.2012 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение на Закона за административните нарушения и наказания. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата. 3. Закон за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на к...

Категоризиране на туристически хижи и прилежащите към тях заведения за хранене

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма Дирекция “Туристическа политика”, отдел “Регулиране на туристическите дейности” Лица за контакт: Гергана Миткова, Мария Иванова Телефон: 032 347 522; 032 347 505 Адрес: гр. Пловдив, ул. “Железарска” №1 Работно време: За п...