Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 37, 8 - 14 октомври 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 37, 8 - 14 октомври 2012 г.
Законодателство

Облагаеми доставки по ЗДДС на услуги, свързани с недвижим имот

Нормативната уредба, с която се регламентира данъчното третиране по ЗДДС на доставките, свързани с недвижим имот, се изразява в следното: 1. Определяне мястото на изпълнение при доставка на услуга, свързана с недвижим имот. Съгласно чл. 21, ал. 2, т....

Въпроси и отговори

Възстановяване на незаконно уволнен работник

В началото на миналата година работодателят уволни наш работник. Лицето обжалва уволнението и съдът го отмени като незаконно, като възстанови работника на заеманата преди уволнението длъжност и му присъди обезщетение в размер на шест брутни заплати. ...

Дисциплинарна отговорност и дисциплинарни наказания

Дисциплинарната отговорност е самостоятелен вид юридическа отговорност. Тя се прилага наред с гражданската, административнонаказателната и наказателната отговорност. Изразява се в налагането на определени неблагоприятни правни последици и лишения за ...

Отчитане на земя към сграда

Фирма, примерно “А” ООД, закупува земя - УПИ, през 2006 г. за 300 000 лв. “А” ООД извършва застрояване по стопански начин на същото УПИ според всички разрешителни и проектни документи съгласно ЗУТ (ПУП, кинт). “А” ООД през 2011 г. получава разрешени...

В пресата за вас

Въвеждане на електронен запор

В бр. 7 от 2012 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Диана Митева, съдия, представя промените в ГПК. С новия текст на чл. 450а ГПК се урежда за пръв път ефективно средство за бърза електронна комуникация между органите на принудително изпълне...

Данъчен кредит за ремонт на нает недвижим имот

В “Консултант А-Я” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда казуса: Дружество има сключен договор за наем от 01.05.2012 г. на недвижим имот “магазин” за срок от 2 години. В момента дружеството извършва освежителен ремонт на наетия имот, като раз...

Документиране и счетоводно отчитане при дерегистрация пo ЗДДС

В бр. 9 от 2012 г. на списание “Счетоводство+” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира счетоводното отчитане при дерегистрация пo ЗДДС. Прекратяването на регистрацията (дерегистрация) е уредено в глава X от ЗДДС. Дерегистрацията може да бъде...

За задължението на работодателя да осигури длъжностна характеристика на работника или служителя

В бр. 8 от 2012 г. на сп. “Труд и право” Емилия Банова, юрист, разглежда едно от основните задължения за всеки работодател - да осигури длъжностна характеристика на работника и служителя, което произтича от разпоредбата на чл. 127, ал. 1, т. 4 КТ. Съ...

Имат ли персоналните търговски дружества общо събрание и подлежат ли на съдебна отмяна с техните решения

В бр. 8 от 2012 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” проф. д-р Георги Стефанов отговаря на въпроса: Имат ли персоналните търговски дружества общо събрание и подлежат ли на съдебна отмяна с техните решения? В доктрината и съдебната практика този...

Счетоводно и данъчно третиране при прехвърляне на парични средства във валута от една сметка в друга

В бр. 9 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Десислава Йосифова коментира счетоводното и данъчното третиране при прехвърляне на парични средства във валута от една сметка в друга. В този случай паричните средства се отчитат по курса, по който ...

Справочник

Държавен вестник, бр. 75/2012 г.

ДВ, бр. 75 от 2.10.2012 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи. Правителството прие: 1. Постановление № 230 от 26.09.2012 г. за изменение на Постановление № 193 на Министерския съвет от ...

Промени в Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009

Във връзка с Регламент (ЕС) № 456/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година изразявам следното становище на основание чл. 10, ал. 1, т. 13 от Закона за Националната агенция за приходите: От 28.06.2012 г. е в сила Регламент (ЕС)...

Схема “Безопасен труд” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

Справочник Цели • Подобряване условията на труд в предприятията при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа. Операцията ще допринесе за адаптиране на управленските процеси в предприятията към нов...

Указания за попълване на валутна митническа декларация

Агенция “Митници” I. Лицата, пресичащи границата на Република България, задължително попълват и представят пред митническите органи валутна митническа декларация в 3 екземпляра, в която декларират: 1. Парични средства на стойност 10 000 евро или ...