Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 37, 8 - 14 октомври 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 37, 8 - 14 октомври 2012 г.
Законодателство

Облагаеми доставки по ЗДДС на услуги, свързани с недвижим имот

Нормативната уредба, с която се регламентира данъчното третиране по ЗДДС на доставките, свързани с недвижим имот, се изразява в следното: 1. Определяне мястото на изпълнение при доставка на услуга, свързана с недвижим имот. Съгласно чл. 21, ал. 2, т. 1 от ЗДДС мястото на изпълнен...

Въпроси и отговори

Възстановяване на незаконно уволнен работник

В началото на миналата година работодателят уволни наш работник. Лицето обжалва уволнението и съдът го отмени като незаконно, като възстанови работника на заеманата преди уволнението длъжност и му присъди обезщетение в размер на шест брутни заплати. Междувременно предприятието ни...

Дисциплинарна отговорност и дисциплинарни наказания

Дисциплинарната отговорност е самостоятелен вид юридическа отговорност. Тя се прилага наред с гражданската, административнонаказателната и наказателната отговорност. Изразява се в налагането на определени неблагоприятни правни последици и лишения за лицето заради извършено наруше...

Отчитане на земя към сграда

Фирма, примерно “А” ООД, закупува земя - УПИ, през 2006 г. за 300 000 лв. “А” ООД извършва застрояване по стопански начин на същото УПИ според всички разрешителни и проектни документи съгласно ЗУТ (ПУП, кинт). “А” ООД през 2011 г. получава разрешение за въвеждане в експолатация ...

В пресата за вас

Въвеждане на електронен запор

В бр. 7 от 2012 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Диана Митева, съдия, представя промените в ГПК. С новия текст на чл. 450а ГПК се урежда за пръв път ефективно средство за бърза електронна комуникация между органите на принудително изпълнение и банките в качеството им ...

Данъчен кредит за ремонт на нает недвижим имот

В “Консултант А-Я” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда казуса: Дружество има сключен договор за наем от 01.05.2012 г. на недвижим имот “магазин” за срок от 2 години. В момента дружеството извършва освежителен ремонт на наетия имот, като разходите по него не са за сметка...

Документиране и счетоводно отчитане при дерегистрация пo ЗДДС

В бр. 9 от 2012 г. на списание “Счетоводство+” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира счетоводното отчитане при дерегистрация пo ЗДДС. Прекратяването на регистрацията (дерегистрация) е уредено в глава X от ЗДДС. Дерегистрацията може да бъде: - задължителна (чл. 107); - ...

За задължението на работодателя да осигури длъжностна характеристика на работника или служителя

В бр. 8 от 2012 г. на сп. “Труд и право” Емилия Банова, юрист, разглежда едно от основните задължения за всеки работодател - да осигури длъжностна характеристика на работника и служителя, което произтича от разпоредбата на чл. 127, ал. 1, т. 4 КТ. Съгласно чл. 127, ал. 1, т. 4 КТ...

Имат ли персоналните търговски дружества общо събрание и подлежат ли на съдебна отмяна с техните решения

В бр. 8 от 2012 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” проф. д-р Георги Стефанов отговаря на въпроса: Имат ли персоналните търговски дружества общо събрание и подлежат ли на съдебна отмяна с техните решения? В доктрината и съдебната практика този въпрос е получил три различни...

Счетоводно и данъчно третиране при прехвърляне на парични средства във валута от една сметка в друга

В бр. 9 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Десислава Йосифова коментира счетоводното и данъчното третиране при прехвърляне на парични средства във валута от една сметка в друга. В този случай паричните средства се отчитат по курса, по който са заведени в първата сметка (...

Справочник

Държавен вестник, бр. 75/2012 г.

ДВ, бр. 75 от 2.10.2012 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи. Правителството прие: 1. Постановление № 230 от 26.09.2012 г. за изменение на Постановление № 193 на Министерския съвет от 2012 г. за определяне размера ...

Промени в Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009

Във връзка с Регламент (ЕС) № 456/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година изразявам следното становище на основание чл. 10, ал. 1, т. 13 от Закона за Националната агенция за приходите: От 28.06.2012 г. е в сила Регламент (ЕС) № 456/2012 на Европейския пар...

Схема “Безопасен труд” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

Справочник Цели • Подобряване условията на труд в предприятията при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа. Операцията ще допринесе за адаптиране на управленските процеси в предприятията към нов подход при регламентирането и...

Указания за попълване на валутна митническа декларация

Агенция “Митници” I. Лицата, пресичащи границата на Република България, задължително попълват и представят пред митническите органи валутна митническа декларация в 3 екземпляра, в която декларират: 1. Парични средства на стойност 10 000 евро или повече или тяхната равностойно...