Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 37, 8 - 14 октомври 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 37, 8 - 14 октомври 2012 г.
Законодателство

Облагаеми доставки по ЗДДС на услуги, свързани с недвижим имот

Нормативната уредба, с която се регламентира данъчното третиране по ЗДДС на доставките, свързани с недвижим имот, се изразява в следното: 1. Определяне мястото на изпълнение при доставка на услуга, свързана с недвижим имот. Съгласно чл. 21, ал. 2, т....

Въпроси и отговори

Възстановяване на незаконно уволнен работник

В началото на миналата година работодателят уволни наш работник. Лицето обжалва уволнението и съдът го отмени като незаконно, като възстанови работника на заеманата преди уволнението длъжност и му присъди обезщетение в размер на шест брутни заплати. ...

Дисциплинарна отговорност и дисциплинарни наказания

Дисциплинарната отговорност е самостоятелен вид юридическа отговорност. Тя се прилага наред с гражданската, административнонаказателната и наказателната отговорност. Изразява се в налагането на определени неблагоприятни правни последици и лишения за ...

Отчитане на земя към сграда

Фирма, примерно “А” ООД, закупува земя - УПИ, през 2006 г. за 300 000 лв. “А” ООД извършва застрояване по стопански начин на същото УПИ според всички разрешителни и проектни документи съгласно ЗУТ (ПУП, кинт). “А” ООД през 2011 г. получава разрешени...

В пресата за вас

Въвеждане на електронен запор

В бр. 7 от 2012 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Диана Митева, съдия, представя промените в ГПК. С новия текст на чл. 450а ГПК се урежда за пръв път ефективно средство за бърза електронна комуникация между органите на принудително изпълне...

Данъчен кредит за ремонт на нает недвижим имот

В “Консултант А-Я” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда казуса: Дружество има сключен договор за наем от 01.05.2012 г. на недвижим имот “магазин” за срок от 2 години. В момента дружеството извършва освежителен ремонт на наетия имот, като раз...

Документиране и счетоводно отчитане при дерегистрация пo ЗДДС

В бр. 9 от 2012 г. на списание “Счетоводство+” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира счетоводното отчитане при дерегистрация пo ЗДДС. Прекратяването на регистрацията (дерегистрация) е уредено в глава X от ЗДДС. Дерегистрацията може да бъде...

За задължението на работодателя да осигури длъжностна характеристика на работника или служителя

В бр. 8 от 2012 г. на сп. “Труд и право” Емилия Банова, юрист, разглежда едно от основните задължения за всеки работодател - да осигури длъжностна характеристика на работника и служителя, което произтича от разпоредбата на чл. 127, ал. 1, т. 4 КТ. Съ...

Имат ли персоналните търговски дружества общо събрание и подлежат ли на съдебна отмяна с техните решения

В бр. 8 от 2012 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” проф. д-р Георги Стефанов отговаря на въпроса: Имат ли персоналните търговски дружества общо събрание и подлежат ли на съдебна отмяна с техните решения? В доктрината и съдебната практика този...

Счетоводно и данъчно третиране при прехвърляне на парични средства във валута от една сметка в друга

В бр. 9 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Десислава Йосифова коментира счетоводното и данъчното третиране при прехвърляне на парични средства във валута от една сметка в друга. В този случай паричните средства се отчитат по курса, по който ...

Справочник

Държавен вестник, бр. 75/2012 г.

ДВ, бр. 75 от 2.10.2012 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи. Правителството прие: 1. Постановление № 230 от 26.09.2012 г. за изменение на Постановление № 193 на Министерския съвет от ...

Промени в Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009

Във връзка с Регламент (ЕС) № 456/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година изразявам следното становище на основание чл. 10, ал. 1, т. 13 от Закона за Националната агенция за приходите: От 28.06.2012 г. е в сила Регламент (ЕС)...

Схема “Безопасен труд” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

Справочник Цели • Подобряване условията на труд в предприятията при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа. Операцията ще допринесе за адаптиране на управленските процеси в предприятията към нов...

Указания за попълване на валутна митническа декларация

Агенция “Митници” I. Лицата, пресичащи границата на Република България, задължително попълват и представят пред митническите органи валутна митническа декларация в 3 екземпляра, в която декларират: 1. Парични средства на стойност 10 000 евро или ...