Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 35, 24 - 30 септември 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 35, 24 - 30 септември 2012 г.
Законодателство

Начини за определяне на отклоненията от пазарните цени при сделки между свързани лица

Обхват на свързаните лица Според Национален стандарт за финансови отчети за малки и средни предприятия 24 Оповестяване на свързани лица лицата са свързани, когато едното от тях е в състояние да контролира другото или да упражнява върху него значително влияние при приемането на ре...

Въпроси и отговори

Административнонаказателна отговорност за нарушения на трудовото законодателство

Нарушението на законите и на подзаконовите актове, които регулират трудовите отношения, може да се изрази в различни отговорности: граждански, дисциплинарни, административнонаказателни и наказателни. Всяко правонарушение има свое основание, видове санкции, лица, на които ще се н...

Доставка на стока между клонове, установени в България в състава на едно лице, установено също на територията на страната

Дружество, клон на германска фирма, установено на територията на страната, има намерение да продаде лек автомобил на друго дружество, клон от състава на същото лице, но установено на територията на Турция. Следва ли да се начисли данък добавена стойност за сделката по прехвърляне...

Заличаване на трудов договор, когато не са спазени сроковете за това

Може ли уведомление по чл. 62, ал. 1 КТ за прекратяване на трудов договор, регистрирано в НАП на 24.07.2012 г., да бъде заличено на 18.09.2012 г. поради възстановен работник и промяна заповедта на уволнението съгласно чл. 7, т. 2 от Наредба № 5 от 29.12.2002 г. Към 18.09.2012 г. ...

Изпращане на машина на територията на трета страна за целите на икономическата дейност на фирмата

Имаме българска фирма, регистрирана по ДДС. Наш клиент от Швейцария си купува от нас паркет и иска нашите майстори да отидат на място в Швейцария, за да му го поставят. Паркетът е закаран седмица преди майсторите да заминат. За да работят там, те трябва с тях да транспортират едн...

Счетоводни аспекти при отчитането на стоки при консигнация

Българска фирма “ВГ” e регистрирана по ДДС и получава стоки на консигнация от ДЗЛ от ЕС, фирма “ЕS”, която също е регистрирана по ДДС в страната си. Въз основа на приемно-предавателен документ, с който се удостоверява данъчната основа на получените стоки, е издаден протокол по чл...

В пресата за вас

Oпределяне на прилежащия терен към сгради, които не са “нови”, при сделки с недвижими имоти

В бр. 9 от 2012 г. на сп. “Счетоводна и данъчна практика” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира определяне на прилежащия терен към сгради, които не са “нови”, при сделки с недвижими имоти. Специфичното третиране по ЗДДС на прилежащия терен към сгради, които не са “нови...

Данъчно третиране на лихвите в полза на съдружник, предоставящ временна финансова помощ на дружеството

В бр. 7 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда казуса: ЕООД “X” е нефинансово предприятие с основна дейност “Механична обработка на детайли”. Собственик е на 100% на капитала на друго нефинансово предприятие - дружество “У”. Дружество “X”...

Необходими документи и условия за изплащане на обезщетението за 15-дневния отпуск на бащите

В бр. 8 от 2012 г. на сп. “Труд и право” Атанас Йорданов, юрист, разглежда правото на отпуск на бащата при раждане на дете и на парично обезщетение от ДОО. Според правилата на чл. 4а на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществе...

Нормативни изисквания за извършване на вътрешен контрол по безопасност и здраве при работа

Б бр. 4 на Библиотека “Труд и право” инж. Веселин Цоневски разглежда темата за обхвата и изискванията към вътрешнофирмения контрол по безопасност и здраве при работа. Съгласно чл. 16, ал. 1, т. 5 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) работодателят е длъжен...

Първоначално признаване (вписване) на чуждестранна валута - покупка

В бр. 9 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Десислава Йосифова кометира отчитането на парични средства във валута при първоначалното признаване (вписване) на чуждестранна валута - покупка. Пример: Покупка на валута със средства от разплащателната сметка в лева в обслужващ...

Сублизинг

В бр. 7 от 2012 г. на списание “Търговско и конкурентно право” Мартин Димитров, юрист, коментира сублизинга. В правната литература сублизингът се определя като “...предоставяне правото на ползване от лизингополучателя на трето лице”. В глава трета “Търговски сделки” от Търговския...

Справочник

Държавен вестник, бр. 71 - 72/2012 г.

ДВ, бр. 71 от 18.09.2012 г. Правителството прие: 1. Постановление № 209 от 11.09.2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт и по бюджета на Министерст¬вото на правосъдието за 2012 г. 2. Постановление № 210 от 11.09.2012 г. за предостав...

Указания за прилагане на разпоредбите на Регламент (ЕИО) № 2454/93 г. на Комисията относно статут на одобрен получател

Агенция “Митници” I. Въведение 1. Правно основание: - Членове: 372-378, 406-408, 454а-454в от Регламент (ЕИО) № 2454/93 г. на Комисията; - Наръчник за режим транзит (NCTS); - чл. 267 и 292 от Правилника за прилагане на Закона за митниците (ППЗМ). 2. Обща информация Целта н...