Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 35, 24 - 30 септември 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 35, 24 - 30 септември 2012 г.
Законодателство

Начини за определяне на отклоненията от пазарните цени при сделки между свързани лица

Обхват на свързаните лица Според Национален стандарт за финансови отчети за малки и средни предприятия 24 Оповестяване на свързани лица лицата са свързани, когато едното от тях е в състояние да контролира другото или да упражнява върху него значителн...

Въпроси и отговори

Административнонаказателна отговорност за нарушения на трудовото законодателство

Нарушението на законите и на подзаконовите актове, които регулират трудовите отношения, може да се изрази в различни отговорности: граждански, дисциплинарни, административнонаказателни и наказателни. Всяко правонарушение има свое основание, видове с...

Доставка на стока между клонове, установени в България в състава на едно лице, установено също на територията на страната

Дружество, клон на германска фирма, установено на територията на страната, има намерение да продаде лек автомобил на друго дружество, клон от състава на същото лице, но установено на територията на Турция. Следва ли да се начисли данък добавена стойн...

Заличаване на трудов договор, когато не са спазени сроковете за това

Може ли уведомление по чл. 62, ал. 1 КТ за прекратяване на трудов договор, регистрирано в НАП на 24.07.2012 г., да бъде заличено на 18.09.2012 г. поради възстановен работник и промяна заповедта на уволнението съгласно чл. 7, т. 2 от Наредба № 5 от 29...

Изпращане на машина на територията на трета страна за целите на икономическата дейност на фирмата

Имаме българска фирма, регистрирана по ДДС. Наш клиент от Швейцария си купува от нас паркет и иска нашите майстори да отидат на място в Швейцария, за да му го поставят. Паркетът е закаран седмица преди майсторите да заминат. За да работят там, те тря...

Счетоводни аспекти при отчитането на стоки при консигнация

Българска фирма “ВГ” e регистрирана по ДДС и получава стоки на консигнация от ДЗЛ от ЕС, фирма “ЕS”, която също е регистрирана по ДДС в страната си. Въз основа на приемно-предавателен документ, с който се удостоверява данъчната основа на получените с...

В пресата за вас

Oпределяне на прилежащия терен към сгради, които не са “нови”, при сделки с недвижими имоти

В бр. 9 от 2012 г. на сп. “Счетоводна и данъчна практика” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира определяне на прилежащия терен към сгради, които не са “нови”, при сделки с недвижими имоти. Специфичното третиране по ЗДДС на прилежащия терен...

Данъчно третиране на лихвите в полза на съдружник, предоставящ временна финансова помощ на дружеството

В бр. 7 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда казуса: ЕООД “X” е нефинансово предприятие с основна дейност “Механична обработка на детайли”. Собственик е на 100% на капитала на друго нефинансово предприятие ...

Необходими документи и условия за изплащане на обезщетението за 15-дневния отпуск на бащите

В бр. 8 от 2012 г. на сп. “Труд и право” Атанас Йорданов, юрист, разглежда правото на отпуск на бащата при раждане на дете и на парично обезщетение от ДОО. Според правилата на чл. 4а на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и...

Нормативни изисквания за извършване на вътрешен контрол по безопасност и здраве при работа

Б бр. 4 на Библиотека “Труд и право” инж. Веселин Цоневски разглежда темата за обхвата и изискванията към вътрешнофирмения контрол по безопасност и здраве при работа. Съгласно чл. 16, ал. 1, т. 5 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд ...

Първоначално признаване (вписване) на чуждестранна валута - покупка

В бр. 9 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Десислава Йосифова кометира отчитането на парични средства във валута при първоначалното признаване (вписване) на чуждестранна валута - покупка. Пример: Покупка на валута със средства от разплащател...

Сублизинг

В бр. 7 от 2012 г. на списание “Търговско и конкурентно право” Мартин Димитров, юрист, коментира сублизинга. В правната литература сублизингът се определя като “...предоставяне правото на ползване от лизингополучателя на трето лице”. В глава трета “Т...

Справочник

Държавен вестник, бр. 71 - 72/2012 г.

ДВ, бр. 71 от 18.09.2012 г. Правителството прие: 1. Постановление № 209 от 11.09.2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт и по бюджета на Министерст¬вото на правосъдието за 2012 г. 2. Постановление № 210...

Указания за прилагане на разпоредбите на Регламент (ЕИО) № 2454/93 г. на Комисията относно статут на одобрен получател

Агенция “Митници” I. Въведение 1. Правно основание: - Членове: 372-378, 406-408, 454а-454в от Регламент (ЕИО) № 2454/93 г. на Комисията; - Наръчник за режим транзит (NCTS); - чл. 267 и 292 от Правилника за прилагане на Закона за митниците (ППЗМ)...