начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 31, 6 - 12 август 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 31, 6 - 12 август 2012 г.
Законодателство

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - 1/2012 г.

Въпрос: Дружеството е с основна дейност - отглеждане на едър рогат добитък с млечно направление. Дружеството има намерение да сключи договор за пренаемане на наети от друга фирма земя, представляваща лозя, ливади, ниви и овощни градини. На част от ни...

Отчитането на вътрешните разчети в бюджетните предприятия

Практиката показва, че в някои случаи счетоводители от бюджетните предприятия не различават ясно вътрешните разчети на тези предприятия и обектите, отчитани чрез сметките за тези разчети, от външните разчети (разчетите с небюджетни предприятия) и обе...

Въпроси и отговори

Важни решения на Съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС - 31/2012 г.

Любка ЦЕНОВА - доц. д-р по данъчно право, адвокат Период 1995 г. - продължение Дело C- 37/95, решение от 15 януари1998 г. страни: Ghent Coal Terminal NV и Belgian State Предмет на спора е право на приспадане при инвестиране в стоки. В своето ре...

Едностранно въвеждане на шестчасов работен ден от работодателя

Със заповед от 16.01.2012 г. изпълнителният директор на дружеството разпореди да преминем на шестчасов работен ден. Индивидуалните ни трудови договори са за пълно работно време (8 часа). С никой от работниците и служителите не е сключван нов писмен т...

Несъвместимост между получаването на обезщетението за отглеждане на малко дете и настаняването му в детска ясла

Правото на месечно парично обезщетение по чл. 53, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване възниква за майката (осиновителката) през времето на ползвания допълнителен платен отпуск за отглеждане на малко дете. Настаняването на детето в детско заведен...

Отпуски на управител на ЕООД

За лице, собственик на “Х” ЕООД, е подадена декларация за начало на самоосигуряване на високия процент от 13.06.2012 г. Същият работи и на трудов договор в друго дружество, в което има общ трудов стаж 4 години. Фирмата, в която той е едноличен собств...

Ползване от бащата на отпуск при изписване на новороденото дете от здравното заведение

Бащата на новородено дете има право на 15 дни отпуск от деня на изписването на детето от болничното заведение. Ако в рамките на тези дни се падат официални празници (например дните около Великден), удължава ли се с тях размерът на този отпуск на баща...

Публична продан

Имаме решение на съда по наказателно дело, в което е посочено изплащането ни на обезщетение в определен размер. Имаме ЧСИ, описани са имотите на длъжника, но вече пета година няма развитие. Моля да обясните какъв е редът за продажба на тези имоти, мо...

Счетоводно отчитане в бюджетно предприятие

От държавната опера в гр. А. отправят следните въпроси: 1. Как и за какво се използва сметка Вътрешни разчети? 2. Отдаваме под наем имущество на фирми, които работят като заведения за обществено хранене. Издаваме фактури за използваните от тях електр...

В пресата за вас

ДАНЪЧНО РЕГУЛИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ИМОТИ ПО ЗКПО КАТО АМОРТИЗИРУЕМИ АКТИВИ

В бр. 6 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Велин Филипов, дипломиран експерт-счетоводител, разяснява чрез примери данъчно регулиране на инвестиционните имоти по ЗКПО като амортизируеми активи. Пример 1: Имаме класическа ситуация - инве...

Данъчно третиране на дивидентите, разпределени в полза на чуждестранни физически лица

В бр. 6 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, разглежда данъчното третиране на дивидентите, разпределени в полза на чуждестранни физически лица. По отношение на данъчното третиране на дивиден...

Доходи на физически лица, облагани с окончателен данък

В бр. 5 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира документирането и счетоводното отчитане на доходите на физически лица, облагани с окончателен данък. С окончателен данък при източника по глава V...

Общи европейски правила за разглеждане на заявления за издаване на разрешение за планово лечение в чужбина

РЕГЛАМЕНТИ ЗА КООРДИНАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ В ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА В бр. 6 от 2012 г. на сп. “Труд и право” Багряна Маркова, началник на отдел в ЦУ на НЗОК, и д р Страшимир Генев, д.м., началник на отдел в ЦУ на НЗОК, представят общите ...

Отказ, уреден с оглед защита интересите на кредитора или на длъжника

В бр. 6 от 2012 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” проф. д-р Методи Марков коментира отказа, уреден с оглед защита интересите на кредитора или на длъжника. В останалите случаи, в които законодателят е уредил право на отказ, предпоставките са ...

Права на служителка в отпуск за гледане на дете до 8-годишна възраст

В “Консултант А-Я” Гошо Мушкаров, д-р по икономика, разглежда казуса: Служителка работи на постоянен трудов договор и ползва неплатен отпуск за гледане на дете до 8 години. Дали за периода, в който е в неплатен отпуск за гледане на дете до 8 г., на с...

Справочник

Държавен вестник, бр. 58 - 59/2012 г.

ДВ, бр. 58 от 31.07.2012 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация. Правителството прие: 1. Постановление № 159 от 26.07.2012 г. за изменение на нормативни актове на Министерския съвет. 2. Пос...