Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 31, 6 - 12 август 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 31, 6 - 12 август 2012 г.
Законодателство

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - 1/2012 г.

Въпрос: Дружеството е с основна дейност - отглеждане на едър рогат добитък с млечно направление. Дружеството има намерение да сключи договор за пренаемане на наети от друга фирма земя, представляваща лозя, ливади, ниви и овощни градини. На част от ни...

Отчитането на вътрешните разчети в бюджетните предприятия

Практиката показва, че в някои случаи счетоводители от бюджетните предприятия не различават ясно вътрешните разчети на тези предприятия и обектите, отчитани чрез сметките за тези разчети, от външните разчети (разчетите с небюджетни предприятия) и обе...

Въпроси и отговори

Важни решения на Съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС - 31/2012 г.

Любка ЦЕНОВА - доц. д-р по данъчно право, адвокат Период 1995 г. - продължение Дело C- 37/95, решение от 15 януари1998 г. страни: Ghent Coal Terminal NV и Belgian State Предмет на спора е право на приспадане при инвестиране в стоки. В своето ре...

Едностранно въвеждане на шестчасов работен ден от работодателя

Със заповед от 16.01.2012 г. изпълнителният директор на дружеството разпореди да преминем на шестчасов работен ден. Индивидуалните ни трудови договори са за пълно работно време (8 часа). С никой от работниците и служителите не е сключван нов писмен т...

Несъвместимост между получаването на обезщетението за отглеждане на малко дете и настаняването му в детска ясла

Правото на месечно парично обезщетение по чл. 53, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване възниква за майката (осиновителката) през времето на ползвания допълнителен платен отпуск за отглеждане на малко дете. Настаняването на детето в детско заведен...

Отпуски на управител на ЕООД

За лице, собственик на “Х” ЕООД, е подадена декларация за начало на самоосигуряване на високия процент от 13.06.2012 г. Същият работи и на трудов договор в друго дружество, в което има общ трудов стаж 4 години. Фирмата, в която той е едноличен собств...

Ползване от бащата на отпуск при изписване на новороденото дете от здравното заведение

Бащата на новородено дете има право на 15 дни отпуск от деня на изписването на детето от болничното заведение. Ако в рамките на тези дни се падат официални празници (например дните около Великден), удължава ли се с тях размерът на този отпуск на баща...

Публична продан

Имаме решение на съда по наказателно дело, в което е посочено изплащането ни на обезщетение в определен размер. Имаме ЧСИ, описани са имотите на длъжника, но вече пета година няма развитие. Моля да обясните какъв е редът за продажба на тези имоти, мо...

Счетоводно отчитане в бюджетно предприятие

От държавната опера в гр. А. отправят следните въпроси: 1. Как и за какво се използва сметка Вътрешни разчети? 2. Отдаваме под наем имущество на фирми, които работят като заведения за обществено хранене. Издаваме фактури за използваните от тях електр...

В пресата за вас

ДАНЪЧНО РЕГУЛИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ИМОТИ ПО ЗКПО КАТО АМОРТИЗИРУЕМИ АКТИВИ

В бр. 6 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Велин Филипов, дипломиран експерт-счетоводител, разяснява чрез примери данъчно регулиране на инвестиционните имоти по ЗКПО като амортизируеми активи. Пример 1: Имаме класическа ситуация - инве...

Данъчно третиране на дивидентите, разпределени в полза на чуждестранни физически лица

В бр. 6 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, разглежда данъчното третиране на дивидентите, разпределени в полза на чуждестранни физически лица. По отношение на данъчното третиране на дивиден...

Доходи на физически лица, облагани с окончателен данък

В бр. 5 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира документирането и счетоводното отчитане на доходите на физически лица, облагани с окончателен данък. С окончателен данък при източника по глава V...

Общи европейски правила за разглеждане на заявления за издаване на разрешение за планово лечение в чужбина

РЕГЛАМЕНТИ ЗА КООРДИНАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ В ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА В бр. 6 от 2012 г. на сп. “Труд и право” Багряна Маркова, началник на отдел в ЦУ на НЗОК, и д р Страшимир Генев, д.м., началник на отдел в ЦУ на НЗОК, представят общите ...

Отказ, уреден с оглед защита интересите на кредитора или на длъжника

В бр. 6 от 2012 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” проф. д-р Методи Марков коментира отказа, уреден с оглед защита интересите на кредитора или на длъжника. В останалите случаи, в които законодателят е уредил право на отказ, предпоставките са ...

Права на служителка в отпуск за гледане на дете до 8-годишна възраст

В “Консултант А-Я” Гошо Мушкаров, д-р по икономика, разглежда казуса: Служителка работи на постоянен трудов договор и ползва неплатен отпуск за гледане на дете до 8 години. Дали за периода, в който е в неплатен отпуск за гледане на дете до 8 г., на с...

Справочник

Държавен вестник, бр. 58 - 59/2012 г.

ДВ, бр. 58 от 31.07.2012 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация. Правителството прие: 1. Постановление № 159 от 26.07.2012 г. за изменение на нормативни актове на Министерския съвет. 2. Пос...