Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 30, 30 юли - 5 август 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 30, 30 юли - 5 август 2012 г.
Законодателство

Осигуряване на членовете на избирателните комисии

Съгласно чл. 14 от Избирателния кодекс за произвеждане на изборите се назначават: 1. Централна избирателна комисия (ЦИК) - за цялата страна при произвеждане на всички видове избори, включително и за гласуването извън страната, при избори за народни ...

Въпроси и отговори

Авансови плащания при доставки на стоки

Получих фактура, издадена на 15.06.2012 г. с основание “авансово плащане за материали”, издадена от Германия с DE VAT номер на българска фирма с BG номер - нашия. Как следва да се въведе в дневниците по ЗДДС тази фактура за аванс. Какво следва да се ...

Важни решения на Съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС - 1/2012 г.

Любка ЦЕНОВА - доц., д-р по данъчно право, адвокат Период 1995 г. - продължение Дело C- 347/95 и дело С-28/96, решение от 17 септември1997 г. страни: Fazenda Pъblica u Uniгo das Cooperativas Aba¬stecedoras de Leite de Lisboa (UCAL) Предмет на спо...

Временно отстраняване от работа по чл. 199 от КТ

Има ли в закона максимален срок за временно отстраняване от работа по реда на чл. 199 от КТ? Работодателят или непосредственият ръководител може да отстрани временно от работа работник или служител, който се явява в състояние, което не му позволява ...

Данъчно третиране на извършването на дентални услуги

Стоматолог ще отдава под наем помещение, следва ли да се рeгистрира по ЗДДС, тъй като оборотът му от извършваните здравни услуги и отдаването под наем на помещение ще надхвърли 50 000 лв.? Въпросът е свързан с това дали лекарите по дентална медицин...

Неразпределена печалба

През 2010 г. неразпределената печалба на дружеството ни ООД беше разпределена съгласно протокол от общото събрание, както следва: една част (по-голямата) за дивиденти на съдружниците, а останалата част беше осчетоводена в сметка Други резерви. Въпрос...

Облагаем оборот за задължителна регистрация на туроператорите

Нерегистрирана по ЗДДС българска фирма организира семинар, който ще се проведе в обект за настаняване на територията на България. Доставката за настаняване е закупена от фирмата от румънски туроператор с място на стопанска дейност извън територията н...

Ползване на половин работен ден отпуск

Може ли да се заявява и ползва половин ден платен годишен отпуск? Платеният годишен отпуск има за цел да се възстанови работната сила на работника или служителя. Ако се ползва половината от работния ден като отпуск, а през другата половина се работи...

Прекратяване на трудов договор със служител, ползващ отпуск по болест

Въпрос. Имаме служител, който 6 месеца е в болнични, т.е. до 13.06.2012 г. На 14.06.2012 г. подаде молба за напускане по чл. 325, но когато искахме да му я връчим, не я подписа и каза, че със задна дата ще има телк решение и още 6 м. болнични. Чак на...

Работно време на работещите в земеделска коопрерация

Когато се разглежда въпросът за правата на работещите в земеделска кооперация, на първо място трябва да се има предвид, че независимо от формата на собственост на съответното предприятие, респ. кооперация разпоредбите на Кодекса на труда (КТ) се прил...

Срок за подаване на Декларация образец 1

Кога се подава Декларация образец 1 за самоосигуряващи се лица при неплатени за тях осигуровки? Например: Ако осигуровките за самоосигуряващото се лице, дължими за м. 02.2012, са платени на 07.05.2012. Какви са сроковете за подаване на Декларация обр...

В пресата за вас

Данъчно третиране на дивидентите, разпределени в полза на местно физическо лице от източник в чужбина

В бр 6 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, разглежда данъчното третиране на дивидентите, разпределени в полза на местно физическо лице от източник в чужбина. Дивидентите, начислени на мест...

ОТКАЗ, ОСНОВАН НА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

В бр. 6 от 2012 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” проф. д-р Методи Марков коментира отказа, основан на неизпълнение. 1. Виновно неизпълнение В тези случаи целта на законодателя е да уреди възможност за прекратяване на облигационното отношен...

Оценяване на биологични активи и на селскостопанска продукция

В бр. 5 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” д-р Иван Златков, д.е.с., коментира оценяване на биологични активи и на селскостопанска продукция. Признаване Признаването (отразяването в счетоводството) на тези видове активи се прави само т...

Последици от обявяването за противоконституционни на текстовете от чл. 61 на ЗМДТ при определяне на туристическия данък

В бр. 6 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Красимира Узунова, главен юрисконсулт в Дирекция “Данъчно-осигурителна методология” в ЦУ на НАП, дава отговор на следния въпрос: Какви са последиците от обявяването за противоконституционни на ...

Разграничение между платежната карта и електронните пари

В бр. 6 от 2012 г. на списание “Търговско и конкурентно право” проф. Камелия Касабова коментира разликите между платежната карта и електронните пари. Когато електронните пари са съхранени на технически носител (обикновено пластика, подобна на тази на...

Сключване на срочен трудов договор за определено време

В бр. 6 от 2012 г. на сп. “Труд и право” Емилия Банова, юрист, разглежда изискванията при сключване на срочни трудови договори по чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда. Правната уредба на различните видове срочни трудови договори се съдържа в чл. ...

Справочник

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК, БР. 56 - 57/2012 Г.

ДВ, бр. 56 от 24.07.2012 г. Народното събрание прие: 1. Закон за допълнение на Закона за защита на потребителите. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с дво...

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИЗПЛАТЕНИ ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ДОО

Национален осигурителен институт Териториалните поделения на Националния осигурителен институт издават Удостоверение за изплатените на лицата парични обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, което да им послужи пред учебни заведени...