Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 28, 16 - 22 юли 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 28, 16 - 22 юли 2012 г.
Законодателство

Oтчитането на търговската репутация, придобита при бизнес комбинации

Репутацията може да възникне както при осъществяване и отразяване на бизнес комбинации, така и във връзка с изготвяне на консолидирани финансови отчети. В настоящото изложение, както е видно и от неговото заглавие, ще коментираме отчитането само на р...

Въпроси и отговори

Важни решения на Съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС

Период 1995 г. Дело C- 85/95, решение от 5 декември1995 г. страни: John Reisdorf - Finanzamt Kцln-West Предмет на спора е правото на приспадане, когато е изгубена оригиналната фактура. В своето решение Съдът на ЕО приема, че чл. 18 (1) и чл. 22 (...

Възстановяване на незаконно уволнен служител

Работя като завеждащ “Човешки ресурси” в транспортна фирма. Преди около година освободихме дисциплинарно началник-отдел, уличен в кражба. На негово място назначихме неговия заместник с безсрочен трудов договор. На освободената от заместника длъжност ...

Заверяване на осигурителен стаж и доход на лица, работещи без трудово правоотношение, за периода след 31.12.2005 г.

Съгласно чл. 7, ал. 1, т. 1 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица териториалните поделения на Националния осигурителен институт издават осигурителни книжки, в кои...

Преобразуване чрез прехвърляне на имущество върху едноличния собственик

Физическо лице (Петър Петров), което е и ЕТ, учредява ЕООД. Oсновният капитал, внесен изцяло, е 50 000 лв. Собственикът на дяловете е физическото лице Петър Петров. Две години ЕООД-то няма дейност, нито имущество и лицето решава да го закрие, като се...

Преоценка на валута

Дружеството ни “Фиск” ООД е с предмет на дейност обмяна на валута. Освен това извършва и плащания в чуждестранна валута по преведени на клиенти парични средства в чуждестранна валута - обикновено от друга страна. Приема и парични средства в чуждестра...

Ред за облагане на пакет от услуги от туроператор с включени в него лични услуги

Регистриран по ЗДДС туроператор продава на пътуващи лица пакет от услуги, в който е включено настаняване в хотел, закупено от хотелиер, в съчетание с хранене в ресторант, който е собственост или е нает от туроператора за целта. Цената на пакета е опр...

В пресата за вас

Данъчно третиране на дивидентите, разпределени в полза на ЕТ

В бр. 6 от 2012 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, разглежда данъчното третиране на дивидентите, разпределени в полза на ЕТ. Дивидентите, разпределени в полза на ЕТ, като самостоятелен случай...

Данъчно третиране по ЗДДС на продажба на апартамент

В “Консултант А-Я” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда казуса: Преди 5 години фирма, регистрирана по ДДС, закупува апартамент, който ползва за офис. Апартаментът е на стойност 60 000 лв. и е ползван данъчен кредит 10 000 лв. Сега този апар...

Едностранна форма на отчета за приходите и разходите

В бр. 5 от 2012 г. на сп. “Счетовство, данъци и право” доц. д-р Симеон Милев, д.е.с., коментира едностранната форма на ОПР. Едностранната форма на ОПР в СС 1 се основава на разбирането, че в отчета за приходите и разходите следва да се включат само о...

За дължимостта на данък на основание посочен ДДС в издадена фактура

В бр. 6 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда казуса: Между две български дружества с регистрация по ЗДДС се извършва облагаема доставка на услуга. За нея през март 2012 г. доставчикът е издал...

Коригиращи събития след датата на баланса.

В бр. 5 от 2012 г. на сп. “ИДЕС” Владимир Христов, д.е.с., дава примери за коригиращи събития след датата на баланса. Пример - потвърждаване на задължение През 2011 г. към предприятието е бил предявен иск за нарушаване на определени нормативни изискв...

Счетоводно и данъчно третиране на бракуван материален запас

В бр. 7 от 2012 г. на в. “Счетоводна и данъчна практика” Евгени Рангелов, магистър по финанси, разглежда следния казус: Строителна фирма сме. Имаме наличност от плоско стъкло, но поради промяна на физико-химичните му свойства искаме да го бракуваме. ...

Справочник

Данъчни задължения на гражданите на ЕС, притежаващи или придобиващи имоти в Република Гърция1 - 2013

Информацията е насочена към българските граждани, които вече са собственици на ваканционни имоти в Гърция и за които непознаването на местните закони може да доведе до неприятни последици. Ако до 2009 г. първият имот, придобит от чужденец в Гърция, е...

Държавен вестник, бр. 51 - 53/2012 г.

ДВ, бр. 51 от 6.07.2012 г. Правителството прие: 1. Постановление № 132 от 28.06.2012 г. за изменение на нормативни актове на Министерския съвет. 2. Постановление № 133 от 28.06.2012 г. за изменение и допълнение на Наредбата за реда за достъп до На...

Народно събрание

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за семейни помощи за деца. Предвижда се месечната помощ за деца с един жив родител да се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции независимо от дохода на семейството. Еднокра...