Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 28, 16 - 22 юли 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 28, 16 - 22 юли 2012 г.
Законодателство

Oтчитането на търговската репутация, придобита при бизнес комбинации

Репутацията може да възникне както при осъществяване и отразяване на бизнес комбинации, така и във връзка с изготвяне на консолидирани финансови отчети. В настоящото изложение, както е видно и от неговото заглавие, ще коментираме отчитането само на репутацията, възникваща при тър...

Въпроси и отговори

Важни решения на Съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС

Период 1995 г. Дело C- 85/95, решение от 5 декември1995 г. страни: John Reisdorf - Finanzamt Kцln-West Предмет на спора е правото на приспадане, когато е изгубена оригиналната фактура. В своето решение Съдът на ЕО приема, че чл. 18 (1) и чл. 22 (3) от Шеста директива (Директи...

Възстановяване на незаконно уволнен служител

Работя като завеждащ “Човешки ресурси” в транспортна фирма. Преди около година освободихме дисциплинарно началник-отдел, уличен в кражба. На негово място назначихме неговия заместник с безсрочен трудов договор. На освободената от заместника длъжност назначихме нов служител, който...

Заверяване на осигурителен стаж и доход на лица, работещи без трудово правоотношение, за периода след 31.12.2005 г.

Съгласно чл. 7, ал. 1, т. 1 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица териториалните поделения на Националния осигурителен институт издават осигурителни книжки, в които се вписват осигурителният с...

Преобразуване чрез прехвърляне на имущество върху едноличния собственик

Физическо лице (Петър Петров), което е и ЕТ, учредява ЕООД. Oсновният капитал, внесен изцяло, е 50 000 лв. Собственикът на дяловете е физическото лице Петър Петров. Две години ЕООД-то няма дейност, нито имущество и лицето решава да го закрие, като се възползва от режима на ТЗ, гл...

Преоценка на валута

Дружеството ни “Фиск” ООД е с предмет на дейност обмяна на валута. Освен това извършва и плащания в чуждестранна валута по преведени на клиенти парични средства в чуждестранна валута - обикновено от друга страна. Приема и парични средства в чуждестранна валута от свои клиенти - з...

Ред за облагане на пакет от услуги от туроператор с включени в него лични услуги

Регистриран по ЗДДС туроператор продава на пътуващи лица пакет от услуги, в който е включено настаняване в хотел, закупено от хотелиер, в съчетание с хранене в ресторант, който е собственост или е нает от туроператора за целта. Цената на пакета е определена общо. Как се облага не...

В пресата за вас

Данъчно третиране на дивидентите, разпределени в полза на ЕТ

В бр. 6 от 2012 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, разглежда данъчното третиране на дивидентите, разпределени в полза на ЕТ. Дивидентите, разпределени в полза на ЕТ, като самостоятелен случай бяха добавени в чл. 38, ал. 1...

Данъчно третиране по ЗДДС на продажба на апартамент

В “Консултант А-Я” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда казуса: Преди 5 години фирма, регистрирана по ДДС, закупува апартамент, който ползва за офис. Апартаментът е на стойност 60 000 лв. и е ползван данъчен кредит 10 000 лв. Сега този апартамент се продава на физическо...

Едностранна форма на отчета за приходите и разходите

В бр. 5 от 2012 г. на сп. “Счетовство, данъци и право” доц. д-р Симеон Милев, д.е.с., коментира едностранната форма на ОПР. Едностранната форма на ОПР в СС 1 се основава на разбирането, че в отчета за приходите и разходите следва да се включат само онези разходи, срещу които има ...

За дължимостта на данък на основание посочен ДДС в издадена фактура

В бр. 6 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда казуса: Между две български дружества с регистрация по ЗДДС се извършва облагаема доставка на услуга. За нея през март 2012 г. доставчикът е издал фактура с начислен ДДС от 20 ...

Коригиращи събития след датата на баланса.

В бр. 5 от 2012 г. на сп. “ИДЕС” Владимир Христов, д.е.с., дава примери за коригиращи събития след датата на баланса. Пример - потвърждаване на задължение През 2011 г. към предприятието е бил предявен иск за нарушаване на определени нормативни изисквания. Текущо през годината са ...

Счетоводно и данъчно третиране на бракуван материален запас

В бр. 7 от 2012 г. на в. “Счетоводна и данъчна практика” Евгени Рангелов, магистър по финанси, разглежда следния казус: Строителна фирма сме. Имаме наличност от плоско стъкло, но поради промяна на физико-химичните му свойства искаме да го бракуваме. Същото е закупено преди повече...

Справочник

Данъчни задължения на гражданите на ЕС, притежаващи или придобиващи имоти в Република Гърция1 - 2013

Информацията е насочена към българските граждани, които вече са собственици на ваканционни имоти в Гърция и за които непознаването на местните закони може да доведе до неприятни последици. Ако до 2009 г. първият имот, придобит от чужденец в Гърция, е бил освободен от данъци, то с...

Държавен вестник, бр. 51 - 53/2012 г.

ДВ, бр. 51 от 6.07.2012 г. Правителството прие: 1. Постановление № 132 от 28.06.2012 г. за изменение на нормативни актове на Министерския съвет. 2. Постановление № 133 от 28.06.2012 г. за изменение и допълнение на Наредбата за реда за достъп до Националната визова информационн...

Народно събрание

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за семейни помощи за деца. Предвижда се месечната помощ за деца с един жив родител да се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции независимо от дохода на семейството. Еднократната целева помощ за семейств...