Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 27, 9 - 15 юли 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 27, 9 - 15 юли 2012 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Националната агенция за приходите

Въпрос: Притежавам дялово участие в ООД, като искам да прехвърля дяловете на съпругата си. Възможно ли е да се извърши продажба или дарение на дялове и на каква стойност следва да се реализират? Има ли значение, че продажбата е на свързано лице? Подлежи ли на облагане полученият ...

Някои аспекти от дейността на частните съдебни изпълнители

Съгласно чл. 2, ал. 1 от Закона за частните съдебни изпълнители (ЗЧСИ) частен съдебен изпълнител е лице, на което държавата възлага принудителното изпълнение на частни притежания. Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с района на съответния окръжен съд (чл. 2,...

Въпроси и отговори

ВАЖНИ РЕШЕНИЯ НА СЪДА НА ЕС ОТНОСНО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ДИРЕКТИВИТЕ ПО ДДС

Период 1994 г. - продължение Дело C- 327/94, решение от 26 септември 1996 г. страни: Juergen Dudda - Finanzamt Bergisch Gladbach Предмет на спора е облагането артистични събития, които изглеждат като извърш¬ването на инженерна дейност. В своето решение Съдът на ЕО приема, ч...

Ваучери за храна

Ръководството на фирмата взе решение да се раздават ваучери за храна до 60 лв. месечно. За да се ползва данъчно облекчение за раздадените ваучери за храна, длъжни ли сме: 1. да дадем ваучер за храна на работник, който напуска фирмата ни и през съответния месец има един отработен ...

Обезщетение при уволнение на други основания (чл. 222, ал. 3 KT)

В началото на тази година наш работник беше уволнен на основание чл. 328, ал. 1, т. 6 от КТ (когато работникът или служителят не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната работа). След уволнението лицето подаде молба до работодателя за изг...

Разработване на счетоводната политика на предприятието за 2012 година

Съществена задача на ръководствата на предприятията след изготвяне, представяне и публикуване на годишните финансови отчети за 2011 година е да разработят своята счетоводна политика за 2012 година. Тази задача сега е особено актуална. Това е основанието да предложим на читателите...

Регистриране и отчитане на продажбите с фискално устройство

Ние сме ЮЛ (читалище с нестопанска цел), получаваме такси в брой, членски внос и др. Трябва ли да имаме касов апарат? Задълженията на данъчно задължените лица във връзка ползването на касов апарат за регистриране и отчитане на продажбите са регламентирани с Наредба № 18/2006 на ...

Трудов стаж по втори трудов договор

Как се удостоверява трудовият стаж, придобит по допълнителен трудов договор при друг работодател? Ако основният трудов договор е за работа най-малко половината от работното време, по трудовия договор за допълнителен труд не се зачита трудов стаж, а само осигурителен стаж. Работо...

Учредяване на дружество в ЕС

Какви са възможностите българска фирма, която няма регистриран офис или представителство в друга държава от ЕС, да наеме там гражданин от другата държава на ЕС за услуга проучване на пазари, намиране на клиенти, организиране на товарене и изпращане на стоки и др. Заплащането да б...

В пресата за вас

Данъчна основа, определена по реда на чл. 27, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност

В бр. 6 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” Мина Янкова, главен експерт в МФ, разглежда особените случаи при определяне на данъчната основа при доставки на земи и сгради. Прилагането на Закона за данък върху добавената стойност създава известни трудности при практическото прилаган...

Дефиниции за платежен инструмент, платежна карта и електронни пари

ЗАКОН ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ В бр. 6 от 2012 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” проф. Камелия Касабова коментира дефинициите за платежен инструмент, платежна карта и електронни пари. Дефинициите, използвани в Закона за платежните услуги и платежните си...

Начисляват ли се осигурителни вноски върху компенсации на доброволно напуснали работници и служители

В бр. 6 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” Бистра Коларова, експерт, разглежда казуса: С цел постигане на преструктуриране и оптимизиране на персонала във фирмата е приета Програма за доброволно напускане. Тази програма регламентира изплащането на компенсации при прекратяването на...

Обезщетение за безработица при едновременна работа по трудов договор по чл. 114 от КТ

В “Консултант А-Я” Гошо Мушкаров, д-р по икономика, разгежда казуса: Назначихме ли¬це по чл. 114 от КТ за работа до 5 дни и не повече от 40 часа месечно. Изготвих трудов договор, в който е записано месечно трудово възнаграждение 75 лв., или 15 лева на ден (при праг за длъжността ...

Представяне на финансовите резултати на предприятието

ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО В бр. 5 от 2012 г. на сп. “Счетоводна и данъчна практика” доц. д-р Симеон Милев, д.е.с., коментира представянето на финансовите резултати на предприятието. Най-краткото определение за финансов резултат на предприятието е “разликата между всички приходи и...

Същност и обхват на консолидирания финансов отчет

МСС 1, МСС 27, СС 27 В бр. 4 от 2012 г. на сп. “Български законник” Емил Евлогиев, д.е.с., разяснява същността и обхвата на консолидирания финансов отчет. Дъщерните предприятия са отделни юридически лица. Но те функционират изцяло или предимно с капитала на предприятието майка....

Справочник

Данъчни преференции и облекчения по Закона за корпоративното подоходно облагане

Министерство на финансите В Закона за корпоративното подоходно облагане са регламентирани следните данъчни преференции и облекчения: Данъчна преференция Данъчна ставка за корпоративен данък - 10% Законова регламентация на данъчната преференция Данъчната преференция е регламе...

Държавен вестник, бр. 48 - 50/2012 г.

ДВ, бр. 48 от 26.06.2012 г. Народното събрание прие Закон за ратифициране Изменението на Заемното споразумение (Втори проект за улесняване на търговията и транспорта) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие. Правителството прие: 1. Постанов...