Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 26, 2 - 8 юли 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 26, 2 - 8 юли 2012 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Националната агенция за приходите

Въпрос: Дружеството се възползва от възможността да изплаща на служителите си социални разходи под формата на ваучери за храна, като не превишава 60 лв. месечно. При нормални условия всеки месец в счетоводството на фирмата се начисляват разходи по см...

Министерски съвет

Правителството прие промени в ПМС 367/2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България. От 2 юли т. г. Министерството на финансите ще публикува на своята интернет страница ежедневна информация за плащанията в СЕБРА и други плащания о...

Въпроси и отговори

Oт 1 юли има нови попълнения в държавната администрация

От 1 юли 2012 г. влизат в сила съществени изменения в Закона за държавния служител (ЗДСл). Нови структури преминават в държавната администрация. Променя се механизмът за определяне на възнагражденията, които получават държавните служители и работещит...

Важни решения на Съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС

Период 1994 г. - про¬дъл¬жение 1. Дело C- 231/94, решение от 2 май1996 г. страни: Faaborg-Gelting Linien A/S - Finanzamt Flensburg Предмет на спора е определяне мястото на установяване при доставка на ресторантьорска дейност. В своето решение Съд...

Деклариране и облагане с данък по ЗМДТ на жилищни имоти, принадлежащи на предприятие, които се използват за офис

В действащата нормативна уредба в ЗМДТ не се съдържат определения за “жилищни” и “нежилищни имоти”. Легални определения на “жилище” и “жилщна сграда” са дадени със Закона за устройство на територията - ЗУТ (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г., в сила от 31 ма...

Обедната почивка се определя от работодателя

Работим в частна фирма вече две години при нормално работно време по 8 часа дневно и при петдневна работна седмица. До момента ползваме обедна почивка по 30 минути между 12 и 12,30 часа. Сега работодателят иска да увеличи обедната почивка на един час...

Повторен трудов договор с пенсионер

Може ли при придобиване правото на пенсия служителят да бъде освободен и веднага след това отново да бъде назначен на същата длъжност, или трябва да се изчака решението на НОИ за отпускане на пенсия? За да се упражни правото на пенсия за осигурителе...

Превръщане на допълнителния трудов договор в основен

Трябва ли при прекратяване на основния трудов договор при един работодател да се трансформира трудовият договор за допълнителен труд при друг работодател? При наличие на повече от един договор за основен се смята този, който е бил сключен по-рано. П...

Представяне на заповедта за извънреден труд в инспекцията по труда

Длъжен ли е работодателят да представи в инспекцията по труда копие от заповедта за полагане на извънреден труд? Положеният извънреден труд се отчита всяко полугодие пред съответната териториална инспекция по труда (чл. 149, ал. 2 от КТ). С други ду...

Прекратяване на осигуряването на председател на кооперация за целите на отпускане на пенсия

Съгласно новата редакция на чл. 94, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), в сила от 01.01.2012 г., пенсиите се отпускат от датата на придобиване на правото, ако заявлението с необходимите документи е подадено в 6-месечен срок от тази дата. ...

Прекъсване ползването на отпуск поради временна неработоспособност

Има ли работодателят право при извънредна производствена необходимост да извика на работа работник, който ползва отпуск по болест с предписан домашен режим? Преценка за здравния статус на работника или служителя може да се прави само от здравните ор...

Раздел 35 - Преход към МСФО за МСП

Правилата на раздела са аналогични на правилата на пълния МСФО 1 Прилагане за първи път на МСФО. Обхват на раздела Правилата на стандарта се прилагат от МСП, които за първи път преминават към прилагане на МСФО за МСП като счетоводна база. Поради това...

В пресата за вас

Довнасяне на корпоративен данък

ЗКПО В бр. 7 от 2012 г. на списание “Български законник” е разгледано адм. дело № 12091/2011 г., решение № 6754 от 14.05.2012 г. Предмет на спора е определен за довнасяне корпоративен данък. Редовното счетоводство при доставчика, свързано със запр...

Консолидационна процедура

МСС 1, МСС 27, СС 27 В бр. 4 от 2012 г. на сп. “Български законник” Емил Евлогиев, д.е.с., коментира консолидационната процедура. Консолидирането на финансовите отчети е продължителен процес, който протича по определен ред. Същият трябва да бъде ...

Облагане на дохода от наем в България на чуждестранно физическо лице

В бр. 6 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” Лорета Цветкова, данъчен експерт в НАП, разглежда казуса: Физическо лице през 2011 г. е отдавало под наем собствен недвижим имот, находящ се в България. По смисъла на ЗДДФЛ лицето е чуждестранно физическо лиц...

Облагане на доходи от лихви в полза на съдружник - юридическо лице в Италия

В бр. 6 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” Валентина Гекова, гл. експерт и методолог по ЗКПО в НАП, разглежда казуса: Имаме съдружник - юридическо лице от Италия, което ни е предоставило заем по договор и му дължим лихва. Издадена ни е фактура за дълж...

Примери за отчитане на биологични активи

В бр. 5 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” д-р Иван Златков, д.е.с., разяснява чрез примери отчитане на биологични активи. Пример № 1: В търговско дружество “Агро 2008” АД е добита 20 000 килограма пшеница. Себестойността на килограм е ...

Характеристика на иска по чл. 29 ЗТР

В бр. 5 от 2012 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Нели Маданска, юрист, коментира иска по чл. 29 ЗТР. Искът с правно основание чл. 29 от Закон за търговския регистър (ЗТР) е предоставен на разположение на страната, която твърди порок на самот...