Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 26, 2 - 8 юли 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 26, 2 - 8 юли 2012 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Националната агенция за приходите

Въпрос: Дружеството се възползва от възможността да изплаща на служителите си социални разходи под формата на ваучери за храна, като не превишава 60 лв. месечно. При нормални условия всеки месец в счетоводството на фирмата се начисляват разходи по сметка 609 Ваучери за храна, пор...

Министерски съвет

Правителството прие промени в ПМС 367/2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България. От 2 юли т. г. Министерството на финансите ще публикува на своята интернет страница ежедневна информация за плащанията в СЕБРА и други плащания от сметки в БНБ. В обхвата на и...

Въпроси и отговори

Oт 1 юли има нови попълнения в държавната администрация

От 1 юли 2012 г. влизат в сила съществени изменения в Закона за държавния служител (ЗДСл). Нови структури преминават в държавната администрация. Променя се механизмът за определяне на възнагражденията, които получават държавните служители и работещите в държавната администрация п...

Важни решения на Съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС

Период 1994 г. - про¬дъл¬жение 1. Дело C- 231/94, решение от 2 май1996 г. страни: Faaborg-Gelting Linien A/S - Finanzamt Flensburg Предмет на спора е определяне мястото на установяване при доставка на ресторантьорска дейност. В своето решение Съдът на ЕО приема, че сделките, ...

Деклариране и облагане с данък по ЗМДТ на жилищни имоти, принадлежащи на предприятие, които се използват за офис

В действащата нормативна уредба в ЗМДТ не се съдържат определения за “жилищни” и “нежилищни имоти”. Легални определения на “жилище” и “жилщна сграда” са дадени със Закона за устройство на територията - ЗУТ (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г., в сила от 31 март 2001 г.) и издадената въз о...

Обедната почивка се определя от работодателя

Работим в частна фирма вече две години при нормално работно време по 8 часа дневно и при петдневна работна седмица. До момента ползваме обедна почивка по 30 минути между 12 и 12,30 часа. Сега работодателят иска да увеличи обедната почивка на един час, с което на практика ще се уд...

Повторен трудов договор с пенсионер

Може ли при придобиване правото на пенсия служителят да бъде освободен и веднага след това отново да бъде назначен на същата длъжност, или трябва да се изчака решението на НОИ за отпускане на пенсия? За да се упражни правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст, осигуряванет...

Превръщане на допълнителния трудов договор в основен

Трябва ли при прекратяване на основния трудов договор при един работодател да се трансформира трудовият договор за допълнителен труд при друг работодател? При наличие на повече от един договор за основен се смята този, който е бил сключен по-рано. При наличието на основен догово...

Представяне на заповедта за извънреден труд в инспекцията по труда

Длъжен ли е работодателят да представи в инспекцията по труда копие от заповедта за полагане на извънреден труд? Положеният извънреден труд се отчита всяко полугодие пред съответната териториална инспекция по труда (чл. 149, ал. 2 от КТ). С други думи, работодателят не е длъжен ...

Прекратяване на осигуряването на председател на кооперация за целите на отпускане на пенсия

Съгласно новата редакция на чл. 94, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), в сила от 01.01.2012 г., пенсиите се отпускат от датата на придобиване на правото, ако заявлението с необходимите документи е подадено в 6-месечен срок от тази дата. Ако документите са подадени сл...

Прекъсване ползването на отпуск поради временна неработоспособност

Има ли работодателят право при извънредна производствена необходимост да извика на работа работник, който ползва отпуск по болест с предписан домашен режим? Преценка за здравния статус на работника или служителя може да се прави само от здравните органи, компетентни по експертиз...

Раздел 35 - Преход към МСФО за МСП

Правилата на раздела са аналогични на правилата на пълния МСФО 1 Прилагане за първи път на МСФО. Обхват на раздела Правилата на стандарта се прилагат от МСП, които за първи път преминават към прилагане на МСФО за МСП като счетоводна база. Поради това той се прилага от тези предпр...

В пресата за вас

Довнасяне на корпоративен данък

ЗКПО В бр. 7 от 2012 г. на списание “Български законник” е разгледано адм. дело № 12091/2011 г., решение № 6754 от 14.05.2012 г. Предмет на спора е определен за довнасяне корпоративен данък. Редовното счетоводство при доставчика, свързано със заприходяване на стоките и след то...

Консолидационна процедура

МСС 1, МСС 27, СС 27 В бр. 4 от 2012 г. на сп. “Български законник” Емил Евлогиев, д.е.с., коментира консолидационната процедура. Консолидирането на финансовите отчети е продължителен процес, който протича по определен ред. Същият трябва да бъде конкретизиран в счетоводната п...

Облагане на дохода от наем в България на чуждестранно физическо лице

В бр. 6 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” Лорета Цветкова, данъчен експерт в НАП, разглежда казуса: Физическо лице през 2011 г. е отдавало под наем собствен недвижим имот, находящ се в България. По смисъла на ЗДДФЛ лицето е чуждестранно физическо лице - пребивава повече от 183 дн...

Облагане на доходи от лихви в полза на съдружник - юридическо лице в Италия

В бр. 6 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” Валентина Гекова, гл. експерт и методолог по ЗКПО в НАП, разглежда казуса: Имаме съдружник - юридическо лице от Италия, което ни е предоставило заем по договор и му дължим лихва. Издадена ни е фактура за дължимата лихва. Трябва ли да удър...

Примери за отчитане на биологични активи

В бр. 5 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” д-р Иван Златков, д.е.с., разяснява чрез примери отчитане на биологични активи. Пример № 1: В търговско дружество “Агро 2008” АД е добита 20 000 килограма пшеница. Себестойността на килограм е 0,60 лв./кг, а справедливата с...

Характеристика на иска по чл. 29 ЗТР

В бр. 5 от 2012 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Нели Маданска, юрист, коментира иска по чл. 29 ЗТР. Искът с правно основание чл. 29 от Закон за търговския регистър (ЗТР) е предоставен на разположение на страната, която твърди порок на самото вписване или несъществуване ...