Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 24, 18 - 24 юни 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 24, 18 - 24 юни 2012 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Националната агенция за приходите

Въпрос: Дейността на ЕООД е търговия на дребно с модни аксесоари. Във връзка със същата ежедневно в обектите на дружеството се реализират многобройни продажби на клиенти - основно физически лица. В процеса на работа често се налага коригиране на вече приключени сметки на клиенти,...

Народно събрание

Народното събрание прие промените в Закона за пътищата на второ четене. С тях се регламентира законово създаването на скоростни пътища. Скоростните пътища са национални обекти, специално изградени и означени за движение само на моторни превозни средства с високи скорости. Те ще и...

Промени в нормативния ред за пренасяне през граница на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия от тях

Костадин ИВАНОВ - данъчен експерт Министерството на финансите утвърди на основание чл. 14г от Валутния закон нова Наредба № Н-1 от 1.02.2012 г. за пренасяне през граница на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия от тях и водене на митнически регистри (Д...

Въпроси и отговори

ДДС при бартер

Фирма извършва освободени доставки и не е регистрирана по ДДС. За нуждите на своята дейност фирмата ползва помещения под наем от физическо лице. Размерът на годишния наем е 10 000 лв. Има подписан договор за реконструкция на сградата за сметка на наема за срок от 10 години. Стой...

Декларация за безопасни и здравословни условия на труд при смяна на работодателя през годината

Трябва ли да се подаде повторна декларация по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ, в случай че работодателят се смени в течение на годината? Декларацията по чл. 15, ал. 1 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд е годишна. Тя се подава в териториалната дирекция “Инспекция по т...

Изискуемост на ДДС при ВОП за доставка EXW

Регистрирана по ЗДДС фирма е закупила от Чехия стока, фактурата за която е издадена на 22.04.2012 г. Стоката е закупена при условие за доставка EXW и е транспортирана до България през м. 04.2012 г. Фактурата за доставката є е представена в счетоводството на фирмата на 13.05.2012 ...

Обезщетение при предсрочно пенсиониране

Служителка се пенсионира при условията на чл. 9а, ал. 2 от КСО, като за недостигащия осигурителен стаж внася осигурителни вноски, изчислени върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица. Трудовият договор се прекратява по взаимно съгласие. Има ли служителката п...

Обезщетение при прекратяване на трудов договор с пенсионер

Длъжен ли е работодателят да изплати обезщетение за оставане без работа при прекратяване на трудов договор с работещ пенсионер по чл. 328, ал. 1, т. 3 от КТ? При прекратяване на трудовия договор поради намаляване обема на работа (по чл. 328, ал. 1 т. 3 от Кодекса за социално оси...

Ограничаване на плащанията в брой при разпределяне на дивиденти

Фирмата ни има неразпределена печалба за 2007 г. в размер на 33 004,51 лв. На 31.03.2012 г. с решение на общото събрание разпределяме 14 000 лв. от тази печалба като дивидент. На 21.05.2012 г. с решение на общото събрание разпределяме 12 000 лв. от тази печалба като дивидент. Съг...

Отчитане на дейността на ЮЛНЦ

Юридическо лице с нестопанска цел се занимава с организиране и провеждане на обучение на театрална школа, школи по изкуства, както и театрални представление и т.н. Сдружението е в частна полза, с право на стопанска дейност. 1. Имам приходи: - от проекти с общини (с фактура и до...

Раздел 34 - Специализирани дейности

Този раздел няма аналог с правилата на един, а с правилата на два пълни стандарта - МСС 41 Земеделие и МСФО 6 Проучване и оценка на минерални ресурси, в три дейности - селско стопанство, добивни дейности и концесия на услуги. Обхват на раздела Селско стопанство (з嬬меделие) В...

В пресата за вас

Oтчитане на данъка върху доходи от трудови правоотношения

В бр. 6 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира отчитането на данъка върху доходи от трудови правоотношения. Облагаемият доход от трудови правоотношения е трудовото възнаграждение и всички други плащания в пари и/или в нату...

Данък върху превозните средства

В бр. 5 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира счетоводното отчитане на данъка върху превозните средства. Предприятията декларират пред общината по седалище на фирмата придобитото превозно средство. При кражба или унищожав...

Определяне и внасяне на данъка при източника

В бр. 5 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” Валентина Гекова, гл. експерт и методолог по ЗКПО в НАП, разглежда казуса: Местно юридическо лице има сключени договори за наем на автомобили с чуждестранно юридическо лице, местно за Германия. Всеки месец е внасян данък при източника на ...

Отпадна изискването за прекратяване на осигуряването при пенсиониране на някои категории лица

В бр. 6 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” Ирена Ангелова, юрист, коментира новия чл. 94 от Кодекса за социално осигуряване. Създадена е нова алинея 2 на член 94 от КСО, където е указано в кои случаи се изисква прекратяване на осигуряването при придобиване на право на пенсия. По т...

Попълване на справката за изплатени доходи по ЗДДФЛ

В в. “Консултант А-Я” Лорета Цветкова, данъчен експерт, дава отговор на въпроса: Включват ли се в Справката за изплатени доходи на физически ли¬ца по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 г. изплатените командировъчни - дневни, пътни и квартирни пари, на собственика на едноличния търговец? С ...

Счетоводни и данъчни аспекти при ликвидация на търговско дружество

В бр. 4 от 2012 г. на сп. “Данъчна практика” Емилия Илиева, д.е.с., разглежда следния казус: През месец юни 2012 г. предстои подаване на заявление за прекратяване на дружество в търговския регистър. Съгласно счетоводния баланс към 30.04.2012 г. дружеството разполага със: - 1610 л...

Справочник

Данъчни преференции и облекчения по Закона за акцизите и данъчните складове

В Закона за акцизите и данъчните складове са въведени данъчни преференции и облекчения под формата на освобождаване от облагане с акциз и намалени акцизни ставки. Следва да се отбележи, че като данъчни преференции са разгледани само тези освобождавания от облагане и намалени став...

Държавен вестник, бр. 44 - 45/2012 г.

ДВ, бр. 44 от 12.06.2012 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи. 2. Решение за изменение и допълнение на Решение на Народното събрание за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Интерпарла...

Постановление №100 от 29.05.2012 г. за определяне размера на законната лихва по просрочени задължения в левове и във валута

В сила от 01.07.2012 г. Обн., ДВ, бр. 42 от 5 юни 2012 г. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Член единствен. (1) Определя годишния размер на законната лихва за просрочени задължения, както следва: 1. за задължения в левове - основният лихвен процент на Българската народна бан...