Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 24, 18 - 24 юни 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 24, 18 - 24 юни 2012 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Националната агенция за приходите

Въпрос: Дейността на ЕООД е търговия на дребно с модни аксесоари. Във връзка със същата ежедневно в обектите на дружеството се реализират многобройни продажби на клиенти - основно физически лица. В процеса на работа често се налага коригиране на вече...

Народно събрание

Народното събрание прие промените в Закона за пътищата на второ четене. С тях се регламентира законово създаването на скоростни пътища. Скоростните пътища са национални обекти, специално изградени и означени за движение само на моторни превозни средс...

Промени в нормативния ред за пренасяне през граница на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия от тях

Костадин ИВАНОВ - данъчен експерт Министерството на финансите утвърди на основание чл. 14г от Валутния закон нова Наредба № Н-1 от 1.02.2012 г. за пренасяне през граница на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия от тях и во...

Въпроси и отговори

ДДС при бартер

Фирма извършва освободени доставки и не е регистрирана по ДДС. За нуждите на своята дейност фирмата ползва помещения под наем от физическо лице. Размерът на годишния наем е 10 000 лв. Има подписан договор за реконструкция на сградата за сметка на на...

Декларация за безопасни и здравословни условия на труд при смяна на работодателя през годината

Трябва ли да се подаде повторна декларация по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ, в случай че работодателят се смени в течение на годината? Декларацията по чл. 15, ал. 1 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд е годишна. Тя се подава в териториа...

Изискуемост на ДДС при ВОП за доставка EXW

Регистрирана по ЗДДС фирма е закупила от Чехия стока, фактурата за която е издадена на 22.04.2012 г. Стоката е закупена при условие за доставка EXW и е транспортирана до България през м. 04.2012 г. Фактурата за доставката є е представена в счетоводст...

Обезщетение при предсрочно пенсиониране

Служителка се пенсионира при условията на чл. 9а, ал. 2 от КСО, като за недостигащия осигурителен стаж внася осигурителни вноски, изчислени върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица. Трудовият договор се прекратява по взаимно с...

Обезщетение при прекратяване на трудов договор с пенсионер

Длъжен ли е работодателят да изплати обезщетение за оставане без работа при прекратяване на трудов договор с работещ пенсионер по чл. 328, ал. 1, т. 3 от КТ? При прекратяване на трудовия договор поради намаляване обема на работа (по чл. 328, ал. 1 т...

Ограничаване на плащанията в брой при разпределяне на дивиденти

Фирмата ни има неразпределена печалба за 2007 г. в размер на 33 004,51 лв. На 31.03.2012 г. с решение на общото събрание разпределяме 14 000 лв. от тази печалба като дивидент. На 21.05.2012 г. с решение на общото събрание разпределяме 12 000 лв. от т...

Отчитане на дейността на ЮЛНЦ

Юридическо лице с нестопанска цел се занимава с организиране и провеждане на обучение на театрална школа, школи по изкуства, както и театрални представление и т.н. Сдружението е в частна полза, с право на стопанска дейност. 1. Имам приходи: - от пр...

Раздел 34 - Специализирани дейности

Този раздел няма аналог с правилата на един, а с правилата на два пълни стандарта - МСС 41 Земеделие и МСФО 6 Проучване и оценка на минерални ресурси, в три дейности - селско стопанство, добивни дейности и концесия на услуги. Обхват на раздела Селс...

В пресата за вас

Oтчитане на данъка върху доходи от трудови правоотношения

В бр. 6 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира отчитането на данъка върху доходи от трудови правоотношения. Облагаемият доход от трудови правоотношения е трудовото възнаграждение и всички друг...

Данък върху превозните средства

В бр. 5 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира счетоводното отчитане на данъка върху превозните средства. Предприятията декларират пред общината по седалище на фирмата придобитото превозно сре...

Определяне и внасяне на данъка при източника

В бр. 5 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” Валентина Гекова, гл. експерт и методолог по ЗКПО в НАП, разглежда казуса: Местно юридическо лице има сключени договори за наем на автомобили с чуждестранно юридическо лице, местно за Германия. Всеки месец е ...

Отпадна изискването за прекратяване на осигуряването при пенсиониране на някои категории лица

В бр. 6 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” Ирена Ангелова, юрист, коментира новия чл. 94 от Кодекса за социално осигуряване. Създадена е нова алинея 2 на член 94 от КСО, където е указано в кои случаи се изисква прекратяване на осигуряването при придоб...

Попълване на справката за изплатени доходи по ЗДДФЛ

В в. “Консултант А-Я” Лорета Цветкова, данъчен експерт, дава отговор на въпроса: Включват ли се в Справката за изплатени доходи на физически ли¬ца по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 г. изплатените командировъчни - дневни, пътни и квартирни пари, на собствени...

Счетоводни и данъчни аспекти при ликвидация на търговско дружество

В бр. 4 от 2012 г. на сп. “Данъчна практика” Емилия Илиева, д.е.с., разглежда следния казус: През месец юни 2012 г. предстои подаване на заявление за прекратяване на дружество в търговския регистър. Съгласно счетоводния баланс към 30.04.2012 г. друже...

Справочник

Данъчни преференции и облекчения по Закона за акцизите и данъчните складове

В Закона за акцизите и данъчните складове са въведени данъчни преференции и облекчения под формата на освобождаване от облагане с акциз и намалени акцизни ставки. Следва да се отбележи, че като данъчни преференции са разгледани само тези освобождаван...

Държавен вестник, бр. 44 - 45/2012 г.

ДВ, бр. 44 от 12.06.2012 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи. 2. Решение за изменение и допълнение на Решение на Народното събрание за избиране на постоянна делегация на Н...

Постановление №100 от 29.05.2012 г. за определяне размера на законната лихва по просрочени задължения в левове и във валута

В сила от 01.07.2012 г. Обн., ДВ, бр. 42 от 5 юни 2012 г. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Член единствен. (1) Определя годишния размер на законната лихва за просрочени задължения, както следва: 1. за задължения в левове - основният лихвен проц...