Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 24, 18 - 24 юни 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 24, 18 - 24 юни 2012 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Националната агенция за приходите

Въпрос: Дейността на ЕООД е търговия на дребно с модни аксесоари. Във връзка със същата ежедневно в обектите на дружеството се реализират многобройни продажби на клиенти - основно физически лица. В процеса на работа често се налага коригиране на вече...

Народно събрание

Народното събрание прие промените в Закона за пътищата на второ четене. С тях се регламентира законово създаването на скоростни пътища. Скоростните пътища са национални обекти, специално изградени и означени за движение само на моторни превозни средс...

Промени в нормативния ред за пренасяне през граница на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия от тях

Костадин ИВАНОВ - данъчен експерт Министерството на финансите утвърди на основание чл. 14г от Валутния закон нова Наредба № Н-1 от 1.02.2012 г. за пренасяне през граница на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия от тях и во...

Въпроси и отговори

ДДС при бартер

Фирма извършва освободени доставки и не е регистрирана по ДДС. За нуждите на своята дейност фирмата ползва помещения под наем от физическо лице. Размерът на годишния наем е 10 000 лв. Има подписан договор за реконструкция на сградата за сметка на на...

Декларация за безопасни и здравословни условия на труд при смяна на работодателя през годината

Трябва ли да се подаде повторна декларация по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ, в случай че работодателят се смени в течение на годината? Декларацията по чл. 15, ал. 1 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд е годишна. Тя се подава в териториа...

Изискуемост на ДДС при ВОП за доставка EXW

Регистрирана по ЗДДС фирма е закупила от Чехия стока, фактурата за която е издадена на 22.04.2012 г. Стоката е закупена при условие за доставка EXW и е транспортирана до България през м. 04.2012 г. Фактурата за доставката є е представена в счетоводст...

Обезщетение при предсрочно пенсиониране

Служителка се пенсионира при условията на чл. 9а, ал. 2 от КСО, като за недостигащия осигурителен стаж внася осигурителни вноски, изчислени върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица. Трудовият договор се прекратява по взаимно с...

Обезщетение при прекратяване на трудов договор с пенсионер

Длъжен ли е работодателят да изплати обезщетение за оставане без работа при прекратяване на трудов договор с работещ пенсионер по чл. 328, ал. 1, т. 3 от КТ? При прекратяване на трудовия договор поради намаляване обема на работа (по чл. 328, ал. 1 т...

Ограничаване на плащанията в брой при разпределяне на дивиденти

Фирмата ни има неразпределена печалба за 2007 г. в размер на 33 004,51 лв. На 31.03.2012 г. с решение на общото събрание разпределяме 14 000 лв. от тази печалба като дивидент. На 21.05.2012 г. с решение на общото събрание разпределяме 12 000 лв. от т...

Отчитане на дейността на ЮЛНЦ

Юридическо лице с нестопанска цел се занимава с организиране и провеждане на обучение на театрална школа, школи по изкуства, както и театрални представление и т.н. Сдружението е в частна полза, с право на стопанска дейност. 1. Имам приходи: - от пр...

Раздел 34 - Специализирани дейности

Този раздел няма аналог с правилата на един, а с правилата на два пълни стандарта - МСС 41 Земеделие и МСФО 6 Проучване и оценка на минерални ресурси, в три дейности - селско стопанство, добивни дейности и концесия на услуги. Обхват на раздела Селс...

В пресата за вас

Oтчитане на данъка върху доходи от трудови правоотношения

В бр. 6 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира отчитането на данъка върху доходи от трудови правоотношения. Облагаемият доход от трудови правоотношения е трудовото възнаграждение и всички друг...

Данък върху превозните средства

В бр. 5 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира счетоводното отчитане на данъка върху превозните средства. Предприятията декларират пред общината по седалище на фирмата придобитото превозно сре...

Определяне и внасяне на данъка при източника

В бр. 5 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” Валентина Гекова, гл. експерт и методолог по ЗКПО в НАП, разглежда казуса: Местно юридическо лице има сключени договори за наем на автомобили с чуждестранно юридическо лице, местно за Германия. Всеки месец е ...

Отпадна изискването за прекратяване на осигуряването при пенсиониране на някои категории лица

В бр. 6 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” Ирена Ангелова, юрист, коментира новия чл. 94 от Кодекса за социално осигуряване. Създадена е нова алинея 2 на член 94 от КСО, където е указано в кои случаи се изисква прекратяване на осигуряването при придоб...

Попълване на справката за изплатени доходи по ЗДДФЛ

В в. “Консултант А-Я” Лорета Цветкова, данъчен експерт, дава отговор на въпроса: Включват ли се в Справката за изплатени доходи на физически ли¬ца по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2011 г. изплатените командировъчни - дневни, пътни и квартирни пари, на собствени...

Счетоводни и данъчни аспекти при ликвидация на търговско дружество

В бр. 4 от 2012 г. на сп. “Данъчна практика” Емилия Илиева, д.е.с., разглежда следния казус: През месец юни 2012 г. предстои подаване на заявление за прекратяване на дружество в търговския регистър. Съгласно счетоводния баланс към 30.04.2012 г. друже...

Справочник

Данъчни преференции и облекчения по Закона за акцизите и данъчните складове

В Закона за акцизите и данъчните складове са въведени данъчни преференции и облекчения под формата на освобождаване от облагане с акциз и намалени акцизни ставки. Следва да се отбележи, че като данъчни преференции са разгледани само тези освобождаван...

Държавен вестник, бр. 44 - 45/2012 г.

ДВ, бр. 44 от 12.06.2012 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи. 2. Решение за изменение и допълнение на Решение на Народното събрание за избиране на постоянна делегация на Н...

Постановление №100 от 29.05.2012 г. за определяне размера на законната лихва по просрочени задължения в левове и във валута

В сила от 01.07.2012 г. Обн., ДВ, бр. 42 от 5 юни 2012 г. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Член единствен. (1) Определя годишния размер на законната лихва за просрочени задължения, както следва: 1. за задължения в левове - основният лихвен проц...