начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 22, 4 - 10 юни 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 22, 4 - 10 юни 2012 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Националната агенция за приходите

Въпрос: Пенсионер, който работи по трудов договор, е в неплатен отпуск по негово желание, с лично подадено от него заявление. Необходимо ли е да му се внасят здравни осигуровки за периода на неплатения отпуск? Ако е необходимо, за чия сметка са вноск...

ДДС, изискуем от получателя на доставката

Следва да се има предвид, че отразяването на издадени протоколи от регистрирано лице - получател на доставки, в дневника за покупки и дневника за продажби, съответно и в справката-декларация по ЗДДС, се регламентира в чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС. Точ...

Народно събрание

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за стоковите борси и тържищата, които целят облекчаване на някои изисквания към търговците с основен предмет на дейност търговия на едро с храни и цветя. С предлаганите изменения се определя понятието...

Въпроси и отговори

Командироване в рамките на предоставяне на услуги в друга държава - членка на Европейския съюз

Собственик и управител на едно търговско дружество, осигуряващ се като самоосигуряващо се лице, се командирова в страна - член на ЕС, за срок, по-дълъг от 30 дни, с цел упражняване на трудова дейност. За целта има издадено удостоверение А1 като на са...

Продажба на недвижим имот и определяне на данъчна основа по ЗДДС

Дружество, регистрирано по ЗДДС, възлага чрез договор за строителство на строителна фирма да построи многофамилна вила (10 апартамента и 6 гаража). Строителството приключва 2011 г. и сградата получава Акт 16 (разрешение за ползване) през 2012 г. Полз...

Раздел 33 - Оповестяване на свързани лица

Обхват на раздела Правилата на раздела се отнасят до приложението към финансовите отчети на малките и средните предприятия. С тези правила се изисква във финансовите отчети да бъдат включени оповестяванията, които са необходими на потребителите на ин...

Съкращаване на щатни бройки на трудоустроени лица

В дружеството ни има изготвен списък на длъжностите, определени за заемане от трудоустроени лица. Тези длъжности са предвидени за заемане от лица от помощния персонал. Поради финансови затруднения управителят е решил да съкрати щатните бройки, опреде...

Трудов договор за заместване с намалено работно време

Възможно ли е да бъде назначен човек по договор за заместване, като работното му време се определи на 4 часа вместо 8 часа, както е било на титуляря? Срочен трудов договор може да се сключи за заместване на работник или служител, който отсъства от р...

В пресата за вас

Данък, алтернативен на корпоративния

В бр. 4 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира данъка, алтернативен на корпоративния. С данък, алтернативен на корпоративния, се облагат: - Хазартната дейност. - Приходите от стопанска дейност на бюджетните ...

Коя е нормативната база (правилата) за консолидация?

    В бр. 4 от 2012 г. на сп. “Български законник” Емил Евлогиев, д.е.с., коментира нормативната база (правилата) за консолидация.     При консолидацията се прилагат правилата на три стандарта според счетоводната база, която прилага съответното пред...

Някои важни решения на ВАС

ЗДДС В бр. 6 от 2012 г. на сп. “Български законник” са разгледани редица интересни решения на ВАС. Адм. дело № 13575/2011 г., решение № 5319 от 11.04.2012 г. Предмет на спора е определяне на допълнителни задължения за ДДС и допълнително начислен Д...

Обезщетение при временно отстраняване на работника или служителя от работа

В бр. 4 от 2012 г. на сп. “Труд и право” Стефанка Симеонова, консултант към Дирекция “Индустриални отношения” в МТСП, разглежда въпроса за обезщетението при временно отстраняване на работника или служителя от работа. В определени от закона случаи раб...

Обърнато данъчно задължение

ЗДДС В “Консултант А-Я” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда казуса: Нашата фирма изплаща наем на лице от Гърция. Платените наеми за 2011 г. са над 50 000 лв. Лицето не е регистрирано по ДДС и няма ЛГН, ЕНЧ или служебен номер. При това по...

Ограничението по чл. 107р, ал. 2 КТ

В бр. 4 от 2012 г. на сп. “Бюлетин по труда” Смела Нинева, началник-отдел в МТСП, разглежда казуса: Към кой момент се преценява ограничението на чл. 107р, ал. 2 от Кодекса на труда за 30% съотношение на временни работници към общия брой наети лица в ...

Особености при измамата като основание за унищожаемост на сделките

В бр. 4 от 2012 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Димитър Мирчев, докторант по гражданско и семейно право в ИДП при БАН, коментира oсобеностите на измамата. Измамливото заблуждение може да бъде извършено по най-различни начини. Но каквито и д...

Представяне на изготвения финансов отчет за одитиране

В бр. 3 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Теодоси Георгиев, д.е.с., коментира представянето на изготвения финансов отчет за одитиране. След изготвянето на отчета ръководството на предприятието представя същия на одитора за проверка и и...

Справочник

Вписване на туристически сдружения в Националния туристически регистър

Правно основание Закон за туризма (ЗТ) Наредба за организацията на единната система за туристическа информация (наредбата) Устройствен правилник на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма Характеристика “Туристическо сдружение” е...

Доставки с нулева ставка по глава III от ЗДДС

Национална агенция за приходите 1. Доставка на стоки, изпращани или превозвани извън територията на Общността 2. Международен транспорт на пътници (чл. 29 от ЗДДС) Облагаема доставка с нулева ставка е превозът на пътници, когато превозът се извъ...

Държавен вестник, бр. 40 - 41/2012 г.

ДВ, бр. 40 от 29.05.2012 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето. 2. Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки. Правителството прие Постановление № 96 от 17.05.2012 г. за утвърждава...