Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 20, 21 - 27 май 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 20, 21 - 27 май 2012 г.
Законодателство

Народно събрание

Парламентът прие на второ четене нов Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки. Компетентни органи по осъществяването на статистическа дейност за вътрешнообщностната търговия със стоки са Националният статистически институт, Нацио...

Въпроси и отговори

Документиране и облагане на участия на български данъчно задължени лица в международни изложения, базари и търговски панаири

На фирма, собственост на ЕТ, с предмет на дейност производство и търговия с бутикови облекла предстои участие в специализирани изложения на облекла, провеждани на територията на страни - членки на ЕС. Фирмата е регистрирана по ЗДДС. 1. С какви докуме...

Обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ за оставане без работа след уволнението

На служител е връчено предизвестие за прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ. Три дни след връчване на предизвестието той излиза в болнични с продължение и времетраене повече от 1 месец. Болничните са предста...

Отчитането на производствените разходи за подготвителна дейност, продължаваща през целия отчетен период на 2012 г.

В някои предприятия поради спецификата на производствената им дейност се изисква продължителна подготвителна работа, преди да започне производството на продукцията. Понякога тази работа продължава през целия отчетен период. Така че в продължение на ц...

Прекратяване на вътрешно съвместителство

Със служител е сключено допълнително споразумение по чл. 259 от КТ за вътрешно съвместителство при едновременно изпълнение на работата по трудовия договор. Трябва ли при прекратяване на трудовия договор за основната работа отделно да се издава запове...

Промени в Инструкця № 5 за приемане и съхраняване на разплащателни ведомости на прекратени осигурители без правоприемник

В ДВ, бр. 34 от 04.05.2012 г., са обнародвани изменения и допълнения на Инструкця № 5 от 30.06.2005 г. на управителя на НОИ за приемане и съхраняване на разплащателни ведомости на прекратени осигурители без правоприемник. Промените влизат в сила три ...

В пресата за вас

Oпределяне на стойност в употреба

В бр. 3 от 2012 г. на списание “Форум на счетоводителя” Христо Досев, дипломиран експерт-счетоводител, разяснява чрез пример определянето на стойността в употреба на актива. Пример: Търговско дружество прави преглед на една своя поточна линия за прои...

Вписване на обстоятелства по договори за лизинг в Централния регистър за особените залози

В бр. 4 от 2012 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Димитър Малчев, докторант по гражданско и семейно право в ИДП при БАН, коментира вписването на обстоятелства по договори за лизинг в Централния регистър за особените залози (ЦРОЗ). Учредяванет...

Възстановяване на надвнесен данък по годишната данъчна декларация по ЗДДФЛ

В бр. 4 от 2012 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда въпроса за възстановяване на надвнесен данък по годишната данъчна декларация по ЗДДФЛ. Независимо от причините, довели до наличието на надвнесен...

Корекция на счетоводна грешка, свързана с данъчен амортизируем актив

В бр. 4 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира корекцията на счетоводна грешка, свързана с данъчен амортизируем актив. Грешката в тези случаи се състои в това, че е следвало да се формира в ми...

Мястото на изпълнение на транспортни услуги по превоз на стоки

В бр. 4 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Калина Златанова, данъчен консултант, разглежда казуса: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, внася стоки от Китай. Стоките пристигат на пристанище в Гърция, като превозът им дотам се извъ...

Предприятие ползвател по смисъла на чл. 107р от КТ

В бр. 4 от 2012 г. на сп. “Бюлетин по труда” Смела Нинева, началник-отдел в МТСП, разглежда казуса: Съществува ли пречка за предприятие, чието седалище и адрес на управление се намират извън територията на Република България, да има качеството на пре...

Справочник

Държавен вестник, бр. 37 - 38/2012 г.

ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г. Министърът на труда и социалната политика подписа Конвенция за права¬та на хората с увреждания. Министърът на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на право¬съдието издадоха Наредба № РД-02-20-6 от 2...

Започва прием на заявления по мерки 123, 313 и 322 от Програмата за селските райони

Държавен фонд “Земеделие” От 4 юни 2012 г. oбластните дирекции на ДФ “Земеделие” ще приемат заявления за подпомагане по мерки 123 “Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” и 313 “Насърчаване на туристическите дейности”, а от 6 юни ще м...

Нова дата за изплащане на новоотпуснати пенсии в Холандия

Национален осигурителен институт Националният осигурителен институт информира всички лица, притежаващи осигурителен стаж в Кралство Нидерландия, че по информация на местните осигурителни власти от 1 април 2012 г. в страната са в сила нови правила за...