Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 20, 21 - 27 май 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 20, 21 - 27 май 2012 г.
Законодателство

Народно събрание

Парламентът прие на второ четене нов Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки. Компетентни органи по осъществяването на статистическа дейност за вътрешнообщностната търговия със стоки са Националният статистически институт, Националната агенция за приходите и...

Въпроси и отговори

Документиране и облагане на участия на български данъчно задължени лица в международни изложения, базари и търговски панаири

На фирма, собственост на ЕТ, с предмет на дейност производство и търговия с бутикови облекла предстои участие в специализирани изложения на облекла, провеждани на територията на страни - членки на ЕС. Фирмата е регистрирана по ЗДДС. 1. С какви документи следва да разполага, за да...

Обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ за оставане без работа след уволнението

На служител е връчено предизвестие за прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ. Три дни след връчване на предизвестието той излиза в болнични с продължение и времетраене повече от 1 месец. Болничните са представени в НОИ за получаване на об...

Отчитането на производствените разходи за подготвителна дейност, продължаваща през целия отчетен период на 2012 г.

В някои предприятия поради спецификата на производствената им дейност се изисква продължителна подготвителна работа, преди да започне производството на продукцията. Понякога тази работа продължава през целия отчетен период. Така че в продължение на целия този период тези предприя...

Прекратяване на вътрешно съвместителство

Със служител е сключено допълнително споразумение по чл. 259 от КТ за вътрешно съвместителство при едновременно изпълнение на работата по трудовия договор. Трябва ли при прекратяване на трудовия договор за основната работа отделно да се издава заповед за прекратяване на съвместит...

Промени в Инструкця № 5 за приемане и съхраняване на разплащателни ведомости на прекратени осигурители без правоприемник

В ДВ, бр. 34 от 04.05.2012 г., са обнародвани изменения и допълнения на Инструкця № 5 от 30.06.2005 г. на управителя на НОИ за приемане и съхраняване на разплащателни ведомости на прекратени осигурители без правоприемник. Промените влизат в сила три дни след публикуването им в “Д...

В пресата за вас

Oпределяне на стойност в употреба

В бр. 3 от 2012 г. на списание “Форум на счетоводителя” Христо Досев, дипломиран експерт-счетоводител, разяснява чрез пример определянето на стойността в употреба на актива. Пример: Търговско дружество прави преглед на една своя поточна линия за производство на изделия от пластма...

Вписване на обстоятелства по договори за лизинг в Централния регистър за особените залози

В бр. 4 от 2012 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Димитър Малчев, докторант по гражданско и семейно право в ИДП при БАН, коментира вписването на обстоятелства по договори за лизинг в Централния регистър за особените залози (ЦРОЗ). Учредяването на залог винаги е свързано с...

Възстановяване на надвнесен данък по годишната данъчна декларация по ЗДДФЛ

В бр. 4 от 2012 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда въпроса за възстановяване на надвнесен данък по годишната данъчна декларация по ЗДДФЛ. Независимо от причините, довели до наличието на надвнесен или недължимо внесен данък по...

Корекция на счетоводна грешка, свързана с данъчен амортизируем актив

В бр. 4 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира корекцията на счетоводна грешка, свързана с данъчен амортизируем актив. Грешката в тези случаи се състои в това, че е следвало да се формира в минала година данъчен амортизиру...

Мястото на изпълнение на транспортни услуги по превоз на стоки

В бр. 4 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Калина Златанова, данъчен консултант, разглежда казуса: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, внася стоки от Китай. Стоките пристигат на пристанище в Гърция, като превозът им дотам се извършва от чуждестранна фирма - п...

Предприятие ползвател по смисъла на чл. 107р от КТ

В бр. 4 от 2012 г. на сп. “Бюлетин по труда” Смела Нинева, началник-отдел в МТСП, разглежда казуса: Съществува ли пречка за предприятие, чието седалище и адрес на управление се намират извън територията на Република България, да има качеството на предприятие ползвател по смисъла ...

Справочник

Държавен вестник, бр. 37 - 38/2012 г.

ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г. Министърът на труда и социалната политика подписа Конвенция за права¬та на хората с увреждания. Министърът на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на право¬съдието издадоха Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на уд...

Започва прием на заявления по мерки 123, 313 и 322 от Програмата за селските райони

Държавен фонд “Земеделие” От 4 юни 2012 г. oбластните дирекции на ДФ “Земеделие” ще приемат заявления за подпомагане по мерки 123 “Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” и 313 “Насърчаване на туристическите дейности”, а от 6 юни ще може да се кандидатства по мярк...

Нова дата за изплащане на новоотпуснати пенсии в Холандия

Национален осигурителен институт Националният осигурителен институт информира всички лица, притежаващи осигурителен стаж в Кралство Нидерландия, че по информация на местните осигурителни власти от 1 април 2012 г. в страната са в сила нови правила за изплащане на държавните пенси...