Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 18, 7 - 13 май 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 18, 7 - 13 май 2012 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Националната агенция за приходите

Въпрос: Дружество е с основен предмет на дейност товарен автомобилен транспорт. Във връзка с дейността си открива клон в Австрия. Клонът издава фактури с австрийския ДДС номер и формира приходи. Разходите на клона са само осигуровките и заплатите на ...

Народно събрание

Парламентът прие на първо четене законопроекта за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки. Проектът е изготвен за опростяване на административните процедури и за улесняване на прилагането на закона от задължените лица и приходната админ...

Прекратяване на обезщетението за безработица при прилагане разпоредбите на българското законодателство и европейските регламенти за социална сигурност

Правната регламентация на прекратяването на обезщетението за безработица в случаите, когато лицата имат завършени осигурителни периоди на територията на две или повече държави - членки на Европейския съюз, се съдържа в следните нормативни актове: 1. ...

Въпроси и отговори

Данъчно третиране на лицензионни възнаграждения

Дружестното ни има изградена кабелна мрежа в гр. П. Плащаме месечни такси, изчислени на база брой абонати (в някои фактури са записани като лицензионни такси) на чуждестранни доставчици за пренос на програми. Тези такси подлежат ли на облагане с данъ...

Идентификационният номер по ЗДДС за физически лица

Физическо лице упражнява стопанска дейност като ЕТ и има регистрация по ЗДДС. Като физическо лице получава доход от граждански договор за над 50 000 лв. Следва ли да се регистрира по ЗДДС като физическо лице с ЕГН, или се приема, че този доход на лиц...

Обслужване от службите по трудова медицина

Ако един работник има трудови договори с две предприятия, трябва ли да бъде обслужван и от двете служби по трудова медицина? В изпълнение на задълженията си за гарантиране на превенцията на здравето всеки работодател е длъ¬жен да осигурява на своите...

Попълване на декларацията по ЗДДФЛ

ЕТ с основна дейност търговия на дребно е на патент, но освен това има доходи от наем. В годишната декларация по чл. 50 попълва ли се приложението за патенти и приложение № 2 за наема? На основание чл. 61з от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)...

Раздел 32 - Събития след датата на баланса

Обхват на раздела Както е видно и от заглавието, в раздела са включени правила за счетоводно третиране на събитията, които са настъпили след датата, към която са изготвени балансът и целият финансов отчет. Какво съдържание е вложено в понятието “съби...

Ред за освобождаване и възстановяване на платен акциз

В Закона за акцизите и данъчните складове редът и условията за освобождаване и възстановяване на платен акциз се регламентират в седем члена (чл. 21 - чл. 27), а в правилника - в 28 члена (чл. 5 - 26г). I. Освобождаване от акциз - условия и ред 1. Ос...

В пресата за вас

Авансови вноски

В бр. 2 от 2012 г. на списание “Счетоводна и данъчна практика” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира отчитането на авансовите внос¬ки. Данъчно задължените лица по ЗКПО правят: - месечни авансови вноски; - тримесечни авансови вноски. Месечни...

Данък върху превозните средства за товарни автомобили с екодвигатели

В бр. 4 от 2012 г. на в. “Счетоводна и данъчна практика” Красимира Узунова, гл. юрисконсулт в НАП, разглежда казуса: Нашата фирма има закупен товарен автомобил, притежаващ Евро 1, регистриран в гр. П. При регистрацията на автомобила ми беше казано да...

ДДС при отдаване под наем на апартамент

ЗДДС В бр. 5 от 2012 г. на сп. “Български законник” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда казуса: Физическо лице има ЕТ, което е регистрирано по ЗДДС. ЕТ-то извършва търговска дейност, физическото лице отдава 2 апартамента, които не са включе...

ДДС при покупка на лек автомобил

В бр. 5 от 2012 г. на сп. “Български законник” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда казуса: Фирма иска да закупи лек автомобил от Германия от автокъща с фактура без начислен ДДС. Необходимо ли е да състави протокол по чл. 117 за ВОП и да се...

Деклариране на търговски кредити по вноса и износа или финансов лизинг

НАРЕДБА ЗА ПРЕНАСЯНЕТО ПРЕЗ ГРАНИЦА НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ И СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ В бр. 4 от 2012 г. на в. “Счетоводна и данъчна практика” може да се намери информация за новата наредба за пренасянето през граница на парични средства, б...

Отчитането на дългосрочни заеми

В бр. 4 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” д-р Десислава Йосифова разяснява чрез пример отчитането на дългосрочни заеми. Пример: На 02.01.2007 г. холдинговото дружество (майка) “Неда” АД е предоставило 5-годишен заем на дъщерно дружество “Гранди” ООД ...

Правоспособност и права и задължения на регистрираните одитори

В бр. 3 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Теодоси Георгиев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира правата и задълженията на регистрираните одитори. Правоспособност на регистрираните одитори Дейностите, свързани с правоспособността...

Специални изисквания за организация на работата от разстояние и осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд

В бр. 3 от 2012 г. на сп. “Труд и право” Деяна Илиева представя специалните изисквания за организация на работата от разстояние и осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. Така например във връзка с работата с видеодисплей при работа...

Справочник

Държавен вестник, бр. 34 от 4.05.2012 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 82 от 25.04.2012 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорност на туроператора, приета с Постановление № 247 на Министерския съве...

Опис на наличните активи по чл. 61, ал. 2 от ППЗДДС

Правно основание Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) Характеристика Настоящата услуга описва условията и реда за упражняване на правото на данъчен кредит за ...

Срок за извършване на ревизията. Място на провеждане на ревизията

Национална агенция за приходите Нормативна уредба Чл. 114 и чл. 115 I. Срок за извършване на ревизията Внимание! С отмяната на чл. 114, ал. 3 от ДОПК (обн., ДВ., бр. 99 от 16 декември 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) отпадна хипотезата срокът ...