Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 18, 7 - 13 май 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 18, 7 - 13 май 2012 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Националната агенция за приходите

Въпрос: Дружество е с основен предмет на дейност товарен автомобилен транспорт. Във връзка с дейността си открива клон в Австрия. Клонът издава фактури с австрийския ДДС номер и формира приходи. Разходите на клона са само осигуровките и заплатите на наетите три лица, както и наем...

Народно събрание

Парламентът прие на първо четене законопроекта за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки. Проектът е изготвен за опростяване на административните процедури и за улесняване на прилагането на закона от задължените лица и приходната администрация, посочва в мотивите с...

Прекратяване на обезщетението за безработица при прилагане разпоредбите на българското законодателство и европейските регламенти за социална сигурност

Правната регламентация на прекратяването на обезщетението за безработица в случаите, когато лицата имат завършени осигурителни периоди на територията на две или повече държави - членки на Европейския съюз, се съдържа в следните нормативни актове: 1. Регламент (ЕИО) № 1408/71 на С...

Въпроси и отговори

Данъчно третиране на лицензионни възнаграждения

Дружестното ни има изградена кабелна мрежа в гр. П. Плащаме месечни такси, изчислени на база брой абонати (в някои фактури са записани като лицензионни такси) на чуждестранни доставчици за пренос на програми. Тези такси подлежат ли на облагане с данък при източника, след като от ...

Идентификационният номер по ЗДДС за физически лица

Физическо лице упражнява стопанска дейност като ЕТ и има регистрация по ЗДДС. Като физическо лице получава доход от граждански договор за над 50 000 лв. Следва ли да се регистрира по ЗДДС като физическо лице с ЕГН, или се приема, че този доход на лицето е облагаем с ДДС и трябва ...

Обслужване от службите по трудова медицина

Ако един работник има трудови договори с две предприятия, трябва ли да бъде обслужван и от двете служби по трудова медицина? В изпълнение на задълженията си за гарантиране на превенцията на здравето всеки работодател е длъ¬жен да осигурява на своите работници и служители обслужв...

Попълване на декларацията по ЗДДФЛ

ЕТ с основна дейност търговия на дребно е на патент, но освен това има доходи от наем. В годишната декларация по чл. 50 попълва ли се приложението за патенти и приложение № 2 за наема? На основание чл. 61з от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) физическо лице, включително е...

Раздел 32 - Събития след датата на баланса

Обхват на раздела Както е видно и от заглавието, в раздела са включени правила за счетоводно третиране на събитията, които са настъпили след датата, към която са изготвени балансът и целият финансов отчет. Какво съдържание е вложено в понятието “събития след датата на баланса” по...

Ред за освобождаване и възстановяване на платен акциз

В Закона за акцизите и данъчните складове редът и условията за освобождаване и възстановяване на платен акциз се регламентират в седем члена (чл. 21 - чл. 27), а в правилника - в 28 члена (чл. 5 - 26г). I. Освобождаване от акциз - условия и ред 1. Освобождаване от облагане с акци...

В пресата за вас

Авансови вноски

В бр. 2 от 2012 г. на списание “Счетоводна и данъчна практика” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира отчитането на авансовите внос¬ки. Данъчно задължените лица по ЗКПО правят: - месечни авансови вноски; - тримесечни авансови вноски. Месечни авансови вноски се правят от ...

Данък върху превозните средства за товарни автомобили с екодвигатели

В бр. 4 от 2012 г. на в. “Счетоводна и данъчна практика” Красимира Узунова, гл. юрисконсулт в НАП, разглежда казуса: Нашата фирма има закупен товарен автомобил, притежаващ Евро 1, регистриран в гр. П. При регистрацията на автомобила ми беше казано да представя сертификата Евро 1,...

ДДС при отдаване под наем на апартамент

ЗДДС В бр. 5 от 2012 г. на сп. “Български законник” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда казуса: Физическо лице има ЕТ, което е регистрирано по ЗДДС. ЕТ-то извършва търговска дейност, физическото лице отдава 2 апартамента, които не са включени в активите на ЕТ-то, собств...

ДДС при покупка на лек автомобил

В бр. 5 от 2012 г. на сп. “Български законник” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда казуса: Фирма иска да закупи лек автомобил от Германия от автокъща с фактура без начислен ДДС. Необходимо ли е да състави протокол по чл. 117 за ВОП и да се начисли ДДС? Същата кола фирм...

Деклариране на търговски кредити по вноса и износа или финансов лизинг

НАРЕДБА ЗА ПРЕНАСЯНЕТО ПРЕЗ ГРАНИЦА НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ И СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ В бр. 4 от 2012 г. на в. “Счетоводна и данъчна практика” може да се намери информация за новата наредба за пренасянето през граница на парични средства, благородни метали и скъпоценни ...

Отчитането на дългосрочни заеми

В бр. 4 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” д-р Десислава Йосифова разяснява чрез пример отчитането на дългосрочни заеми. Пример: На 02.01.2007 г. холдинговото дружество (майка) “Неда” АД е предоставило 5-годишен заем на дъщерно дружество “Гранди” ООД в размер на 90 000 лв. при дог...

Правоспособност и права и задължения на регистрираните одитори

В бр. 3 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Теодоси Георгиев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира правата и задълженията на регистрираните одитори. Правоспособност на регистрираните одитори Дейностите, свързани с правоспособността на регистрираните одитори, се...

Специални изисквания за организация на работата от разстояние и осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд

В бр. 3 от 2012 г. на сп. “Труд и право” Деяна Илиева представя специалните изисквания за организация на работата от разстояние и осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. Така например във връзка с работата с видеодисплей при работа от разстояние работодателят е...

Справочник

Държавен вестник, бр. 34 от 4.05.2012 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 82 от 25.04.2012 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорност на туроператора, приета с Постановление № 247 на Министерския съвет от 2002 г. 2. Постановление...

Опис на наличните активи по чл. 61, ал. 2 от ППЗДДС

Правно основание Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) Характеристика Настоящата услуга описва условията и реда за упражняване на правото на данъчен кредит за налични активи и услуги преди ...

Срок за извършване на ревизията. Място на провеждане на ревизията

Национална агенция за приходите Нормативна уредба Чл. 114 и чл. 115 I. Срок за извършване на ревизията Внимание! С отмяната на чл. 114, ал. 3 от ДОПК (обн., ДВ., бр. 99 от 16 декември 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) отпадна хипотезата срокът за извършване на ревизия да бъ...