Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 18, 7 - 13 май 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 18, 7 - 13 май 2012 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Националната агенция за приходите

Въпрос: Дружество е с основен предмет на дейност товарен автомобилен транспорт. Във връзка с дейността си открива клон в Австрия. Клонът издава фактури с австрийския ДДС номер и формира приходи. Разходите на клона са само осигуровките и заплатите на ...

Народно събрание

Парламентът прие на първо четене законопроекта за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки. Проектът е изготвен за опростяване на административните процедури и за улесняване на прилагането на закона от задължените лица и приходната админ...

Прекратяване на обезщетението за безработица при прилагане разпоредбите на българското законодателство и европейските регламенти за социална сигурност

Правната регламентация на прекратяването на обезщетението за безработица в случаите, когато лицата имат завършени осигурителни периоди на територията на две или повече държави - членки на Европейския съюз, се съдържа в следните нормативни актове: 1. ...

Въпроси и отговори

Данъчно третиране на лицензионни възнаграждения

Дружестното ни има изградена кабелна мрежа в гр. П. Плащаме месечни такси, изчислени на база брой абонати (в някои фактури са записани като лицензионни такси) на чуждестранни доставчици за пренос на програми. Тези такси подлежат ли на облагане с данъ...

Идентификационният номер по ЗДДС за физически лица

Физическо лице упражнява стопанска дейност като ЕТ и има регистрация по ЗДДС. Като физическо лице получава доход от граждански договор за над 50 000 лв. Следва ли да се регистрира по ЗДДС като физическо лице с ЕГН, или се приема, че този доход на лиц...

Обслужване от службите по трудова медицина

Ако един работник има трудови договори с две предприятия, трябва ли да бъде обслужван и от двете служби по трудова медицина? В изпълнение на задълженията си за гарантиране на превенцията на здравето всеки работодател е длъ¬жен да осигурява на своите...

Попълване на декларацията по ЗДДФЛ

ЕТ с основна дейност търговия на дребно е на патент, но освен това има доходи от наем. В годишната декларация по чл. 50 попълва ли се приложението за патенти и приложение № 2 за наема? На основание чл. 61з от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)...

Раздел 32 - Събития след датата на баланса

Обхват на раздела Както е видно и от заглавието, в раздела са включени правила за счетоводно третиране на събитията, които са настъпили след датата, към която са изготвени балансът и целият финансов отчет. Какво съдържание е вложено в понятието “съби...

Ред за освобождаване и възстановяване на платен акциз

В Закона за акцизите и данъчните складове редът и условията за освобождаване и възстановяване на платен акциз се регламентират в седем члена (чл. 21 - чл. 27), а в правилника - в 28 члена (чл. 5 - 26г). I. Освобождаване от акциз - условия и ред 1. Ос...

В пресата за вас

Авансови вноски

В бр. 2 от 2012 г. на списание “Счетоводна и данъчна практика” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира отчитането на авансовите внос¬ки. Данъчно задължените лица по ЗКПО правят: - месечни авансови вноски; - тримесечни авансови вноски. Месечни...

Данък върху превозните средства за товарни автомобили с екодвигатели

В бр. 4 от 2012 г. на в. “Счетоводна и данъчна практика” Красимира Узунова, гл. юрисконсулт в НАП, разглежда казуса: Нашата фирма има закупен товарен автомобил, притежаващ Евро 1, регистриран в гр. П. При регистрацията на автомобила ми беше казано да...

ДДС при отдаване под наем на апартамент

ЗДДС В бр. 5 от 2012 г. на сп. “Български законник” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда казуса: Физическо лице има ЕТ, което е регистрирано по ЗДДС. ЕТ-то извършва търговска дейност, физическото лице отдава 2 апартамента, които не са включе...

ДДС при покупка на лек автомобил

В бр. 5 от 2012 г. на сп. “Български законник” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда казуса: Фирма иска да закупи лек автомобил от Германия от автокъща с фактура без начислен ДДС. Необходимо ли е да състави протокол по чл. 117 за ВОП и да се...

Деклариране на търговски кредити по вноса и износа или финансов лизинг

НАРЕДБА ЗА ПРЕНАСЯНЕТО ПРЕЗ ГРАНИЦА НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ И СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ В бр. 4 от 2012 г. на в. “Счетоводна и данъчна практика” може да се намери информация за новата наредба за пренасянето през граница на парични средства, б...

Отчитането на дългосрочни заеми

В бр. 4 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” д-р Десислава Йосифова разяснява чрез пример отчитането на дългосрочни заеми. Пример: На 02.01.2007 г. холдинговото дружество (майка) “Неда” АД е предоставило 5-годишен заем на дъщерно дружество “Гранди” ООД ...

Правоспособност и права и задължения на регистрираните одитори

В бр. 3 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Теодоси Георгиев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира правата и задълженията на регистрираните одитори. Правоспособност на регистрираните одитори Дейностите, свързани с правоспособността...

Специални изисквания за организация на работата от разстояние и осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд

В бр. 3 от 2012 г. на сп. “Труд и право” Деяна Илиева представя специалните изисквания за организация на работата от разстояние и осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. Така например във връзка с работата с видеодисплей при работа...

Справочник

Държавен вестник, бр. 34 от 4.05.2012 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 82 от 25.04.2012 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорност на туроператора, приета с Постановление № 247 на Министерския съве...

Опис на наличните активи по чл. 61, ал. 2 от ППЗДДС

Правно основание Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) Характеристика Настоящата услуга описва условията и реда за упражняване на правото на данъчен кредит за ...

Срок за извършване на ревизията. Място на провеждане на ревизията

Национална агенция за приходите Нормативна уредба Чл. 114 и чл. 115 I. Срок за извършване на ревизията Внимание! С отмяната на чл. 114, ал. 3 от ДОПК (обн., ДВ., бр. 99 от 16 декември 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) отпадна хипотезата срокът ...