Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 18, 7 - 13 май 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 18, 7 - 13 май 2012 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Националната агенция за приходите

Въпрос: Дружество е с основен предмет на дейност товарен автомобилен транспорт. Във връзка с дейността си открива клон в Австрия. Клонът издава фактури с австрийския ДДС номер и формира приходи. Разходите на клона са само осигуровките и заплатите на наетите три лица, както и наем...

Народно събрание

Парламентът прие на първо четене законопроекта за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки. Проектът е изготвен за опростяване на административните процедури и за улесняване на прилагането на закона от задължените лица и приходната администрация, посочва в мотивите с...

Прекратяване на обезщетението за безработица при прилагане разпоредбите на българското законодателство и европейските регламенти за социална сигурност

Правната регламентация на прекратяването на обезщетението за безработица в случаите, когато лицата имат завършени осигурителни периоди на територията на две или повече държави - членки на Европейския съюз, се съдържа в следните нормативни актове: 1. Регламент (ЕИО) № 1408/71 на С...

Въпроси и отговори

Данъчно третиране на лицензионни възнаграждения

Дружестното ни има изградена кабелна мрежа в гр. П. Плащаме месечни такси, изчислени на база брой абонати (в някои фактури са записани като лицензионни такси) на чуждестранни доставчици за пренос на програми. Тези такси подлежат ли на облагане с данък при източника, след като от ...

Идентификационният номер по ЗДДС за физически лица

Физическо лице упражнява стопанска дейност като ЕТ и има регистрация по ЗДДС. Като физическо лице получава доход от граждански договор за над 50 000 лв. Следва ли да се регистрира по ЗДДС като физическо лице с ЕГН, или се приема, че този доход на лицето е облагаем с ДДС и трябва ...

Обслужване от службите по трудова медицина

Ако един работник има трудови договори с две предприятия, трябва ли да бъде обслужван и от двете служби по трудова медицина? В изпълнение на задълженията си за гарантиране на превенцията на здравето всеки работодател е длъ¬жен да осигурява на своите работници и служители обслужв...

Попълване на декларацията по ЗДДФЛ

ЕТ с основна дейност търговия на дребно е на патент, но освен това има доходи от наем. В годишната декларация по чл. 50 попълва ли се приложението за патенти и приложение № 2 за наема? На основание чл. 61з от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) физическо лице, включително е...

Раздел 32 - Събития след датата на баланса

Обхват на раздела Както е видно и от заглавието, в раздела са включени правила за счетоводно третиране на събитията, които са настъпили след датата, към която са изготвени балансът и целият финансов отчет. Какво съдържание е вложено в понятието “събития след датата на баланса” по...

Ред за освобождаване и възстановяване на платен акциз

В Закона за акцизите и данъчните складове редът и условията за освобождаване и възстановяване на платен акциз се регламентират в седем члена (чл. 21 - чл. 27), а в правилника - в 28 члена (чл. 5 - 26г). I. Освобождаване от акциз - условия и ред 1. Освобождаване от облагане с акци...

В пресата за вас

Авансови вноски

В бр. 2 от 2012 г. на списание “Счетоводна и данъчна практика” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира отчитането на авансовите внос¬ки. Данъчно задължените лица по ЗКПО правят: - месечни авансови вноски; - тримесечни авансови вноски. Месечни авансови вноски се правят от ...

Данък върху превозните средства за товарни автомобили с екодвигатели

В бр. 4 от 2012 г. на в. “Счетоводна и данъчна практика” Красимира Узунова, гл. юрисконсулт в НАП, разглежда казуса: Нашата фирма има закупен товарен автомобил, притежаващ Евро 1, регистриран в гр. П. При регистрацията на автомобила ми беше казано да представя сертификата Евро 1,...

ДДС при отдаване под наем на апартамент

ЗДДС В бр. 5 от 2012 г. на сп. “Български законник” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда казуса: Физическо лице има ЕТ, което е регистрирано по ЗДДС. ЕТ-то извършва търговска дейност, физическото лице отдава 2 апартамента, които не са включени в активите на ЕТ-то, собств...

ДДС при покупка на лек автомобил

В бр. 5 от 2012 г. на сп. “Български законник” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда казуса: Фирма иска да закупи лек автомобил от Германия от автокъща с фактура без начислен ДДС. Необходимо ли е да състави протокол по чл. 117 за ВОП и да се начисли ДДС? Същата кола фирм...

Деклариране на търговски кредити по вноса и износа или финансов лизинг

НАРЕДБА ЗА ПРЕНАСЯНЕТО ПРЕЗ ГРАНИЦА НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ И СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ В бр. 4 от 2012 г. на в. “Счетоводна и данъчна практика” може да се намери информация за новата наредба за пренасянето през граница на парични средства, благородни метали и скъпоценни ...

Отчитането на дългосрочни заеми

В бр. 4 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” д-р Десислава Йосифова разяснява чрез пример отчитането на дългосрочни заеми. Пример: На 02.01.2007 г. холдинговото дружество (майка) “Неда” АД е предоставило 5-годишен заем на дъщерно дружество “Гранди” ООД в размер на 90 000 лв. при дог...

Правоспособност и права и задължения на регистрираните одитори

В бр. 3 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Теодоси Георгиев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира правата и задълженията на регистрираните одитори. Правоспособност на регистрираните одитори Дейностите, свързани с правоспособността на регистрираните одитори, се...

Специални изисквания за организация на работата от разстояние и осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд

В бр. 3 от 2012 г. на сп. “Труд и право” Деяна Илиева представя специалните изисквания за организация на работата от разстояние и осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. Така например във връзка с работата с видеодисплей при работа от разстояние работодателят е...

Справочник

Държавен вестник, бр. 34 от 4.05.2012 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 82 от 25.04.2012 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорност на туроператора, приета с Постановление № 247 на Министерския съвет от 2002 г. 2. Постановление...

Опис на наличните активи по чл. 61, ал. 2 от ППЗДДС

Правно основание Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) Характеристика Настоящата услуга описва условията и реда за упражняване на правото на данъчен кредит за налични активи и услуги преди ...

Срок за извършване на ревизията. Място на провеждане на ревизията

Национална агенция за приходите Нормативна уредба Чл. 114 и чл. 115 I. Срок за извършване на ревизията Внимание! С отмяната на чл. 114, ал. 3 от ДОПК (обн., ДВ., бр. 99 от 16 декември 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) отпадна хипотезата срокът за извършване на ревизия да бъ...