Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 17, 30 април - 6 май 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 17, 30 април - 6 май 2012 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Националната агенция за приходите

Въпрос: Дружество ползва помещение под наем за извършване на дейността си. Наемодателят е физическо лице. Помещението е с отделен електромер, който е на името на физическото лице, и фактурите са издадени на негово име. В договора между дружеството и ...

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Нардното събрание прие на първо четене промени в Закона за пътищата. Предвижда се максимална скорост от 140 км/ч за леките коли на автомагистрала. Депутатите записаха определение за скоростни пътища. Те трябва да имат самостоятелни платна за движение...

Въпроси и отговори

Важни решения на Съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС

Любка ЦЕНОВА - д-р по данъчно право, адвокат Период 1994 г. Дело C- 4/94, решение от 6 април1995 г. страни: BLP Group plc - Commissioners of Customs and Excise Предмет на спора е ползване на данъчен кредит в следваща фаза. В своето решение...

Начален инструктаж по безопасност на труда

Когато в съответствие с чл. 11, ал. 4 от Наредба № РД-07-02/16.12.2009 г. началният инструктаж и инструктажът на работното място се провеждат едновременно, как се документира проведеният инструктаж? Цитираната разпоредба на чл. 11, ал. 4 от Наредба ...

Отпускане на парично обезщетение за безработица при спазване разпоредбите на европейските регламенти за социално осигуряване

Настоящият материал има за цел да подпомогне онези лица, които имат право да получат парично обезщетение за безработица, ако пребивават в държава - членка на Европейския съюз, или са придобили осигурителен стаж в такава държава и правото на този вид ...

Отчитане на наеми.

1. Фирма наема от физическо лице за нуждите на осъществяваната от нея дейност сграда. 2. По силата на сключен договор между фирмата и физическото лице фирмата поема да плати за сметка на наема извършени ремонтни работи и реконструкция на сградата. 3....

Раздел 31 - Финансово отчитане при свръхинфлационни икономики (Хиперинфлация)

Цели и обхват на раздела Правилата на този раздел не се прилагат от всички предприятия. Прилагат се от предприятията, чиято функционална валута (нейната икономика) е в състояние на свръхинфлация. Такива компании може да има и сред малките и средните ...

Разходи по преоценка на поземлен имот (упи)

През 2010 г. е закупен поземлен имот (УПИ) на стойност 120 000 лв. Имотът е закупен от физическо лице и не е ползван данъчен кредит. През 2011 г. върху имота е построена сграда (многофамилна вила с 6 апартамента и 6 гаража), формираната себестойност ...

В пресата за вас

ДЕКЛАРИРАНЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, ПРЕНАСЯНИ ПРЕЗ ГРАНИЦАТА

НАРЕДБА ЗА ПРЕНАСЯНЕТО ПРЕЗ ГРАНИЦА НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ И СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ В бр. 4 от 2012 г. на в. “Счетоводна и данъчна практика” може да се намери информация за новата наредба за пренасянето през граница на парични средства, б...

За приложението на чл. 41, ал. 5 от ЗКПО

В бр. 2 от 2012 г. на в. “Данъчен консултант” Иван Дочев, д.е.с., коментира приложението на чл. 41, ал. 5 от ЗКПО. Става дума за временната данъчна разлика от начислени възнаграждения за неизползвани отпуски, когато тяхното отчитане не води до намал...

Облекчени правила при издаването на ЕЗОК

В бр. 3 от 2012 г. на сп. “Труд и право” Петя Сотирова, главен експерт в сектор “Информация” в ЦУ на НЗОК, коментира облекчените правила при издаването на Европейска здравноосигурителна карта. С цел облекчаване на процедурата по издаване на Европейск...

Общи изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при надомна работа и работа от разстояние

    В бр. 3 от 2012 г. на сп. “Труд и право” Деяна Илиева представя изискванията за осигуряване на безопасност и здраве при надомна работа и работа от разстояние.     И в двата случая в КТ е поставено изискване към работодателя да осигури на работни...

Одиторски доклади

В бр. 3 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Теодоси Георгиев, д.е.с., коментира одиторските доклади. Резултатът от одита се представя с одиторски доклад. Извършеният одит освен с доклада на одитора се удостоверява и с подписа и печата на...

Определяне на справедлива стойност

МСС 36 ОБЕЗЦЕНКА НА АКТИВИ В бр. 3 от 2012 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира определянето на справедливата стойност, като се вземат предвид котировките на текущата цена “купува”. Параграф 26 от МСС 36 уточнява, че к...

Отчитане на активи, закупени на лизинг

В бр. 2 от 2012 г. на сп. “Счетоводна и данъчна практика” Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Как да отразя счетоводните операции при финансов лизинг при следния казус: 1. Фирмата ни е закупила автомобил на лизинг за 5 години, ...

Справочник

Държавен вестник, бр. 32 - 33/2012 г.

ДВ, бр. 32 от 24.04.2012 Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане. 2. Закон за допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България. 3. За...

Процедура за отпускане и изплащане на гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя

Национален осигурителен институт Правно основание: Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (ЗГВРСНР) - чл. 3-7; чл. 22, чл. 23 и чл. 25-27. Наредба за реда и начина за информиране на работни...