Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 17, 30 април - 6 май 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 17, 30 април - 6 май 2012 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Националната агенция за приходите

Въпрос: Дружество ползва помещение под наем за извършване на дейността си. Наемодателят е физическо лице. Помещението е с отделен електромер, който е на името на физическото лице, и фактурите са издадени на негово име. В договора между дружеството и физическото лице е упоменат аб...

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Нардното събрание прие на първо четене промени в Закона за пътищата. Предвижда се максимална скорост от 140 км/ч за леките коли на автомагистрала. Депутатите записаха определение за скоростни пътища. Те трябва да имат самостоятелни платна за движение във всяка посока с разделител...

Въпроси и отговори

Важни решения на Съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС

Любка ЦЕНОВА - д-р по данъчно право, адвокат Период 1994 г. Дело C- 4/94, решение от 6 април1995 г. страни: BLP Group plc - Commissioners of Customs and Excise Предмет на спора е ползване на данъчен кредит в следваща фаза. В своето решение Съдът на ЕО приема, че член 2...

Начален инструктаж по безопасност на труда

Когато в съответствие с чл. 11, ал. 4 от Наредба № РД-07-02/16.12.2009 г. началният инструктаж и инструктажът на работното място се провеждат едновременно, как се документира проведеният инструктаж? Цитираната разпоредба на чл. 11, ал. 4 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. предст...

Отпускане на парично обезщетение за безработица при спазване разпоредбите на европейските регламенти за социално осигуряване

Настоящият материал има за цел да подпомогне онези лица, които имат право да получат парично обезщетение за безработица, ако пребивават в държава - членка на Европейския съюз, или са придобили осигурителен стаж в такава държава и правото на този вид парично обезщетение е възникна...

Отчитане на наеми.

1. Фирма наема от физическо лице за нуждите на осъществяваната от нея дейност сграда. 2. По силата на сключен договор между фирмата и физическото лице фирмата поема да плати за сметка на наема извършени ремонтни работи и реконструкция на сградата. 3. Какви документи следва да се ...

Раздел 31 - Финансово отчитане при свръхинфлационни икономики (Хиперинфлация)

Цели и обхват на раздела Правилата на този раздел не се прилагат от всички предприятия. Прилагат се от предприятията, чиято функционална валута (нейната икономика) е в състояние на свръхинфлация. Такива компании може да има и сред малките и средните предприятия. В тези случаи, за...

Разходи по преоценка на поземлен имот (упи)

През 2010 г. е закупен поземлен имот (УПИ) на стойност 120 000 лв. Имотът е закупен от физическо лице и не е ползван данъчен кредит. През 2011 г. върху имота е построена сграда (многофамилна вила с 6 апартамента и 6 гаража), формираната себестойност на сградата е в размер на 480 ...

В пресата за вас

ДЕКЛАРИРАНЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, ПРЕНАСЯНИ ПРЕЗ ГРАНИЦАТА

НАРЕДБА ЗА ПРЕНАСЯНЕТО ПРЕЗ ГРАНИЦА НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ И СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ В бр. 4 от 2012 г. на в. “Счетоводна и данъчна практика” може да се намери информация за новата наредба за пренасянето през граница на парични средства, благородни метали и скъпоценни ...

За приложението на чл. 41, ал. 5 от ЗКПО

В бр. 2 от 2012 г. на в. “Данъчен консултант” Иван Дочев, д.е.с., коментира приложението на чл. 41, ал. 5 от ЗКПО. Става дума за временната данъчна разлика от начислени възнаграждения за неизползвани отпуски, когато тяхното отчитане не води до намаляване на счетоводния финансов ...

Облекчени правила при издаването на ЕЗОК

В бр. 3 от 2012 г. на сп. “Труд и право” Петя Сотирова, главен експерт в сектор “Информация” в ЦУ на НЗОК, коментира облекчените правила при издаването на Европейска здравноосигурителна карта. С цел облекчаване на процедурата по издаване на Европейска здравноосигурителна карта (Е...

Общи изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при надомна работа и работа от разстояние

    В бр. 3 от 2012 г. на сп. “Труд и право” Деяна Илиева представя изискванията за осигуряване на безопасност и здраве при надомна работа и работа от разстояние.     И в двата случая в КТ е поставено изискване към работодателя да осигури на работника или служителя, извършващ на...

Одиторски доклади

В бр. 3 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Теодоси Георгиев, д.е.с., коментира одиторските доклади. Резултатът от одита се представя с одиторски доклад. Извършеният одит освен с доклада на одитора се удостоверява и с подписа и печата на последния върху основните еле...

Определяне на справедлива стойност

МСС 36 ОБЕЗЦЕНКА НА АКТИВИ В бр. 3 от 2012 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира определянето на справедливата стойност, като се вземат предвид котировките на текущата цена “купува”. Параграф 26 от МСС 36 уточнява, че когато няма данни за текущите ц...

Отчитане на активи, закупени на лизинг

В бр. 2 от 2012 г. на сп. “Счетоводна и данъчна практика” Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Как да отразя счетоводните операции при финансов лизинг при следния казус: 1. Фирмата ни е закупила автомобил на лизинг за 5 години, без да ползва данъчен кредит. ...

Справочник

Държавен вестник, бр. 32 - 33/2012 г.

ДВ, бр. 32 от 24.04.2012 Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане. 2. Закон за допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България. 3. Закон за денонсиране на Споразум...

Процедура за отпускане и изплащане на гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя

Национален осигурителен институт Правно основание: Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (ЗГВРСНР) - чл. 3-7; чл. 22, чл. 23 и чл. 25-27. Наредба за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпуск...