начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 16, 23 - 29 април 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 16, 23 - 29 април 2012 г.
Законодателство

Коригиране на грешки в подадени годишни данъчни декларации по ЗДДФЛ

Промяна на данните, посочени в данъчни декларации или други документи, се извършва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). 1. Общи положения Промяната на данните в декларациите по чл. 50 от ЗДДФЛ може да бъде извършена както по ин...

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за обществените поръчки. Измененията предвиждат повишаване на стойностните прагове на обществените поръчки, над които се прилагат съответни процедури по възлагане. Процедурите по закона ще се прилага...

Въпроси и отговори

Заместването се прекратява при реално завръщане на титуляря

Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат Срочният трудов договор за заместване на работник или служител, който отсъства от работа, е един от видовете срочни трудови договори по чл. 68, ал. 1 от КТ. Съгласно тази алинея срочен трудов договор се сключва: 1. ...

Започване на работа след продължително отсъствие по болест

Има ли работодателят право да допусне на работа лице, което е ползвало 180 дни отпуск по болест поради прекаран инфаркт? Когато при настъпило заболяване компетентният здравен орган установи състояние на временна неработоспособност, той издава болнич...

Намаляване на капитала и прекратяване на ЕООД

I. Намаляването на капитала на ЕООД и вписването в търговския регистър следва следната процедура: 1. Едноличният собственик на капитала взема решение за намаляване на размера на капитала. За това решение се оформя протокол, който се подписва от еднол...

Раздел 30 - Превод (Преизчисляване) в чуждестранна валута

Обхват на раздела В раздела са включени правила за извършване и счетоводно отразяване на преизчисления от чуждестранна в национална валута на: - трансфери и други дейности на местно предприятие в чуждестранна валута, за да може резултатите от тези де...

Третиране по ЗДДС на услуга, предоставена от български детски градини и училища с чуждестранно участие и от чуждестранни детски градини и училища

Основните, съществените постановки в указание изх. № УК-5 от 26.10.2010 г. на министъра на финансите са: 1. На основание чл. 41, т. 1, буква “а” от ЗДДС освободена доставка са предучилищната подготовка и възпитание, както и училищното образование, пр...

Уведомяване на Инспекцията по труда при прекратяване на дейност

Длъжен ли е ЕТ да уведомява инспекцията по труда при прекратяване на дейността си? Формата, съдържанието, редът и начинът за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) са уре...

Уволнение поради намаляване обема на работа

Как може да се докаже намаление обема на работа като основание за уволнение от структура, който не е производствена? В чл. 328, ал. 1, т. 3 от КТ е уредено правото на работодателя да прекрати трудовия договор поради намаляване обема на работа. В зак...

В пресата за вас

Дневни и квартирни пари при командировки в чужбина

Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина В “Консултант А-Я” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда казуса: Шофьор на товарен автомобил, който извършва дейността изцяло в страна от ЕС, е командирован в чужбина. Какви се днев...

Могат ли кредиторите на комитента да се ползват от презумпцията нa чл. 349, ал. 2 ТЗ

В бр. 2 от 2012 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Георги Хорозов, юрист, коментира могат ли кредиторите на комитента да се ползват от презумпцията на чл. 349, ал. 2 ТЗ. Един интересен практически въпрос е свързан с възможността кредиторите н...

Осигуряване при получаване на доходи от дейности на различни основания

КСО В “Консултант А-Я” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда казуса: Получавам заплата по договор за управление и контрол в дружество “А” в размер на 800 лв. В дружество “Б” съм управител и съдружник и се осигурявам като самоосигуряващо се ли...

Отчитане на корпоративния данък

В бр. 2 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира отчитането на корпоративния данък. Данъчно задължените лица по ЗКПО начисляват, декларират и внасят корпоративен данък по реда и в сроковете, установени в част...

Отчитане на предоставени дългосрочни заеми в холдинг

В бр. 4 от 2012 г. на списание “Счетоводство+” д-р Десислава Йосифова коментира отчитането на предоставниете дългосрочни заеми в холдинг. Понятието “холдинг” и неговите характеристики са свързани с понятията “дъщерни предприятия” и “контрол”. Холдин...

Платеният патентен данък не следва да се отчита като разход

ЗМДТ В “Консултант А-Я” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда следния казус: Фирмата е ЕТ и на патент. Платеният патентен данък като сума, например 1000 лева, приспада ли се като необходим присъщ разход на фирмата и респективно с него да се на...

Професионални етични принципи в одиторската дейност

В бр. 3 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Теодоси Георгиев, д.е.с., коментира професионалните етични принципи в одиторската дейност. Освен професионалните стандарти одиторите са задължени със ЗНФО да спазват Професионално-етичния коде...

Процедура по дерегистрация по ЗДДС

ЗДДС В “Консултант А-Я” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда казуса: Фирмата ни се влива в друга. Подали сме в НАП декларация за дерегистрация по ДДС в 14-дневен срок от събитието. Каква друга информация трябва да подадем към НАП и НСИ и в к...

Регистриране на консорциум

ТЗ В “Консултант А-Я” Иван Симов, регистриран одитор, разглежда казуса: Две фирми сключват договор за учредяване на консорциум за изпълнение на общ проект по строителството, реконструкцията и модернизацията на съоръжение при условията на чл. 275, 27...

Справочник

Данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски производители

Национална агенция за приходите Със ЗИДЗКПО (ДВ, бр. 95/2009 г.) е отменено общото данъчно облекчение по чл. 179 от ЗКПО за земеделските производители. Едновременно с това е приет нов чл. 189б от ЗКПО, с който се въвежда данъчно облекчение за земе...

Държавен вестник, бр. 30 - 31/2012 г.

ДВ, бр. 30 от 17.04.2012 г. Правителството прие: 1. Постановление № 73 от 6.04.2012 г. за допълнение на Постановление № 367 на Министерския съвет от 2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г. 2. Постановление № 74...

ЗАПОВЕД № 323 ОТ 13.03.2012 Г. НА МФ

Национален осигурителен институт На основание чл. 183, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане 1. Утвърждавам списък на общини в които за предходната година преди текущата безработицата е със или над 35 на сто по-висока от средната за ...