Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 15, 16 - 22 април 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 15, 16 - 22 април 2012 г.
Законодателство

Народно събрание

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за здравеопазването, с които се въвежда забрана за пушене на закрити обществени места. Правителството предлага забраната за тютюнопушенето в закритите обществени места, както и на изрично изброени открити обществени места (дворове...

Въпроси и отговори

Важни решения на Съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС

Период 1993 г. - продължение Дело C- 468/93, решение от 28 март1996 г. страни: Gemeente Emmen vs Belastingsdienst Grote Ondernemingen Предмет на спора е редът за облагане на земя за строеж. 1. В своето решение Съдът на ЕО приема, че определението на понятието “земя за стр...

Дарението по ЗДДФЛ не е доход

При направено дарение от фирмата по чл. 31, ал. 1, т. 8 до 10% от счетоводната печалба трябва ли сумата да се посочва в справката за изплатени доходи на физически лица по чл. 73 от ЗДДФЛ и трябва ли надареното лице да подава годишна данъчна декларация по чл. 50. В случай че след ...

Доставка на консултантска услуга

Българска фирма - юридическо лице, има сключен договор с физическо лице от Полша за консултантски услуги по предоставяне на съвети, идеи, предложения и препоръки във връзка с логистика, дизайн и визия при подредба на магазини на фирмата, които се намират на територията на Българи...

Момент на прекратяване на трудовия договор

На наша работничка беше връчено предизвестие в сроковете по чл. 326, ал. 2 КТ във връзка с прекратяване на трудовия є договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ (при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст). Предизвестието беше връчено на 09.01.2012 г. със с...

Представяне на годишните финансови отчети

Емил ЕВЛОГИЕВ - д.е.с. СС 1 Представяне на финансови отчети определя базата за представяне на финансови отчети с общо предназначение. Той дефинира финансовите отчети като структурирано представяне на информация за финансовото състояние, резултатите от дейността и паричните потоц...

Трудоустрояване на същата работа

Как следва да се постъпи, когато работник представи експертно решение на ТЕЛК със заключение, че може да изпълнява същата работа? Счита ли се за трудоустроен такъв работник? С експертното решение на ТЕЛК се установява видът на заболяването, от което страда работникът или служите...

В пресата за вас

Вътрешна документация на предприятието по осигуряване на безопасност и здраве при работа

В бр. 3 от 2012 г. на списание “Бюлетин по труда” може да се намери информация, свързана с вътрешната документация на предприятието по осигуряване на безопасност и здраве при работа. Неизчерпателен списък 1. Правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 2. Д...

Лични премии/вноски по договори за застраховки “Живот”

ЗДДФЛ В “Консултант А-Я” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда следния въпрос: Физическо лице има сключена лична застраховка “Живот”, която е обвързана с банков кредит и бенефициент е банката при настъпване на събитието. В този случай изплатените лични вноски може ли физич...

Определяне на справедливата стойност, намалена с разходите по продажбата

В бр. 3 от 2012 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира определянето на справедливата стойност, намалена с разходите по продажбата. Параграф 25 от МСС 36 Обезценка на активи изтъква, че най-доброто доказателство за наличието на справедлива стойност за д...

Практическото значение и приложение на чл. 349, ал. 2 ТЗ

ТЗ, ГПК В бр. 2 от 2012 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Георги Хорозов, юрист, коментира практическото значение и приложение на чл. 349, ал. 2 от Търговския закон. Член 349, ал. 2 ТЗ намира основно приложение при започнало принудително изпълнение срещу имущество на ...

Промени в наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

    В бр. 4 от 2012 г. на сп. “Български законник” Вержиния Заркова представя промените в наредбите, свързани със социалното осигуряване.         В чл. 1 на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, са изчерпателно избр...

Специфични клаузи на дистрибуторския договор

В бр. 3 от 2012 г. на списание “Търговско и конкурентно право” Нора Москова, юрист, коментира специфичните клаузи на дистрибуторския договор. Отношенията между производител и дистрибутор изискват договор, чиято структура позволява да бъдат закрепени най-различни по вид права и з...

Цел и обхват на одита

В бр. 3 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Теодоси Георгиев, д.е.с., коментира целта и обхвата на независимия финансов одит. Цел на одита Чл. 5 на Закона за независимия финансов одит (ЗНФО) постановява, че одитът е изразяване на одиторско мнение относно достоверното...

Справочник

Държавен вестник, бр. 29/2012 г.

ДВ, бр. 29 от 10.04.2012 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана. Правителството прие: 1. Постановление № 70 от 3.04.2012 г. за изменение и доп...

Процедура за изплащане на парични обезщетения при временна неработоспособност

Национален осигурителен институт Правно основание на процедурата Кодекс на труда - чл. 162. Кодекс за социално осигуряване - чл. 40-46. Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО (НИИПОПДОО). Цел на процедурата При настъпване на риска врем...