Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 15, 16 - 22 април 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 15, 16 - 22 април 2012 г.
Законодателство

Народно събрание

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за здравеопазването, с които се въвежда забрана за пушене на закрити обществени места. Правителството предлага забраната за тютюнопушенето в закритите обществени места, както и на изрично изброени отк...

Въпроси и отговори

Важни решения на Съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС

Период 1993 г. - продължение Дело C- 468/93, решение от 28 март1996 г. страни: Gemeente Emmen vs Belastingsdienst Grote Ondernemingen Предмет на спора е редът за облагане на земя за строеж. 1. В своето решение Съдът на ЕО приема, че определен...

Дарението по ЗДДФЛ не е доход

При направено дарение от фирмата по чл. 31, ал. 1, т. 8 до 10% от счетоводната печалба трябва ли сумата да се посочва в справката за изплатени доходи на физически лица по чл. 73 от ЗДДФЛ и трябва ли надареното лице да подава годишна данъчна деклараци...

Доставка на консултантска услуга

Българска фирма - юридическо лице, има сключен договор с физическо лице от Полша за консултантски услуги по предоставяне на съвети, идеи, предложения и препоръки във връзка с логистика, дизайн и визия при подредба на магазини на фирмата, които се нам...

Момент на прекратяване на трудовия договор

На наша работничка беше връчено предизвестие в сроковете по чл. 326, ал. 2 КТ във връзка с прекратяване на трудовия є договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ (при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст). Предизвестието беше ...

Представяне на годишните финансови отчети

Емил ЕВЛОГИЕВ - д.е.с. СС 1 Представяне на финансови отчети определя базата за представяне на финансови отчети с общо предназначение. Той дефинира финансовите отчети като структурирано представяне на информация за финансовото състояние, резултатите ...

Трудоустрояване на същата работа

Как следва да се постъпи, когато работник представи експертно решение на ТЕЛК със заключение, че може да изпълнява същата работа? Счита ли се за трудоустроен такъв работник? С експертното решение на ТЕЛК се установява видът на заболяването, от което...

В пресата за вас

Вътрешна документация на предприятието по осигуряване на безопасност и здраве при работа

В бр. 3 от 2012 г. на списание “Бюлетин по труда” може да се намери информация, свързана с вътрешната документация на предприятието по осигуряване на безопасност и здраве при работа. Неизчерпателен списък 1. Правила за осигуряване на здравословни и б...

Лични премии/вноски по договори за застраховки “Живот”

ЗДДФЛ В “Консултант А-Я” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда следния въпрос: Физическо лице има сключена лична застраховка “Живот”, която е обвързана с банков кредит и бенефициент е банката при настъпване на събитието. В този случай изплатен...

Определяне на справедливата стойност, намалена с разходите по продажбата

В бр. 3 от 2012 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира определянето на справедливата стойност, намалена с разходите по продажбата. Параграф 25 от МСС 36 Обезценка на активи изтъква, че най-доброто доказателство за наличиет...

Практическото значение и приложение на чл. 349, ал. 2 ТЗ

ТЗ, ГПК В бр. 2 от 2012 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Георги Хорозов, юрист, коментира практическото значение и приложение на чл. 349, ал. 2 от Търговския закон. Член 349, ал. 2 ТЗ намира основно приложение при започнало принудително ...

Промени в наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

    В бр. 4 от 2012 г. на сп. “Български законник” Вержиния Заркова представя промените в наредбите, свързани със социалното осигуряване.         В чл. 1 на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителн...

Специфични клаузи на дистрибуторския договор

В бр. 3 от 2012 г. на списание “Търговско и конкурентно право” Нора Москова, юрист, коментира специфичните клаузи на дистрибуторския договор. Отношенията между производител и дистрибутор изискват договор, чиято структура позволява да бъдат закрепени...

Цел и обхват на одита

В бр. 3 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Теодоси Георгиев, д.е.с., коментира целта и обхвата на независимия финансов одит. Цел на одита Чл. 5 на Закона за независимия финансов одит (ЗНФО) постановява, че одитът е изразяване на одиторс...

Справочник

Държавен вестник, бр. 29/2012 г.

ДВ, бр. 29 от 10.04.2012 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана. Правителството прие: 1. Постановление № 70 от 3...

Процедура за изплащане на парични обезщетения при временна неработоспособност

Национален осигурителен институт Правно основание на процедурата Кодекс на труда - чл. 162. Кодекс за социално осигуряване - чл. 40-46. Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО (НИИПОПДОО). Цел на процедурата...