начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 14, 9 - 15 април 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 14, 9 - 15 април 2012 г.
Законодателство

Заложните къщи - статут, функции и данъчно третиране

Костадин ИВАНОВ - данъчен консултант 1. Същност, видове и особености на операциите и сделките, извършвани от заложните къщи В Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) и в Наредбата за дейността на заложните къщи, която е в сила от 27 февруари 2009...

Народно събрание

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за гражданската регистрация. Разширява се обхватът на документите, които ще се предоставят при извършване на адресна регистрация. Предлага се освен документ за собственост и договор за ползване да мог...

Въпроси и отговори

Инвалидна пенсия

Мъж, роден на 01.06.1950 г., има процент инвалидност 70% и срок на решението на ТЕЛК до 01.06.2014 г. (три години). Според условията за пенсиониране през 2011 г. (когато е издадено решението) трябваше за придобие право на пенсия за осигурителн стаж и...

Невъзникване на трудово правоотношение

Преди 15 дни назначихме на работа дърводелец. Сключихме с него трудов договор за 1 година. Работникът не започна веднага работа, а след една седмица ни уведоми, че се отказва от договора, тъй като е постъпил на работа в друго предприятие, където са м...

Предизвестие за прекратяване на трудовия договор

Служител е получил едномесечно предизвестие за прекратяване на трудовия договор поради съкращаване на щата, но в деня на изтичане на предизвестието е в болнични. Трябва ли за уволнението да се иска разрешение от инспекцията по труда? Удължава ли се с...

Прекратяване на трудов договор срещу уговорено обезщетение

Трудовото правоотношение се прекратява по чл. 331 от Кодекса на труда (срещу уговорено обезщетение). Ако към този момент работникът е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, длъжен ли е работодателят да му изплати обезщетение по чл. ...

Раздел 29 - Данъци върху доходите

Обхват на раздела В този раздел са включени правила за отчитане на данъка върху дохода и за неговото представяне във финансовия отчет на предприятието. Данъкът върху дохода включва всички местни (вътрешни) и чуждестранни данъци, които се начисляват (...

Третиране на субсидиите по ЗДДС

Субсидиите по схемата за единно плащане на площ и по схемите за национални доплащания на площ вкючват ли се при определяне на облагаемия оборот за регистрация по ЗДДС на земеделски производител, занимаващ се с растениевъдство? Съгласно чл. 96, ал. 2...

В пресата за вас

Вътрешна документация на предприятието по уреждане на трудовите отношения

В бр. 3 от 2012 г. на сп. “Бюлетин по труда” може да се намери информация, свързана с вътрешната документация на предприятието по уреждане на трудовите отношения. Необходимостта от изготвянето и съхраняването на документи, свързани с трудовото правоо...

Главна инспекция по труда приема годишните декларации за условия на труд

Главна инспекция по труда До 30 април е срокът за подаване на годишните декларации и уведомления за 2011 година за състоянието на условията на труд във фирмите. Декларация подават всички лица, които нямат подадена и успешно приета декларация (ув...

Данък върху разходите

В бр. 3 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира данъка върху разходите. С данък върху разходите се облагат документално обоснованите: а) представителни разходи, свързани с дейността; б) социални разходи, п...

Дистрибуторски договор

ЗЗД, ТЗ В бр. 3 от 2012 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Нора Москова, юрист, коментира дистрибуторския договор. Специфичната конструкция на дистрибуторския договор (договор за пласмент) поражда неяснота как трябва да бъде квалифициран той...

Кредитно известие към фактура за задатък (капаро)

В бр. 4 от 2012 г. на сп. “Български законник” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда казуса: Във връзка с предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот фирма е получила капаро в размер на 300 000 хил. лв. Издали са данъчна факту...

Критерии за задължително извършване на независим финансов одит

В бр. 3 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Теодоси Георгиев, д.е.с., посочва критериите за задължително извършване на независим финансов одит. Критериите за задължителен одит са уредени в чл. 38 на Закона за счетоводство (ЗСч). На задъ...

Определяне на задължения по ЗДДС върху извършени продажби и предоставяне под наем на недвижими имоти

ЗДДС В бр. 4 от 2012 г. на сп. “Български законник” е представено адм. дело № 5147/2011 г., решение № 2777 от 27.02.2012 г. Предмет на спора е определяне задължения по ЗДДС (отм.) и ЗДДС върху извършени продажби и предоставяне под наем на недвижими ...

Третиране по ЗКПО на начислените, но неизплатени до 31 декември командировъчни пари на персонала

В бр. 3 на “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, разглежда третирането по ЗКПО на начислените, но неизплатени до 31 декември командировъчни пари на персонала. Първият въпрос, на който трябва да се отговори, е...

Справочник

Държавен вестник, бр. 27 - 28/2012 г.

ДВ, бр. 27 от 3.04.2012 г. Правителството прие: 1. Постановление № 66 от 28.03.2012 г. за предоставяне на средства от републиканския бюджет за придобиване на акции от държавата във връзка с увеличаването на капитала на търговско дружество. 2. Пост...

Издаване на удостоверение за предаване на разплащателни ведомости в случаите, когато осигурителят не е имал наети лица и не е водил разплащателни ведомости (чл. 22, ал. 2 и ал. 3 от Инструкция № 5/30.06.2005 г. на управителя на НОИ)

Национален осигурителен институт Как се получава този документ: • Осигурителят подава лично заявление-декларация по образец или чрез упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно в териториалното поделение на Националния осигурителен институ...

Издаване на удостоверение за прекратяване (заличаване) дейността на осигурител (чл. 5, ал. 10 от КСО и чл. 5 от Инструкция № 5/30.06.2005 г. на управителя на НОИ)

Национален осигурителен институт Как се получава този документ: I. Осигурителят подава лично заявление-декларация по образец на основание чл. 5, ал. 10 от КСО и чл. 5 от Инструкция № 5 или чрез упълномощен представител с нотариално заверено пълномо...

Издаване на удостоверения за трудов/осигурителен стаж и доход (съгласно разпоредбите на Инструкция №5/30.06.2005 г. на управителя на НОИ)

Национален осигурителен институт Въз основа на съхраняваната в осигурителния архив разплащателна и трудовоправна документация се издават документи, удостоверяващи трудов/осигурителен стаж и доход, необходими за ползване на пенсионни права и обез...

Краткосрочни обезщетения

В какъв срок се представят документите за изплащане на обезщетение за отглеждане на малко дете? • Документите за изплащане на обезщетение за отглеждане на малко дете се представят в съответното териториално поделение на Националния осигурителен инст...