Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 14, 9 - 15 април 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 14, 9 - 15 април 2012 г.
Законодателство

Заложните къщи - статут, функции и данъчно третиране

Костадин ИВАНОВ - данъчен консултант 1. Същност, видове и особености на операциите и сделките, извършвани от заложните къщи В Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) и в Наредбата за дейността на заложните къщи, която е в сила от 27 февруари 2009...

Народно събрание

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за гражданската регистрация. Разширява се обхватът на документите, които ще се предоставят при извършване на адресна регистрация. Предлага се освен документ за собственост и договор за ползване да мог...

Въпроси и отговори

Инвалидна пенсия

Мъж, роден на 01.06.1950 г., има процент инвалидност 70% и срок на решението на ТЕЛК до 01.06.2014 г. (три години). Според условията за пенсиониране през 2011 г. (когато е издадено решението) трябваше за придобие право на пенсия за осигурителн стаж и...

Невъзникване на трудово правоотношение

Преди 15 дни назначихме на работа дърводелец. Сключихме с него трудов договор за 1 година. Работникът не започна веднага работа, а след една седмица ни уведоми, че се отказва от договора, тъй като е постъпил на работа в друго предприятие, където са м...

Предизвестие за прекратяване на трудовия договор

Служител е получил едномесечно предизвестие за прекратяване на трудовия договор поради съкращаване на щата, но в деня на изтичане на предизвестието е в болнични. Трябва ли за уволнението да се иска разрешение от инспекцията по труда? Удължава ли се с...

Прекратяване на трудов договор срещу уговорено обезщетение

Трудовото правоотношение се прекратява по чл. 331 от Кодекса на труда (срещу уговорено обезщетение). Ако към този момент работникът е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, длъжен ли е работодателят да му изплати обезщетение по чл. ...

Раздел 29 - Данъци върху доходите

Обхват на раздела В този раздел са включени правила за отчитане на данъка върху дохода и за неговото представяне във финансовия отчет на предприятието. Данъкът върху дохода включва всички местни (вътрешни) и чуждестранни данъци, които се начисляват (...

Третиране на субсидиите по ЗДДС

Субсидиите по схемата за единно плащане на площ и по схемите за национални доплащания на площ вкючват ли се при определяне на облагаемия оборот за регистрация по ЗДДС на земеделски производител, занимаващ се с растениевъдство? Съгласно чл. 96, ал. 2...

В пресата за вас

Вътрешна документация на предприятието по уреждане на трудовите отношения

В бр. 3 от 2012 г. на сп. “Бюлетин по труда” може да се намери информация, свързана с вътрешната документация на предприятието по уреждане на трудовите отношения. Необходимостта от изготвянето и съхраняването на документи, свързани с трудовото правоо...

Главна инспекция по труда приема годишните декларации за условия на труд

Главна инспекция по труда До 30 април е срокът за подаване на годишните декларации и уведомления за 2011 година за състоянието на условията на труд във фирмите. Декларация подават всички лица, които нямат подадена и успешно приета декларация (ув...

Данък върху разходите

В бр. 3 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира данъка върху разходите. С данък върху разходите се облагат документално обоснованите: а) представителни разходи, свързани с дейността; б) социални разходи, п...

Дистрибуторски договор

ЗЗД, ТЗ В бр. 3 от 2012 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Нора Москова, юрист, коментира дистрибуторския договор. Специфичната конструкция на дистрибуторския договор (договор за пласмент) поражда неяснота как трябва да бъде квалифициран той...

Кредитно известие към фактура за задатък (капаро)

В бр. 4 от 2012 г. на сп. “Български законник” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда казуса: Във връзка с предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот фирма е получила капаро в размер на 300 000 хил. лв. Издали са данъчна факту...

Критерии за задължително извършване на независим финансов одит

В бр. 3 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Теодоси Георгиев, д.е.с., посочва критериите за задължително извършване на независим финансов одит. Критериите за задължителен одит са уредени в чл. 38 на Закона за счетоводство (ЗСч). На задъ...

Определяне на задължения по ЗДДС върху извършени продажби и предоставяне под наем на недвижими имоти

ЗДДС В бр. 4 от 2012 г. на сп. “Български законник” е представено адм. дело № 5147/2011 г., решение № 2777 от 27.02.2012 г. Предмет на спора е определяне задължения по ЗДДС (отм.) и ЗДДС върху извършени продажби и предоставяне под наем на недвижими ...

Третиране по ЗКПО на начислените, но неизплатени до 31 декември командировъчни пари на персонала

В бр. 3 на “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, разглежда третирането по ЗКПО на начислените, но неизплатени до 31 декември командировъчни пари на персонала. Първият въпрос, на който трябва да се отговори, е...

Справочник

Държавен вестник, бр. 27 - 28/2012 г.

ДВ, бр. 27 от 3.04.2012 г. Правителството прие: 1. Постановление № 66 от 28.03.2012 г. за предоставяне на средства от републиканския бюджет за придобиване на акции от държавата във връзка с увеличаването на капитала на търговско дружество. 2. Пост...

Издаване на удостоверение за предаване на разплащателни ведомости в случаите, когато осигурителят не е имал наети лица и не е водил разплащателни ведомости (чл. 22, ал. 2 и ал. 3 от Инструкция № 5/30.06.2005 г. на управителя на НОИ)

Национален осигурителен институт Как се получава този документ: • Осигурителят подава лично заявление-декларация по образец или чрез упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно в териториалното поделение на Националния осигурителен институ...

Издаване на удостоверение за прекратяване (заличаване) дейността на осигурител (чл. 5, ал. 10 от КСО и чл. 5 от Инструкция № 5/30.06.2005 г. на управителя на НОИ)

Национален осигурителен институт Как се получава този документ: I. Осигурителят подава лично заявление-декларация по образец на основание чл. 5, ал. 10 от КСО и чл. 5 от Инструкция № 5 или чрез упълномощен представител с нотариално заверено пълномо...

Издаване на удостоверения за трудов/осигурителен стаж и доход (съгласно разпоредбите на Инструкция №5/30.06.2005 г. на управителя на НОИ)

Национален осигурителен институт Въз основа на съхраняваната в осигурителния архив разплащателна и трудовоправна документация се издават документи, удостоверяващи трудов/осигурителен стаж и доход, необходими за ползване на пенсионни права и обез...

Краткосрочни обезщетения

В какъв срок се представят документите за изплащане на обезщетение за отглеждане на малко дете? • Документите за изплащане на обезщетение за отглеждане на малко дете се представят в съответното териториално поделение на Националния осигурителен инст...