Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 14, 9 - 15 април 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 14, 9 - 15 април 2012 г.
Законодателство

Заложните къщи - статут, функции и данъчно третиране

Костадин ИВАНОВ - данъчен консултант 1. Същност, видове и особености на операциите и сделките, извършвани от заложните къщи В Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) и в Наредбата за дейността на заложните къщи, която е в сила от 27 февруари 2009 г., се регламентират същностт...

Народно събрание

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за гражданската регистрация. Разширява се обхватът на документите, които ще се предоставят при извършване на адресна регистрация. Предлага се освен документ за собственост и договор за ползване да могат да се предоставят и други д...

Въпроси и отговори

Инвалидна пенсия

Мъж, роден на 01.06.1950 г., има процент инвалидност 70% и срок на решението на ТЕЛК до 01.06.2014 г. (три години). Според условията за пенсиониране през 2011 г. (когато е издадено решението) трябваше за придобие право на пенсия за осигурителн стаж и възраст през 2013 г. и решени...

Невъзникване на трудово правоотношение

Преди 15 дни назначихме на работа дърводелец. Сключихме с него трудов договор за 1 година. Работникът не започна веднага работа, а след една седмица ни уведоми, че се отказва от договора, тъй като е постъпил на работа в друго предприятие, където са му предложили по-добри условия ...

Предизвестие за прекратяване на трудовия договор

Служител е получил едномесечно предизвестие за прекратяване на трудовия договор поради съкращаване на щата, но в деня на изтичане на предизвестието е в болнични. Трябва ли за уволнението да се иска разрешение от инспекцията по труда? Удължава ли се срокът на предизвестие с дните ...

Прекратяване на трудов договор срещу уговорено обезщетение

Трудовото правоотношение се прекратява по чл. 331 от Кодекса на труда (срещу уговорено обезщетение). Ако към този момент работникът е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, длъжен ли е работодателят да му изплати обезщетение по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда...

Раздел 29 - Данъци върху доходите

Обхват на раздела В този раздел са включени правила за отчитане на данъка върху дохода и за неговото представяне във финансовия отчет на предприятието. Данъкът върху дохода включва всички местни (вътрешни) и чуждестранни данъци, които се начисляват (или, както е записано в станда...

Третиране на субсидиите по ЗДДС

Субсидиите по схемата за единно плащане на площ и по схемите за национални доплащания на площ вкючват ли се при определяне на облагаемия оборот за регистрация по ЗДДС на земеделски производител, занимаващ се с растениевъдство? Съгласно чл. 96, ал. 2 от ЗДДС облагаемият оборот за...

В пресата за вас

Вътрешна документация на предприятието по уреждане на трудовите отношения

В бр. 3 от 2012 г. на сп. “Бюлетин по труда” може да се намери информация, свързана с вътрешната документация на предприятието по уреждане на трудовите отношения. Необходимостта от изготвянето и съхраняването на документи, свързани с трудовото правоотношение, е задължение на рабо...

Главна инспекция по труда приема годишните декларации за условия на труд

Главна инспекция по труда До 30 април е срокът за подаване на годишните декларации и уведомления за 2011 година за състоянието на условията на труд във фирмите. Декларация подават всички лица, които нямат подадена и успешно приета декларация (уведомление) за 2010 г. и съотве...

Данък върху разходите

В бр. 3 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира данъка върху разходите. С данък върху разходите се облагат документално обоснованите: а) представителни разходи, свързани с дейността; б) социални разходи, предоставени в натура на работн...

Дистрибуторски договор

ЗЗД, ТЗ В бр. 3 от 2012 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Нора Москова, юрист, коментира дистрибуторския договор. Специфичната конструкция на дистрибуторския договор (договор за пласмент) поражда неяснота как трябва да бъде квалифициран той и кои норми следва да бъдат п...

Кредитно известие към фактура за задатък (капаро)

В бр. 4 от 2012 г. на сп. “Български законник” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда казуса: Във връзка с предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот фирма е получила капаро в размер на 300 000 хил. лв. Издали са данъчна фактура с начислен ДДС 60 000 лв. П...

Критерии за задължително извършване на независим финансов одит

В бр. 3 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Теодоси Георгиев, д.е.с., посочва критериите за задължително извършване на независим финансов одит. Критериите за задължителен одит са уредени в чл. 38 на Закона за счетоводство (ЗСч). На задължителен одит подлежат годишни...

Определяне на задължения по ЗДДС върху извършени продажби и предоставяне под наем на недвижими имоти

ЗДДС В бр. 4 от 2012 г. на сп. “Български законник” е представено адм. дело № 5147/2011 г., решение № 2777 от 27.02.2012 г. Предмет на спора е определяне задължения по ЗДДС (отм.) и ЗДДС върху извършени продажби и предоставяне под наем на недвижими имоти. Сделките по продажба и...

Третиране по ЗКПО на начислените, но неизплатени до 31 декември командировъчни пари на персонала

В бр. 3 на “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, разглежда третирането по ЗКПО на начислените, но неизплатени до 31 декември командировъчни пари на персонала. Първият въпрос, на който трябва да се отговори, е дали ЗДДФЛ третира обезщетени...

Справочник

Държавен вестник, бр. 27 - 28/2012 г.

ДВ, бр. 27 от 3.04.2012 г. Правителството прие: 1. Постановление № 66 от 28.03.2012 г. за предоставяне на средства от републиканския бюджет за придобиване на акции от държавата във връзка с увеличаването на капитала на търговско дружество. 2. Постановление № 67 от 29.03.2012 г...

Издаване на удостоверение за предаване на разплащателни ведомости в случаите, когато осигурителят не е имал наети лица и не е водил разплащателни ведомости (чл. 22, ал. 2 и ал. 3 от Инструкция № 5/30.06.2005 г. на управителя на НОИ)

Национален осигурителен институт Как се получава този документ: • Осигурителят подава лично заявление-декларация по образец или чрез упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно в териториалното поделение на Националния осигурителен институт, на чиято територия е седали...

Издаване на удостоверение за прекратяване (заличаване) дейността на осигурител (чл. 5, ал. 10 от КСО и чл. 5 от Инструкция № 5/30.06.2005 г. на управителя на НОИ)

Национален осигурителен институт Как се получава този документ: I. Осигурителят подава лично заявление-декларация по образец на основание чл. 5, ал. 10 от КСО и чл. 5 от Инструкция № 5 или чрез упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно. II. Когато в заявлението...

Издаване на удостоверения за трудов/осигурителен стаж и доход (съгласно разпоредбите на Инструкция №5/30.06.2005 г. на управителя на НОИ)

Национален осигурителен институт Въз основа на съхраняваната в осигурителния архив разплащателна и трудовоправна документация се издават документи, удостоверяващи трудов/осигурителен стаж и доход, необходими за ползване на пенсионни права и обезщетения. Документите се издава...

Краткосрочни обезщетения

В какъв срок се представят документите за изплащане на обезщетение за отглеждане на малко дете? • Документите за изплащане на обезщетение за отглеждане на малко дете се представят в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт в сроковете по чл. 40а от...