Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 13, 2 - 8 април 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 13, 2 - 8 април 2012 г.
Законодателство

Народно събрание

Парламентът прие на първо четене промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК). Промените предвиждат кредиторът да има възможност за изборна подсъдност при осъществяване на процедурата по издаването на заповед за изпълнение. Предлага се да се възст...

Предприятията, които осигуряват временна работа, се регистрират в Агенцията по заетостта

Жанет БОГОМИЛОВА - юрист Предприятията, които осигуряват временна работа, задължително се регистрират в Агенцията по заетостта по правилата на новата Глава 8а на Закона за насърчаване на заетостта. Новият ред за регистрация на предприятия, които оси...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС

д-р по данъчно право, адвокат Период 1993 г. 1. Дело C- 16/93, решение от 3 март 1994 г. страни: R. J. Tolsma vs Inspecteur der Omzetbelasting Leeuwarden Предмет на спора е освобождаване от облагане на услугата - възпроизвеждане на музика на обще...

Възражение по акт на Инспекцията по труда

Съставен ми е акт от Инспекцията по труда на основание чл. 416, ал. 1 от КТ за следното нарушение: не съм представила уведомлението по чл. 62 от КТ на 28.02.2011 г., което е грешно, а съм го коригирала на 06.03.2011 г. (работодателят не е представил ...

Данъчно третиране на ДМА с двойно предназначение

Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант Физическо лице, ЕТ, притежава двуетажна къща, съпружеска съсобственост, която не е включена като актив в партимониума на предприятието му. В качеството си на търговец лицето извършва транспортни услуги. Ча...

Дефиниране на физическо лице като местно за целите на данъчното му облагане

Отговаря Лорета ЦВЕТКОВА - данъчен експерт Следва ли да се декларират в справката по чл. 73 от ЗДДФЛ изплатени пари за закупени МПС-та на чуждестранни лица (повечето италиански граждани)? Фирмата е автокъща и закупува автомобили втора употреба от фи...

Едностранно въвеждане на непълно работно време от работодателя

Поради влошеното икономическо състояние на фирмата ни работодателят възнамерява едностранно да въведе непълно работно време. Какви са необходимите законови предпоставки за едностранното въвеждане на непълното работно време и за какъв срок от време мо...

Необходими документи за признаване на разходи, свързани с командировка в страната и в чужбина

Отговаря Любка ЦЕНОВА - д-р по данъчно право, адвокат Какви разходооправдателни документи са необходими за признаване на разходите от командировка в страната и чужбина, когато пътуването е извършено със служебен автомобил и когато е с градски трансп...

Прекратяване на трудов договор след придобито право на пенсия

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика С последните промени на КТ отпадна правото на работодателя да прекрати трудовия договор с лице, което е придобило право на пенсия. На какво основание трябва да се уволняват такива лица? С изменението на чл....

Сключване на договор с подизпълнител

Ние сме фирма, която се занимава с управление на имоти. Имаме договор с етажна собственост на сграда за цялостна поддръжка на вход и общи части. Определили сме цена колко ще струва поддръжката с бюджет за една година, по който бюджет всеки собственик...

В пресата за вас

Връчване на заповед за уволнение

Кодекс на труда В “Консултант А-Я” Гошо Мушкаров, д-р по икономика, разглежда следния казус: Служител в трудовоправни отношения не се явява на работа, няма оформени документи за прекратяване на правоотношението. Ако работодателят изпрати по куриер ...

ДДС при извършване на оценки в качеството на вещо лице

В “Консултант А-Я” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда следния случай: Собственик съм на ЕТ, регистрирано по ДДС. Освен доходите като ЕТ имам и доходи по извънтрудови правоотношения като вещо лице към съда. Трябва ли на доходите по извънтруд...

Закръгляване на данъка по Закона за данъците върху доходите на физическите лица

ЗДДФЛ В “Консултант А-Я” Лорета Цветкова, данъчен експерт в Националната агенция за приходите, дава отговор на следния въпрос: Трябва ли да се закръглява ДДФЛ през 2012 г. или не? И ако да, в кои случаи, касаят ли закръгленията трудовите договори ил...

Изменения в КСО, свързани с определяне размера на паричната помощ при смърт на осигурено лице и паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане

В бр. 3 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” Румяна Станчева, експерт по социално осигуряване, представя измененията и допълненията в КСО, свързани с определяне размера на паричната помощ при смърт на осигурено лице и паричните обезщетения за временна н...

Корекция на Декларации 1 и 6

    В “Консултант А-Я” Аспасия Петкова, експерт по социално осигуряване, разглежда казуса: От инспекцията по труда ни направиха проверка и установиха, че за официалните празници не сме начислили двоен размер на дневното възнаграждение. Дадоха срок от...

Оповестяване на допълнителна информация, която не е представена в другите съставни части на ГФО

В бр. 3 от 2012 г. на списание “Български счетоводител” д-р Иван Златков, д.е.с., коментира оповестяването на допълнителна информация, която не е представена в другите съставни части на ГФО. За да се определи каква друга информация следва да се пред...

Определяне на възстановимата стойност

В бр. 3 от 2012 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира определянето на възстановимата стойност. Възстановимата стойност на даден актив представлява по-високата от двете стойности: справедливата му стойност, намалена с необ...

Приложение на чл. 349, ал. 2 от Търговския закон в гражданския процес

В бр. 2 от 2012 г. на списание “Търговско и конкурентно право” Георги Хорозов, юрист, коментира приложението на чл. 349, ал. 2 от Търговския закон в гражданския процес. Чл. 349, ал. 2 от Търговския закон намира приложение и може да се ползва по всяко...

Счетоводно и данъчно третиране на зелени площи около придобита сграда

В бр. 3 от 2012 г. на в. “Счетоводна и данъчна практика” Евгени Рангелов, магистър по финанси, разглежда следния казус: Дружество придобива (чрез възлагане) сграда, която ще се ползва както за административни дейности, така и за основната дейност на ...

Справочник

Държавен вестник, бр. 25 - 26/2012 г.

ДВ, бр. 25 от 27.03.2012 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 3. Закон за признаване, изп...

Краткосрочни обезщетения

Национален осигурителен институт Какво трябва да знаем за правото на обезщетение при временна неработоспособност и трудоустрояване? • Осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение вместо възнаграждение за врем...