Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 13, 2 - 8 април 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 13, 2 - 8 април 2012 г.
Законодателство

Народно събрание

Парламентът прие на първо четене промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК). Промените предвиждат кредиторът да има възможност за изборна подсъдност при осъществяване на процедурата по издаването на заповед за изпълнение. Предлага се да се възстанови отменената през 2009 г. ...

Предприятията, които осигуряват временна работа, се регистрират в Агенцията по заетостта

Жанет БОГОМИЛОВА - юрист Предприятията, които осигуряват временна работа, задължително се регистрират в Агенцията по заетостта по правилата на новата Глава 8а на Закона за насърчаване на заетостта. Новият ред за регистрация на предприятия, които осигуряват временна работа по нов...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС

д-р по данъчно право, адвокат Период 1993 г. 1. Дело C- 16/93, решение от 3 март 1994 г. страни: R. J. Tolsma vs Inspecteur der Omzetbelasting Leeuwarden Предмет на спора е освобождаване от облагане на услугата - възпроизвеждане на музика на обществени места (свирене на улица...

Възражение по акт на Инспекцията по труда

Съставен ми е акт от Инспекцията по труда на основание чл. 416, ал. 1 от КТ за следното нарушение: не съм представила уведомлението по чл. 62 от КТ на 28.02.2011 г., което е грешно, а съм го коригирала на 06.03.2011 г. (работодателят не е представил уведомлението в законоустанове...

Данъчно третиране на ДМА с двойно предназначение

Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант Физическо лице, ЕТ, притежава двуетажна къща, съпружеска съсобственост, която не е включена като актив в партимониума на предприятието му. В качеството си на търговец лицето извършва транспортни услуги. Част от долния етаж на къщата е ...

Дефиниране на физическо лице като местно за целите на данъчното му облагане

Отговаря Лорета ЦВЕТКОВА - данъчен експерт Следва ли да се декларират в справката по чл. 73 от ЗДДФЛ изплатени пари за закупени МПС-та на чуждестранни лица (повечето италиански граждани)? Фирмата е автокъща и закупува автомобили втора употреба от физически лица в Италия. На осн...

Едностранно въвеждане на непълно работно време от работодателя

Поради влошеното икономическо състояние на фирмата ни работодателят възнамерява едностранно да въведе непълно работно време. Какви са необходимите законови предпоставки за едностранното въвеждане на непълното работно време и за какъв срок от време можем едностранно да го въведем ...

Необходими документи за признаване на разходи, свързани с командировка в страната и в чужбина

Отговаря Любка ЦЕНОВА - д-р по данъчно право, адвокат Какви разходооправдателни документи са необходими за признаване на разходите от командировка в страната и чужбина, когато пътуването е извършено със служебен автомобил и когато е с градски транспорт (в това число самолет, меж...

Прекратяване на трудов договор след придобито право на пенсия

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика С последните промени на КТ отпадна правото на работодателя да прекрати трудовия договор с лице, което е придобило право на пенсия. На какво основание трябва да се уволняват такива лица? С изменението на чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ отпад...

Сключване на договор с подизпълнител

Ние сме фирма, която се занимава с управление на имоти. Имаме договор с етажна собственост на сграда за цялостна поддръжка на вход и общи части. Определили сме цена колко ще струва поддръжката с бюджет за една година, по който бюджет всеки собственик на апартамент ни превежда сум...

В пресата за вас

Връчване на заповед за уволнение

Кодекс на труда В “Консултант А-Я” Гошо Мушкаров, д-р по икономика, разглежда следния казус: Служител в трудовоправни отношения не се явява на работа, няма оформени документи за прекратяване на правоотношението. Ако работодателят изпрати по куриер с обратна разписка на адреса н...

ДДС при извършване на оценки в качеството на вещо лице

В “Консултант А-Я” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда следния случай: Собственик съм на ЕТ, регистрирано по ДДС. Освен доходите като ЕТ имам и доходи по извънтрудови правоотношения като вещо лице към съда. Трябва ли на доходите по извънтрудови правоотношения да начисляв...

Закръгляване на данъка по Закона за данъците върху доходите на физическите лица

ЗДДФЛ В “Консултант А-Я” Лорета Цветкова, данъчен експерт в Националната агенция за приходите, дава отговор на следния въпрос: Трябва ли да се закръглява ДДФЛ през 2012 г. или не? И ако да, в кои случаи, касаят ли закръгленията трудовите договори или само тези, които формират го...

Изменения в КСО, свързани с определяне размера на паричната помощ при смърт на осигурено лице и паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане

В бр. 3 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” Румяна Станчева, експерт по социално осигуряване, представя измененията и допълненията в КСО, свързани с определяне размера на паричната помощ при смърт на осигурено лице и паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност ...

Корекция на Декларации 1 и 6

    В “Консултант А-Я” Аспасия Петкова, експерт по социално осигуряване, разглежда казуса: От инспекцията по труда ни направиха проверка и установиха, че за официалните празници не сме начислили двоен размер на дневното възнаграждение. Дадоха срок от един месец да се начисли, изп...

Оповестяване на допълнителна информация, която не е представена в другите съставни части на ГФО

В бр. 3 от 2012 г. на списание “Български счетоводител” д-р Иван Златков, д.е.с., коментира оповестяването на допълнителна информация, която не е представена в другите съставни части на ГФО. За да се определи каква друга информация следва да се представи в приложението, трябва д...

Определяне на възстановимата стойност

В бр. 3 от 2012 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира определянето на възстановимата стойност. Възстановимата стойност на даден актив представлява по-високата от двете стойности: справедливата му стойност, намалена с необходимите разходи по продажбата...

Приложение на чл. 349, ал. 2 от Търговския закон в гражданския процес

В бр. 2 от 2012 г. на списание “Търговско и конкурентно право” Георги Хорозов, юрист, коментира приложението на чл. 349, ал. 2 от Търговския закон в гражданския процес. Чл. 349, ал. 2 от Търговския закон намира приложение и може да се ползва по всяко дело между комисионера и трет...

Счетоводно и данъчно третиране на зелени площи около придобита сграда

В бр. 3 от 2012 г. на в. “Счетоводна и данъчна практика” Евгени Рангелов, магистър по финанси, разглежда следния казус: Дружество придобива (чрез възлагане) сграда, която ще се ползва както за административни дейности, така и за основната дейност на дружеството. При придобиването...

Справочник

Държавен вестник, бр. 25 - 26/2012 г.

ДВ, бр. 25 от 27.03.2012 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 3. Закон за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни...

Краткосрочни обезщетения

Национален осигурителен институт Какво трябва да знаем за правото на обезщетение при временна неработоспособност и трудоустрояване? • Осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение вместо възнаграждение за времето на отпуск поради временна ...