Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 12, 26 март - 1 април 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 12, 26 март - 1 април 2012 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от НЗОК

Източник: http://www.nhif.bg Въпрос: Кога гражданинът е здравноосигурен? Отговор: Достъпът до безплатна медицинска помощ е гарантиран за лице, заплатило здравните си вноски през последните 3 години - до месеца, когато желае да получи медицинска помощ. Неплатените суми за пред...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС

Период 1992 г. Дело C-10/92, решение от 20 октомври 1993 г. страни: Maurizio Balocchi vs Ministero delle Finanze dello Stato Предмет на спора е авансово плащане на ДДС. В своето решение Съдът на ЕО приема, че член 10 и член 22 (4) и (5) от Шеста директива (Директива 77/388/ЕИ...

Корекция на ползван данъчен кредит при финансов лизинг

Имаме автомобил по финансов лизинг. В началото ни фактурираха цялата стойност и сме платили цялото ДДС. Сега взимаме друг, като ще се слючи тристранно споразумение. Ще върнем стария автомобил, ще го оценят и ще го изкупят, като това ще покрие стария ни лизинг и остатъкът ще е пър...

Наемни отношения с непререгистриран ЕТ

Отговаря д-р Николай НИКОЛОВ - д.е.с. Според търговското право “едноличен търговец” е само определена от закона правоспособност на физическото лице. Тази форма се придобива от момента на регистрация в търговския регистър. Чрез регистрацията в търговския регистър не се създава ...

Раздел 28 - Доходи на наети лица

Обхват на раздела Правилата на този раздел от стандарта определят изискванията за счетоводно отчитане на всички доходи на наетите лица освен на доходите от плащания на база на акции. Доходите от такива плащания се третират счетоводно по правилата на предходния раздел - 26 Плащани...

Ред за приемане на ведомости на прекратени осигурители в НОИ

Условията за приемането и съхраняването на разплащателните ведомости от териториалните поделения на Националния осигурителен институт са регламентирани в чл. 5, ал. 10 и 11 на КСО със следното съдържание: “(10) При прекратяване на дейността на осигурителите, които нямат правоприе...

В пресата за вас

Дата на възникване на данъчното събитие по Закона за данък върху добавената стойност

ЗДДС В бр. 3 от 2012 г. на сп. “Български законник” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда казуса: Поради изключително голямата задлъжнялост между фирми и невъзможността от събиране на вземанията дружество с предварителен договор за покупко-продажба продава отстъпено право...

ДДС при замяна на недвижими имоти

В бр. 3 от 2012 г. на сп. “Български законник” Ивайло Кондарев разглежда казуса: Строителна фирма, регистрирана по ЗДДС, през м. 07/2011 г. продава на физическо лице апартамент, гараж и земя (не сме свързани лица) на стойност, по-висока от себестойността на обектите. През м. 01/2...

Действие на комисионния договор спрямо трети лица

В бр. 2 от 2012 г. на списание “Търговско и конкурентно право” Георги Хорозов, юрист, коментира действието на комисионния договор спрямо трети лица. Съгласно чл. 349, ал. 2 от Търговския закон “правата, придобити от комисионера или предоставени му от доверителя, се смятат спрямо...

Едноличният търговец и съпружеската имуществена общност

В бр. 3 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” Анелия Маркова, съдия, разглежда едноличния търговец и съпружеската имуществена общност. ТЗ в чл. 58 не предвижда вписване в търговския регистър по партидата на ЕТ на обстоятелството, че той е в брак. Имуществото, което придобива физическ...

Изменения в КСО, свързани с определяне на правото и размера на паричните обезщетения за безработица

В бр. 3 от 2012 г. на списание “Счетоводство+” Румяна Станчева, експерт по социално осигуряване, представя измененията и допълненията в КСО, свързани с определяне на правото и размера на паричните обезщетения за безработица. 1. Прецизирани са текстовете на чл. 54а, 54д и 54е от К...

Концесия за добив

В бр. 1 от 2012 г. на списание “Счетоводство+” ст.н.с. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира концесията за добив. Концесията за добив има за предмет експлоатация на природни богатства чрез добив, който се извършва със средства, осигурени от концесионера и на негов риск. Предоставяне...

Концесия за услуга

В бр. 1 от 2012 г. на списание “Счетоводство+” ст.н.с. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира концесията за услуга. Концесията за услуга има за предмет управлението на услуга от обществен интерес на риск за концесионера, като възнаграждението се състои в правото на концесионера да ек...

Оценка на провизиите

В бр. 3 от 2012 г. на сп. “Български законник” Емил Евлогиев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира оценката на провизиите. Предприятието обикновено е в състояние да направи надеждна приблизителна оценка на възникналото задължение за използване при признаването на провизия. ...

Промени в реда на облагане на доходите, получени от наем на имущество в режим на етажна собственост

В бр. 3 от 2012 г. на сп. “Български законник” Любка Ценова представя промените в ЗДДФЛ. 1. Законодателят предвижда, че от 1 януари 2012 г. се облагат с окончателен данък доходите от наем или друго възмездно предоставяне на имущество в режим на етажна собственост с форма на управ...

Справочник

Възможности за закупуване на осигурителен стаж

Национален осигурителен институт С Кодекса за социално осигуряване (КСО) са предвидени две възможности за така нареченото “закупуване” на осигурителен стаж - за времето на обучение за завършено висше и полувисше образование и до 5 години недостигащ стаж за придобиване право на...

Държавен вестник, бр. 23- 24/2012 г.

ДВ, бр. 23 от 20.03.2012 г. Конституционният съд постанови Решение № 2 от 8.03.2012 г. по конституционно дело № 9 от 2011 г. Правителството прие: 1. Постановление № 60 от 14.03.2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на община Пловдив за 2012 г. за пр...

Как законно да си намалим данъците

Национална агенция за приходите Наистина ли мога да си намаля законно данъците? Да. Това е напълно постижимо. Можете да направите дарение или да изберете да внасяте лични вноски за доброволно пенсионно или здравно осигуряване. Съществува вариант и да си купите осигурителен ст...

Пенсиониране и пенсия. Пенсия за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест

Национален осигурителен институт • Осигурените, загубили 50 или над 50 на сто от работоспособността си поради трудова злополука или професионална болест, имат право на пенсия за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест, независимо от продължителността на о...

Условия за получаване на повече от една пенсия

Национален осигурителен институт Кодексът за социално осигуряване е основният нормативен акт, в който са уредени условията за получаването на повече от една пенсия. Когато лицата отговарят на изискванията за отпускане на различни видове пенсии, те могат да се получават при усл...