Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 12, 26 март - 1 април 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 12, 26 март - 1 април 2012 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от НЗОК

Източник: http://www.nhif.bg Въпрос: Кога гражданинът е здравноосигурен? Отговор: Достъпът до безплатна медицинска помощ е гарантиран за лице, заплатило здравните си вноски през последните 3 години - до месеца, когато желае да получи медицинска п...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС

Период 1992 г. Дело C-10/92, решение от 20 октомври 1993 г. страни: Maurizio Balocchi vs Ministero delle Finanze dello Stato Предмет на спора е авансово плащане на ДДС. В своето решение Съдът на ЕО приема, че член 10 и член 22 (4) и (5) от Шеста ...

Корекция на ползван данъчен кредит при финансов лизинг

Имаме автомобил по финансов лизинг. В началото ни фактурираха цялата стойност и сме платили цялото ДДС. Сега взимаме друг, като ще се слючи тристранно споразумение. Ще върнем стария автомобил, ще го оценят и ще го изкупят, като това ще покрие стария ...

Наемни отношения с непререгистриран ЕТ

Отговаря д-р Николай НИКОЛОВ - д.е.с. Според търговското право “едноличен търговец” е само определена от закона правоспособност на физическото лице. Тази форма се придобива от момента на регистрация в търговския регистър. Чрез регистрацията в търг...

Раздел 28 - Доходи на наети лица

Обхват на раздела Правилата на този раздел от стандарта определят изискванията за счетоводно отчитане на всички доходи на наетите лица освен на доходите от плащания на база на акции. Доходите от такива плащания се третират счетоводно по правилата на ...

Ред за приемане на ведомости на прекратени осигурители в НОИ

Условията за приемането и съхраняването на разплащателните ведомости от териториалните поделения на Националния осигурителен институт са регламентирани в чл. 5, ал. 10 и 11 на КСО със следното съдържание: “(10) При прекратяване на дейността на осигур...

В пресата за вас

Дата на възникване на данъчното събитие по Закона за данък върху добавената стойност

ЗДДС В бр. 3 от 2012 г. на сп. “Български законник” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда казуса: Поради изключително голямата задлъжнялост между фирми и невъзможността от събиране на вземанията дружество с предварителен договор за покупко-пр...

ДДС при замяна на недвижими имоти

В бр. 3 от 2012 г. на сп. “Български законник” Ивайло Кондарев разглежда казуса: Строителна фирма, регистрирана по ЗДДС, през м. 07/2011 г. продава на физическо лице апартамент, гараж и земя (не сме свързани лица) на стойност, по-висока от себестойно...

Действие на комисионния договор спрямо трети лица

В бр. 2 от 2012 г. на списание “Търговско и конкурентно право” Георги Хорозов, юрист, коментира действието на комисионния договор спрямо трети лица. Съгласно чл. 349, ал. 2 от Търговския закон “правата, придобити от комисионера или предоставени му о...

Едноличният търговец и съпружеската имуществена общност

В бр. 3 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” Анелия Маркова, съдия, разглежда едноличния търговец и съпружеската имуществена общност. ТЗ в чл. 58 не предвижда вписване в търговския регистър по партидата на ЕТ на обстоятелството, че той е в брак. Имущест...

Изменения в КСО, свързани с определяне на правото и размера на паричните обезщетения за безработица

В бр. 3 от 2012 г. на списание “Счетоводство+” Румяна Станчева, експерт по социално осигуряване, представя измененията и допълненията в КСО, свързани с определяне на правото и размера на паричните обезщетения за безработица. 1. Прецизирани са текстов...

Концесия за добив

В бр. 1 от 2012 г. на списание “Счетоводство+” ст.н.с. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира концесията за добив. Концесията за добив има за предмет експлоатация на природни богатства чрез добив, който се извършва със средства, осигурени от концесионера...

Концесия за услуга

В бр. 1 от 2012 г. на списание “Счетоводство+” ст.н.с. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира концесията за услуга. Концесията за услуга има за предмет управлението на услуга от обществен интерес на риск за концесионера, като възнаграждението се състои в...

Оценка на провизиите

В бр. 3 от 2012 г. на сп. “Български законник” Емил Евлогиев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира оценката на провизиите. Предприятието обикновено е в състояние да направи надеждна приблизителна оценка на възникналото задължение за използване ...

Промени в реда на облагане на доходите, получени от наем на имущество в режим на етажна собственост

В бр. 3 от 2012 г. на сп. “Български законник” Любка Ценова представя промените в ЗДДФЛ. 1. Законодателят предвижда, че от 1 януари 2012 г. се облагат с окончателен данък доходите от наем или друго възмездно предоставяне на имущество в режим на етажн...

Справочник

Възможности за закупуване на осигурителен стаж

Национален осигурителен институт С Кодекса за социално осигуряване (КСО) са предвидени две възможности за така нареченото “закупуване” на осигурителен стаж - за времето на обучение за завършено висше и полувисше образование и до 5 години недостига...

Държавен вестник, бр. 23- 24/2012 г.

ДВ, бр. 23 от 20.03.2012 г. Конституционният съд постанови Решение № 2 от 8.03.2012 г. по конституционно дело № 9 от 2011 г. Правителството прие: 1. Постановление № 60 от 14.03.2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на о...

Как законно да си намалим данъците

Национална агенция за приходите Наистина ли мога да си намаля законно данъците? Да. Това е напълно постижимо. Можете да направите дарение или да изберете да внасяте лични вноски за доброволно пенсионно или здравно осигуряване. Съществува вариант ...

Пенсиониране и пенсия. Пенсия за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест

Национален осигурителен институт • Осигурените, загубили 50 или над 50 на сто от работоспособността си поради трудова злополука или професионална болест, имат право на пенсия за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест, незави...

Условия за получаване на повече от една пенсия

Национален осигурителен институт Кодексът за социално осигуряване е основният нормативен акт, в който са уредени условията за получаването на повече от една пенсия. Когато лицата отговарят на изискванията за отпускане на различни видове пенсии, те...