Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 11, 19 - 25 март 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 11, 19 - 25 март 2012 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от ИА “Главна инспекция по труда”

Въпрос: Какви са правата и задълженията на лицата, изпълняващи ролята на инвеститор и строител, по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажни работи? Отговор: Съгласно чл. 161, ал. 1 от Закона за ус...

Въпроси и отговори от НЗОК

Източник: http://www.nhif.bg Въпрос: Кога гражданинът следва сам да заплаща за оказаната медицинска помощ? Отговор: Здравноосигурителните права се прекъсват, ако гражданинът не е внесъл повече от 3 вноски за период от 36 месеца - до началото на мес...

Издаване и заверяване на осигурителни книжки

Издаването и заверяването на осигурителните книжки се регламентират от Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ). С...

Въпроси и отговори

Авансови вноски по ЗКПО

Какви авансови вноски за корпоративен данък се дължат, ако фирмата е на печалба през 2012 г.? През 2010 г. фирмата е на загуба, а през 2011 г. фирмата е на печалба. Законодателят е предвидил, че по реда на ЗКПО данъчно задължените лица трябва да пра...

Български и руски осигурителен стаж и право на пенсия

Жена, родена през март 1947 г., с руско гражданство и постоянен адрес в България, омъжена за българин, работи като управител в ООД. Няма да є стигне трудовият стаж за придобиване на пенсия за осигурителен стаж и възраст. В България трудовият є стаж е...

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС

Любка ЦЕНОВА - д-р по данъчно право, адвокат Период 1991 г. 1. Дело C-208/91, решение от 16 декември 1992 г. страни: Raymond Beaulande vs Directeur des services fiscaux de Nantes Предмет на спора са начисления, които се характеризират като данък ...

Вътреобщностно придобиване на стоки

Българско юридическо лице извършва услугата “ишлеме” на гръцко дружество. И двете дружества са регистрирани по ЗДДС лица. Материалите (платове), от които се изработват готовите изделия, се транспортират от Гърция до страната и се декларират само в Ин...

Трудов договор с предприятие, което осигурява временна работа

Правилата за временна работа чрез предприятие, което осигурява временна заетост, са въведени като нов самостоятелен раздел VIIIв на глава пета от Кодекса на труда (КТ). Най-съществената особеност на трудовия договор с предприятие, което осигурява вре...

Услуга по оценка, експертиза или работа по движима вещ

Българска фирма, регистрирана по ДДС, извършва техническа помощ при монтаж на метална конструкция на италианска фирма. Италианската фирма доставя елементите на конструкцията и извършва монтажа на друга българска фирма, също регистрирана по ДДС. Бълга...

В пресата за вас

Възможна ли е преоценка на ДМА

В бр. 3 от 2012 г. на сп. “Счетоводна и данъчна практика” Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Мога ли да увелича балансовата стойност на ДМА с вътрешна заповед и комисия, без да ползвам услугите на лицензиран оценител? Не может...

Обезщетения при възстановяване на служител след незаконно уволнение

Въпрос: Служител е прекратен на 12.04.2011 г. Завежда дело и Съда отменя уволнението, като осъжда фирмата да заплати обезщетение на основание чл. 344, ал.1, т. 3, вр. чл. 225, ал. 1 КТ, ведно със законната лихва, плюс съдебни разноски. На Служителя п...

Отчитане на работното време на лица, извършващи автомобилни превози на територията на държавите - членки на Европейския съюз

В бр. 2 от 2012 г. на сп. “Труд и осигуряване” Андриана Печева, адвокат, дава отговор на следния въпрос: Как би трябвало да се отчита работното време на шофьори на транспортно предприятие по смисъла на Haредбата за работното време на лицата, които из...

Попълване на данъчна декларация от земеделски производител

В “Консултант А-Я” Лорета Цветкова дава отговор на следния въпрос: Едноличен търговец, регистриран по ЗДДС, има регистрация като земеделски производител (уточнявам, че регистрацията като земеделски производител е на едноличния търговец, а не на физич...

Правомощията на ликвидатора

В бр. 2 от 2012 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Нели Маданска, юрист, посочва правомощията на ликвидатора. Ликвидаторът е управителен и представителен орган на търговското дружество в производство по ликвидация. Правомощията на ликвидатора ...

Приложно поле на отметнината

В бр. 1 от 2012 г. на сп. “Търговско и конкуренто право” проф. д-р Методи Марков коментира приложното поле на отметнината. Приложно поле Отметнината е способ за прекратяване само на договорните отношения. Могат да се посочат и някои изключения. Не и...

Същност на концесията

Закон за концесиите В бр. 2 на списание “Труд и осигуряване” Георги Желев, юрист, разглежда правото на клас при работа в друга държава. Съгласно чл. 2, ал. 1 от Закона за концесиите: “Концесията е право на експлоатация върху обект и/или на услуга...

Справочник

Държавен вестник, бр. 21 - 22/2012 г.

ДВ, бр. 21 от 13.3.2012 г. Народното събрание прие: 1. Закон за ратифициране на Изменение № 2 към Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (“България - проект Дунав мост”) и на Изменение № 1 към Финансовия дого...

Пенсиониране и пенсия

Национален осигурителен институт Пенсия за инвалидност поради общо заболяване Кога лицата имат право на пенсия за инвалидност? • Лицата имат право на пенсия за инвалидност, когато са загубили напълно или частично работоспособността си завинаги или...

Програма за профилактика и рехабилитация

Условия за ползване на паричната помощ за профилактика и рехабилитация Националният осигурителен институт (НОИ) чрез неговите териториални поделения осъществява дейност по профилактика и рехабилитация по реда на Наредба № 1 от 13 февруари 2007 г. за...