Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 11, 19 - 25 март 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 11, 19 - 25 март 2012 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от ИА “Главна инспекция по труда”

Въпрос: Какви са правата и задълженията на лицата, изпълняващи ролята на инвеститор и строител, по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажни работи? Отговор: Съгласно чл. 161, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) ...

Въпроси и отговори от НЗОК

Източник: http://www.nhif.bg Въпрос: Кога гражданинът следва сам да заплаща за оказаната медицинска помощ? Отговор: Здравноосигурителните права се прекъсват, ако гражданинът не е внесъл повече от 3 вноски за период от 36 месеца - до началото на месеца, предхождащ оказването на ...

Издаване и заверяване на осигурителни книжки

Издаването и заверяването на осигурителните книжки се регламентират от Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ). С осигурителните си книжки лица...

Въпроси и отговори

Авансови вноски по ЗКПО

Какви авансови вноски за корпоративен данък се дължат, ако фирмата е на печалба през 2012 г.? През 2010 г. фирмата е на загуба, а през 2011 г. фирмата е на печалба. Законодателят е предвидил, че по реда на ЗКПО данъчно задължените лица трябва да правят месечни и тримесечни аванс...

Български и руски осигурителен стаж и право на пенсия

Жена, родена през март 1947 г., с руско гражданство и постоянен адрес в България, омъжена за българин, работи като управител в ООД. Няма да є стигне трудовият стаж за придобиване на пенсия за осигурителен стаж и възраст. В България трудовият є стаж е около 20 години. Има и трудов...

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС

Любка ЦЕНОВА - д-р по данъчно право, адвокат Период 1991 г. 1. Дело C-208/91, решение от 16 декември 1992 г. страни: Raymond Beaulande vs Directeur des services fiscaux de Nantes Предмет на спора са начисления, които се характеризират като данък оборот В своето решение Съдът...

Вътреобщностно придобиване на стоки

Българско юридическо лице извършва услугата “ишлеме” на гръцко дружество. И двете дружества са регистрирани по ЗДДС лица. Материалите (платове), от които се изработват готовите изделия, се транспортират от Гърция до страната и се декларират само в Интрастат регистрите. Няма издад...

Трудов договор с предприятие, което осигурява временна работа

Правилата за временна работа чрез предприятие, което осигурява временна заетост, са въведени като нов самостоятелен раздел VIIIв на глава пета от Кодекса на труда (КТ). Най-съществената особеност на трудовия договор с предприятие, което осигурява временна работа, е, че в него се ...

Услуга по оценка, експертиза или работа по движима вещ

Българска фирма, регистрирана по ДДС, извършва техническа помощ при монтаж на метална конструкция на италианска фирма. Италианската фирма доставя елементите на конструкцията и извършва монтажа на друга българска фирма, също регистрирана по ДДС. Българската фирма при фактуриране н...

В пресата за вас

Възможна ли е преоценка на ДМА

В бр. 3 от 2012 г. на сп. “Счетоводна и данъчна практика” Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Мога ли да увелича балансовата стойност на ДМА с вътрешна заповед и комисия, без да ползвам услугите на лицензиран оценител? Не можете да увеличавате балансовите с...

Обезщетения при възстановяване на служител след незаконно уволнение

Въпрос: Служител е прекратен на 12.04.2011 г. Завежда дело и Съда отменя уволнението, като осъжда фирмата да заплати обезщетение на основание чл. 344, ал.1, т. 3, вр. чл. 225, ал. 1 КТ, ведно със законната лихва, плюс съдебни разноски. На Служителя при прекратяването е изплатено ...

Отчитане на работното време на лица, извършващи автомобилни превози на територията на държавите - членки на Европейския съюз

В бр. 2 от 2012 г. на сп. “Труд и осигуряване” Андриана Печева, адвокат, дава отговор на следния въпрос: Как би трябвало да се отчита работното време на шофьори на транспортно предприятие по смисъла на Haредбата за работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в...

Попълване на данъчна декларация от земеделски производител

В “Консултант А-Я” Лорета Цветкова дава отговор на следния въпрос: Едноличен търговец, регистриран по ЗДДС, има регистрация като земеделски производител (уточнявам, че регистрацията като земеделски производител е на едноличния търговец, а не на физическото лице) и извършва няколк...

Правомощията на ликвидатора

В бр. 2 от 2012 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Нели Маданска, юрист, посочва правомощията на ликвидатора. Ликвидаторът е управителен и представителен орган на търговското дружество в производство по ликвидация. Правомощията на ликвидатора са определени в закона и не мо...

Приложно поле на отметнината

В бр. 1 от 2012 г. на сп. “Търговско и конкуренто право” проф. д-р Методи Марков коментира приложното поле на отметнината. Приложно поле Отметнината е способ за прекратяване само на договорните отношения. Могат да се посочат и някои изключения. Не изглежда приемливо да се уговар...

Същност на концесията

Закон за концесиите В бр. 2 на списание “Труд и осигуряване” Георги Желев, юрист, разглежда правото на клас при работа в друга държава. Съгласно чл. 2, ал. 1 от Закона за концесиите: “Концесията е право на експлоатация върху обект и/или на услуга от обществен интерес, предост...

Справочник

Държавен вестник, бр. 21 - 22/2012 г.

ДВ, бр. 21 от 13.3.2012 г. Народното събрание прие: 1. Закон за ратифициране на Изменение № 2 към Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (“България - проект Дунав мост”) и на Изменение № 1 към Финансовия договор между Република България и...

Пенсиониране и пенсия

Национален осигурителен институт Пенсия за инвалидност поради общо заболяване Кога лицата имат право на пенсия за инвалидност? • Лицата имат право на пенсия за инвалидност, когато са загубили напълно или частично работоспособността си завинаги или за продължително време. • Пе...

Програма за профилактика и рехабилитация

Условия за ползване на паричната помощ за профилактика и рехабилитация Националният осигурителен институт (НОИ) чрез неговите териториални поделения осъществява дейност по профилактика и рехабилитация по реда на Наредба № 1 от 13 февруари 2007 г. за ползване и изплащане на парич...