Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 10, 12 - 18 март 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 10, 12 - 18 март 2012 г.
Законодателство

Банково обслужване на сметките и плащанията на бюджетните предприятия и организации през 2012 г.

Проф. Костадин ИВАНОВ - данъчен експерт Банковото обслужване на сметките и плащанията на бюджетните предприятия се осъществява от Българската народна банка и от отделни банки. Наличните парични средства по всички сметки, депозити и акредитиви в лево...

Въпроси и отговори от ИА “Главна инспекция по труда”

Въпрос: Каква е процедурата по даване на предварително разрешение за прекратяване на трудовото правоотношение на работници или служители, ползващи закрила по чл. 333 от Кодекса на труда? Отговор: Съгласно чл. 333 от Кодекса на труда в случаите по чл...

Народно събрание

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за държавния служител, които регламентират нов модел на заплащане на служителите в държавната администрация. Отпада класът за прослужено време, който вече ще се инкорпорира в основната месечна заплат...

Въпроси и отговори

Изтичане на давностен срок

През 2009 година сме завели дело по 2 неплатени фактури със срок на изискуемост 17.03.2006 г. и 24.03.2006 г. за обща стойност 3000 лв. от наш клиент. Делото е приключило в наша полза през 2010 година и сме извадили изпълнителен лист за сумата от 50...

Изчисляване на нетно възнаграждение на лицата, които са били неработоспособни в даден месец

Дадено лице, работещо по трудов договор, ползва отпуск за временна нетрудоспособност и първите три дни се заплащат от работодателя в размер на 70%. Тези 3 дни се явяват като обезщетение. Трябва ли обезщетението за тези 3 дни да се включи в общата сум...

Пази ли се работното място на лице, докато то се намира в неплатен отпуск

Наш служител поиска да му разрешим ползването на неплатен отпуск от 01.11.2011 г. до 31.12.2011 г. Работодателят разреши ползването. По време на отпуска лицето замина на работа в чужбина. След изтичане срока на разрешения неплатен отпуск по чл. 160 К...

Преобразуване на счетоводния финансов резултат за целите на данъчното облагане

Преобразуването на счетоводния финансов резултат, регламентирано в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), се материализира всъщност в съставянето на данъчната декларация на юридическите лица. В хода на годишното счетоводно приключване тя...

Раздел 27 - Обезценка на активи

Потребността от обезценка на активи произтича от изискването на принципа за предпазливост, който е сред основните счетоводни принципи. В съответствие с това изискване в периодичните финансови отчети следва да се представят всички разходи загуби, дор...

В пресата за вас

Eдиници, генериращи входящи парични потоци

В бр. 2 от 2012 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира чрез пример единицитe, генериращи входящи парични потоци. Пример: Дружество притежава автобуси, таксиметрови коли и тролейбуси, с които извърш...

Данъчно третиране на счетоводни грешки, свързани с формирането на данъчен амортизируем актив

В бр. 1 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” Евгени Рангелов, магистър по финанси, разяснява чрез пример данъчното третиране на счетоводни грешки, свързани с формирането на данъчен амортизируем актив. Пример: През м. януари 2008 г. търговско дружество о...

Какви действия може да извършва консорциумът?

В бр. 1 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” Иван Дочев, д.е.с., разглежда следния казус: Както е известно, съгласно чл. 275 от Търговския закон консорциумът е доброволно обединение на търговци за осъщест¬вяване на определена дейност. Чл. 276, касаещ пр...

Лица, освободени от задължението да подават ГДД по чл. 50 ЗДДФЛ за 2011 г.

В бр. 2 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Лорета Цветкова, данъчен експерт, посочва кои лица са освободени от задължението да подават годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2011 г. На основание чл. 52, ал. 1, т. 1 и 2 ЗДДФЛ не ...

Право на неплатен отпуск

Кодекс на труда В бр. 3 от 2012 г. на сп. “Български законник” Гошо Мушкаров дава отговор на следния въпрос: Физическо лице е постъпило на работа на 20.04.2011 г. по трудов договор в дружество. Сега ще напуска, но иска, преди да се прекрати договоръ...

Правото на клас при работа без трудово правоотношение в друга държава членка

В бр. 2 на списание “Труд и осигуряване” Георги Желев, юрист, разглежда правото на клас при работа в друга държава. Съгласно чл. 12, ал. 4, т. 4 от НСОРЗ при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и профе...

Правото на клас при работа в друга държава

В бр. 2 на списание “Труд и осигуряване” Георги Желев, юрист, разглежда правото на клас при работа в друга държава. В случай че лицата са работили в друга държава, различна от държава - членка на Европейския съюз, на Европейското икономическо простра...

Третиране по ЗДДФЛ на плащането на депозит от наемателя

В бр. 3 от 2012 г. на сп. “Български законник” Лорета Цветкова разглежда казуса: Фирма сключва договори за наем с физически лица и при изплащане на наема удържа авансов данък. Когато се изплаща депозит (който се плаща в брой или в обикновена разплаща...

Финансов лизинг за лек автомобил

СС 17 В бр. 2 от 2012 г. на сп. “Български законник” Иван Симов, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Сключен е договор за финансов лизинг за лек автомобил. Лизинговата компания е издавала всеки месец фактури за главници и лихви съгласно погасит...

Справочник

Държавен вестник, бр. 19 - 20/2012 г.

ДВ, бр. 19 от 06.03.2012 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс. 2. Закон за допълнение на Наказателния кодекс. Правителството прие: 1. Постановление № 46 от 28.02.2012 г. за изменение и...

Пенсиониране и пенсия

Национален осигурителен институт ПЕНСИЯ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ И ВЪЗРАСТ Какви са условията за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст? • За да придобият право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, осигурените лица трябва да и...

Често задавани въпроси по Интрастат

34. Какво означава единична сделка с ниска стойност? Съгласно Наредба Н-8 за прилагане на система “Интрастат” и в съответствие с чл. 13, ал. 4 от Регламент 1982/2004 на ЕК и за 2011 г. е валиден прагът за единични транзакции с ниска стойност. Това о...