Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 10, 12 - 18 март 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 10, 12 - 18 март 2012 г.
Законодателство

Банково обслужване на сметките и плащанията на бюджетните предприятия и организации през 2012 г.

Проф. Костадин ИВАНОВ - данъчен експерт Банковото обслужване на сметките и плащанията на бюджетните предприятия се осъществява от Българската народна банка и от отделни банки. Наличните парични средства по всички сметки, депозити и акредитиви в лево...

Въпроси и отговори от ИА “Главна инспекция по труда”

Въпрос: Каква е процедурата по даване на предварително разрешение за прекратяване на трудовото правоотношение на работници или служители, ползващи закрила по чл. 333 от Кодекса на труда? Отговор: Съгласно чл. 333 от Кодекса на труда в случаите по чл...

Народно събрание

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за държавния служител, които регламентират нов модел на заплащане на служителите в държавната администрация. Отпада класът за прослужено време, който вече ще се инкорпорира в основната месечна заплат...

Въпроси и отговори

Изтичане на давностен срок

През 2009 година сме завели дело по 2 неплатени фактури със срок на изискуемост 17.03.2006 г. и 24.03.2006 г. за обща стойност 3000 лв. от наш клиент. Делото е приключило в наша полза през 2010 година и сме извадили изпълнителен лист за сумата от 50...

Изчисляване на нетно възнаграждение на лицата, които са били неработоспособни в даден месец

Дадено лице, работещо по трудов договор, ползва отпуск за временна нетрудоспособност и първите три дни се заплащат от работодателя в размер на 70%. Тези 3 дни се явяват като обезщетение. Трябва ли обезщетението за тези 3 дни да се включи в общата сум...

Пази ли се работното място на лице, докато то се намира в неплатен отпуск

Наш служител поиска да му разрешим ползването на неплатен отпуск от 01.11.2011 г. до 31.12.2011 г. Работодателят разреши ползването. По време на отпуска лицето замина на работа в чужбина. След изтичане срока на разрешения неплатен отпуск по чл. 160 К...

Преобразуване на счетоводния финансов резултат за целите на данъчното облагане

Преобразуването на счетоводния финансов резултат, регламентирано в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), се материализира всъщност в съставянето на данъчната декларация на юридическите лица. В хода на годишното счетоводно приключване тя...

Раздел 27 - Обезценка на активи

Потребността от обезценка на активи произтича от изискването на принципа за предпазливост, който е сред основните счетоводни принципи. В съответствие с това изискване в периодичните финансови отчети следва да се представят всички разходи загуби, дор...

В пресата за вас

Eдиници, генериращи входящи парични потоци

В бр. 2 от 2012 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира чрез пример единицитe, генериращи входящи парични потоци. Пример: Дружество притежава автобуси, таксиметрови коли и тролейбуси, с които извърш...

Данъчно третиране на счетоводни грешки, свързани с формирането на данъчен амортизируем актив

В бр. 1 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” Евгени Рангелов, магистър по финанси, разяснява чрез пример данъчното третиране на счетоводни грешки, свързани с формирането на данъчен амортизируем актив. Пример: През м. януари 2008 г. търговско дружество о...

Какви действия може да извършва консорциумът?

В бр. 1 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” Иван Дочев, д.е.с., разглежда следния казус: Както е известно, съгласно чл. 275 от Търговския закон консорциумът е доброволно обединение на търговци за осъщест¬вяване на определена дейност. Чл. 276, касаещ пр...

Лица, освободени от задължението да подават ГДД по чл. 50 ЗДДФЛ за 2011 г.

В бр. 2 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Лорета Цветкова, данъчен експерт, посочва кои лица са освободени от задължението да подават годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2011 г. На основание чл. 52, ал. 1, т. 1 и 2 ЗДДФЛ не ...

Право на неплатен отпуск

Кодекс на труда В бр. 3 от 2012 г. на сп. “Български законник” Гошо Мушкаров дава отговор на следния въпрос: Физическо лице е постъпило на работа на 20.04.2011 г. по трудов договор в дружество. Сега ще напуска, но иска, преди да се прекрати договоръ...

Правото на клас при работа без трудово правоотношение в друга държава членка

В бр. 2 на списание “Труд и осигуряване” Георги Желев, юрист, разглежда правото на клас при работа в друга държава. Съгласно чл. 12, ал. 4, т. 4 от НСОРЗ при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и профе...

Правото на клас при работа в друга държава

В бр. 2 на списание “Труд и осигуряване” Георги Желев, юрист, разглежда правото на клас при работа в друга държава. В случай че лицата са работили в друга държава, различна от държава - членка на Европейския съюз, на Европейското икономическо простра...

Третиране по ЗДДФЛ на плащането на депозит от наемателя

В бр. 3 от 2012 г. на сп. “Български законник” Лорета Цветкова разглежда казуса: Фирма сключва договори за наем с физически лица и при изплащане на наема удържа авансов данък. Когато се изплаща депозит (който се плаща в брой или в обикновена разплаща...

Финансов лизинг за лек автомобил

СС 17 В бр. 2 от 2012 г. на сп. “Български законник” Иван Симов, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Сключен е договор за финансов лизинг за лек автомобил. Лизинговата компания е издавала всеки месец фактури за главници и лихви съгласно погасит...

Справочник

Държавен вестник, бр. 19 - 20/2012 г.

ДВ, бр. 19 от 06.03.2012 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс. 2. Закон за допълнение на Наказателния кодекс. Правителството прие: 1. Постановление № 46 от 28.02.2012 г. за изменение и...

Пенсиониране и пенсия

Национален осигурителен институт ПЕНСИЯ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ И ВЪЗРАСТ Какви са условията за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст? • За да придобият право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, осигурените лица трябва да и...

Често задавани въпроси по Интрастат

34. Какво означава единична сделка с ниска стойност? Съгласно Наредба Н-8 за прилагане на система “Интрастат” и в съответствие с чл. 13, ал. 4 от Регламент 1982/2004 на ЕК и за 2011 г. е валиден прагът за единични транзакции с ниска стойност. Това о...