Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 9, 5 - 11 март 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 9, 5 - 11 март 2012 г.
Законодателство

Народно събрание

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за опазване на земеделските земи. Удължава се срокът за промяна на предназначението на земеделската земя, когато се изграждат обекти за държавни и общински нужди. Срокът се удължава до три години, когато процедурата за отчу...

Отношения между временните работници, предприятията, които ги изпращат, и предприятията, които ги ползват

Специалните правила за временна работа чрез предприятие, което осигурява временна заетост, са обособени в новия самостоятелен раздел VIIIв на глава пета от Кодекса на труда (КТ). В трудовия договор с предприятие, което осигурява временна работа, се уговаря работникът или служител...

Въпроси и отговори

Булстат на чуждестранно физическо лице

Моля да обясните за какво точно служи издаден БУЛСТАТ от НАП на чуждестранно физическо лице при закупен имот от него в България? Какви задължения поражда? Регистърът БУЛСТАТ е единен национален административен регистър, в който се вписват лицата, осъществяващи стопанска дейност ...

Облагане на доходите от хазартни игри

Физическо лице е регистрирано в интернет сайтове за игра на покер (напр. рекламираните по националните телевизии “Покерстарс”). През миналата 2011 г. има изплатени печалби по банковата му сметка в България. Принципът на игра е следният - сметката му в сайта е захранена с определе...

Облагане с ДДС на сделки със злато

Фирма, която е регистрирана като ООД, ще извършва сделки със златни материали и инвестиционно злато. Какви задължения за документиране и начисляване на ДДС произтичат за ООД-то при придобиване на златото и какви са задълженията по ЗДДС при продажбата? 1. Вариантите на сделки по п...

Отчитане на ваучери за храна

Kакви счетоводни записвания правите за ваучерите за храна: - при получаването им; - при раздаването им? Трябва ли непременно да се включат във ведомостта за заплатите, независимо че са по 60 лв. на месец и са необлагаеми? От така поставения въпрос не става ясно дали предприятие...

Правото на наследствена пенсия в България

Кодексът за социално осигуряване (КСО) регламентира отпускане на няколко вида пенсии. Една от тези пенсии е наследствената пенсия. В случай на смърт наследниците на починалото лице имат право да поискат отпускане на наследствена пенсия, ако отговарят на точно определени законови ...

Преустановяване на дейност на бензиностанция

Дружеството притежава бензиностанция и газстанция, които в момента са дадени под наем, но във връзка с изискванията за оборудване с нивомерни системи наемателят прекратява договора с нас. Ние също не мислим на този етап да оборудваме съоръженията с необходимите нивомери, или каза...

В пресата за вас

Назначаване и освобождаване на ликвидатора.

В бр. 2 от 2012 г. на списание “Търговско и конкурентно право” Нели Маданска, юрист, коментира назначаването и освобождаването на ликвидатора. Основен орган на ликвидационното производство е ликвидаторът, който съобразно трайно установената съдебна практика може да бъде само физ...

Осигуровки върху възнагражденията по договори за преотстъпване на авторски права

В “Консултант А-Я” Аспасия Петкова, експерт по социално осигуряване, дава отговор на следния въпрос: Какви осигурителни и здравни вноски се дължат върху възнагражденията по договори за преотстъпване на авторски права и в какъв размер? Подава ли се годишна данъчна декларация, кога...

Осчетоводяване на обезценка

ЗСч В “Консултант А-Я” Емил Евлогиев, дипломиран експерт-счетоводител, разглежда казуса: Фирма е взела решение да се направи обезценка на вземане от 2008 и 2009 г. 200 000 х 20% = 40 000 лв. (обезценка). Съгласно чл. 34 този разход не се признава за данъчни цели и с него се прео...

Патентна декларация за две патентни дейности

ЗМДТ В “Консултант А-Я” Лиляна Панева, данъчен консултант, дава отговор на въпроса: Едноличен търговец извършва едновременно две патентни дейности в един и същ търговски обект - търговия на дребно и продажба на българска и преводна литература, с личен труд и не наема работници з...

Правото на клас при работа по трудово правоотношение в друга държава членка

В бр. 2 на сп. “Труд и осигуряване” Георги Желев, юрист, разглежда правото на клас при работа в друга държава. Съгласно чл. 12, ал. 4, т. 3 от НСОРЗ при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят отчита ...

Признават ли се за данъчни цели разходите на ЕООД за постройка върху парцел на собственика

В бр. 1 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Собственик на ЕООД с предмет на дейност “Пътна помощ” има собствен парцел - земя, като физическо лице, на който иска да си изгради постройка, която да използва за сервиз за целите...

Счетоводно oтчитане на грешки

В бр. 1 от 2012 г. на списание “Счетоводство+” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира отчитането на грешки по препоръчителния подход. Прилагането на препоръчителния подход изисква: а) счетоводните записвания за корекция на грешка от минали периоди се правят в текущия пер...

Счетоводно отчитане на сделките с право на строеж

В бр. 2 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира счетоводното отчитане на сделките с право на строеж. Счетоводното отчитане на сделките с право на строеж може да се представи със следната примерна схема: - При извършена про...

Справочник

Държавен вестник, бр. 17 - 18/2012 г.

ДВ, бр. 17 от 28.02.2012 г. Народно събрание прие Закон за ратифициране на Споразумението между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) за безвъзмездно финансиране от Фонда за институционално развитие на Световната банка за укрепване на капа...

Заявяваме удостоверение за платени данъци по интернет

Национална агенция за приходите Гражданите, които имат персонален идентификационен код (ПИК), могат да ползват 4 нови електронни услуги в сайта на Националната агенция за приходите. Това са: - справка за осигурителния доход, върху който се внасят задължителните осигуровки; - с...

Нова декларация за облагане с туристически данък

Национална агенция за приходите Декларацията се подава за всеки туристически обект - средство за подслон или място за настаняване по смисъла на Закона за туризма, в общината по местонахождението му в срок до 30 януари на годината, следваща тази, за която се отнася. Декларацията...

Обезщетение за безработица

Национален осигурителен институт Какво трябва да знаем във връзка с правото на парично обезщетение за безработица? • Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд “Безработица” най-малко 9 месеца през после...

Осигуровки се дължат над двойния размер на командировъчните

Национална агенция за приходите Вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване (ДОО) се дължат над двукратния размер на дневните пари при командировка, определен в нормативен акт. Това е записано в последните промени на Наредбата за елементите на възнаграждението и дох...

Често задавани въпроси по Интрастат

27. Внасят се уреди за измерване от държава членка, които се транспортират подредени в опаковки. Тези опаковки се използват за многократна употреба. Необходимо ли е да се декларират всеки път, когато преминават границата, след като след това пак ще се върнат обратно? За целите н...