Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 9, 5 - 11 март 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 9, 5 - 11 март 2012 г.
Законодателство

Народно събрание

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за опазване на земеделските земи. Удължава се срокът за промяна на предназначението на земеделската земя, когато се изграждат обекти за държавни и общински нужди. Срокът се удължава до три годи...

Отношения между временните работници, предприятията, които ги изпращат, и предприятията, които ги ползват

Специалните правила за временна работа чрез предприятие, което осигурява временна заетост, са обособени в новия самостоятелен раздел VIIIв на глава пета от Кодекса на труда (КТ). В трудовия договор с предприятие, което осигурява временна работа, се у...

Въпроси и отговори

Булстат на чуждестранно физическо лице

Моля да обясните за какво точно служи издаден БУЛСТАТ от НАП на чуждестранно физическо лице при закупен имот от него в България? Какви задължения поражда? Регистърът БУЛСТАТ е единен национален административен регистър, в който се вписват лицата, ос...

Облагане на доходите от хазартни игри

Физическо лице е регистрирано в интернет сайтове за игра на покер (напр. рекламираните по националните телевизии “Покерстарс”). През миналата 2011 г. има изплатени печалби по банковата му сметка в България. Принципът на игра е следният - сметката му ...

Облагане с ДДС на сделки със злато

Фирма, която е регистрирана като ООД, ще извършва сделки със златни материали и инвестиционно злато. Какви задължения за документиране и начисляване на ДДС произтичат за ООД-то при придобиване на златото и какви са задълженията по ЗДДС при продажбата...

Отчитане на ваучери за храна

Kакви счетоводни записвания правите за ваучерите за храна: - при получаването им; - при раздаването им? Трябва ли непременно да се включат във ведомостта за заплатите, независимо че са по 60 лв. на месец и са необлагаеми? От така поставения въпрос ...

Правото на наследствена пенсия в България

Кодексът за социално осигуряване (КСО) регламентира отпускане на няколко вида пенсии. Една от тези пенсии е наследствената пенсия. В случай на смърт наследниците на починалото лице имат право да поискат отпускане на наследствена пенсия, ако отговарят...

Преустановяване на дейност на бензиностанция

Дружеството притежава бензиностанция и газстанция, които в момента са дадени под наем, но във връзка с изискванията за оборудване с нивомерни системи наемателят прекратява договора с нас. Ние също не мислим на този етап да оборудваме съоръженията с н...

В пресата за вас

Назначаване и освобождаване на ликвидатора.

В бр. 2 от 2012 г. на списание “Търговско и конкурентно право” Нели Маданска, юрист, коментира назначаването и освобождаването на ликвидатора. Основен орган на ликвидационното производство е ликвидаторът, който съобразно трайно установената съдебна ...

Осигуровки върху възнагражденията по договори за преотстъпване на авторски права

В “Консултант А-Я” Аспасия Петкова, експерт по социално осигуряване, дава отговор на следния въпрос: Какви осигурителни и здравни вноски се дължат върху възнагражденията по договори за преотстъпване на авторски права и в какъв размер? Подава ли се го...

Осчетоводяване на обезценка

ЗСч В “Консултант А-Я” Емил Евлогиев, дипломиран експерт-счетоводител, разглежда казуса: Фирма е взела решение да се направи обезценка на вземане от 2008 и 2009 г. 200 000 х 20% = 40 000 лв. (обезценка). Съгласно чл. 34 този разход не се признава за...

Патентна декларация за две патентни дейности

ЗМДТ В “Консултант А-Я” Лиляна Панева, данъчен консултант, дава отговор на въпроса: Едноличен търговец извършва едновременно две патентни дейности в един и същ търговски обект - търговия на дребно и продажба на българска и преводна литература, с лич...

Правото на клас при работа по трудово правоотношение в друга държава членка

В бр. 2 на сп. “Труд и осигуряване” Георги Желев, юрист, разглежда правото на клас при работа в друга държава. Съгласно чл. 12, ал. 4, т. 3 от НСОРЗ при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професиона...

Признават ли се за данъчни цели разходите на ЕООД за постройка върху парцел на собственика

В бр. 1 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Собственик на ЕООД с предмет на дейност “Пътна помощ” има собствен парцел - земя, като физическо лице, на който иска да си изгради постройка, която д...

Счетоводно oтчитане на грешки

В бр. 1 от 2012 г. на списание “Счетоводство+” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира отчитането на грешки по препоръчителния подход. Прилагането на препоръчителния подход изисква: а) счетоводните записвания за корекция на грешка от минали п...

Счетоводно отчитане на сделките с право на строеж

В бр. 2 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира счетоводното отчитане на сделките с право на строеж. Счетоводното отчитане на сделките с право на строеж може да се представи със следната приме...

Справочник

Държавен вестник, бр. 17 - 18/2012 г.

ДВ, бр. 17 от 28.02.2012 г. Народно събрание прие Закон за ратифициране на Споразумението между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) за безвъзмездно финансиране от Фонда за институционално развитие на Световн...

Заявяваме удостоверение за платени данъци по интернет

Национална агенция за приходите Гражданите, които имат персонален идентификационен код (ПИК), могат да ползват 4 нови електронни услуги в сайта на Националната агенция за приходите. Това са: - справка за осигурителния доход, върху който се внасят з...

Нова декларация за облагане с туристически данък

Национална агенция за приходите Декларацията се подава за всеки туристически обект - средство за подслон или място за настаняване по смисъла на Закона за туризма, в общината по местонахождението му в срок до 30 януари на годината, следваща тази, за ...

Обезщетение за безработица

Национален осигурителен институт Какво трябва да знаем във връзка с правото на парично обезщетение за безработица? • Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд “Безработица”...

Осигуровки се дължат над двойния размер на командировъчните

Национална агенция за приходите Вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване (ДОО) се дължат над двукратния размер на дневните пари при командировка, определен в нормативен акт. Това е записано в последните промени на Наредбата за елемен...

Често задавани въпроси по Интрастат

27. Внасят се уреди за измерване от държава членка, които се транспортират подредени в опаковки. Тези опаковки се използват за многократна употреба. Необходимо ли е да се декларират всеки път, когато преминават границата, след като след това пак ще с...